Joost de la Court

Joost de la Court

Joost de la Court is redacteur Noord en Oost. Hij covert Drenthe en overige provincies in deze regio’s.

Contact

Artikelen door Joost de la Court

LTO Noord roept beheerders op tot aanpak jakobskruiskruid

Regio Noord

Berm- en terreinbeheerders moeten volgens regiobestuurder Jan Teade Kooistra van LTO Noord dringend aan de slag met een intelligent maaibeheer. Door specifiek te maaien op plekken waar veel jakobskruiskruid voorkomt, kan de verspreiding van het...

Burgemeester Westerveld op de bres voor Kolonieboeren

Regio Noord

Burgemeester Rikus Jager van de Drentse gemeente Westerveld vindt dat de boeren in de Koloniën van Weldadigheid moeten kunnen profiteren van de nieuwe beschermde status van het gebied.

Infobord toont inzet Boermarke Zeijen voor biodiversiteit

Regio Noord

Met de onthulling van een informatiebord op de Brink in Zeijen door oudgedienden Marchienus Ananias en Jan Hingstman geeft de Boermarke Zeijen aan waar in het werkgebied aan verbetering van de biodiversiteit wordt gewerkt.

Westerveld op de vingers getikt door Raad van State

Regio Noord

Gemeente Westerveld moet van de Raad van State (RvS) het bestemmingsplan Buitengebied aanpassen.

FBE Flevoland wijst 5.000 hectare aan voor edelherten

Regio Noord

De roedel edelherten die vorig jaar in Oostelijk Flevoland is neergestreken, krijgt een leefgebied van circa 5.000 hectare natuurgebied toegewezen. Dat ligt langs de randmeren tussen Harderwijk en Elburg. Dat stelt FBE Flevoland voor aan...

Hunze en Aa's meet nog steeds te veel normoverschrijdingen

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's heeft in de afgelopen twee jaar iets minder overschrijdingen van de milieunormen in het oppervlaktewater vastgesteld. Maar gemeten over vijf jaar is er geen sprake van een duidelijke afname, waarschuwt het waterschap.

Schouten wijst analyse over stikstof in natuurbodem af

Politiek

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst de analyse van stichting Agrifacts (Staf) af dat bodems in natuurgebieden in grote mate bijdragen aan het stikstofprobleem. Er is volgens haar geen sprake van...

Provincie Drenthe in beroep tegen vergunningplicht lelieteelt

Regio Noord

Provincie Drenthe gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. Die ging over het toepassen van drainage en gewasbeschermingsmiddelen door een lelieteler bij natuurgebied Holtingerveld in gemeente Westerveld.

LTO Noord in het geweer tegen dierenopvang in Dalen

Regio Noord

LTO Noord maakt bezwaar tegen een voorlopige omgevingsvergunning voor Akka's Ganzenparadijs in Dalen. Zij wil dat gemeente Coevorden juist handhavend optreedt.

Nog geen oplossing voor trekkerban rond Emmen

Regio Noord

Het is nog onduidelijk hoe het landbouwverkeer in de toekomst vlot en veilig van de ene naar de andere kant van Emmen kan. LTO Noord en transportorganisatie Cumula zijn nog steeds in overleg met gemeente Emmen en provincie Drenthe over het behoud...

Milieueffectrapportage bufferzone Bargerveen moet beter onderbouwd

Regio Noord

De maatregelen die provincie Drenthe neemt aan de zuidkant van het Bargerveen bieden nog onvoldoende zekerheid dat die het waterpeil afdoende verhogen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER).

Boeren Zeijen zoeken ruimte voor markeplan

Veehouderij

De elf leden van Boermarke Zeijen werken sinds 2019 samen aan een circulair landbouwsysteem. Onder het motto 'duurzaam boeren in een vitaal landschap' wil de groep boeren met een veestapel van circa 1.000 melkkoeien en zo'n 1.000 hectare...

Jetta Klijnsma bemiddelt in slepende Drentse bollenruzie

Regio Noord

Drents commissaris van de Koning Jetta Klijnsma gaat proberen de partijen bij elkaar te krijgen die al jaren overhoop liggen over de bollenteelt in de provincie. Actiegroepen als Bollenboos en Meten is Weten, maar ook een comité van bewoners van de...

Drentse Staten willen helderheid over stikstof in natuurgebieden

Regio Noord

De Statenfracties van VVD en JA21 vragen aan het Drentse provinciebestuur opheldering over de aanwezigheid van stikstof in de natuur. Volgens diverse rapporten van de Universiteit van Antwerpen zijn de stikstofvoorraden in de bodem van...

Druk op ondernemen uit zich vooral in stress

Algemeen

Boeren en tuinders ervaren meer stress en voelen zich regelmatig somberder dan voorheen. De onzekerheid neemt toe, maar tegelijkertijd blijven ze wel plannen maken voor de toekomst. Dit blijkt uit een enquête onder 1.773 agrarisch ondernemers in het...

Drenthe wordt LNV-proeftuin verduurzamingsbeloning

Regio Noord

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft Drenthe aangewezen als proeftuin voor het verduurzamen en daarvoor belonen van de landbouwsector.

Zestig wasplaatsen op boerenerven in Flevoland

Regio Noord

Steeds meer boeren in Flevoland hebben een wasplaats met zuivering voor landbouwmachines op hun erf aangelegd of gaan dit binnenkort doen. Daarmee dragen ze bij aan de kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater, een van de doelstellingen van het...

'Fascinating' geeft impuls aan innovatie in Noord-Nederland

Regio Noord

Het vernieuwingsprogramma 'Fascinating' van de landbouwcoöperaties Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina, LTO Noord en provincie Groningen moet de komende tien jaar een impuls geven aan innovatie in de Groningse akkerbouw en de verwerking en...

Bermgras wordt nieuwe groene grondstof

Regio Noord

Bermmaaisel, rietsluiksel, maar ook oogst- en plantresten uit Drenthe en Overijssel kunnen binnenkort worden omgezet in groen gas en tal van andere circulaire producten. Boeren kunnen daarnaast profijt hebben van het digestaat als bodemverbeteraar.

Politie Flevoland zoekt boeren op bij strijd tegen ondermijning

Regio Noord

Met een speciale 'Week van het buitengebied' zoekt de Flevolandse politie samen met de gemeenten contact met boeren en tuinders in die provincie. Doel is meer bewustwording te creëren rond ondermijning en tegelijk de contacten aan te halen. Beide...

Nieuwe coöperatie voor kortere keten in Noord-Nederland

Regio Noord

Via regionale samenwerking tussen boeren en afnemers in de horeca en instellingskeukens wil de nieuwe coöperatie Boer & Chef de afzetketen tussen die twee partijen inkorten. De aftrap vond vorige week plaats in het Friese Grou.

Friese landbouw furieus over ontpolderingsplan in Westhoek

Regio Noord

De Friese landbouw is furieus over vergaande plannen van de provincie Fryslân en de Rijksoverheid voor een wisselpolder in Westhoek, in het uiterste noorden van de provincie. In een 46 hectare grote landbouwpolder zou, door een coupure te maken in...

Copa-Cogeca zwaar teleurgesteld in mislopen GLB-overleg

Politiek

De Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca is buitengewoon teleurgesteld in de uitkomst van onderhandelingen over een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vrijdagochtend werd duidelijk dat het overleg over het landbouwbeleid voor na 2023...

Innovatiepact Greenport West-Holland op zoek naar nieuwe deelnemers

Akker- & Tuinbouw

Het Innovatiepact van Greenport West-Holland is op zoek naar nieuwe deelnemers. Daarvoor heeft het een korte animatiefilm gelanceerd.

Vechtstromen komt toch met gebiedsproces hoogwaterregime

Regio Noord

Waterschap Vechtstromen gaat alsnog fysieke bijeenkomsten houden over de aanpassing van het hoogwaterregime in Zuidoost-Drenthe. De digitale voorlichtingscampagne van de afgelopen maanden heeft onvoldoende gewerkt.

