Tys Hallema

Tys Hallema

Tys Hallema is redacteur Oost en schrijft ook voor de redactie Politiek en Economie

Contact

Artikelen door Tys Hallema

Rechter: Overijssel moet handhaven op vergunning beweiden en bemesten

Regio Oost

Provincie Overijssel moet handhavend optreden tegen agrarisch ondernemers zonder vergunning om te beweiden en bemesten. Dat heeft de rechtbank Overijssel bepaald in een zaak die milieuactiegroep MOB had aangespannen tegen de provincie.

Rijk steekt 162 miljoen euro in Gelderse stikstofaanpak

Regio Oost

Provincie Gelderland krijgt 162 miljoen euro van het Rijk voor extra maatregelen om stikstofgevoelige natuur te herstellen. Het bedrag is voor maatregelen die de komende drie jaar worden genomen.

Gemeente Epe teruggefloten over vergunning kerstbomenteelt

Regio Oost

Gemeente Epe had in 2018 geen vergunning mogen geven voor het kweken van kerstbomen op een perceel in Emst. De Rechtbank Gelderland heeft de verleende vergunning, die betwist werd door vele partijen, vernietigd.

Gans blijft grootste schadepost voor Gelderse landbouw

Regio Oost

De grauwe gans blijft veruit de grootste veroorzaker van schade aan gewassen in Gelderland. BIJ12 betaalde boeren in 2020 ruim 2,2 miljoen euro aan tegemoetkoming in de schade.

Foodlab als etalage voor landbouwsector Hoeksche Waard

Regio West

Met de opening van een foodlab heeft de landbouwsector in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard een plek gekregen waar innovatie, educatie en beleving van agrifood centraal staan.

Jachtontheffing provincie Utrecht leidt tot Statenvragen

Regio West

Provincie Utrecht heeft een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Utrecht om spreeuwen af te schieten op percelen van minder dan 40 hectare. Dat leidt tot vragen in de Provinciale Staten.

LTO vraagt ruimhartige hantering van definitie rampgebied

Economie

LTO Nederland roept ministers Carola Schouten van LNV en Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op om een ruimhartige definitie te hanteren van het rampgebied na de overstromingen in Zuid-Nederland.

Apeldoorn schetst contouren voor nieuw beleid veehouderij

Regio Oost

Gemeente Apeldoorn heeft een startnotitie gepresenteerd die als uitgangspunt moet dienen voor het toekomstige veehouderijbeleid van de gemeente. 'We moeten niet in sneltreinvaart richting natuurinclusieve, biologische kringlooplandbouw. Maar we...

Overijssels landbouwgedeputeerde Ten Bolscher: 'Koester de boeren'

Regio Oost

Boeren zijn nu en in de toekomst verbonden aan Overijssel, zegt landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP), die zich een provincie zonder boeren niet kan voorstellen. Hij doet de uitspraken in een persoonlijke reflectie die hij onder meer via...

Boeren moeten zandzakken langs de Waal weghalen

Regio Oost

Boeren hebben de afgelopen dagen op meerdere plekken langs de Waal bigbags gevuld met zand geplaatst om hun gewassen te beschermen tegen het wassende water. Illegaal, zo blijkt nu. Rijkswaterstaat en waterschap Rivierenland gaan de boeren...

AH-versdirecteur: 'Onze boeren mogen me altijd bellen'

Algemeen

Met het programma 'Beter voor Koe, Natuur & Boer' werkt Albert Heijn aan een permanente relatie met melkveehouders. Constantijn Ninck Blok, directeur Vers, vindt dat Albert Heijn daarmee een voorlopersrol heeft. 'Wij nemen onze...

Gelderland wil status aparte voor Veluwe in stikstofaanpak

Regio Oost

Provincie Gelderland vraagt het kabinet om een aparte status voor de Veluwe bij het oplossen van de stikstofproblematiek. Gelderland wil dat het Rijk meedoet met investeringen en gezamenlijke afspraken.

Brits onderzoek: stress belangrijke oorzaak agrarisch bedrijfsongeval

Economie

Stress en vermoeidheid zijn de belangrijkste oorzaken van bedrijfsongevallen in de agrarische sector. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Aberdeen.

Meer beloning voor kringloopboeren Midden-Delfland

Regio West

Hoogheemraadschap van Delfland is toegetreden tot het beloningssysteem voor kringloopboeren in Midden-Delfland. Boeren die zich daar inzetten voor het verbeteren van de waterkwaliteit krijgen daardoor voortaan ook een vergoeding van het waterschap.

Raad van State: inspraak verplicht bij verlenen natuurvergunning

Algemeen

Overheden zijn voortaan verplicht om de mogelijkheid tot inspraak te bieden. Dat moeten ze doen voordat zij beslissen over een aanvraag voor een natuurvergunning, meldt de Raad van State.

Overijssel hervat gebiedsproces Wierdense Veld

Regio Oost

Provincie Overijssel start het gebiedsproces voor het Wierdense Veld weer op. Dat gebeurt nadat landbouwminister Carola Schouten en de Europese Commissie aangaven dat natuurmaatregelen getroffen moeten worden.

Rapport bodemdaling: invloed mens op daling te laag ingeschat

Regio West

De invloed van boeren, burgers, overheden en terreinbeherende organisaties (tbo's) op bodemdaling wordt een stuk lager ingeschat dan het geval is.

Larense boeren onderzoeken omzetten biogas in waterstof

Regio Oost

Twaalf boerenbedrijven in het Gelderse Laren onderzoeken de mogelijkheid om biogas afkomstig uit rundveemest om te zetten in waterstof. Er is een haalbaarheidsstudie gestart om te onderzoeken of een aantal mono-mestvergisters aangesloten kunnen...

Boete voor 5 meiactie Achterhoekse boeren kwijtgescholden

Regio Oost

De rechtbank in Zutphen heeft de boete van 1.000 euro die melkveehouder Thijs Wieggers uit Mariënvelde kreeg, van tafel geveegd. Wieggers is volgens de rechter weliswaar schuldig aan het organiseren van een verboden bijeenkomst, maar de politie had...

Overijssel: hoeveelheid regenwormen geen graadmeter bodemgezondheid

Regio Oost

Op basis van het aantal en de diversiteit van regenwormen is geen oordeel te vellen over de stand van het bodemleven. Dat stelt het provinciebestuur van Overijssel in reactie op Statenvragen van de PvdA.

FBE Gelderland: afschot duizenden herten en zwijnen nodig

Regio Oost

Om biodiversiteit en natuurlijke processen te houden op de Veluwe, is het nodig om de komende tijd duizenden damherten, edelherten en wilde zwijnen af te schieten. Dat meldt de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland.

1,1 miljoen euro voor boerenlandvogels Zuid-Holland

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft vanuit Actieplan boerenlandvogels 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld om de leefgebieden van boerenlandvogels te verbeteren. Het gaat om vogels als de grutto, tureluur, veldleeuwerik en patrijs.

NVWA onderzoekt kalveren bij boerenprotest Arnhem

Regio Oost

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het meebrengen van twee kalveren tijdens het boerenprotest woensdag bij het provinciehuis in Arnhem onderzoeken.

Landbouwnetwerk Foodvalley vraagt bekrachtiging Regiodeal

Regio Oost

De partijen in het Landbouwnetwerk Foodvalley hebben landbouwminister Carola Schouten gevraagd om de in 2019 gesloten Regiodeal Foodvalley nogmaals te bekrachtigen.

LTO en KAVB: 'Doelstellingen gemeente Hillegom zijn te hard'

Regio West

De doelstelling van de Zuid-Hollandse gemeente Hillegom om in 2030 een 100 procent emissieloze en residuvrije bollenteelt te hebben, is te hard. Dat stellen LTO Noord en KAVB, die zich wel willen inzetten om hiernaar te streven.

