Joost de la Court

Joost de la Court

Joost de la Court is redacteur Noord en Oost. Hij covert Drenthe en overige provincies in deze regio’s.

Contact

Artikelen door Joost de la Court

Noordelijke Rekenkamer ziet ruimte voor rem op Drentse bollen

Regio Noord

De Noordelijke Rekenkamer stelt vast dat provincie Drenthe en de Drentse gemeenten nog aanvullende maatregelen kunnen treffen om het risico op gezondheidsschade bij omwonenden van bollenpercelen te verminderen. Vooral de nieuwe Omgevingswet schept...

Nieuwe regeling helpt boeren in aardbevingsgebied weer op weg

Regio Noord

Boeren in het Groningse aardbevingsgebied die te maken hebben met schadeherstel of versterking van hun gebouwen, kunnen ook inschrijven op de Maatwerkregeling. Die helpt bedrijven die noodgedwongen tot stilstand zijn gekomen weer op weg.

Voor geitenhouder Ter Veen is boeren een organisch proces

Regio Noord

Melkgeitenhouder Egbert ter Veen in Dorkwerd is de enige geitenhouder in de stad Groningen. Dat schept kansen in de afzet. Maar ook bedreigingen als de gemeente hem confronteert met een vergunningplicht en een aangescherpt bestemmingsplan.

Jola-regeling in Friesland onder de loep genomen

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat nog eens kritisch kijken naar de subsidieregeling voor jonge bedrijfsopvolgers Jola. Dat zegt gedeputeerde Femke Wiersma (Landbouw, BBB) in reactie op een eerder bericht in Nieuwe Oogst dat gangbare bedrijven in die provincie...

Groen licht voor gebiedsplan boeren rond Veenhuizen

Regio Noord

De pilotgroep Veenhuizen krijgt van provincie Drenthe groen licht voor het gebiedsaanbod Veenhuizen dat zij in november indiende. De pilotgroep heeft een aantal kaders en uitgangspunten ontvangen waarmee zij het proces voor het inrichtingsplan...

Noodkreet LTO Noord en noordelijke AJK's over dreigende sanering

Regio Noord

LTO Noord en de drie agrarische jongerenorganisaties in Noord-Nederland hebben vrijdag 21 maart de noordelijke provincies aangesproken op de penibele positie van de agrarische sector. Op een bijeenkomst van AgroAgenda Noord-Nederland in Drachten...

Ruim 4 ton voor behoud en herstel Drentse boerenlandvogels

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Drenthe steken nog eens 434.000 euro in een aantal maatregelen voor behoud en herstel van boerenlandvogels, zoals de kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp. Het geld is bedoeld ter ondersteuning van programma's van...

'Dit wordt voor ons allemaal het jaar van de aanpassingen'

Regio Noord

Jisse Otter (BBB) zit als Drentse gedeputeerde voor landbouw en stikstof op een centrale positie als het gaat om de transitie van het platteland. Hij merkt dat de landelijke overheid steeds meer inziet dat de huidige stikstofaanpak vastloopt in een...

Tijdelijke vrijstellingen voor middelen tegen kever en schurft in fruitteelt

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) realiseerde in samenwerking met Prisma, de organisatie van biologische fruittelers, voorlopige vrijstellingen voor de inzet van de gewasbeschermingsmiddelen Raptol en Curatio in appels en peren. Deze...

LTO Nederland: aanpassingen GLB vanaf komend jaar

Economie

LTO Nederland roept demissionair landbouwminister Piet Adema op om de voorstellen van de Europese Commissie voor aanpassingen van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2025 over te nemen tot en met 2027.

Tenderprocedure Friese Jola-subsidie bevoordeelt biologische boeren

Regio Noord

Met de Jola-subsidieregeling worden jonge boeren en tuinders ondersteund in het maken van een goede start na bedrijfsovername. In de laatste inschrijvingsronde in Friesland heeft maar een fractie van de aanvragen de eindstreep gehaald. Van de 145,...

Van soldaat en kippenvanger naar legpluimveehouder

Regio Noord

Wilrik Zondervan (26) in het Drentse Vries is een beetje een vreemde eend in de bijt. De Fries ruilde een carrière bij de Landmacht in voor een loopbaan als bedrijfsleider op een biologisch leghennenbedrijf. 'Ik voel mij boer, maar ben nog geen...

Groningen start pilot met opruimen asbest

Regio Noord

Provincie Groningen en de gemeente Midden-Groningen starten samen met LTO Noord een proefproject om agrarisch ondernemers te stimuleren, adviseren en ondersteunen bij het verder aanpassen van hun bedrijf. Waar mogelijk gebeurt dit in combinatie met...

Bollenpercelen zijn voor bewoners Westerveld geen bezwaar

Regio Noord

De aanwezigheid van bollenteelt in Westerveld heeft nauwelijks effect op de leefbaarheid in de omgeving. Dat is een van de conclusies uit een inwonersenquête die de provincie heeft laten houden in het kader van het project Duurzame Bollenteelt...