Boeren in noordelijke kleischil zoeken met Aqua Pin naar oud zout

Regio Noord

Een digitale meetpaal die is aangesloten op gps en het internet stelt boeren in staat vroegtijdig te worden gewaarschuwd voor verzilting van landbouwpercelen. De eerste Aqua Pin van adviesbureau Acacia Water werd dinsdag geplaatst in een perceel...

Kom langs de Kas-tour vervangt Drentse Kom in de Kas

Regio Noord

Een fiets- en autorondrit door het kassengebied van Erica in Zuidoost-Drenthe vervangt de komende weken het jaarlijks evenement Kom in de Kas. Die open dag van de glastuinbouw is dit jaar wegens coronabeperkingen voor de tweede keer geannuleerd.

Veenweideboeren lopen warm voor energieneutrale bedrijfsvoering

Regio West

Veenweideboeren bij Woerden willen aan de slag met het energieneutraal maken van hun bedrijven. Dat blijkt uit de input van de deelnemers in project Veenweiden In Beweging van provincie Utrecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeente...

Onderzoek naar capaciteitsproblemen stroomnet Achterhoek

Regio Oost

Regionale energiecoöperatie Agem en energiedistributeur Liander onderzoeken wat er kan worden gedaan aan het capaciteitsprobleem op het stroomnet in de Achterhoek.

Waterschappen Noord-Nederland zoeken schadelijke lekkages

Regio Noord

Waterschappen Hunze en Aa's en Vechtstromen gaan met infrarood- en RDNA-techniek kijken of ze individuele glastuinbouwbedrijven in Drenthe en Groningen kunnen aanwijzen die nog schadelijke stoffen lekken.

Overijssel blijft bij weigering handhaven beweidingsvergunning

Regio Oost

Provincie Overijssel houdt voet bij stuk bij de weigering om handhavend op te treden bij boeren die volgens de milieubeweging een vergunning nodig hebben om hun land te mogen beweiden en bemesten. Dat bleek dinsdag bij de bestuursrechter in Zwolle.

Boerengeneraties worstelen met onzekerheid

Algemeen

Stapeling van regelgeving, onzekerheid in de afzet en groeiende kritiek vanuit de samenleving maken dat de spanningen op veel agrarische bedrijven toenemen. Dat stellen adviseurs, maar ook de groene opleidingen zien de gevolgen. De huidige generatie...

Noordelijke tuinders lekken nog te veel schadelijke stoffen

Regio Noord

Glastuinbouwlocaties in Groningen en Drenthe hebben hun waterhuishouding nog niet op orde. Bij metingen door de waterschappen Hunze en Aa's en Vechtstromen zijn afgelopen jaar verschillende overschrijdingen geconstateerd.

LTO Noord kritisch over plannen voor datacenter in Zeewolde

Regio Noord

LTO Noord heeft veel kritiek op de opzet voor het datacenter in het Flevolandse Zeewolde. Zowel procedureel als inhoudelijk laten de plannenmakers de nodige steken vallen, stelt de organisatie in een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.

Flevoland geeft vier ketenprojecten een kans

Regio Noord

Met deelname aan het Ondernemersprogramma Versterking Korte Voedselketen Flevoland gaan vier Flevolandse ondernemers de uitdaging aan om binnen twaalf weken de korte keten te versterken. Ze willen hun netwerk verbreden, kennis delen en gezonde...

Zorg bij burgemeesters over risico's cybercrime voor agrariërs

Regio Noord

Boeren en tuinders onderkennen nog onvoldoende de gevaren van cybercrime. Dat zeggen de burgemeesters Sybrand Buma van Leeuwarden en Roger de Groot van De Wolden.

Project schonere bollenteelt Westerveld maakt doorstart

Regio Noord

Met een injectie van 1,2 miljoen euro gaat de bollenteelt in gemeente Westerveld de komende drie jaren op zoek naar een schonere teelt die minder vatbaar is voor ziektes en de leefomgeving zo min mogelijk belast.

Boeren Drentsche Aa zijn blij met steun verminderen erfemissie

Regio Noord

Steeds meer boeren in het Drentsche Aa-gebied maken met steun van de overheid hun erf emissievrij. Ze krijgen gratis advies en leggen een was-, spoel- en vulplaats aan met een opvangsysteem voor het restwater. De regeling loopt nog tot eind volgend...

Fiat voor Drentse stikstofaanpak

Regio Noord

Provinciale Staten van Drenthe hebben woensdag de provinciale stikstofaanpak vastgesteld. In het zogenoemde koersdocument richt de provincie zich vooral op gebiedsgerichte oplossingen en op technische innovatie.

Stichting Polderpioniers houdt ontginning Flevoland levend

Regio Noord

De nog jonge stichting Polderpioniers werkt gestaag aan de restauratie van de collectie landbouwmachines die werd gebruikt voor het ontginnen van de IJsselmeerpolders. 'We willen de geschiedenis van Flevoland levend houden', zegt voorzitter Heijo...

LTO Noord niet blij met energieplan RES voor Drenthe

Regio Noord

LTO Noord blijft teleurgesteld in de uitwerking van de regionale energiestrategie (RES) in Drenthe. Volgens LTO-regiobestuurder Brenda Timmerman wordt nog te veel ruimte gelaten aan initiatiefnemers om zonneparken te realiseren op landbouwgrond. 'Er...

Land van Ons koopt meer landbouwgrond in Noorden

Regio Noord

Coöperatie Land van Ons breidt het eigen areaal grond uit in Noord-Nederland. Op de grens van Groningen en Drenthe verwierf de coöperatie in Onnen twee percelen grasland van 26 hectare totaal. Verder werd in Hooghalen het huidige perceel akkerland...

Voorzitter DAJK: 'We moeten zelf het stuur in handen houden'

Regio Noord

Melkveehouder Tom ten Kate uit Koekange nam in november vorig jaar het stokje over van Roy Meijer als voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK). Hij heeft een duidelijk doel voor ogen: 'Er moet voldoende plek voor ons zijn.'

Onrust over aanleg Flevolands bos

Regio Noord

Boeren in Oostelijk Flevoland zijn bang dat de provincie onder andere een groot deel van de landbouwgronden ten zuiden van Dronten wil gebruiken voor bosuitbreiding. Ze baseren zich daarbij op kaartmateriaal van de provincie.

Drentse Staten willen stikstofzones beperken

Regio Noord

Boeren rond stikstofgevoelige natuur in Drenthe moeten buiten de nu aangewezen gebieden zo min mogelijk worden geconfronteerd met natuurmaatregelen. Die boodschap gaf regiobestuurder Robert Pierik van LTO Noord woensdag mee aan Provinciale Staten.

ANLb maakt het verschil voor akkervogels in Flevoland

Regio Noord

De zes regionale clusters in Flevoland, waar boeren in het kader van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) aan akkervogelbeheer doen, halen goede resultaten. Dat blijkt volgens het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) uit de intensieve...

Provincie komt met aanpak edelherten Oostelijk Flevoland

Regio Noord

Provincie Flevoland heeft FBE Flevoland gevraagd een beheerplan op te stellen voor de populatie edelherten die zich in Oostelijk Flevoland ophoudt. LTO Noord Flevoland is daar blij mee.

Nuffield Scholarship biedt bredere kijk op buitenwereld

Algemeen

Ruim een jaar lang je licht opsteken bij collega-boeren en -tuinders over de hele wereld. Wie wil dat nou niet? Via het Nuffield Scholarship neemt jaarlijks een handvol Nederlandse boeren en tuinders deel aan het programma. Wat levert het hun op?

Steun voor Flevolandse ondernemers in korte keten

Regio Noord

Provincie Flevoland gaat ondernemers helpen die de korte voedselketen in Flevoland willen versterken.