Rijn en IJssel: laag gebied blijft kwetsbaar bij neerslag

Regio Oost

Laaggelegen gebieden blijven kwetsbaar bij extreme neerslag. Daarop kan geen systeem worden ingericht. Een alternatief voor boeren is kiezen voor andere teelten. Dat zegt Daniël Nieuwenhuis, gebiedsmakelaar van waterschap Rijn en IJssel.

LTO Noord wil geen zonnevelden in Groene Contour Utrecht

Regio West

Provincie Utrecht moet het realiseren van zonnevelden binnen de zogeheten Groene Contour niet mogelijk maken. Deze gronden zouden beschikbaar moeten blijven voor een combinatie van natuur en landbouw, stelt LTO Noord.

Geen voortijdig einde Gelderse geitenstop

Veehouderij

Er komt definitief geen voortijdig einde aan het moratorium op de geitenhouderij in Gelderland. Een motie van de PVV die daartoe opriep, kreeg woensdag in Provinciale Staten alleen steun van Forum voor Democratie.

LTO vreest forse toename faunaschade Zuid-Holland

Regio West

Provincie Zuid-Holland overweegt om het eigen risico voor boeren met faunaschade aan te passen om de kostenstijging voor faunaschade tegen te gaan. LTO Noord vreest dat dit indirect een forse toename van faunaschade tot gevolg heeft.

Royal FloraHolland trekt conclusies uit 'noodrempetitie'

Akker- & Tuinbouw

De ledenraad van Royal FloraHolland heeft 'unaniem conclusies getrokken' uit de in mei door een groep leden geïnitieerde noodrempetitie. De belangrijkste conclusie luidt dat er werk aan de winkel is.

PvdD: voorkom plaatsing meer wolvenhekken in Nederland

Politiek

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat minister Carola Schouten van LNV actie onderneemt om te voorkomen dat er in Nederland meer wolvenhekken worden gebouwd.

Tweede aardwarmtebron Trias Westland in gebruik

Akker- & Tuinbouw

De tweede aardwarmtebron van Trias Westland is per 1 juli officieel in bedrijf. Het geothermiebedrijf levert met de aardwarmtebronnen duurzame warmte aan in totaal 54 glastuinbouwbedrijven in de omgeving, Royal FloraHolland en 345 woningen in De...

Overijssel legaliseert eerste PAS-melder

Algemeen

Provincie Overijssel heeft voor het eerst de PAS-melding van een ondernemer gelegaliseerd. Daarmee heeft de ondernemer in kwestie als eerste in Nederland duidelijkheid over of hij wel of niet vergunningplichtig is.

Algemene Waterschapspartij doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen

Politiek

De Algemene Waterschapspartij (AWP) doet maart 2023 voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. De partij heeft de ambitie om deel te nemen in zeker vijf provincies.

60 hectare nieuw Overijssels bos voor uitvoering Bossenstrategie

Regio Oost

Provincie Overijssel gaat 60 hectare nieuw bos aanleggen. Dat gebeurt als voortvloeisel uit de in het Klimaatakkoord afgesproken Bossenstrategie. Deze richt zich op het vergroten van het bosareaal en versterking van de biodiversiteit.

Overijsselse politiek wil erfcoaches behouden

Regio Oost

De Overijsselse politiek wil dat ook de komende jaren erfcoaches actief blijven in de provincie. Die moeten ondernemers in het landelijk gebied ondersteunen bij het maken van toekomstplannen.

Gelderland wil gas op geitenonderzoek

Veehouderij

Provincie Gelderland gaat proberen het onderzoek naar de relatie tussen longontsteking en geitenhouderijen te versnellen. De in 2017 ingestelde geitenstop blijft sowieso van kracht tot de onderzoeken naar gezondheidsrisico's resultaat hebben...

Verscherpt toezicht op afvalwaterinjectie NAM in Twente

Regio Oost

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt alle activiteiten van de NAM bij een injectiepunt in het Twentse Rossum per direct onder verscherpt toezicht. Het productiewater dat daarin wordt gespoten, is afkomstig van de oliewinning in het Drentse...

Zorgen in Gelderland om forse achterstand vergunningverlening

Regio Oost

Provincie Gelderland kampt met enorme achterstanden bij het verlenen van vergunningen voor en handhaving van de Wet natuurbescherming. Nieuwe en aangepaste beleidsregels voor intern en extern salderen liggen hieraan ten grondslag. Ook ondervindt de...

Agrarische collectieven: 'Vergoed vergroening via product'

Regio West

Vergroening van de landbouw moet vergoed worden via het geproduceerd product, niet via subsidies. Daarvoor pleiten vijf agrarische collectieven. Die onderzochten hoe de landbouw meer gestimuleerd kan worden om bij te dragen aan de doelen van het...

'Dealmaker' moet korte keten in Overijssel versterken

Regio Oost

Koen Olde Hanter is door provincie Overijssel ingezet als 'dealmaker' voor de korte keten. Hij koppelt voedselproducenten aan gemeenten, bedrijven en instellingen, om zo de korte keten te versterken. 'Het is geen doel, maar een middel om tot...

Provinciebestuur: 'Overijssel kan regeldruk niet verlichten'

Regio Oost

Provincie Overijssel ziet binnen de provinciale bevoegdheid geen ruimte voor het verlichten van ervaren regeldruk in de agrarische sector. Dat stelt het provinciebestuur, dat hiervoor vooral wijst naar Europese en landelijke regelgeving.

Gelderse stikstofbank dichtbij

Regio Oost

Provincie Gelderland wil vanaf oktober stikstofruimte kunnen uitgeven vanuit de Gelderse Stikstof Bank (GSB). De stikstofruimte in de bank, die wordt gecreëerd met de Gelderse bronmaatregelen, kan worden ingezet voor initiatieven waarvoor deze...

Zuid-Holland mag boeren onteigenen voor natuurdoelen

Regio West

Provincie Zuid-Holland mag boeren onteigenen als het op andere manieren niet lukt om voldoende landbouwgrond om te zetten in natuur. Provinciale Staten stemden woensdag in met uitbreiding van de instrumentenkoffer die de provincie heeft om de doelen...

LTO: 'Solitaire glastuinbouw in Gelderland met uitsterven bedreigd'

Regio Oost

Gelderse glastuinbouwbedrijven buiten de concentratiegebieden hebben geen toekomstperspectief als de voorgestelde wijziging van de omgevingsvisie wordt ingevoerd. Veranderende regelgeving leidt in dat geval tot een uitsterfconstructie, stelt LTO...

Boeren en burgers starten petitie tegen zon op landbouwgrond

Regio Oost

Een groep boeren en burgers uit Wijhe is een petitie gestart tegen zonneparken op landbouwgrond in Overijssel. Ze stellen dat de provincie een zorgplicht heeft jegens het landschap. 'De leefbaarheid gaat eraan en we houden dode grond over als...

Van Hall Larenstein en De Marke gaan samenwerken

Regio Oost

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is een samenwerking aangegaan met agro-innovatiecentrum De Marke in het Gelderse Hengelo. Studenten en onderzoekers gaan samen regionale landbouwvraagstukken oppakken.

Loonbedrijf HKA-Nieuwkoop: 'We hebben superspul weggereden'

Regio West

Melkveehouders uit Oost- en West-Nederland haalden de afgelopen periode een dikke eerste snede van het land. Het Zuid-Hollandse loonbedrijf HKA-Nieuwkoop kuilde deze week alweer 50 hectare van een tweede snede in. 'We hebben superspul weggereden.'

LTO en jongerenorganisaties lanceren omgevingsvisie Gelderse Vallei

Regio Oost

LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei en de agrarische jongerenorganisaties in de regio hebben een omgevingsvisie geschreven voor de dertien gemeenten in de Gelderse Vallei. Het document moet een handvat zijn voor gemeenten bij het uitvoeren van de...