Meer ruimte voor erfmolens in Friesland

Regio Noord

Provincie Fryslân verruimt de regels voor erfmolens bij boerderijen. Hiervoor wordt de provinciale omgevingsverordening aangepast, een gevolg van het nieuwe collegeakkoord en als uitwerking van diverse Statenmoties.

Doelsturing werkt bij Drentse veehouders

Regio Noord

Duurzame prestaties van melkveehouders zijn zichtbaar te maken door te sturen op concrete doelen zoals ammoniakemissie, fosfaatbodemoverschot en weidegang.

Frankrijk maakt schieten op de wolf makkelijker

Politiek

Frankrijk heeft het wolvenplan voor de periode 2024-2029 klaar. Nu de populatie wolven met ruim 1.100 dieren in 2023 op een respectabel niveau is gekomen, is het volgens de regering van president Emmanuel Macron tijd om het samenleven met de wolf...

LTO Noord: landbouw meewegen bij aanlanden van Noordzeestroom

Regio Noord

De overheid kijkt wel naar de natuureffecten, maar weegt de gevolgen voor de landbouw bij het verbinden van de grote windparken op de Noordzee met het Eemshavengebied onvoldoende mee. Dat schrijft LTO Noord in een reactie op een deelrapport van het...

Bodemdaling in Flevoland blijft voorlopig nog doorgaan

Regio Noord

Provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland hebben een nieuwe bodemdalingskaart laten opstellen. Daaruit blijkt dat de bodemdaling naar verwachting ook in de komende decennia doorzet.

Noordoostpolder zoekt aanvullende locaties voor arbeidsmigranten

Regio Noord

Het gemeentebestuur van Noordoostpolder wil inzetten op grootschalige opvang van arbeidsmigranten. Dit betekent dat er ruimte komt voor nog eens drie locaties met elk driehonderd bedden. Kleine locaties wil de gemeente zoveel mogelijk beperken.

Actieplan moet akkervogelstand Flevoland boost geven

Regio Noord

Extra inspanningen moeten de populatie akkervogels in provincie Flevoland de komende jaren een boost geven. Alleen de huidige activiteiten in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) blijken onvoldoende om de terugloop tegen te...

Groninger experiment met regeneratief

Regio Noord

Boeren in provincie Groningen die willen experimenteren met regeneratieve landbouw kunnen zich inschrijven voor een pilot rond deze natuurvriendelijke productievorm.

Nieuw licht op toekomst van Veenkoloniën

Regio Noord

Boeren in de Veenkoloniën moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Klimaatverandering, toenemende plaagdruk en andere maatschappelijke behoeften dwingen daartoe. Het project 'Boerderij van de Toekomst' biedt inzicht.

LTO Noord wil afwegingsladder voor uitbreiding defensielocaties

Regio Noord

LTO Noord vraagt het ministerie van Defensie meer rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen in de land- en tuinbouw waar het gaat om nieuwvestiging van defensieactiviteiten. Dat zegt de belangenorganisatie in reactie op het Nationaal...

Vernieuwde Friese ganzenaanpak wordt 1,1 miljoen euro duurder

Regio Noord

De extra kosten van de nieuwe ganzenaanpak van provincie Fryslân bedragen 1,1 miljoen euro per jaar ten opzichte van het huidige beleid. Dat blijkt uit de presentatie van het plan Gans in Balans.

Drenthe laat probleemwolven sneller afschieten

Regio Noord

Provincie Drenthe past de procedure aan waarmee aanhoudende aanvallen van wolven op vee eerder kunnen worden aangepakt. De probleemwolven mogen worden afgeschoten als ze meerdere keren goed beschermd vee hebben aangevallen binnen dezelfde gemeente...

Noordelijke provincies trekken blokkade mestvergisters in

Regio Noord

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben de blokkade van 23 mestvergisters in Noord-Nederland opgeheven. De exploitanten kunnen weer digestaat afvoeren naar akkerbouwers.

Franse regering komt boeren tegemoet na roerige protestweken

Economie

De Franse regering van premier Gabriel Attal heeft een reeks maatregelen gepresenteerd om de boeren in Frankrijk wat lucht te bieden. Zo komt er een tegemoetkoming voor gestegen lasten van 400 miljoen euro.

WFO-voorzitter: 'Dieselbelasting is enkel een aanleiding, er zit veel meer frustratie'

Politiek

Het aantal Europese landen waar boeren en tuinders op de trekker klimmen om hun ongenoegen te uiten, groeit gestaag. Het gaat dan over het landbouwbeleid, prijsvorming en de vele regels en beperkingen waarmee zij worden geconfronteerd. In navolging...

LTO Noord pleit voor buitenerfse boerenwindmolens in Flevoland

Regio Noord

Provincie Flevoland lijkt plaatsing van windmolens op boerenerven praktisch onmogelijk te maken. Daarmee werkt de provincie verduurzaming tegen en worden de problemen op het stroomnet verergerd, stelt LTO Noord in een brandbrief aan Provinciale...