Flevoland wil PAS-melders met voorfinanciering helpen

Regio Noord

Provincie Flevoland gaat in gesprek met de rijksoverheid over versnelde legalisatie van agrarische bedrijven die opereren op basis van een PAS-melding of nog geen natuurbeschermingswet (NB)-vergunning hebben. Volgens Flevoland is er een mogelijkheid...

Flevoland splitst wildbeheer

Regio Noord

In Flevoland gaan vier wildbeheereenheden aan de slag. Nu is het faunabeheer voor de hele provincie ondergebracht bij één wildbeheereenheid (WBE).

Melkveehouders maken Noordwest-Overijssel tot proeftuin weidevogels

Veehouderij

Wat is de beste aanpak wanneer in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ook weidevogelbeheer meetelt als extra vergroeningsmaatregel? Meer dan vijftig melkveehouders in Noordwest-Overijssel probeerden een jaar lang tijdens een pilot het...

'We zitten in Drenthe niet te wachten op leegloop van het platteland'

Regio Noord

Nu de stikstofwet een feit is, kunnen ook de provincies verder met het uitwerken van hun eigen plannen. Provincie Drenthe kwam deze week met een eigen plan. De nadruk ligt op samenwerking en innovatie en niet op een opkoopregeling, zegt gedeputeerde...

Dertig boeren melden zich voor Drentse opkoopregeling

Regio Noord

Bij provincie Drenthe hebben zich de afgelopen tijd zo'n dertig Drentse boeren gemeld die belangstelling hebben om het bedrijf te verkopen aan de overheid om zo de stikstofuitstoot naar natuur te verminderen.

Nieuwe ronde voor zonnepanelen op boerendaken in Noord-Drenthe

Regio Noord

LTO Noord gaat boeren in de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze ondersteunen bij het realiseren van zonnepanelen op de daken van hun bedrijfsgebouwen. Provincie Drenthe en de drie Noord-Drentse gemeenten stellen voor deze 'gebiedsaanpak...

Flevolandse boeren spreken zich uit over stikstofaanpak

Regio Noord

Wat kan een boer in Flevoland doen om de stikstofuitstoot van het bedrijf te verminderen? Ruim 190 Flevolandse agrarisch ondernemers hebben in februari hun ideeën hierover gegeven in een enquête van provincie Flevoland.

Drents Overijsselse Delta breidt controles teeltvrije zone uit

Regio Noord

Waterschap Drents Overijsselse Delta breidt de controles op de teeltvrije zone uit. Het waterschap controleert vanaf dit jaar ook percelen met intensief bespoten gewassen, zoals aardappelen, bieten en bloembollen.

Zorgen bij boeren over bouw megadatacenter bij Zeewolde

Regio Noord

Boeren in zuidelijk Flevoland zijn bezorgd over de komst van een groot datacenter aan de rand van Zeewolde. Die zorgen gaan vooral over het koelwater dat het megacomputercentrum gaat gebruiken en daarna weer loost op het oppervlaktewater.

Externe saldering Flevoland komt op gang

Regio Noord

Het proces van externe saldering van stikstofrechten in Flevoland komt op gang, meldt de provincie.

Waterstoffabriek nieuwe kans glastuinbouw Emmen

Regio Noord

De plannen voor een waterstoffabriek op het GZI-terrein in Emmen zijn een opsteker voor de glastuinbouwlocaties Klazienaveen en Erica. De tuinders kunnen wellicht in de toekomst de productiewarmte afnemen of zelfs pure waterstof verstoken in hun...

Flevoland past bossenplan aan na commentaar LTO Noord

Regio Noord

Het plan van provincie Flevoland om in de komende jaren 1.700 hectare extra bos aan te leggen, is bijgesteld. In de zogeheten bossenstrategie wordt niet meer uitgegaan van een harde doelstelling, maar van een inspanningsverplichting.

Bio-economie Drentsche Aa krijgt vorm

Regio Noord

Vier jaar na de start van het project 'Bio-economie Drentsche Aa' krijgt de invulling van een meer natuurinclusieve en toch rendabele landbouw in het kwetsbare beekdalenstelsel langzaam vorm. Boeren en andere partijen weten elkaar steeds beter te...

LTO boos over beperkingen pachters waterschap Vechtstromen

Regio Oost

LTO Noord zegt te balen van het besluit van waterschap Vechtstromen om op hun 250 hectare pachtgronden het gebruik van glyfosaat niet meer toe te staan. Ook wordt de teelt van uien, lelies en andere bollen toch in de ban gedaan, blijkt uit de...

Waterschap Vechtstromen wil glyfosaatvrije pachtgronden

Regio Noord

Waterschap Vechtstromen wil de 250 hectare grond die het in pacht uitgeeft aan boeren in de toekomst alleen nog verpachten als deze wordt gebruikt zonder inzet van glyfosaat.

Drie regio's bundelen voedseleducatie voor basisscholieren

Algemeen

De regio's Gelderse Vallei, Venlo en Noordoost-Brabant gaan gezamenlijk een lesproject opzetten voor basisscholieren. Centraal staat de waarde van het voedsel. Inmiddels zijn vijf scholen in de drie regio's aangewezen voor een pilot.

Machineverkoop John Deere lijdt niet onder corona

Mechanisatie

Machinefabrikant John Deere heeft geen last van de coronacrisis. Integendeel, de Amerikaanse multinational meldt een groei van de inkomsten in het eerste fiscale kwartaal met 1,2 miljard US dollar.

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Sint-Oedenrode

Algemeen

Bij een legkippenbedrijf in Sint-Oedenrode is vogelgriep vastgesteld. Volgens het ministerie van Landbouw gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.

LTO ontevreden over normen waterschap Vechtstromen

Regio Noord

LTO Noord is ontevreden over de wijze waarop waterschap Vechtstromen de normen voor wateroverlast gelijk wil trekken in het hele werkgebied. Ook de overdracht van het onderhoud aan kleine watergangen stuit op bezwaren.

Flevolandse boeren kunnen voorkeur opgeven voor stikstofmaatregelen

Regio Noord

Flevolandse boeren kunnen bij hun provincie aangeven wat zij haalbaar en betaalbaar vinden om de stikstofuitstoot van hun bedrijven te beperken. In een enquête vraagt de provincie naar maatregelen die zij toepasbaar vinden op hun bedrijf.

Landbouw wil niet van rondweg Emmen af

Regio Noord

Gemeente Emmen en provincie Drenthe gaan het eigendom van de N391 (Rondweg Emmen) en de N862 (Klazienaveen-Emmen) omruilen. Dat kan ook betekenen dat landbouwverkeer er niet meer welkom is. LTO Noord en loonwerkorganisatie Cumela dringen aan op...

Natuurinclusief wordt de norm in noordelijke kleischil

Regio Noord

De agrarische bedrijven in de noordelijke kleischil van Friesland en Groningen opereren in 2050 grotendeels natuurinclusief en in gesloten kringlopen. Dat streefbeeld schetst het kernteam dat de afgelopen maanden ideeën ophaalde in de regio voor de...

Eerstejaars HAS Den Bosch op ontdekkingstocht

Algemeen

Koeienpoep scheppen en zeven, kuilvoer uitpluizen of krachtvoer analyseren. HAS Den Bosch stuurt de tachtig eerstejaarsstudenten van de opleiding Veehouderij sinds dit studiejaar wekelijks met praktijkopdrachten naar de boerderij.

Omslag in landbouw prominent aanwezig in Noordelijk Verkiezingsdebat

Politiek

De omslag in de landbouw wordt een 'hot topic' in de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit het Noordelijk Verkiezingsdebat op 8 februari. Boeren moeten hun bedrijven aanpassen aan kringlooplandbouw en het liefst natuurinclusief worden. Dat kan alleen...