LTO Noord ageert tegen zonnepark in Silvolde

Regio Oost

De rechtbank in Arnhem moet zich uitspreken in een zaak die is aangespannen door LTO Noord-afdeling Oost Achterhoek. Het gaat daarbij om de vergunningverlening door gemeente Oude IJsselstreek voor een zonnepark op landbouwgrond in Silvolde.

Landbouw blij met aangepast energieplan Soest

Regio West

Gemeente Soest heeft landbouwgrond vrijwel volledig uitgesloten als mogelijke locatie voor zonneparken in de gemeentelijke plannen voor grootschalige energieopwekking. Dit tot tevredenheid van de agrarische sector, die de afgelopen tijd intensief...

Gelderland haalt 1.972 hectare landbouwgrond uit Aerius

Regio Oost

Provincie Gelderland laat 1.972 hectare landbouwgrond verwijderen uit stikstofregistratiesysteem Aerius. Uit onderzoek blijkt dat de grond in het Gelderse deel van Natura 2000-gebied Rijntakken uit regulier agrarisch beheerde percelen bestaat....

Groen licht voor kavelruilproject Albergen-Noord

Regio Oost

Het kavelruilproject Albergen-Noord kan van start. Provincie Overijssel heeft een subsidie toegezegd voor de vrijwillige kavelruil. Daarbij wordt gehoopt zo'n 125 hectare grond van eigenaar te laten wisselen.

LTO wil regionale uitvoering van GLB-beleid

Algemeen

LTO Noord, ZLTO en LLTB pleiten voor een regionale uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het moet ertoe leiden dat het beschikbare subsidiegeld terechtkomt waar het hoort, bij boeren en tuinders. En het moet zorgen voor...

Adviescommissie: 'Zuid-Holland moet verder kijken dan usual suspects'

Regio West

Provincie Zuid-Holland moet bij de uitvoering van programma Vitale Landbouw verder kijken dan de 'usual suspects'. Dat stelt de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit.

Achterhoekse mbo'ers maken kennis met innovatie

Regio Oost

Studenten van de opleiding Veehouderij aan het Zone.college in het Gelderse Doetinchem en Lochem maakten woensdag in Haarlo kennis met innovatieve technieken en producten. Die zijn de afgelopen jaren in het kader van project Kunstmestvrije...

Overijssel subsidieert landschapsbeheer in eigen omgeving

Regio Oost

Ondernemers en groepen inwoners in Overijssel kunnen subsidie krijgen voor het beheer van landschap in de eigen omgeving. De provincie heeft hiervoor twee nieuwe regelingen in het leven geroepen vanuit het project 'Streekeigen landschapsbeheer'.

Boeren Zuid-Holland zien kansen voor sluiten mineralenkringloop

Regio West

Het aanwenden van dierlijke mest van de veehouder naar de akkerbouwer, het produceren van krachtvoer door de akkerbouw en het gebruik van reststromen van plantaardige teelten voor veevoeding. Deze samenwerkingsmogelijkheden worden door boeren in...

Overijssel past leefgebiedenkaarten aan voor Aerius-update

Regio Oost

Provincie Overijssel heeft geactualiseerde leefgebiedenkaarten aangeleverd voor de update van het rekenprogramma Aerius. Op de geüpdatete kaarten zijn percelen die volledig agrarisch in gebruik zijn en die worden bemest, verwijderd.

Gelderse landbouworganisaties lanceren plan voor energietransitie

Regio Oost

Agrarische organisaties in Gelderland willen een stevige bijdrage leveren aan de energietransitie, mits er een moratorium komt op het vergunnen van zonneparken op landbouwgrond. Binnen zes maanden kan er een integraal plan liggen.

Gelders geitenstopdebat vertraagd

Veehouderij

Provinciale Staten van Gelderland hebben nog geen standpunt ingenomen over het al dan niet opheffen of versoepelen van de geitenstop. Het debat hierover is opgeschoven naar eind juni.

LTO en AJK's presenteren landbouwvisies Berkelland en Lochem

Regio Oost

LTO Noord-afdeling Achterhoek Noord en de lokale AJK-afdelingen hebben landbouwvisies opgesteld en deze aangeboden aan de besturen van de Gelderse gemeenten Berkelland en Lochem.

Burgerboerderij De Patrijs opent afhaallocatie in Vorden

Regio Oost

Burgerboerderij De Patrijs heeft een tweede verslokaal geopend waar leden zeven dagen per week terechtkunnen om versproducten van de boerderij en van boeren uit de omgeving af te halen. Nog dit jaar komen er drie extra locaties bij.

Overijsselse gebiedsdata stikstof openbaar

Regio Oost

Provincie Overijssel heeft de data gepubliceerd die is verzameld als onderdeel van de analyse voor de provinciale Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA). Mede op basis van deze data wordt de komende tijd bepaald hoe de Overijsselse GGA vorm krijgt.

Twijfels bij Gelderse politiek over geitenstop

Veehouderij

Verschillende Gelderse Statenfracties maken zich zorgen over de haalbaarheid van het onderzoek VGO-III naar de gezondheidsrisico's rondom geitenhouderijen. Dat bleek woensdag tijdens een rondetafelgesprek over de geitenstop die in Gelderland in 2017...

KNJV: Gelderse ganzenjacht stagneert door afzetprobleem

Regio Oost

Om te zorgen dat het afschieten van 30.000 ganzen per jaar in Gelderland niet in gevaar komt, is de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) op zoek naar afzetkanalen voor de geschoten ganzen. 'Jagers willen liever niet schieten als de ganzen...

LTO: energieplan Soest is 'brug te ver'

Regio West

De plannen voor grootschalige energieopwekking van de gemeente Soest zijn 'een brug te ver'. Dat stelt LTO Noord in een reactie op de gemeenteplannen. Soest wil ruimte creëren voor 50 hectare zonnevelden op landbouwgrond en maximaal zeven...

AWP: 'Waterkwaliteit Delfland nog steeds zwaar onvoldoende'

Akker- & Tuinbouw

De waterkwaliteit in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland is niet verbeterd. Er werden in 2020 te hoge hoeveelheden van achttien bestrijdingsmiddelen gevonden in het water.

Productie Betuws streekmerk Greetje keert terug in streek

Regio Oost

In hun streekproductenwinkel in Geldermalsen verkochten Gerard en Koen Poldervaart de producten van Greetje al. Sinds kort hebben ze de productie van het merk teruggebracht naar de Betuwe en mikken ze op nieuwe afzetkanalen en verbreding. Greetje...

Gelderse innovatieregeling kalverhouderij opengesteld

Regio Oost

Gelderse kalverhouders die willen overstappen naar een duurzaam en vernieuwend stalsysteem, kunnen zich vanaf nu melden bij provincie Gelderland. De provincie stelt 10,5 miljoen euro beschikbaar aan subsidie. Dit is onderdeel van de Gelderse...

Achterhoekse protestboer definitief vrijgesproken

Regio Oost

Melkveehouder Thijs Wieggers uit het Gelderse Mariënvelde is definitief vrijgesproken van het bedreigen van een motoragent. Het Openbaar Ministerie was in hoger beroep gegaan tegen zijn vrijspraak, maar heeft dit nu ingetrokken. Dat heeft de...

Stikstofruimte bij boeren gehaald voor woonwijk Katwijk

Regio West

Om de plannen voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in de Zuid-Hollandse gemeente Katwijk mogelijk te maken, is het Rijksvastgoedbedrijf van plan om de stalvergunning van drie agrarische bedrijven te gebruiken...

Overijssel wil duidelijkheid over Wierdense Veld

Regio Oost

Het provinciebestuur van Overijssel heeft een brief gestuurd naar minister Carola Schouten van LNV om meer duidelijkheid te vragen over de juridische en financiële kaders voor de ontwikkeling van Natura 2000-gebied Wierdense Veld.