MOB wil dat waterschap Noorderzijlvest handhaaft bij spoelplaatsen

Regio Noord

Stichting Mobilisation for the Environment (MOB) richt haar pijlen nu ook op de waterschappen. De milieuorganisatie heeft bij Noorderzijlvest twee verzoeken tot handhaving ingediend.

Flevoland beperkt woningbouw boerenerven

Regio Noord

Provincie Flevoland gaat vooralsnog niet mee in het verzoek van gemeente Noordoostpolder om het aantal woningen vrij te geven dat mag worden gebouwd op voormalige boerenerven. Wel verruimt de provincie een eerder vastgesteld quotum van 26 naar 35...

LTO Noord uit kritiek op waarde van natuuranalyses in Friesland

Regio Noord

LTO Noord waarschuwt Provinciale Staten van Friesland voor tekortkomingen in het door Gedeputeerde Staten voorgestelde programma voor verbetering van de natuur in gebieden als Rottige Meenthe en De Alde Feanen.

Regionaal Landschap op grens Drenthe en Friesland stopt gebiedsproces

Regio Noord

De stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek legt, na een jaar waarin ook inwoners en ondernemers hebben meegepraat over de landschapsvisie, het proces voorlopig stil. Het huidige document kan niet rekenen op voldoende draagvlak bij...

'Boer zijn is de route die het beste bij mij past'

Economie

De Nationale Agrarische Jongerendag op 18 januari in Apeldoorn gaat over lef hebben, veerkracht tonen en kansen grijpen. Nieuwe Oogst sprak voorafgaand met twee jonge boeren die vertellen wat hen drijft en hoe zij de moed erin houden.

Provinciale Staten Groningen doen zonneparken in de ban

Regio Noord

Provincie Groningen verleent in principe geen medewerking meer aan het vestigen van zonneparken op landbouw- en natuurgronden. Alleen bij hoge uitzondering is dat nog mogelijk.

Boeren in Veenhuizen trekken met gebiedsaanbod eigen plan

Regio Noord

Met een eigen gebiedsaanbod trekken negen boeren in het Drentse Veenhuizen zelf hun plan. Daarin nemen ze stikstofreductie, natuurverbetering en waterbeheer in één keer mee, met behoud van perspectief voor het agrarisch bedrijf.

Westerkwartier aarzelt over overstap naar natuurinclusief

Regio Noord

Onderzoek naar natuurinclusieve bedrijfsplannen voor melkveehouders in het Westerkwartier toont aan dat die wel willen, maar een groot deel moeite heeft om zo'n bedrijfsvoering rendabel te maken. Dit werd duidelijk tijdens de afsluiting van het...

Geen ban op nieuwe Friese covergisters

Regio Noord

De Gedeputeerde Staten van Friesland wil vooralsnog geen stop op nieuwe covergisters in de provincie. Dat antwoordt het college op vragen van D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP.

Dierenactivist moet stoppen met misbruiken The Pig Story

Veehouderij

Dieractivist Bert van der L. uit Utrecht moet afstand doen van zijn website. De geschillenbeslechter van de World Intellectual Property Organization (Wipo) heeft deze week beslist dat Van der L. te kwader trouw heeft gehandeld.

POV: blijf bezwaar maken tegen facturen exportkeuringen

Veehouderij

Varkenshouders moeten bezwaar blijven maken tegen de facturen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor exportkeuringen van levende dieren. Dat zegt de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) in een oproep aan haar leden.

Geen bedrijfsopvolger? Er is genoeg interesse, maar dan wel buiten de familie

Economie

Wat doe je als boer zonder opvolger binnen de familie? Neem je deel aan een stoppersregeling of laat je iemand van buitenaf toetreden met als uiteindelijke doel een overname? Bij die laatste optie staat een groep veelal jonge boeren te popelen om te...

Jongeren zoeken alternatieven voor gevolgen bodemdaling

Akker- & Tuinbouw

Voor ruim dertig Flevolandse technasiumleerlingen begon het nieuwe schooljaar met een uitdagende praktijkopdracht. Ze werken tot eind dit jaar namelijk aan het thema bodemdaling in agrarisch gebied.

LTO Noord vraagt meer speelruimte voor Amelander boeren

Regio Noord

De veehouders op Ameland moeten meer ruimte krijgen om verder te verduurzamen. Dat zegt LTO Noord in een reactie op het ontwerpbestemmingsplan voor het Waddeneiland.

Friesland wil in voorjaar afspraken maken over overdracht stikstof

Regio Noord

De Friese gedeputeerde Femke Wiersma (BBB) wil komend voorjaar een regeling aan de Provinciale Staten voorleggen waarbij vrijkomende stikstofruimte als eerste wordt gebruikt voor het legaliseren van PAS-melders.

Deskundigen stellen scherper toezicht voor bij Drentsche Aa

Regio Noord

Overheden als provincie, gemeenten en waterschap moeten scherper toezien op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het bekenstelsel van de Drentsche Aa. Alleen dan kan de kwaliteit van het oppervlaktewater nog verbeteren.