Neutelings waarschuwt voor gevolgen afnemende mbo-instroom

Algemeen

Het beroepsonderwijs moet dringend een antwoord verzinnen op de gestaag afnemende leerlingeninstroom, vindt bestuursvoorzitter Rob Neutelings van Curio, opleidingencentrum voor vmbo en mbo. Hij zoekt het in het leggen van dwarsverbanden: binnen de...

Speel- en IJsboerderij de Drentse Koe blijft 'Leukste uitje van Drenthe'

Regio Noord

Speel- en IJsboerderij de Drentse Koe in Ruinerwold is twee jaar achtereen uitgeroepen tot het 'Leukste uitje van Drenthe'. Dat blijkt uit de ANWB-verkiezing van het 'Leukste uitje van Nederland 2021'.

Sanering onbewaakte overwegen heeft nog flinke weg te gaan

Regio Noord

Twee dodelijke ongevallen waren er de afgelopen maanden bij onbewaakte spoorwegovergangen in Noord-Nederland. Het geeft aan dat er nog steeds wat moet gebeuren om het risico op deze overwegen, veel gebruikt door boeren, te beperken. ProRail roept...

Beheerplan neemt zorgen LTO over bever niet weg

Algemeen

LTO Noord vindt het positief dat de provincies Groningen en Drenthe een gezamenlijk beverbeheerplan hebben opgesteld. Toch blijven er volgens regiobestuurder Wietse Duursma zorgen over de schade die de dieren kunnen veroorzaken op landbouwgrond.

Provincies Drenthe en Groningen leggen bever aan banden

Regio Noord

De provincies Drenthe en Groningen hebben een beverbeheerplan vastgesteld dat in nauwe samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest tot stand is gekomen.

Toch ruimte voor intensieve veehouderij in Groningen

Veehouderij

Provinciale Staten in Groningen staan bijna unaniem achter de uitbreiding van een pluimveestal in Onstwedde. Met uitzondering van de Partij voor de Dieren steunen de Staten het concept waarbij een pluimveebedrijf elders wordt beëindigd en de totale...

Daling aantal muskusratten zet door, wel meer beverratten

Algemeen

In Nederland zijn in 2020 opnieuw minder muskusratten gevangen. De muskusrattenpopulatie neemt al enkele jaren achtereen verder af. Daarmee daalt ook het vangstcijfer. Bij beverratten neemt het juist toe.

Noordelijke watertoevoer knijpt steeds vaker bij aanhoudende droogte

Regio Noord

De toevoer van water uit het IJsselmeer en Markermeer naar Friesland, Groningen en Drenthe staat ter discussie. De komende maanden moet duidelijk worden of en hoe dat systeem dient te worden aangepast om ook bij extreme droogte over voldoende water...

Laatste kilometers voor aanleg duurzame oevers Flevoland

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland rondt in 2021 het versneld aanleggen van duurzame oevers af. Het Flevolandse waterschap heeft dan sinds de start in 2017 in totaal ruim 102 kilometer oevers op een duurzame wijze ingericht. Dit jaar wordt daarvan nog 25...

Wolf confronteert boer met reactieve bestuurder

Regio Noord

Niet de natuurbeschermer maar de bestuurder lijkt de schapenboer in de weg te zitten als het gaat om een goed beleid om zijn dieren te kunnen beschermen tegen aanvallen van de wolf. Alle goede bedoelingen ten spijt.

Bedrijfsopvolging makkelijker in Noord-Nederland

Regio Noord

Agrarische bedrijven in Flevoland en Friesland scoren het best wat betreft bedrijfsovername. Voor ruim de helft van de land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder was daar in 2020 een opvolger beschikbaar. Het landelijk...

Drenthe breidt gebied uit met beschermingsregeling tegen wolf

Regio Noord

Provincie Drenthe breidt het gebied uit waar schapen- en geitenhouders steun kunnen krijgen bij het nemen van beschermingsmaatregelen tegen de wolf.

Boerderij aan de Dijk in Nagele zet luiken open

Regio Noord

Na een aanloop van 3,5 jaar is boerin Annemiek Vlaming aardig op weg om biologisch akkerbouwbedrijf Boerderij aan de Dijk in Nagele over te nemen van haar ouders Pieter-Jan en Truus. Ze brengt nieuw elan en zet de luiken open.

Kwekerij Bernhard beste bedrijf Noordoostpolder in 2020

Regio Noord

Kwekerij Bernhard in Luttelgeest is door ondernemersvereniging BV Noordoostpolder uitgeroepen tot beste onderneming 2020 van de Noordoostpolder.

Drentse onbewaakte overwegen op de korrel

Regio Noord

ProRail wil vier onbewaakte overwegen opheffen op het grondgebied van gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Dit kan betekenen dat boeren daar in de toekomst flink moeten omrijden om hun percelen aan de overzijde van het spoor te bereiken.

Nog geen oplossing edelherten in Oostelijk Flevoland

Regio Noord

Provincie Flevoland heeft nog geen oplossing voor de edelhertenpopulatie die zich ophoudt in twee natuurgebieden in Oostelijk Flevoland. LTO Noord Flevoland trok daarover afgelopen zomer bij Gedeputeerde Staten aan de alarmbel.

Ellen Hazelhoff: 'Je moet jezelf als vrouw wel extra bewijzen'

Akker- & Tuinbouw

Ellen Hazelhoff (22) uit het Groningse Vlagtwedde zit in haar laatste jaar van de mbo-opleiding Akkerbouw aan het Terra College in Emmen. Hoewel ze niet uit een boerengezin komt, trekt het boerenleven haar al langer. 'Ik ben er gewoon ingerold. Mijn...

Boeren zijn zich vaak niet bewust van gevaar cybercriminelen

Regio Noord

Boeren en tuinders onderschatten de risico's die cybercriminelen kunnen opleveren voor hun bedrijfsvoering. Daarom is de overheid in Friesland een campagne gestart om de cyberweerbaarheid te vergroten. Later moet de rest van Nederland volgen.

Gemeente Assen past eisen pacht gemeentegrond aan

Regio Noord

Gemeente Assen heeft de duurzaamheidseisen voor pachters van gemeentegrond aangepast na overleg met de betrokken boeren.

Drentse imkers ongerust na verdwijnen bijenvolken

Regio Noord

Diverse imkers in Zuidwest-Drenthe melden dat ze bijenvolken missen. De meldingen komen uit Elim, Ruinen, Hoogeveen, Hollandscheveld en Nieuw Balinge.

Sandra van Wijk: 'Mannen zijn ook veranderd'

Akker- & Tuinbouw

Tegen het einde van het gesprek met Sandra (41) komt Wim van Wijk de bedrijfskantine binnenlopen. Hij grijnst van oor tot oor. De reden lijkt niet moeilijk te raden: zijn dochter is vier jaar geleden alsnog ingetreden in het bedrijf als toekomstig...

Omwonenden windpark De Monden mogen zo'n 5 miljoen verdelen

Regio Noord

De initiatiefnemers van het windmolenpark De Drentse Monden Oostermoer in Oost-Drenthe verwachten de komende vijftien jaar tussen de 4,5 en 5 miljoen euro in een gebiedsfonds te storten.

Tegen de stroom in boeren voor een mooier landschap

Algemeen

'Boer doet Leven, portretten van landschapsboeren' schetst twintig boeren die het allemaal net even anders aanpakken. Bij hen staat pionieren met het produceren van voedsel en een aantrekkelijk landschap voorop.

Onvrede over nieuwe kaart

Regio Noord

Enkele tientallen boeren in Zuidoost-Drenthe hebben grote moeite met de aanpassingen die waterschap Vechtstromen wil doen aan de wateroverlastnormen.

Drentse gebiedscommissie wil groter risicogebied wolvenaanpak

Regio Noord

De gebiedscommissie wolf in Drenthe is verbolgen over de vaststelling door de provincie van het risicogebied waar schapenhouders en andere houders van kleinvee subsidie kunnen krijgen om hun dieren te beschermen tegen wolvenaanvallen.