Gedeputeerde Overijssel: 'Zon op land is onvermijdelijk'

Regio Oost

De zonneladder biedt voldoende bescherming tegen de ongebreidelde aanleg van zonneparken op landbouwgrond. 'Er kan geen misverstand meer over bestaan wat ons standpunt is en hoe dat uitwerkt', zegt gedeputeerde Tijs de Bree (PvdA) van Overijssel....

Overijssel onderzoekt mogelijkheden steun schaapskuddes

Regio Oost

Provincie Overijssel gaat in kaart brengen wat er nodig is om gescheperde schaapskuddes te behouden in de provincie. Een door de volledige Provinciale Staten gesteunde motie van de PvdA roept het provinciebestuur daartoe op.

Gelderland gaat plantaardig eten niet afdwingen

Regio Oost

Het programma Foodvalley 2030 heeft niet als doel om Gelderland meer plantaardig te laten eten. Wel moet het ervoor zorgen dat er beweging komt rondom alternatieven voor dierlijke eiwitten. Dat stelde Gelders landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA)...

10 miljoen euro landbouwsubsidie Zuid-Holland

Regio West

De komende twee jaar is er meer dan 10 miljoen euro beschikbaar voor boeren die werken aan vitale landbouw in Zuid-Holland. Het geld is onder meer bedoeld voor het verbeteren van de waterkwaliteit, jonge boeren en realisatie van natuur in de...

Deventers rood-voor-roodbeleid werpt vruchten af

Regio Oost

Het rood-voor-roodbeleid van gemeente Deventer werpt zijn vruchten af. Sinds de invoering in 2019 is meer landschapsontsierende bebouwing gesloopt dan in de zeven jaar daarvoor. 'Hiermee houden we de kwaliteit van het buitengebied op peil', zegt...

TV West volgt jonge bollentelers in serie 'Bollenjongens'

Regio West

Regionale omroep TV West start woensdag 5 mei de tiendelige wekelijkse serie 'Bollenjongens'. Hierin worden elf jonge bollentellers uit de Duin- en Bollenstreek gevolgd in hun dagelijks werk.

VVD: 'Middelenverbod Zuid-Holland werkt averechts'

Regio West

Een verbod op gewasbeschermingsmiddelen op pachtgrond van provincie Zuid-Holland heeft veel neveneffecten, stelt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. Het zou onder meer de animo onder boeren voor agrarisch natuurbeheer kunnen doen dalen en het gebruik van...

Oostelijke provincies willen 200 miljoen euro voor landbouwinnovatie

Politiek

Overijssel en Gelderland willen dat de nieuwe regering mee investeert in een innovatiefonds van 200 miljoen euro voor agrarisch ondernemers.

Groene Contour Utrecht krijgt vorm

Regio West

De aanleg van de Groene Contour in de provincie Utrecht kan van start. Provinciale Staten hebben ingestemd met het besteden van 12 miljoen euro voor het plan. Het doel is om natuurpercelen aan te leggen tussen bestaande natuurgebieden om die daarmee...

Gelderland lanceert website over natuurinclusief boeren

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft een website gelanceerd waar boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw terechtkunnen voor informatie, voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning. Dit vloeit voort uit het Platform Natuurinclusieve...

Aanleg plasdrassen in Overijssel is over de helft

Regio Oost

De aanleg van zo'n honderd nieuwe plasdrassen in Overijssel vordert gestaag. De agrarische collectieven laten weten dat inmiddels meer dan de helft is gerealiseerd.

Utrecht zet in op lokaal voedsel

Regio West

Provincie Utrecht gaat aan de slag met een eigen voedselagenda. Provinciale Staten stemden woensdag in met het voorstel, dat lokaal en gezond eten bevordert en eraan moet bijdragen dat regionale producten snel en efficiënt naar consumenten binnen en...

CDA: 'Kijk verder dan overschrijden stikstofwaardes'

Politiek

Er moet verder worden gekeken dan de theoretische gevolgen van het overschrijden van kritische depositiewaardes voor stikstof. Een integrale aanpak leidt tot betere resultaten in de praktijk, stellen CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Derk Boswijk.

Grondeigenaren: 'Handhaving op 'ongeschikte' bollengrond onterecht'

Akker- & Tuinbouw

Eigenaren van paardenlandjes en moestuinen in vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek vinden dat er onterecht wordt gehandhaafd op illegaal gebruik. Volgens het bestemmingsplan is het bollengrond, maar daarvoor is het ongeschikt, stellen de...

13,6 miljoen euro voor programma Foodvalley 2030

Regio Oost

Gelderland stelt 13,6 miljoen euro beschikbaar voor het programma Foodvalley 2030. Een meerderheid van Provinciale Staten kan instemmen met het voorstel.

Ecoloog: 'Korenburgerveen ontwikkelt zich goed ondanks stikstofdepositie'

Regio Oost

De natuur in het Achterhoekse Natura 2000-gebied Korenburgerveen ontwikkelt zich beter dan op basis van theoretische stikstofmodellen werd voorspeld. Dat stelt Bart Smeets, senior ecoloog en stikstofdeskundige bij Econu. Hij doet dat op basis van...

LTO Noord wil provinciale ontheffing voor zonneparken

Regio Oost

LTO Noord regio Oost wil dat er een ontheffingsplicht komt voor zonneparken op agrarische grond. Op die manier wordt landbouwgrond in beginsel uitgesloten voor zonneparken en wordt de markt gedwongen tot 'creativiteit en het zoeken naar echt...

Utrecht lanceert tool voor aanleg landschapselementen

Regio West

Provincie Utrecht en het Platform Kleine Landschapselementen hebben het handboek 'De Landschapswijzer' gelanceerd. Dit is volgens de provincie een hulpmiddel voor iedereen die landschapselementen wil aanleggen in het agrarisch gebied.

LTO en waterschap adviseren vee van taluds te houden

Regio West

LTO Noord en hoogheemraadschap van Rijnland roepen veehouders op om grootvee van de taluds aan de waterkant van dijken te houden. Op die manier moet worden voorkomen dat boeren verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade aan dijken.

De Plattelandsbeweging gaat voor vitaal Overijssels buitengebied

Regio Oost

Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Het Oversticht en Stichting Stimuland hebben zich verenigd in De Plattelandsbeweging. De organisaties zeggen elkaar gevonden te hebben in 'een gemeenschappelijke visie op een duurzame en...

Plan voor label met circulaire producten uit Twenterand

Regio Oost

Er moet op termijn een eigen merk of label komen voor producten die circulair zijn geproduceerd in gemeente Twenterand. Met de start van project Circulair Twenterand is een eerste stap gezet.

Grote kavelruil in IJsselstreek is rond

Regio Oost

478 hectare natuur en landbouwgrond in de IJsselstreek wisselt van eigenaar in een kavelruilproject. Dat is erop gericht om meer aaneengesloten en robuustere natuurgebieden te maken.

WUR: '25 procent biologisch is niet realistisch'

Biologische landbouw

Het streven van de Europese Commissie om in 2030 het percentage biologische landbouwgrond op 25 procent te brengen, is niet realistisch. Dat stellen onderzoekers Wijnand Sukkel en Katja Logatcheva van Wageningen University & Research (WUR).

Koude week noopt fruittelers tot actie

Akker- & Tuinbouw

Het wordt volgende week koud, met 's nachts tijdens opklaringen temperaturen die een paar graden onder nul zakken. Dat betekent dat fruittelers aan de slag moeten om hun bomen, die nu net beginnen te bloeien, te beschermen.

Agractie trekt steun in voor aanbeveling aan politiek

Politiek

Agractie maakt niet langer deel uit van de coalitie die onder aanvoering van oud-landbouwminister Cees Veerman een aantal aanbevelingen deed aan het toekomstige kabinet. Aanleiding is een artikel in de Volkskrant. Hierin staan zaken waarvan Agractie...