Grensbeek Schoonebeekerdiep gaat toch op de schop

Regio Noord

Waterschap Vechtstromen gaat de loop van het Schoonebeekerdiep in Zuidoost-Drenthe toch aanpassen. Zo moeten bij de stuwen meer vispassages komen en worden de oevers verbreed. Zo'n tien jaar geleden werd een project met hetzelfde oogmerk afgeblazen,...

Agrarisch waterbeheer Friesland gaat nieuwe fase in

Regio Noord

Met nieuwe projecten, voldoende financiële middelen en een gebiedsgerichte aanpak gaat het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) in de provincie Friesland een nieuwe fase in. Zo kunnen Friese boeren en tuinders de juiste bodem- en...

Meer onderzoek naar afspoeling in Flevoland, Groningen en Drenthe

Regio Noord

De oppervlakkige afspoeling van landbouwpercelen naar het oppervlaktewater verschilt sterk per grondsoort. Dat komt naar voren uit meerjarig onderzoek in Flevoland om deze vorm van afspoeling in beeld te brengen. De studie wordt uitgebreid naar meer...

Onderzoek WUR bevestigt stikstofwinst boeren Wijnjewoude

Regio Noord

De innovatieve opzet van het Friese project De Drieslag in Wijnjewoude lijkt te werken. Een groep van 26 veehouders uit de gemeente Opsterland laat vanaf 2025 hun rundveemest centraal verwerken, produceert daarmee groen gas en weet door nabewerking...

Nog geen duidelijkheid over verontreiniging in covergisters

Regio Noord

Bij een tweede bemonstering van 34 covergisters in Noord-Nederland zijn nog steeds schadelijke stoffen aangetroffen. Daarmee behoudt het digestaat de status als afvalproduct en kan het niet worden afgezet als meststof.

Landschapsvisie Drents-Friese Grensstreek wekt wrevel bij boeren

Regio Noord

Boeren in Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland maken zich in toenemende mate zorgen over de ontwikkeling van het Landschapspark Drents-Friese Grensstreek. Ze hebben een protestpetitie opgesteld in reactie op een conceptlandschapsvisie en ook LTO...

'Als iedereen meedoet, hebben we helft Drentse stikstofopgave al gehaald'

Regio Noord

Via het project Duurzaam Boeren Drenthe kan de agrarische sector in de provincie flinke stappen zetten in het verminderen van de stikstofuitstoot, stelt gedeputeerde Jisse Otter (BBB) tijdens een werkbezoek in Wezup. 'Als alle achthonderd Drentse...

Friesland wil vooroplopen in biobased bouwen

Regio Noord

Lukt het om in de komende jaren in Noord-Nederland regionale productie- en afzetketens op te tuigen waarin lokaal geteelde plantaardige vezels hun weg vinden naar de bouw? Friesland wil daarin vooroplopen.

LTO Noord wil duidelijke stem landbouw in nieuw wolvenplan

Regio Noord

Het huidige wolvenbeleid in Nederland faalt omdat hierin de ecologische waarde van de terugkeer van de wolf centraal staat en niet de gevolgen daarvan voor met name de landbouw. In het nieuwe Interprovinciaal Wolvenplan, dat volgend jaar zijn beslag...

Maatwerkregeling moet Groningse aardbevingsboeren helpen met bedrijfsontwikkeling

Regio Noord

Agrariërs in het Groninger aardbevingsgebied kunnen vanaf 1 december een subsidieaanvraag indienen voor de maatwerkregeling van het Agroprogramma. Deze is door overheden samen met de agrarische sector opgezet en is bedoeld voor boeren die de...

Van koeien melken naar mammoetgras telen

Regio Noord

Melkveehouders Koos en Jaimy Vos in het Drentse 2e Exloërmond zijn PAS-melder en gooien hun bedrijf drastisch om. Van 390 koeien stappen ze over op mammoetgras. 'Het is voor ons de enige manier om te kunnen houden wat we hebben.'

MOB vangt bot bij aanvechten vergunning Flevolandse bedrijven

Regio Noord

Twee Flevolandse boeren behouden de natuurvergunning voor hun bedrijf. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Het bezwaar van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) beoordeelt de rechter als ongegrond.

WDODelta en Hunze en Aa's gunnen grondgebruikers meer tijd voor onderhoud

Regio Noord

De waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Hunze en Aa'a hebben de najaarsschouw voorlopig uitgesteld vanwege het natte weer. Het is daardoor niet mogelijk om met zwaar materieel het land op te gaan.

Provincie Drenthe met boeren op zoek naar effect inzaaien grasklaver

Regio Noord

Provincie Drenthe is op zoek naar honderd melkveehouders in Drenthe die tegen een vergoeding willen meedoen aan een onderzoek naar de effecten van inzaaien van grasklaver. Het gaat om het onderzoeksproject '100 Boeren Bodemgezondheid'. Het heeft als...

Bietencampagne duurt twee weken langer

Akker- & Tuinbouw

Royal Cosun Beet Company ziet dat de suikerbieten die nu nog in de grond zitten sterk blijven groeien. Dat levert naar verwachting 6 ton meer bieten op per hectare dan begin augustus is aangegeven, gemiddeld 86 ton. Om het grotere volume te...