Steun Drentse veehouders bij bescherming tegen wolf

Regio Noord

Schapen-en geitenhouders in het Hart van Drenthe kunnen vanaf 1 januari via provincie Drenthe voor maximaal 20.000 euro subsidie aanvragen om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Zowel professionele veehouders als hobbyboeren kunnen...

Agenda Boer Burger Biodiversiteit stimuleert Drentse boeren

Regio Noord

Samen verder verduurzamen. Onder dat motto werken Drentse landbouworganisaties, terreinbeheerders en provincie Drenthe aan de Agenda Boer Burger Biodiversiteit. Het programma vormt een paraplu voor tal van activiteiten die de komende jaren...

Eerste pilots voor Drentse stikstofaanpak van start

Regio Noord

De Natura 2000-gebieden Elperstroom en Mantingerzand zijn uitgekozen als testcases voor de zogeheten gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem in Drenthe. Voor die aanpak zijn in de provincie in totaal twaalf gebieden aangewezen.

Recreatieschap Drenthe: 'Wees niet te benauwd voor wandelaars'

Regio Noord

Drenthe profileert zich als fietsprovincie van Nederland, maar wil het liefst ook dé wandelprovincie zijn. Recreatieschap Drenthe legt daarom een provinciebreed netwerk aan van wandelknooppunten. Dat moet bestaande wandelroutes met elkaar verbinden....

5 vragen over wandelnetwerken langs boerenland

Regio Noord

Recreatieschap Drenthe ontmoet, naast veel enthousiasme over de aanleg van een wandelnetwerk, ook weerstand. Bijvoorbeeld van agrarisch ondernemers die vrezen voor afval, loslopende honden of parkeeroverlast. Wat is te verwachten bij het instellen...

Herenboeren Assen mikpunt van kritiek na scheuren grasland

Regio Noord

Herenboeren Assen is de afgelopen dagen mikpunt geworden van kritiek van boeren in de omgeving en de lokale politiek. Vrijdag bleek dat bij de inrichting van de locatie Hof van Rhee nog na 1 november gemeentelijk grasland is gescheurd voor de aanleg...

Verdacht pakketje legt kantoor WDO Delta plat

Regio Oost

Het kantoor van het Waterschap Drents Overijsselse (WDO) Delta in Zwolle is vanochtend enige tijd ontruimd geweest na de vondst van een verdacht pakketje. Vermoed wordt dat het om een zogenoemde poederbrief gaat.

Boeren op stikstofcursus bij hogescholen en Wageningen Academy

Algemeen

Boeren kunnen via het hoger onderwijs hun kennis over stikstof bijspijkeren. Onder andere de onderwijsinstellingen Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool en Wageningen Academy bieden een scholings- en coachingsaanbod dat is toegespitst op stikstof in de...

Wrevel in Oost-Twente over Duits stikstofbeleid

Regio Oost

Boeren, maar ook gemeentebestuurders in Oost-Twente kijken met argusogen naar wat er aan de andere kant van de grens met Duitsland gebeurt rondom het stikstofbeleid. Dat bleek maandag 23 november bij een digitaal symposium van de VVD...

Fractie Landbouw pikt begroting waterschap Vechtstromen niet

Regio Oost

De fractie Landbouw in het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft tegen de begroting 2021 gestemd.

Stikstofprotest boeren en burgers in Winterswijk

Regio Oost

Het marktplein van Winterswijk werd donderdagavond ingenomen door protesterende boeren, bouwvakkers en wegenbouwers. Ze gaven een luid en duidelijk signaal af naar de gemeenteraad dat de stikstofregels, die dreigen te worden ingevoerd, hun de...

Droogteplan Achterhoek antwoord op klimaatperikelen

Regio Oost

Met het programmaplan 'Doen, delen, doordénken en doorpakken' moet de droogte in de Achterhoek worden aangepakt. Het gaat daarbij om een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, tien gemeenten, Vitens, diverse...

Middelen gevonden in Gelderse natuurgebieden

Regio Oost

Bij een onderzoek in begraasde natuurgebieden in Gelderland zijn 34 verschillende gewasbeschermingsmiddelen gevonden. Ook werd een relatie vastgesteld tussen de hoeveelheid gevonden middelen en het aantal aanwezige mestkevers.

Bakker en boer vinden elkaar in Puur Polder streekbrood

Regio Noord

Wat startte als een geintje, begint voor akkerbouwer Peter Holster uit Marknesse en bakker Pieter Houtsma uit Vollenhove steeds serieuzere vormen aan te te nemen: het produceren van Puur Polder Flevolands streekbrood.

LTO Noord trekt aan de bel over ozb-stijging Hoogeveen

Regio Noord

Een stijging met 30 procent van het ozb-tarief voor bedrijven in gemeente Hoogeveen raakt de land- en tuinbouw te veel, stelt LTO Noord. Agrarische bedrijven lijden al onder afnemende marges, toenemende maatschappelijke wensen en de gevolgen van...

Flevoland mist aanpassing regels circulaire landbouw

Regio Noord

Het Flevolandse provinciebestuur vindt dat de huidige wet- en regelgeving initiatieven in de landbouw om meer circulair te produceren frustreert. Gedeputeerde Cora Smelik (Duurzaamheid) wil met het rijk in overleg om te kijken wat er kan worden...

CDA en VVD Drenthe kaarten bijplussen stikstofgevoelige natuur aan

Regio Noord

CDA en VVD in Provinciale Staten van Drenthe zijn bezorgd over het toevoegen van stikstofgevoelige natuur aan het rekenmodel Aerius voor stikstofbelasting. De twee fracties trekken bij Gedeputeerde Staten aan de bel.

Saneringsplan voor Groningse veehouders

Regio Noord

Provincie Groningen moet boeren die door het stikstofbeleid in de knel zijn geraakt, tegemoetkomen via een opkoopregeling. De stikstofrechten die zo vrijkomen bij de wijkers, moeten dan ten goede komen aan de blijvers.

Voortbestaan Landbouwmuseum Friesland voorlopig veiliggesteld

Regio Noord

De toekomst van het Fries Landbouwmuseum is voorlopig veiliggesteld. Het museum krijgt van de provincie komend jaar een extra subsidiebedrag van 200.000 euro.

Groningse boeren naar gemeentehuizen over stikstofproblematiek

Regio Noord

Tientallen boeren rijden op 10 november per trekker naar verschillende gemeentehuizen in Groningen om nogmaals aandacht te vragen voor de stikstofproblematiek. In de Groninger aanpak stikstof (Gras) missen de boeren de oplossingen voor PAS-melders...

Jakob Bartelds terug in bestuur waterschap Hunze & Aa's

Regio Noord

LTO Noord heeft Jakob Bartelds benoemd als nieuw algemeen bestuurslid van Waterschap Hunze en Aa's in Veendam. In de fractie geborgd ongebouwd/Landbouw was een zetel vacant na het vertrek van Jan Batelaan, die wethouder is geworden in gemeente...

Recensie: ruimte verdelen blijkt in Drenthe best lastig

Regio Noord

In Drenthe gebeurt nooit iets, hoor je weleens. Het tegendeel blijkt, als je het onlangs verschenen historisch overzicht Gewogen Ruimte van Bernhard Hanskamp doorneemt.

Acht boerenambassadeurs zijn aanspreekpunt voor collega's

Regio Noord

Acht Drentse melkveehouders treden sinds kort op als aanspreekpunt voor collega-boeren bij de verduurzaming van hun bedrijf.

Matig seizoen voor Flevolandse weidevogels

Regio Noord

De zeventig vrijwillige vogelwachters in Flevoland hebben het afgelopen broedseizoen 546 nesten gemarkeerd. Dat gebeurde bij bijna driehonderd boeren.

LTO wil overleg over gevolgen bodemvondsten Noordoostpolder

Regio Noord

LTO Noordoostpolder wil met de gemeente in overleg over de mogelijke gevolgen van de recente archeologische vondsten in de Noordoostpolder.