Noord-Holland slaat met grondaankoop 'meerdere vliegen in één klap'

Regio West

Provincie Noord-Holland heeft een melkveebedrijf met in totaal 28 hectare landbouwgrond inclusief stikstofvergunning gekocht. Met de aankoop van het bedrijf in Starnmeer hoopt de provincie meerdere vliegen in één klap te hebben geslagen. Verhuizing...

Boeren Waterland-Oost onder voorwaarden schadeloos gesteld

Regio West

Boeren in het voor weidevogels belangrijke Waterland-Oost kunnen door provincie Noord-Holland volledig schadeloos gesteld worden bij verkoop of omvorming van hun percelen in het kader van het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland.

Boeren en supermarkten samen in coöperatie Van Onze Grond

Regio Oost

Achttien boeren en tien supermarkten in de regio Deventer-Apeldoorn-Zutphen hebben zich verenigd in coöperatie Van Onze Grond. Met de samenwerking willen ze streekproducten herkenbaar en dichter bij inwoners aan de man brengen.

Drone zoekt ganzennesten Weerribben op

Regio Oost

Staatsbosbeheer zet in de Weerribben een drone in voor het opsporen van ganzennesten. Op die manier worden andere broedende vogels minder verstoord, terwijl de overlastgevende ganzenpopulatie wel kan worden ingedamd.

Provinciale Staten Gelderland geven klap op Agrifood-programma

Regio Oost

Provinciale Staten van Gelderland hebben het beleidsprogramma Agrifood 2021-2030 vastgesteld. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten stemde zoals verwacht in met het voorstel.

Geen handtekening LTO Noord onder advies RES West-Overijssel

Regio Oost

LTO Noord heeft het advies van de adviesgroep RES West-Overijssel niet ondertekend. De agrarisch belangenbehartiger vindt dat zonne-energie op landbouwgrond niet voldoende wordt uitgesloten in de conceptversie van de Regionale Energie Strategie...

Zuid-Hollandse VVD en CDA vrezen gevolgen NLDelta

Regio West

VVD en CDA in Zuid-Holland vrezen voor de gevolgen als het gebied tussen Goeree-Overflakkee en Gorinchem wordt aangewezen als Nationaal Park Nieuwe Stijl, zoals het plan NLDelta beoogt. De partijen willen van het provinciebestuur exact weten wat dit...

Gelderland zet stikstofhandel tijdelijk on hold

Regio Oost

Provincie Gelderland stelt op korte termijn de beleidsregels voor extern salderen tijdelijk buiten werking. Dat doet de provincie om de uitkoop van agrarische bedrijven zonder dierrechten te voorkomen.

Achterhoekse boeren: Omtzigt for president

Regio Oost

Op initiatief van de Boeren Samenwerking Achterhoek (BSA) verrijzen op diverse plekken spandoeken met de tekst 'Pieter Omtzigt for president'. Met de doeken willen de boeren hun steun betuigen aan de CDA-politicus om wie de laatste tijd veel te doen...

VVD Overijssel: poort naar stikstofrechtszaken open

Regio Oost

De VVD-afdeling in Overijssel is bezorgd over de nieuwe stikstofwet. Deze zou vol aannames en onzekerheden staan. Milieuorganisaties wijzen hierop en rechters gaan hier vaak in mee, stelt de VVD. Volgens Provinciale Statenlid Wim Tutert openen de...

Overijssel wil snel meer geld voor stoppers

Regio Oost

Provincie Overijssel wil graag versneld meer geld vanuit het Rijk naar de provincie proberen te krijgen voor de stoppersregeling voor veehouderijen. Met het huidige budget zijn maar drie of vier bedrijven op te kopen en dat aantal wil de provincie...

Opkoopregeling voor maximaal tien Zuid-Hollandse veehouderijen

Regio West

In Zuid-Holland komen maximaal tussen de zes en tien veehouderijbedrijven in aanmerking voor de gerichte opkoopregeling die de provincies uitvoeren in opdracht van het Rijk.

Waterschap Hollandse Delta schakelt over op zomerpeil

Regio West

De peilbeheerders van Waterschap Hollandse Delta schakelen deze week over op het zomerpeil. Op die manier zijn agrarisch ondernemers in het werkgebied van het waterschap verzekerd van voldoende water om gewassen goed te laten groeien.

LandvanWaarde: 'Fondsen voor structurele beloning duurzaamheid'

Regio Oost

Salland - Ruim dertig agrarische bedrijven in Salland-Noord, verenigd in LandvanWaarde, overhandigden recent een projectvoorstel aan landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP). Raadsvoorzitter Ellis Lugtenberg zegt dat ze een stap verder...

Gelderland heeft 1,9 miljoen euro voor innovatieve concepten

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft 1,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de POP3-subsidie Innovatieve concepten. De regeling is bedoeld voor partijen die samen een creatief en vernieuwend idee ontwikkelen dat bijdraagt aan de overgang naar een...

AgruniekRijnvallei wordt partner in Fruit Tech Campus

Regio Oost

Coöperatie AgruniekRijnvallei treedt als partner in samenwerkingsverband Fruit Tech Campus.

Klanten rijden graag om voor verse boerenproducten

Multifunctionele landbouw

Het steunen van lokale boeren is voor veel consumenten de belangrijkste reden om een boerderijwinkel te bezoeken. De keuze uit verse en smaakvolle producten is daarnaast belangrijker dan de prijs. En sommigen zijn bereid er best ver voor te reizen....

Gelders gedeputeerde: 'Agrifood 2021-2030 is bewegend plan'

Regio Oost

Het programma 'Agrifood 2021-2030' van provincie Gelderland is een 'bewegend plan'. Volgens landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA) is het belangrijk om nu een fundament te leggen voor de landbouwkoers en kan er later waar nodig worden bijgestuurd.

7 miljoen euro voor bodemkwaliteit Zuid-Hollandse gebieden

Regio West

Er komt 7 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in de Zuidwestelijke Delta en voor duurzaam gebruik van de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden.

Gelderland breidt leefgebied wolf uit

Regio Oost

Op de Zuidwest-Veluwe is er een nieuw leefgebied voor de wolf bijgekomen. Ook is het bestaande leefgebied op de Noord-Veluwe uitgebreid. Dat is besloten door Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Webshop is laatste puzzelstukje voor Overijsselse vleesveehouderij

Veehouderij

Met het openen van webshop twenteoptafel.nl komt voor rundveehouder Dennis Rerink uit Lattrop een droom uit. Zijn streven om het proces van kalf tot consument volledig in eigen beheer te houden, komt nu heel dichtbij.

Sallandse boeren willen 'New Deal' sluiten

Regio Oost

Ruim dertig agrarische bedrijven in Salland-Noord willen een 'New Salland Deal' sluiten. Donderdag overhandigden zij hiertoe het bidbook 'Werken aan biodiversiteit doen we samen' aan Overijssels landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

Stikstofbank Gelderland is voor de zomer klaar

Regio Oost

De stikstofbank waar provincie Gelderland aan werkt, is nog in de eerst helft van dit jaar gereed. De stikstofbank moet vergunningverlening mogelijk maken door stikstofdepositie via de bank.

LTO: 'Provincie Utrecht biedt geen ruimte intensieve veehouderij'

Veehouderij

In de provincie Utrecht is geen ruimte voor intensieve veehouderij. Die conclusie trekt provinciaal LTO Noord-voorzitter Bert van Donselaar op basis van de manier waarop de provincie de landbouwvisie en omgevingswet hanteert.

Geen visualisatie van energieprojecten Zuid-Holland

Regio West

Provincie Zuid-Holland gaat het visualiseren van plannen voor grootschalige energieopwekking in de provincie niet faciliteren.

Gedeputeerde Drenth noemt kalverhouderij voorbeeldsector

Regio Oost

Op verschillende gebieden, bijvoorbeeld dierenwelzijn, is de kalverhouderij een voorbeeldsector. 'Andere sectoren kunnen een hoop leren van deze sector', zegt Gelders landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA).