Water staat centraal in Drents Programma Landelijk Gebied

Regio Noord

Verbetering van de waterhuishouding staat, naast verbetering van de natuurkwaliteit en vermindering van de stikstofdepositie, centraal in het Drents Programma Landelijk Gebied. De eerste vier conceptmaatregelenpakketten die de provincie heeft...

Maatschap Jobing-Buurman vindt contact met samenleving belangrijk

Regio Noord

Maatschap Jobing-Buurman in het Drentse Grolloo treedt met een open vizier de samenleving tegemoet. Niet alleen via een melktap en vleesverkoop aan de weg. Jans en Alie Jobing ontvangen ook volop bezoekers. Dat hoort er gewoon bij.

Plan voor experiment met boerenmarkt in Dronten

Regio Noord

De vereniging Flevofood wil samen met gemeente Dronten en met steun van LTO Noord een boerenstreekmarkt opzetten in Dronten. Doel is een meer directe verbinding leggen tussen boeren en de burgers.

Voor behoud weidevogels in Midden-Friesland moet roer flink om

Regio Noord

Voor een effectief weidevogelbeheer in het gebied Aldeboarn-De Deelen-Noord in Midden-Friesland moeten grondeigenaren hun bedrijfsvoering drastisch omgooien. Dat kost volgens een gebiedsofferte de komende twintig jaar ruim 56 miljoen euro aan...

Groen verdienmodel voor boeren Drentsche Aa nog zoek

Regio Noord

Het lukt boeren in het stroomdal van de Drentsche Aa nog niet om voldoende inkomsten te genereren uit groene diensten. Uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) blijkt dat dit het verder doorvoeren van een meer natuurinclusieve...

Op zoek naar mooie mest voor betere bodem

Regio Noord

Minder uitspoeling van je percelen en het liefst meer grasopbrengst. Tachtig melkveehouders in West- en Midden-Groningen zoeken naar nieuwe oplossingen die de bodem verbeteren en de uitspoeling verminderen.

Covergisters Noord-Nederland dupe van vervuild product of meetfout

Regio Noord

De bron van de resten amfetaminen in het digestaat van ruim twintig covergisters in Noord-Nederland ligt waarschijnlijk in vervuild rioolslib of mogelijk zelfs in een valspositieve analyse-uitslag. Daarmee is het de exploitanten niet aan te rekenen...

Bietencampagne Groningen goed op stoom na valse start

Regio Noord

De bietencampagne in Oost-Groningen verloopt redelijk gemiddeld. Loonbedrijven in de regio melden 80 procent van de suikerbieten op klei en 20 procent op zand te hebben gerooid. De door een fabrieksstoring opgelopen achterstand van enkele dagen aan...

Drenthe wijst bezwaren rond gebruik gewasbescherming bollen af

Regio Noord

Provincie Drenthe wijst bezwaren van het burgerinitiatief Meten = Weten en bewoners van de buurtschap Boterveen af tegen het afwijzen van eerdere handhavingsverzoeken op de teelt van lelies op die locatie en het gebruik van veertien...

BBB Drenthe wil rem op natte natuur vanwege blauwtong

Regio Noord

De BBB-fractie in Provinciale Staten van Drenthe zet vraagtekens bij de aanleg van meer natte natuur. Volgens de fractie wordt de kans op dierziekten als blauwtong zo alleen maar groter.

LTO Noord wil grondig onderzoek naar gevolgen waterstofnetwerk Groningen

Regio Noord

LTO Noord vraagt Gasunie om grondig onderzoek te doen naar de gevolgen voor de landbouw van de aanleg van een waterstofnetwerk in Groningen. Het Groninger netwerk wordt gezien als een pilot voor een landelijk waterstofnetwerk.

Mestvergisters op slot door vondst amfetaminen in digestaat

Regio Noord

Twintig covergistingsbedrijven in het noorden van Nederland mogen voorlopig geen digestaat afvoeren na de vondst van resten amfetaminen. De exploitanten vrezen een miljoenenschade.

Rijk steunt verzakte historische 'roze boerderij' in Drieborg

Regio Noord

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) stelt ruim 7,5 ton beschikbaar voor de restauratie van de 'Roze Boerderij' in Drieborg. Daarmee is er voldoende geld om te starten met de restauratie en het schadeherstel van het 157 jaar oude...

Het regent Waarde-ringen tijdens Dutch Food Week voor band boer burger

Regio Noord

In diverse provincies zijn de laatste dagen tijdens de Dutch Food Week mensen in het zonnetje gezet die zich inzetten voor het versterken van de band tussen boeren en consumenten. Onder andere in Utrecht, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland...

Emmen besluit over beleid voor kleine windmolens

Regio Noord

De gemeenteraad van Emmen beslist deze maand of boeren en tuinders in het buitengebied maximaal twee windmolens met een ashoogte van 15 meter mogen plaatsen in de buurt van hun bedrijven.

Noordelijke overheden trekken aan de bel over bever

Regio Noord

De aangewezen leefgebieden voor bevers in Groningen en Drenthe zijn nagenoeg vol. Populatiegroei van het aantal van deze beschermde dieren is niet meer op te vangen door verplaatsing van exemplaren naar elders in Noord-Nederland.