Veevervoer bij zomerhitte leidt niet tot veel problemen

Algemeen

De regels voor het vervoeren van dieren tijdens extreme zomerhitte worden in het algemeen goed gevolgd. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

LTO: GLB-akkoord ambitieus maar realistisch

Algemeen

LTO Nederland reageert gematigd positief op de steun in het Europees Parlement voor een aangepast Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Drenthe presenteert acht boerenambassadeurs

Regio Noord

Acht Drentse melkveehouders treden vanaf donderdag op als aanspreekpunt voor collega-boeren voor de verduurzaming van hun bedrijf.

Drentse Staten kritisch op zoutwinning door Nedmag

Regio Noord

De Drentse Provinciale Staten zetten vraagtekens bij het nieuwe winningsplan van zoutbedrijf Nedmag op de grens van Drenthe en Groningen bij Annerveenschekanaal. Dat komt bij de huidige winning bij Veendam.

Meer plek voor kleine molens Midden- en Zuid-Drenthe

Regio Noord

Gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe gaan de bouw van kleine windmolens, tot een ashoogte van 15 meter, toestaan. Midden-Drenthe wil daarnaast ook kleinere zonneparken (tot 2,5 hectare) of plaatsing van zonnepanelen op de grond bij gebouwen...

Bron van middelen in Drentse natuur onduidelijk

Regio Noord

De hoeveelheid chemische middelen die afgelopen zomer in enkele Drentse natuurgebieden is aangetroffen, is zo klein dat die onschadelijk is voor de omgeving. Bovendien is de herkomst van de middelen niet te herleiden, bijvoorbeeld of die uit de...

Kijken in de bodem opent boeren de ogen

Regio Noord

Vier jaar draait het Flevolandse project Zicht op de Bodemstructuur inmiddels. Het leert akkerbouwers kritisch naar de bodem en zichzelf te kijken. Deelnemer van het eerste uur Maik Verwer uit Kraggenburg heeft er nog iedere dag profijt van, zegt...

De Vlieger: 'Stikstof en corona maken studenten onzeker'

Algemeen

Veertig jaar werkte algemeen directeur Rieke de Vlieger van Aeres Hogeschool in het onderwijs, deze week gaat ze met pensioen. De kern van het beroepsonderwijs is in die tijd niet veranderd, daarbuiten des te meer. En dat heeft veel invloed op wat...

Schouten legt in Rede van Friesland de bal bij regio

Regio Noord

Landbouwminister Carola Schouten vindt dat de regio zelf de ruimteproblemen moet oplossen die de laatste tijd zijn ontstaan. Dat zei ze donderdag in haar Rede van Friesland. Daarin mogen mensen op uitnodiging van de Friese overheden hun licht laten...

Boeren ongerust over plannen voor Drents NAM-transport

Regio Noord

Boeren in Zuidoost-Drenthe maken zich zorgen over de plannen van de NAM om voormalige aardgaswinningsputten in te zetten voor de opslag van productiewater. Dat water komt vrij bij de winning van aardolie op de NAM-locatie in Schoonebeek.

Flevoland staat extern salderen toe

Regio Noord

Provincie Flevoland staat het extern salderen van stikstofrechten van agrarische bedrijven met dierrechten toe. Ook wordt het mogelijk om Flevolandse stikstofrechten te verleasen.

Groningen mikt bij verduurzamen op agrarisch peloton

Regio Noord

Provincie Groningen trekt de komende vier jaar via het Programma Duurzame Landbouw 6,2 miljoen euro uit om verduurzaming van het agrarisch peloton in de provincie te stimuleren.

Gemeente Aa en Hunze ziet boerenwindmolen graag komen

Regio Noord

Na Coevorden, Tynaarlo, De Wolden en Noordenveld gaat ook de Drentse gemeente Aa en Hunze installatie van kleinere windmolens op boerenerven toestaan. Het gaat dan om exemplaren met een ashoogte tot maximaal 15 meter.

LTO vraagt aanpassing Friese ganzenregeling

Regio Noord

LTO Noord regio Noord wil overleg met de Friese gedeputeerde Klaas Fokkinga over het provinciale ganzenbeleid voor de komende jaren. Het voldoet volgens de organisatie niet meer aan de huidige situatie.

Flevoland zoekt plek voor meer bos

Regio Noord

Provincie Flevoland wil de komende jaren nog eens zo'n 1.400 hectare bos aanplanten. Dat is circa 10 procent van het huidige Flevolandse bosareaal, blijkt uit de provinciale bossenstrategie.

Extra potje voor plaatsen van Fries zonnedak

Regio Noord

Provincie Fryslân stelt nog eens 150.000 euro beschikbaar voor het ombouwen van asbestdaken naar zonnedaken. Het geld is bedoeld om particuliere eigenaren van grotere asbestdaken, zoals boeren, maar ook plaatselijke energiecoöperaties te ontzorgen...

Boeren Flevoland maaien slootkanten om en om

Regio Noord

Slootkanten gefaseerd maaien en het maaisel op het boerenbedrijf zelf composteren. Met deze maatregelen willen boeren in Flevoland die deelnemen aan proefproject Aangepast Slootkantbeheer, meer biodiversiteit creëren langs hun watergangen en hun...

Drenthe bindt strijd aan met predatoren van boerenlandvogels

Regio Noord

Een gericht predatorenplan moet de levensverwachting van Drentse akker- en weidevogels verbeteren. Alleen de huidige ontheffingen voor het bestrijden van de vos zijn volgens Provinciale Staten niet meer voldoende.

Stikstofaanpak Drentsche Aa wordt complexe puzzel

Regio Noord

De Drentsche Aa is een oud cultuurlandschap waar boeren, natuurbeheerders en recreatieondernemers zo goed en zo kwaad als het gaat er samen het beste van proberen te maken. Zal de stikstofaanpak die verhoudingen op scherp zetten?

Walnotenteelt geen hobby, maar echte nevenactiviteit

Regio Noord

Huub en Eva Schepers begonnen in 1996 de teelt van walnoten eigenlijk uit nieuwsgierigheid. Ze hadden drie jaar ervoor de hoeve in Luttelgeest gekocht, een voormalig gemengd bedrijf.

Graafsebrug blijft afgesloten voor zwaar landbouwverkeer

Regio Oost

Rijkswaterstaat heeft nog geen oplossing gevonden voor landbouwverkeer dat de dupe is van de afsluiting van de Graafsebrug over de Maas bij Grave.

Proefboerderij De Marke vraagt gemeenten om geld

Regio Oost

Proefbedrijf De Marke in het Gelderse Hengelo heeft de Achterhoekse gemeenten gevraagd bij te dragen aan de nog op te richten coöperatie. De vijf gemeenten zouden in totaal 100.000 euro kunnen inbrengen.

Geen grondwater meer oppompen bij Overijsselse natuur

Regio Oost

Waterschap Vechtstromen heeft vrijdag een grondwateronttrekkingsverbod ingesteld bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland).

Plan Engbertsdijksvenen weer stap verder

Regio Oost

Provincie Overijssel en terreinbeheerder Staatsbosbeheer hebben een volgende stap aangekondigd rond het herstel van natuurgebied Engbertsdijksvenen. Ze vragen ontheffing op het bestemmingsplan om sloten te kunnen dempen, wegen te verharden en kades...

Stortvloed aan zonneparken dreigt in Oost-Nederland

Algemeen

Zeker twintig vergunningaanvragen voor de aanleg van zonneparken in het buitengebied zijn de laatste tijd ingediend in Gelderland en Overijssel. LTO Noord volgt de aanvragen kritisch en voert zo nodig procedures.

Beregeningsverbod Veenkoloniën weer ingetrokken

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's heft de eind vorige week ingestelde beperkingen voor beregening in de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën al weer op. Door extra water het gebied in te pompen, is het peil inmiddels op...