Zorgen Hardenbergse pluimveehouders over vogelgrieprisico nat gebied

Regio Oost

Hoe meer water in een gebied, hoe groter de kans op vogelgriep. Nu die wetenschap steeds bekender wordt, trekken pluimveehouders in de gemeente Hardenberg aan de bel. Ze willen dat er bij natuurontwikkelingsplannen meer rekening wordt gehouden met...

Meer samenwerking nodig voor toekomst kalverhouderij

Veehouderij

Om de Nederlandse kalversector een toekomstperspectief te bieden en te verduurzamen, is meer samenwerking nodig tussen sector, kennisinstellingen en overheden. Ook zijn een meldpunt en kenniscentrum gewenst, blijkt uit een rapport dat de gemeente...

23 Overijsselse aanmeldingen voor opkoopregeling

Veehouderij

23 Overijsselse veehouders hebben zich gemeld voor deelname aan de eerste tranche van de LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven.

Geen stop op zonneparken op Overijsselse landbouwgrond

Regio Oost

Er komt geen verbod op zonneparken op landbouw- of natuurgrond in Overijssel. Twee Statenfracties riepen via een motie op tot het verbod, maar zij kregen woensdag onvoldoende steun.

Tuinbouwriool Bommelerwaard is een feit

Regio Oost

Het gezamenlijke tuinbouwriool in de Bommelerwaard is gerealiseerd. In dit aparte rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie wordt afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard ingezameld en afgevoerd.

Politici en 150 trekkers op verkiezingsbijeenkomst Lievelde

Regio Oost

Op het terrein waar normaliter jaarlijks de Zwarte Cross wordt georganiseerd, vond zaterdag een verkiezingsbijeenkomst met een bijzonder karakter plaats. Enkele honderden belangstellenden kwamen samen voor een 'trekker drive-in'. Diverse...

Lodders: rekening verduurzaming niet op bordje van boer leggen

Regio West

De rekening voor verduurzaming van de landbouw kan niet onbeperkt op het bordje van de boer worden neergelegd. 'Je kunt niet meer vragen aan boeren en vervolgens niet de portemonnee trekken', aldus scheidend Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD).

Water gaat preventief Achterhoekse grond in

Regio Oost

Met een draai aan de kranen werd woensdag in het Gelderse Hengelo het startschot gegeven voor een proef van Achterhoekse boeren en waterschap Rijn en IJssel. Met de proef wordt geprobeerd om water in het gebied te houden, als buffer voor drogere...

Pauline Krikke voorzitter FBE Gelderland

Regio Oost

Pauline Krikke is benoemd tot voorzitter van de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland. De voormalig burgemeester van Arnhem en Den Haag en oud-Eerste Kamerlid is de opvolger van Gert Verwolf. Hij stond achttien jaar lang aan het hoofd van de FBE...

Vochtgehalte in Achterhoekse bodem op peil dankzij sneeuw

Regio Oost

Door het smelten van de sneeuw die ruim twee weken geleden viel, is er na lange tijd weer voldoende vocht doorgedrongen tot graspercelen op de hoge zandbodems van de Achterhoek.

Gedeputeerde Drenth: 'In Gelderland blijven we liever baas in eigen huis'

Regio Oost

Gelders landbouwgedeputeerde Peter Drenth (CDA) loopt met zijn provincie voorop als het gaat om de uitwerking van de stikstofmaatregelen. Op die manier wil hij baas in eigen huis blijven, met een landbouwsector die toekomst heeft. Extern salderen?...

Provinciale Staten Overijssel: 'Visualiseer energietransitie'

Regio Oost

Een meerderheid van Provinciale Staten van Overijssel vindt dat de gevolgen van de energietransitie voor het landschap beter gevisualiseerd moeten worden. Hoe dat moet gebeuren, daarover zijn de fracties het nog niet eens.

Utrechtse landbouw werkt aan watersysteem

Regio West

LTO Noord, NFO, vier agrarische collectieven en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaan samenwerken om het watersysteem voor de landbouw en de waterbeheerder te verbeteren.

Succesvolle kievitpilot in Noordwest-Overijssel

Regio Oost

52 agrariërs hebben vorig jaar deelgenomen aan een pilot vanuit agrarisch collectief Noordwest-Overijssel om het leefgebied van de kievit te verbeteren en naar manieren om dit in te passen in de bedrijfsvoering van de agrariërs.

Vrijspraak voor boer Thijs Wieggers

Algemeen

De Achterhoekse melkveehouder Thijs Wieggers is woensdag vrijgesproken van het bedreigen van een agent.

53,7 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling Gelderland

Regio Oost

Voor plattelandsontwikkeling in Gelderland is de komende jaren 53,7 miljoen euro subsidie beschikbaar. Daarvan komt 20,9 miljoen euro uit Brussel. De rest van het geld komt van provincie, waterschappen en gemeenten.

Meer streekproducten in Overijsselse kantines

Regio Oost

In kantines van grote organisaties in Overijssel komen meer streekproducten op het menu te staan. Het moet de verkoop van streekproducten stimuleren en onnodig vervoer van voedsel beperken. Om dit te bereiken heeft de provincie een dealmaker...

Proef met Twence-compost op Twentse boerenakkers

Regio Oost

Tot compost verwerkt gft-afval wordt de komende maanden uitgereden over Twentse boerenakkers. Mineral Valley Twente, afvalverwerker Twence en boeren rond Manderveen beoordelen zo het effect van compost op bijvoorbeeld het organisch stofgehalte en...

Ganzenprobleem rondom Veluwemeer loopt uit de hand

Regio Oost

De overlast van ganzen rondom het Veluwemeer loopt de spuigaten uit. Jaar na jaar veroorzaken de vogels meer problemen voor boeren. Die vragen om een andere aanpak. Hun hoop is gevestigd op een aanpak waarbij de overlast in de kiem wordt gesmoord....

Podcast: Woningen gaan als warme broodjes over de toonbank

Algemeen

Steeds meer mensen uit de Randstad kopen een woning op het platteland. Dat is mede aangewakkerd door de coronacrisis, constateren brancheorganisaties NVM en VBO. Volgens regionaal econoom Rogier Aalders van Rabo Research is het meer het effect van...

Gelderse Staten: kavelruil moet in Agrifood-programma

Regio Oost

Diverse fracties in Provinciale Staten van Gelderland voelen voor het meer prominent opnemen van kavelruil in het Programma Agrifood 2021-2030. Dat is de visie van de provincie op de toekomst van de landbouw.

Wethouder Nunspeet pleit voor gezamenlijke aanpak ganzen

Regio Oost

Boeren in Gelderland en Flevoland worden in hun strijd tegen ganzenschade gesteund door gemeente Nunspeet. Wethouder Marije Storteboom heeft zich met veel enthousiasme vastgebeten in het onderwerp.

Overijssel sorteert voor op vestiging wolf

Regio Oost

Dat er voorlopig geen officiële wolvencommissie komt, betekent niet dat provincie Overijssel geen actie onderneemt op het gebied van wolven. Sterker nog, landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat de intentie juist is om een stap verder te...

LTO: 'Geen extra ganzenrustgebieden in Gelderland'

Regio Oost

Wanneer provincie Gelderland in de geactualiseerde omgevingsverordening de komst van windmolens en zonnevelden toestaat in ganzenrustgebieden, moet dat niet leiden tot meer ganzenrustgebieden elders.

CU Gelderland: 'Stikstofberekeningen A15 repareren'

Regio Oost

De berekeningen die zijn gedaan om de stikstofuitstoot van de beoogde verlenging van de A15 te meten, moeten zo snel mogelijk opnieuw worden gedaan met een andere meetmethode. Alleen op die manier ontstaat een eerlijk speelveld voor alle sectoren,...