App De Groene Winkelkar brengt boer en consument bij elkaar

Regio Noord

Consumenten weten nauwelijks nog waar hun voedselproducten vandaan komen en agrarische producenten weten niet waar die producten terechtkomen. Dat maakt het lastig voor boeren en tuinders om draagvlak te behouden en voor consumenten om de oorsprong...

Kunstenaars en wetenschappers creatief met veldbonen

Regio Noord

Op zoek naar het vierde gewas voor de akkerbouw in de Veenkoloniën kunnen peulvruchten en in het bijzonder veldbonen een belangrijke rol vervullen.

Akkerbouwers en melkveehouders vinden elkaar in teelt voedererwten

Regio Noord

Akkerbouwers Cato en Carin Gaaikema en melkveehouders Joost en Riet van 't Klooster in het Groningse Houwerzijl werken samen in de teelt van voedererwten. 'Je moet elkaar vertrouwen en kennen, dan komt het goed.'

Asbestsanering in Drenthe weer in de lift

Regio Noord

Het verwijderen van asbestdaken in Drenthe trekt weer aan na een neergang vanaf 2019. Van de Drentse asbestdaken is inmiddels 40 procent gesaneerd, meldt provincie Drenthe in een voortgangsreportage.

Minder afspoeling in Flevoland blijkt goed mogelijk

Regio Noord

Met praktische en efficiënte maatregelen is het nog mogelijk om in Flevoland de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in de sloot te verminderen. Dat is de conclusie uit de praktijkproeven perceelafspoeling die in 2021 en 2022 zijn uitgevoerd in...

Giftige doornappel tussen Friese mais aangetroffen

Regio Noord

Toezichthouders van de Friese gemeente Weststellingwerf hebben vorige week tijdens controlewerkzaamheden op een agrarisch perceel aan de Hoofdweg in Oldeholtpade giftige doornappelplanten aangetroffen. De doornappelplanten waren uitgezet in een...

Profiel: 'Femke Wiersma is bevlogen politica met lef'

Regio Noord

Van de Friese gedeputeerde Femke Wiersma van BoerBurgerBeweging wordt veel verwacht als kersverse provinciebestuurder. 'Ze is zo'n beetje de ideale gedeputeerde voor de landbouw.'

Natuurkwaliteit in Drentsche Aa blijft nog achter

Regio Noord

De natuurkwaliteit in het stroomgebied van de Drentsche Aa gaat vooruit, maar lang niet overal en in voldoende mate. Dat concluderen vier ecologen in een evaluatierapport dat is opgesteld in opdracht van Provincie Drenthe.

Boer in Zuidwolde vecht omrijvergoeding aan bij Raad van State

Regio Noord

Een akkerbouwer in het Drentse Zuidwolde vindt een vergoeding voor omrijschade onvoldoende en is hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State.

Kavelruil in Flevoland steeds vaker in beeld

Regio Noord

Provincie Flevoland heeft de subsidieregeling voor vrijwillige kavelruil met nog een jaar verlengd. Boeren in de Flevopolders weten namelijk met enige regelmaat via het project Duurzaam Verkavelen hun grondpositie te verbeteren.

Weidevogelseizoen in noorden redelijk goed verlopen

Regio Noord

Het weidevogelseizoen in het noorden van Nederland was aardig goed dit jaar. Dat concluderen de betrokken organisaties na de afsluiting van het broedseizoen.

Meer weidevogels geteld in noorden van Noordoostpolder

Regio Noord

De twaalf deelnemers aan de regeling voor agrarisch legselbeheer in de kop van de Noordoostpolder hebben dit broedseizoen flink meer weidevogelnesten geteld dan in het jaar ervoor. Dat meldt BoerenNatuur Flevoland op basis van de jaarlijkse...

Waterschap Noorderzijlvest werkt samen in EU-klimaatproject

Regio Noord

Waterschap Noorderzijlvest is met twee klimaatprojecten aangehaakt bij het Europese programma Blue Transition. Dat is opgezet om de eigen aanpassingen aan klimaatverandering te kunnen afmeten aan andere proeven in de landen rond de Noordzee.

Nieuwe waterstofleiding van Flevoland naar Overijssel

Regio Noord

Demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft een nieuwe waterstofverbinding in de planning van zijn ministerie opgenomen. De leiding zou er voor 2050 moeten komen en verbindt de energiecentrale bij Lelystad met het waterstofnetwerk...

Nederland en Vlaanderen werken samen in innovatiecentrum Agropolis

Economie

Nederland en Vlaanderen kennen veel gelijksoortige problemen, bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit of stikstof. Samenwerken aan oplossingen is een logische stap. Dat gebeurt op bescheiden schaal in het Belgische Kinrooi.

Uitspraak rechter frustreert onderzoek duurzame bollenteelt

Regio Noord

De uitspraak van de rechtbank die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op percelen lelieteelt aan de Boterveen bij het Drentse Smilde verbiedt, legt ook het onderzoek naar verduurzaming van deze teelt lam.