Uitbreiding beregeningsverbod Hunze en Aa's

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's heeft een algeheel beregeningsverbod ingesteld voor een deel van het stroomgebied van de Hunze in Drenthe.

Drentse koloniecourgettes slaan goed aan

Regio Noord

Het project 'Word Makker van een Akker' in de Drentse Koloniën van Weldadigheid levert sinds deze week courgettes aan regionale supermarkten, instellingen en horeca. Het is na boekweit het tweede product waarmee de kleinschalige kolonieakkers rond...

Drents Overijsselse Delta zet rem op onttrekken slootwater

Regio Oost

Waterschap Drents Overijsselse (WDO) Delta kan niet meer ieder verzoek tot het onttrekken van slootwater honoreren. Door de sterk toegenomen watervraag van agrarische bedrijven zit het waterschap op diverse locaties tegen de maximale...

Stikstofaanpak zit boeren Noordoostpolder dwars

Algemeen

LTO Noord-afdeling Noordoostpolder is het niet eens met de voorlopige uitkomst van het overleg tussen de economische sectoren en de provincie over de regionale stikstofaanpak.

Gemeente eist steeds vaker glyfosaatvrije pacht

Algemeen

Bij het verpachten van hun gronden stellen gemeenten in Oost-Nederland steeds vaker de eis dat de pachter geen glyfosaat inzet voor het doodspuiten van gewassen. LTO Noord regio Oost heeft bij diverse gemeenten bezwaar aangetekend.

Kritiek Vogelbescherming op ganzenbeleid Overijssel

Regio Oost

Vogelbescherming Nederland heeft Overijssel aangesproken op de manier waarop de provincie de schade door overwinterende ganzen taxeert. Volgens de organisatie spoort het schadebedrag niet met de populatie-ontwikkeling en vraagt daarom een aanpassing...

Flevoland krijgt er 18 kilometer aan duurzame oevers bij

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland gaat ook in 2020 verder met de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers. Volgens planning legt het waterschap dit jaar 18 kilometer aan oevers in Flevoland duurzaam en/of natuurvriendelijk aan.

Geen snelle oplossing voor edelherten Oostelijk Flevoland

Regio Noord

Provincie Flevoland verwacht zeker nog enige tijd nodig te hebben om knopen door te hakken wat er moet gebeuren met de edelherten die onlangs in Oostelijk Flevoland zijn aangetroffen. 'We komen met beleid, maar dat vergt een gedegen afweging en het...

LTO slaat alarm over edelherten Oostelijk Flevoland

Regio Noord

Provincie Flevoland moet snel iets doen aan de edelhertenpopulatie die dreigt te ontstaan in twee natuurgebieden in Oostelijk Flevoland. LTO Noord Flevoland heeft daarover bij Gedeputeerde Staten aan de alarmbel getrokken.

Akkerbouwer zet Noordoostpolder onder water tegen de aaltjes

Akker- & Tuinbouw

Een perceel aan de Noordermeerweg van akkerbouwbedrijf Bouma-Holtslag in Rutten in de Noordoostpolder staat helemaal onder water. Met inundatie gaat het bedrijf de aaltjes in de bodem te lijf.

RIVM: voorzichtig met resten brand Rutten

Regio Noord

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt de grondgebruikers rond de uitgebrande schuur in Rutten in Flevoland aan voorzichtig te zijn bij het verwijderen van neergekomen resten.

Glasdeeltjes vrijgekomen bij brand boerenschuur Rutten

Regio Noord

Boeren in de omgeving van de Wrakkenweg in Rutten in Flevoland wordt geadviseerd voorlopig geen gewassen van het land te halen of vee en huisdieren buiten te laten.

Effecten verduurzaming noordelijke provincies nog vaag

Regio Noord

De drie noordelijke provincies zijn erg actief om verduurzaming van de land- en tuinbouw te stimuleren, maar de effecten daarvan zijn moeilijk meetbaar. Dat zegt de Noordelijke Rekenkamer in een rapport over dit onderwerp.

Akkerranden in Drentsche Aa worden meerjarig

Regio Noord

Zo'n 60 kilometer akkerranden liggen er dit jaar in het Drentsche Aa-gebied als buffer tussen akkers en oppervlaktewater. Waterschap Hunze en Aa's, provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen willen samen met de akkerbouwers en Agrarische Natuur...

Holland Solar: 'Het valt best wel mee met al die zonneparken'

Regio Noord

De provincies Groningen en Drenthe hoeven niet zo benauwd te zijn voor de mogelijk schadelijke gevolgen van grootschalige zonneparken. Dat zegt Holland Solar in een 'blusbrief' aan de provincies.

Boer in Flevoland wordt steeds meer bodembewust

Regio Noord

De Flevolandse boer is de afgelopen zes jaar meer bodembewust geworden. Dat is deels te danken aan de inspanningen die zijn verricht in het kader van het Actieplan Bodem en & Water Flevoland.

Provincies en rijk sluiten basisakkoord over stikstofaanpak

Algemeen

De provincies en de rijksoverheid hebben donderdag een basisakkoord gesloten over de uitwerking van de stikstofaanpak. Zo zijn nadere afspraken gemaakt over het legaliseren van meldingen, de opkoopregeling voor veehouderijen, het openstellen van...

Meer maatregelen en onderzoek bij nertsenbedrijven

Veehouderij

Naar aanleiding van nieuwe besmettingen op nertsenbedrijven scherpt het kabinet de hygiënemaatregelen aan om nieuwe besmettingen te voorkomen. Ook wordt het onderzoek naar mogelijke besmettingsbronnen geïntensiveerd.

Demonstratieverbod met trekkers in regio IJsselland

Algemeen

Na de drie noordelijke provincies heeft ook de veiligheidsregio IJsselland een demonstratieverbod afgekondigd voor bestuurders van landbouwvoertuigen. Dat verbod is vandaag om 18 uur ingegaan en geldt tot vrijdagavond 17 juli.

Agractie wil 5 cent op de consumentenprijs voor zuivel

Algemeen

In navolging van supermarktketen Aldi in Duitsland moeten ook de Nederlandse supermarkten de winkelprijs voor melk verhogen. Met 5 cent per liter extra kunnen de Nederlandse melkveehouders investeren in verduurzaming.

Agrarisch transport rond Emmen onder de loep

Regio Noord

LTO Noord-afdelingen Emmen Oost, Coevorden/Emmen West en Schoonebeek zijn samen met loonwerkorganisatie Cumela een inventarisatie gestart van agrarische transportbewegingen rond Emmen.

Herinrichting bij Bargerveen moet boer meer perspectief geven

Regio Noord

Met het passeren van de ruilakte is een belangrijke stap gezet in de herverkaveling van Nieuw-Schoonebeek. De operatie is bedoeld om ruimte te scheppen voor een zuidelijke bufferzone bij het natuurgebied en ter verbetering van de landbouwstructuur.

Agrifoodsector waarschuwt voor zonneparken op landbouwgrond

Regio Noord

Zonneparken op landbouwgrond gaan ten koste van werkgelegenheid en de voedselketen. Die waarschuwing geven de voedingsmiddelenconcerns Avebe en Cosun af aan de overheden in Groningen en Drenthe.

Drentse Staten willen meer grip op zonneweides

Regio Noord

Provinciale Staten van Drenthe willen dat de provincie met de provinciale omgevingsvisie in de hand strenger gaat toezien op vestiging van zonneparken. Ze vrezen anders vergaande aantasting van het landschap.

Assen stelt strengere eisen aan pachters van gemeentegrond

Regio Noord

Boeren die gronden van gemeente Assen willen pachten, moeten voortaan voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen. Gemeente Assen verpacht jaarlijks zo'n 500 hectare.

Akkerbouwer Bouwmeester: 'Stikstof moet naar knol'

Regio Noord

Op een akker van landbouwer Robin Bouwmeester uit Wijster worden momenteel proeven uitgevoerd met het tijdstip in het jaar waarop de grasmat het beste kan worden omgeploegd.