Onderzoek WUR: landbouwgrond Regio Foodvalley blijft schaars

Regio Oost

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de behoefte van landbouwgrond in Regio Foodvalley, moet meer dan voorheen zuinig worden omgegaan met de ruimte.

Jong en oud werkt 'thuis' op Eemlandhoeve

Regio West

Waar de zalen op de Eemlandhoeve normaal gesproken worden gebruikt voor kleine of grote vergaderingen, kunnen de zeven ruimtes momenteel geboekt worden als 'thuiswerkplek'. Een schot in de roos voor het multifunctionele biologische landbouwbedrijf.

Voorwaardelijke straf Vegan Streaker voor inval konijnenhouder

Veehouderij

Dierenactivist Peter Jansen, beter bekend als de Vegan Streaker, is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 30 uur. Ook moet hij konijnenhouder Henk Oonk een schadevergoeding betalen van 150 euro.

Orchideeënkweker: 'Hoe mooi is het mensen bij je visie te betrekken?'

Akker- & Tuinbouw

Medewerkers van orchideeënkwekerij Artisan Orchids in het Gelderse Nieuwaal zijn de afgelopen maanden actief betrokken bij het verbeteren en veranderen van processen in het bedrijf. 'Aandacht voor mensen is belangrijk. Dat klinkt logisch, maar hoe...

LTO Noord mist verkaveling in Programma Agrifood Gelderland

Regio Oost

LTO Noord is overwegend positief over het Programma Agrifood 2021-2030 van provincie Gelderland dat Provinciale Staten de komende weken behandelen. Maar de boerenbelangenbehartiger is op enkele punten kritisch, onder meer als het gaat om verkaveling.

Meer ruimte voor groen en water in Utrecht-Zuidwest

Regio West

Meer groen en ruimte voor water om de biodiversiteit en leefbaarheid van de regio te waarborgen. Met die missie is de Regionale Adaptie Strategie (RAS) van het Zuidwest-Utrechtse netwerk Water & Klimaat donderdag officieel afgetrapt.

Tijd niet rijp voor wolvencommissie in Overijssel

Regio Oost

Het is op dit moment niet nodig om een wolvencommissie in het leven te roepen in Overijssel. Volgens landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) is dat pas nodig als een of meer wolven zich vestigen in de provincie.

Gedeputeerde Drenth: 'Gelderland creëert geen piekbelasters'

Regio Oost

Provincie Gelderland creëert volgens gedeputeerde Peter Drenth geen piekbelasters door natuur naast agrarische bedrijven aan te wijzen als stikstofgevoelig.

Achterhoeks kavelruilproject afgerond

Regio Oost

Een kavelruilproject in de gemeente Oude IJsselstreek, met uitloop tot Bronckhorst en Doetinchem, is met het passeren van de akte officieel afgerond. In totaal wisselde 33 hectare grond van eigendom en 18 hectare van pachter.

Woningen gaan als warme broodjes over de toonbank

Algemeen

Steeds meer mensen uit de Randstad kopen een woning op het platteland. Dat is mede aangewakkerd door de coronacrisis, constateren brancheorganisaties NVM en VBO. Volgens regionaal econoom Rogier Aalders van Rabo Research is het meer het effect van...

Boeren willen regie bij nieuwe omgevingsvisie Lochem

Regio Oost

Agrariërs in de gemeente Lochem zien weinig in een koers waarin de gemeente de landbouw verplicht stuurt richting meer natuurinclusieve en kringlooplandbouw.

LTO Noord: 'Toekomstbeeld Krimpenerwaard weinig rooskleurig'

Regio West

De Omgevingsvisie Krimpenerwaard biedt een weinig rooskleurig toekomstbeeld voor de landbouw in de gemeente. Vooral het bestaansrecht van de melkveehouderij wordt ondermijnd. Dat stelt LTO Noord-afdeling Krimpenerwaard die een zienswijze op het...

Stichting Agrifacts: 'Gelderland creëert piekbelasters'

Regio Oost

Provincie Gelderland creëert piekbelasters door nieuwe natuur tegen bedrijven aan te plussen, stelt Stichting Agrifacts (STAF).

Platform steunt grondbezitters bij afspraken over kabels

Algemeen

Netbeheer Nederland (NBNL) en Vewin hebben gezamenlijk het Platform Leg- en ligrechten opgericht. Dit platform vult het gat dat ontstond nadat LTO en de netbeheerders recent hun overleg beëindigden. Het platform ondersteunt bij de totstandkoming van...

Recensie: kroniek van een Achterhoekse plattelandsjeugd

Algemeen

In het boek 'Een schone erfenis is u geworden' geeft Gerrit Wildenbeest een inkijkje in zijn jeugd op het Achterhoekse platteland in de jaren vijftig en zestig.

Opvolging in Oosten lastiger dan Westen

Regio West

Agrarische bedrijven in West-Nederland scoren beter wat betreft bedrijfsovername dan bedrijven in het oosten van het land. Waar in Utrecht 55 procent van de melkvee- en akkerbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder een opvolger...

Van der Tak in gesprek met Achterhoekse FDF-boeren

Regio Oost

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak bracht vrijdag een werkbezoek aan diverse Achterhoekse actieboeren, onder wie konijnenhouder Henk Oonk en de lokale Farmers Defence Force-kopstukken Thijs Wieggers en Rutger van Lier. 'Het mooie van Sjaak is dat hij...

Kweker in De Lier bedreigd om 'Polenhotel'

Regio West

Een orchideeënkweker uit het Zuid-Hollandse De Lier wordt bedreigd. Dat gebeurt omdat hij 2 hectare grond heeft verkocht aan een uitzendbureau, dat er een woonlocatie voor 680 arbeidsmigranten wil bouwen.

Aeres MBO weer beste groene school

Algemeen

Aeres MBO is net als in 2020 uitgeroepen tot beste groene school van Nederland. Dat blijkt uit de donderdag verschenen Keuzegids MBO 2021.

LTO wil met provincie Overijssel in gesprek over wolf

Regio Oost

LTO Noord wil op korte termijn met provincie Overijssel een bestuurlijk overleg voeren over wolven. Aanleiding is de recente reeks aanvallen op schapen door een zwervende wolf. LTO heeft het provinciebestuur daarom uitgenodigd voor een gesprek.

Consument vond in 2020 massaal de weg naar de boer

Multifunctionele landbouw

Boerderijwinkels varen wel bij de coronacrisis, hun omzet verdubbelde. ‘Een blijvend effect’, stelt Landwinkel-voorzitter Wessel van Olst. ‘Dat is niet vanzelfsprekend’, reageert onderzoeker Jan Willem van der Schans.

Smaakmakers zet Twente op de kaart

Regio Oost

Een coöperatie met Twentse agrarische producenten die Twente als voedselregio op de kaart wil zetten: Smaakmakers van Twente moet een merk worden met landelijke afzet van producten uit de streek. 'In supermarkten, maar waarom niet ook met Twentse...

Landbouwgrond Steenwijkerland is 'ineens stikstofgevoelig'

Regio Oost

Boeren in de gemeente Steenwijkerland (Kop van Overijssel) zijn 'boos en verontwaardigd' omdat diverse stukken landbouwgrond sinds kort zijn aangewezen als zijnde stikstofgevoelig. 'Het lijkt erop dat er willekeurig percelen zijn aangewezen', zegt...

Grote kavelruil Staphorst nadert afronding

Regio Oost

Het grootste lopende kavelruilproject van Nederland, de Landinrichting Staphorst, is vrijwel afgerond. Op 28 januari zetten de bestuurders van de uitvoeringscommissie in het provinciehuis in Zwolle hun handtekening voor de afronding van het project.

Wolf doodde schapen in Twente

Regio Oost

De schapen die eind november op verschillende plekken in Twente werden doodgebeten, zijn het slachtoffer geworden van een wolf.