Herinrichting Nieuwe Drostendiep Zuidoost-Drenthe nadert eerste fase

Regio Noord

Grootscheepse veranderingen staan op stapel in het stroomgebied van het Nieuwe Drostendiep in Zuidoost-Drenthe. De afgelopen jaren is gewerkt aan een integraal plan voor een aangepast en klimaatbestendig beheer van het beekdal.

Overheidsdwang komt steeds dichterbij

Politiek

Specialisten in onteigeningsrecht verwachten dat de overheid boeren gaat dwingen afstand te doen van hun bedrijven. De vraag is niet meer of, maar wanneer. 'Zoals de vlag er nu bij hangt, ontkom je niet aan bepaalde vormen van dwang.'

LTO Noord Flevoland houdt vast aan hertenhek bij Veluwemeer

Regio Noord

LTO Noord blijft vasthouden aan de eis om het beoogde nieuwe leefgebied voor edelherten in Oostelijk Flevoland op de grens met het agrarisch gebied af te sluiten met een hek. Alleen zo wordt schade aan landbouwgewassen voorkomen, schrijft de...

Drentse Wapse in de ban van de wolf

Regio Noord

De dorpsgemeenschap in het Drentse Wapse heeft al drie jaar te maken met de wolf. In het naastgelegen Drents-Friese Wold leven nu zo'n tien van deze roofdieren. De zorgen onder de bevolking nemen toe.

Tweehonderd veenweideboeren kunnen meedoen aan project emissievermindering

Regio West

De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht gaan tweehonderd melkveehouders in het westelijke veenweidegebied helpen om 'transitiestappen' te zetten naar een bedrijfsvoering met minder uitstoot. Dit jaar nog moet daarvoor het fieldlab...

Vier Drentse partijen willen samen regeren in hunebedcoalitie

Regio Noord

De fracties van VVD, BBB, CDA en PvdA in de Drentse Provinciale Staten hebben een akkoord gesloten waarin ze zich als de hunebedcoalitie presenteren. Het programma waarmee de komende vier jaar Drenthe moet worden bestuurd, is getiteld 'Samen bouwen...

Drentse gemeenten geven hogere boerenwindmolens een kans

Regio Noord

Vier Drentse gemeenten geven agrariërs de kans om hogere windturbines op hun erf te plaatsen. Het gaat om een proef van tien jaar in Midden-Drenthe, De Wolden, Westerveld en Hoogeveen.

Minister Piet Adema bijgepraat over innovatie in Veenkoloniën

Regio Noord

Onder de noemer Innovatie Veenkoloniën kreeg landbouwminister Piet Adema maandag een rondleiding op het regionaal onderzoekscentrum Plant en Omgeving in het Drentse Valthermond.

Overijssel zet in gebiedsprogramma in op sociaal-economisch perspectief

Regio Oost

Provincie Overijssel legt in de uitwerking van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) de nadruk op het bieden van sociaal-economisch perspectief voor het platteland. Dat stelde landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) bij de...

Groningse mestkelders blijven zorgen geven

Regio Noord

Veehouders in het Groningse aardbevingsgebied kampen sinds de eerste grote beving in 2012 met lekkende mestkelders. Dat betekent dat door bevingsscheuren grondwater de kelder binnendringt. Oplossingen zijn niet eenvoudig.

BBB'er Jan Klopman kandidaat landbouwgedeputeerde Flevoland

Regio Noord

De BBB in Flevoland draagt haar kandidaat Jan Klopman voor als landbouwgedeputeerde. Daarnaast zou hij de portefeuilles Visserij, Natuur en het Flevolands Programma Landelijk Gebied moeten krijgen.

Extra steun voor natuurinclusief boeren in Flevoland

Regio Noord

Boeren in Flevoland die hun bedrijf meer natuurinclusief willen maken, kunnen gebruikmaken van een nieuwe subsidieregeling. Via het Flevolands Agrarisch Collectief is vooralsnog 450.000 euro extra beschikbaar vanuit het programma 'Flevoland...

Boeren Binnenveld stappen uit gebiedsproces

Regio Oost

Gebiedscoöperatie Het Binnenveld heeft het overleg namens de landbouw met de overheid en andere partijen in het gelijknamige gebiedsproces voor het landbouwgebied tussen het Gelderse Wageningen en Ede opgeschort.

Nieuwe coalitie Flevoland kiest voor besluitvorming van onderop

Regio Noord

De nieuwe coalitie in Provinciale Staten van Flevoland wil de burger meer betrekken bij de besluitvorming. De fracties van BBB, ChristenUnie, VVD, PVV en SGP stellen dat in het coalitieprogramma 'Toekomst voor het nieuwe land' dat vrijdag werd...

Flevoland publiceert eerste versie eigen plattelandsaanpak

Regio Noord

Provincie Flevoland heeft een eerste versie van het Flevolands Programma Landelijk Gebied (FPLG) gereed. De vraag die de provincie daarin centraal stelt: hoe komen we tot een toekomstbestendig, leefbaar en gezond platteland waar het goed wonen,...