In Drentsche Aa geen overschrijdingen gemeten

Regio Noord

Waterbedrijf Groningen heeft vorig jaar geen enkele overschrijding van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen bij het innamepunt voor drinkwater in De Punt.

Grijpen wat je grijpen kunt in Drentse droogbloemen

Regio Noord

Droogbloementelers Arjan en Robert Kroeze in het Drentse Huis ter Heide bij Veenhuizen zijn maar wat blij dat zij dit jaar beschikken over een oogstmachine. Alleen zo en met hulp van de nodige scholieren kunnen ze de bloei van hun 4 hectare...

Drenthe wil strikter beleid voor preventie afvalbranden

Regio Noord

Provincie Drenthe vindt dat er betere regels moeten komen voor de preventie van afvalbranden. Dat schrijft gedeputeerde Hans Kuipers aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat.

Herenboeren Assen speelt in op bewuste burger

Regio Noord

Wat nu nog een perceel grasland is van 20 hectare in de buurtschap Rhee aan de rand van Assen, wordt vanaf komend najaar de locatie van een bijzonder gemengd bedrijf. Met vleeskoeien, varkens, pluimvee, akkers, groenteveldjes, fruitbomen en...

Drenthe vormt wolvenschadecommissie

Regio Noord

Drenthe krijgt als tweede provincie een gebiedscommissie om wolvenschade tegen te gaan. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties.

Dronten maakt plek voor ruim duizend arbeidsmigranten

Regio Noord

Gemeente Dronten wil tot 2023 vestiging van 855 woonplekken toestaan voor arbeidsmigranten. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

Stichting NieuwLand: er zit kracht in het tuinbouwgebied

Regio Noord

Stichting NieuwLand bundelt het belang van de circa 35 glastuinders in Luttelgeest en Ens. Nu het tuinbouwgebied Luttelgeest bijna vol is, kijkt het bestuur of nog een schaalsprong kan worden gemaakt. 'We zoeken voorzichtig naar uitbreiding.'

Proef met sorghum als achtervang voor mais op veengrond

Regio Noord

Melkveehouder Benny Lenes uit Vegelinsoord was zaterdag de eerste boer in Friesland die sorghum zaaide in strokenteelt.

LTO Noord vraagt Friesland om meer aansluitingen op glasvezel

Regio Noord

LTO Noord vraagt Gedeputeerde Staten van Friesland alsnog te zorgen voor meer aansluitingen van agrarische bedrijven op het glasvezelnet. Met name in Noordoost-Friesland en rond Heerenveen dreigt een aantal adressen in het buitengebied buiten de...

LTO wil zicht op peil in Kamperveen

Regio Oost

LTO Noord West Overijssel heeft bij Rijkswaterstaat inzage gevraagd in de meetgegevens van de grondwaterstanden in Kamperveen.

Provincies zijn niet bang voor uitverkoop platteland

Algemeen

Dreigt met het breed verhandelbaar maken van agrarische stikstofrechten een uitverkoop van de sector? Boeren zijn er bang voor, maar die angst is volgens de provincies ongegrond. Dat blijkt uit een rondgang langs de provincies. LTO Nederland heeft...

LTO: 'Maximaal 1.000 hectare zon in Flevoland'

Regio Noord

Provincie Flevoland moet vasthouden aan de doelstelling van maximaal 1.000 hectare aan zonneparken. Dat zegt voorzitter Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland in reactie op de behandeling van de Regionale Energie Strategie (RES) in de Provinciale...

Drentse Staten handhaven vossenjacht met lichtbak

Regio Noord

Provinciale Staten van Drenthe voelen niets voor een verbod op de nachtelijke jacht op vossen met behulp van lichtbakken. Een meerderheid van de fracties vindt dat deze techniek noodzakelijk blijft om de akker- en weidevogels meer kansen te bieden.

Ruimte voor Ruimte in opmars bij boeren in Noord-Nederland

Regio Noord

Ruimte voor Ruimte lijkt populairder te worden onder agrariërs in Drenthe en Groningen. Er zijn tien projecten opgezet om in het buitengebied via sloop van agrarische opstallen nieuwe burgerwoningen teruggebouwd te krijgen.

Landschapsbeheer Flevoland: laat bermen en slootkanten met rust

Regio Noord

Landschapsbeheer Flevoland roept boeren, gemeenten en waterschap Zuiderzeeland in Flevoland op om de komende weken de bermen en slootkanten niet te maaien. Juist deze kruidenrijke stroken zijn voor jonge weidevogels, zoals de grutto, volgens de...

Drentse Staten willen dat Schouten stikstofaanpak aanpast

Regio Noord

Niet het uitkopen van veehouderijbedrijven, maar verdere verduurzaming van deze sector moet natuurgebieden meer lucht geven. Ook moeten boeren op korte termijn zekerheid krijgen over het legaliseren van zogeheten PAS-meldingen en het bemesten van...

Onttrekkingsverbod Veluwe en Utrechtse Heuvelrug oppervlaktewater

Regio Oost

In grote delen van het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe geldt vanaf maandag een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater. Vallei en Veluwe is daarmee het tweede waterschap, na Brabantse Delta in West-Brabant, dat beperkingen instelt.

Hoorzittingen moeten dialoog bollenteelt Westerveld vlot trekken

Regio Noord

Een reeks van hoorzittingen met alle betrokken partijen moet nieuw leven blazen in de dialoog over de toekomst van de bollenteelt in de Drentse gemeente Westerveld. Het moet leiden tot een stappenplan richting 2030 en mogelijk bouwstenen opleveren...

Gebiedsraadvoorzitter O-gen: 'Straks wordt alles verambtelijkt'

Regio West

Provincie Utrecht heeft in feite de stekker getrokken uit de gebiedscoöperatie O-gen in Utrecht-Oost en de Gelderse Vallei. Frustrerend en wrang, zegt gebiedsraadvoorzitter Jan Wolleswinkel uit Renswoude. 'Je weet wat je weggooit, maar niet wat je...

Flevofood maakt van coronanood een deugd

Regio Noord

Vereniging Flevofood beleeft deze dagen de vuurdoop. Door de coronacrisis is er opeens veel behoefte aan levering aan de deur van verse producten uit en in de eigen regio. Dat schept kansen voor het samenwerkingsverband van voedselproducenten en...

Borden maken Deventer kavelruil zichtbaar

Regio Oost

Met het plaatsen van het kavelruilbord in het perceel van familie Dijkerman in buurtschap Zuidloo bij Bathmen is sinds deze week voor iedereen zichtbaar dat het eerste agrarische ruilplan in gemeente Deventer een feit is.

Einde aan ingrepen Vechtdal nog niet in zicht

Regio Oost

Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta en provincie Overijssel werken in het kader van 'Ruimte voor de Vecht' al ruim tien jaar aan de herinrichting van het Vechtdal. Onlangs startte het werk aan twee grote projecten bij Stegeren en...

Tachtig extra pompen voor Friese weidevogelboeren

Regio Noord

Om de nadelige gevolgen van de huidige droogte voor de Friese weidevogelstand tegen te gaan, komen op korte termijn tachtig extra weidepompen beschikbaar.

Boeren Vechtdal aan de tand gevoeld over coronacrisis

Regio Oost

Gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen starten samen met het Ondernemershuis voor het Vechtdal een onderzoek naar de economische gevolgen van de coronacrisis bij agrarische ondernemers in het Vechtdal.

Herinrichting Drostendiep nadert finish

Regio Noord

De herinrichting van het stroomdal van het Drostendiep krijgt steeds meer vorm. Boeren, Natuurmonumenten en waterschap Vechtstromen werken daarin samen. Boeren spelen ook in de nieuwe situatie een hoofdrol.

POAH! Deutz-Fahr 6.07 Mechanisatie