LTO Noord naar rechter om zonnepark Terschuur

Regio Oost

LTO Noord heeft een rechtszaak aangespannen om de komst van Zonnepark Terbroek, langs de A1 bij Terschuur, tegen te houden. Volgens LTO Noord is het zonnepark gepland op een onwenselijke locatie en druist het plan in tegen eerder gemaakte afspraken...

Melkkoeien eruit, focus op de recreatietak

Regio Oost

Hoe gaan we verder met ons bedrijf? Het was de vraag die Peter en Evelien van Omme zich de laatste jaren steeds vaker stelden. Met hulp van het traject Zicht op de Toekomst krijgen hun plannen steeds meer vorm. De koeien gaan er binnenkort uit, de...

Sallandse boeren met chocolademelk naar zorginstellingen

Regio Oost

Sallandse melkveehouders brachten vrijdag 18 december letterlijk een warme groet over aan bewoners en personeel van verscheidene zorginstellingen in de regio.

Provincie Gelderland: 'Weeg locaties zonne-energie zorgvuldig af'

Regio Oost

Provincie Gelderland wil dat alle gemeenten in de provincie locaties voor zonne-energie zorgvuldig afwegen en dit te borgen in bestemmingsplannen. De gemeenten zijn hiertoe middels een brief opgeroepen.

Gelderse VVD en ChristenUnie: 'Verpacht natuurgrond lokaal'

Regio Oost

Natuurgrond van Staatsbosbeheer moet meer worden verpacht aan boeren uit de directe omgeving van natuurgebieden. Die oproep doen de Gelderse VVD en ChristenUnie in een serie schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Gelderse aanpak: 10 procent stikstofreductie

Regio Oost

De stikstofaanpak van provincie Gelderland kan zorgen voor een daling van de stikstofneerslag in Gelderland met 10 procent in 2025. Dat laat een eerste doorrekening zien van verschillende maatregelen per sector voor de Veluwe, Achterhoek en...

AH gaat in gesprek met boeren, FDF reageert

Algemeen

UPDATE - Albert Heijn heeft protesterende boeren een gesprek toegezegd, mits zij hun blokkades bij Albert Heijn-locaties opheffen.

POV teleurgesteld over stikstofdeal Schouten

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is teleurgesteld over de stikstofdeal die landbouwminister Carola Schouten sloot met een aantal politieke partijen. De organisatie vindt dat er 'koehandel' plaatsvond en is het niet eens met aanscherping...

Ook boerenprotest bij dc's Albert Heijn en Lidl

Algemeen

Na de acties van vrijdag wordt er ook zaterdagochtend op diverse plekken in het land door boeren geprotesteerd bij distributiecentra van supermarkten. Onder meer bij de Albert Heijn-dc's in Zwolle, Geldermalsen en Oosterhout (Gld) en een Lidl-dc in...

Aantal AVP-besmettingen in Duitsland loopt verder op

Veehouderij

Het aantal wilde zwijnen in Duitsland waarbij de Afrikaanse varkenspest (AVP) is vastgesteld, is verder opgelopen. Afgelopen week zijn er in de deelstaat Brandenburg in totaal 66 gevallen bijgekomen.

Sectororganisaties Gelderland en Overijssel in stikstofaanpak

Algemeen

Agrarische organisaties in Gelderland en Overijssel hebben besloten deel te nemen aan de gebiedsgerichte aanpak stikstof van beide provincies. De organisaties, waaronder LTO Noord, doen dit echter wel onder een aantal voorwaarden.

Ook boerenprotest bij Jumbo in Raalte

Regio Oost

Zo'n honderd boeren hebben vrijdagavond bij distributiecentra van Jumbo in Raalte een protestactie gehouden. Met 60 trekkers stonden de boeren bij het dc aan de Heesweg. Ook werd de toegang van het pand van Jumbo Online en het Pick Up Point aan de...

Wopke Hoekstra nieuwe lijsttrekker CDA

Politiek

Wopke Hoekstra wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Hij is door het partijbestuur voorgedragen. De minister van Financiën heeft inmiddels aangegeven bereid te zijn de kar te trekken. Dat heeft partijvoorzitter Rutger Ploum vrijdag...

Van Wenum herbenoemd als algemeen bestuurslid LTO Noord

Algemeen

Akkerbouwer Jaap van Wenum uit Kootwijkerbroek is vrijdag door de Ledenraad van LTO Noord herbenoemd als algemeen bestuurslid. Van Wenum zit al sinds 2016 in het bestuur van de belangenbehartiger. Daar komen nu nog drie jaar bij.

Bijplussen roept vragen op in diverse provincies

Regio West

De bevindingen van Stichting Agri Facts, dat agrarische grond in het rekenmodel Aerius onaangekondigd zou zijn aangemerkt als stikstofgevoelige natuur, zorgen voor beroering.

Agrarische sector centraal in Overijssels magazine

Regio Oost

De nieuwste editie van het door provincie Overijssel uitgegeven kwartaalblad JIJ & Overijssel staat volledig in het teken van de Agro&Food-sector. Het is voor het eerst dat het magazine een thema-opzet kent.

Utrecht van start met inzet plattelandscoaches

Regio West

Provincie Utrecht gaat van start met de inzet van plattelandscoaches. Die moeten boeren ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf of erf.

Onttrekkingsverbod Utrechtse Heuvelrug ingetrokken

Regio West

Het is met terugwerkende kracht sinds 1 december weer toegestaan om oppervlaktewater te onttrekken uit sloten en weteringen op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug.

Boom- en fruittelers dupe van wijzigen archeologieregels

Akker- & Tuinbouw

Boom- en fruittelers in de gemeente Buren zijn verbaasd over het besluit van het college van B en W dat telers archeologisch onderzoek moeten laten uitvoeren bij het beplanten van hun percelen. De telers hebben een oproep aan de gemeente gedaan om...

Zuid-Holland schort verbod chemische middelen op

Regio West

Provincie Zuid-Holland schort het verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen op tot 1 januari 2023. Daarmee komt de provincie tegemoet aan de wens van de landbouwsector, die ageerde tegen het verbod dat aanvankelijk per 1 januari 2021 zou worden...

Utrechts plan moet gemeenten helpen met kringlooplandbouw

Regio West

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Caring Farmers hebben een tienpuntenplan opgesteld om gemeenten handvatten te geven om aan de slag te gaan met het stimuleren van kringlooplandbouw. LTO Noord staat niet achter het woensdag gelanceerde plan.

Boerenprotest Arnhem in goede harmonie verlopen

Regio Oost

De organisatie van het boerenprotest bij het Gelderse Huis der Provincie in Arnhem had op iets scherpere antwoorden gehoopt. Maar de actie is dinsdagmiddag in een ontspannen en constructieve sfeer verlopen.

Dagwinkel Schoonrewoerd brengt streekproducten onder aandacht

Regio West

Vijf lokale producenten en supermarkt Dagwinkel in Schoonrewoerd, ondersteund door voedselmakelaar Linette Mak van Lokaal Voedsel Utrecht, zijn een samenwerking begonnen om lokaal voedsel meer onder de aandacht te brengen bij consumenten....

Topsector keurt onderzoeken van BO Akkerbouw goed

Akker- & Tuinbouw

De Topsector Agri & Food heeft vier nieuwe onderzoeksvoorstellen van BO Akkerbouw goedgekeurd. Het gaat om onderzoek en kennisverspreiding over bodem, bemesting, stengelaaltjes en gewasresten.

Wethouder: 'Zorgen voor goede huisvesting arbeidsmigrant Westland'

Regio West

In het Westland is een tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Ondanks veel inspanningen wordt er weinig vooruitgang geboekt. Wethouder Albert Abee (CDA) wil presteren op dit dossier.

Aardwarmteproject Polanen stap dichterbij

Akker- & Tuinbouw

Met het ondertekenen van het warmteleveringscontract door vier bestuursleden van Warmtecoöperatie Polanen is een belangrijke stap gezet voor aardwarmteproject Polanen.