VVD in Drenthe wil extern salderen behouden

Regio Noord

De VVD-fractie in Provinciale Staten van Drenthe wil dat Gedeputeerde Staten op zoek gaan naar oplossingen voor het schrappen van het extern salderen van stikstof.

Onderzoekers verwachten aderlating voor Gelderse landbouw

Regio Oost

De agrarische sector in Gelderland krimpt met tientallen procenten als de plannen voor de reconstructie van het platteland onverkort worden doorgezet. Onderzoek van Arcadis en DLV Advies in opdracht van de provincie wijst uit dat de hele Gelderse...

Tijdsfactor grootste struikelblok bij uitvoering Gelders gebiedsplan

Regio Oost

De maatregelen in Gelderland om stikstof te verminderen, droogte te bestrijden en natuur te herstellen hebben effect. Onderzoek laat zien dat het niet goed gaat met de Gelderse natuur, maar dat achteruitgang daarvan kan worden gestopt. Op een aantal...

Geen duidelijkheid voor boeren Zeewolde over kazerne

Regio Noord

Staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie heeft de boeren op de beoogde locatie voor een nieuwe kazerne bij het Flevolandse Zeewolde geen duidelijkheid kunnen bieden. Maandagavond vond een gesprek plaats tussen de bewindsman en de acht...

Boerenproef met composteren van Gronings bermgras

Regio Noord

Drie Groningse boeren gaan aan de slag met het composteren van bermgras. Het bermmaaisel, dat wordt gezien als groenafval, verwerken ze tot een hoogwaardig eindproduct voor bodemverbetering.

Collectief Overijssel mist samenhang in plattelandsaanpak

Regio Oost

Het landbouwcollectief Overijssel mist de samenhang in de manier waarop de provincie het platteland van Overijssel wil herinrichten via het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Een goed sociaal-economisch perspectief en een...

Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe richt zich op voedsel en energie

Regio Noord

Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe focust zich op de agrofoodsector en energietransitie, maar breidt het werkgebied uit. Dat maakte interim-voorzitter Eddy Veenstra bekend op een symposium en informatiemarkt in Ruinen. 'En we gaan van beleid naar...

Friese bestuurders mikken op verdelen van de pijn bij stikstofaanpak

Regio Noord

De bij het Friese Programma Landelijk Gebied (FPLG) betrokken partijen lijken elkaar voorzichtig te vinden in een gezamenlijke aanpak.

Kiekendief zoekt in Flevoland steeds vaker graanperceel op

Regio Noord

De Werkgroep Roofvogels Noordoostpolder waarschuwt Flevolandse boeren dat kiekendieven steeds vaker in graanpercelen broeden. Dat komt omdat de oorspronkelijke nestlocaties, in rietkragen langs waterlopen, minder zijn te vinden.

Provincie Drenthe blijft somber over staat natuur

Regio Noord

De kwaliteit van de Drentse natuurgebieden lijdt onder stikstofneerslag en verdroging en in mindere mate klimaatverandering. Voor elf van de veertien Drentse Natura 2000-gebieden zijn daarom aanvullende maatregelen nodig, binnen en buiten de huidige...

Groningen compenseert aardbevingsschade drie boeren

Regio Noord

Drie agrarische bedrijven in het Groningse aardbevingsgebied ontvangen samen ruim 1,2 miljoen euro subsidie vanuit het Agroprogramma Groningen. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Groningen besloten. De subsidie is bedoeld om de bedrijfsvoering, die...

Leidingaanleg in Westerkwartier valt positief

Regio Noord

Twee nieuwe riool- en afvalwaterpersleidingen tussen Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken lopen over het land van maar liefst 46 Groningse boeren. De komende zomer gaat de eerste schop de grond in.

LTO Noord waarschuwt Drents provinciebestuur voor wensdenken

Regio Noord

LTO Noord en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) zijn ongelukkig met de voorbereidingsbijeenkomsten voor het Drents Programma Landelijk Gebied en spreken van een valse start.

Tweede agrarische gasnetwerk Drenthe in de maak

Regio Noord

Na een eerder initiatief voor een agrarisch biogasnetwerk in Zuidwest-Drenthe is een groep boeren in Noord-Drenthe en Oostelijk Friesland een gelijksoortig project gestart. De boeren willen de productie van biogas uit hun afzonderlijke...

Waterschap Noorderzijlvest staat intekenen onderhoudspaden toe

Regio Noord

Grondgebruikers in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest mogen de onderhoudspaden langs watergangen optellen bij hun inspanningen voor het behoud van landschapselementen. Het dagelijks bestuur van het waterschap geeft hier toestemming voor...

In Noord-Frankrijk is Nederland nooit heel ver weg

Economie

De regio Hauts-de-France, het gebied in Noord-Frankrijk tussen Lille en Parijs, raakt steeds meer in trek bij Nederlandse boeren. Ze vinden er relatief dichtbij nog volop ruimte voor uitbreiding van hun bedrijfsactiviteiten. Ook de Nederlandse...

LTO Noord: vergeet boer niet bij keuze hoogspanningstracé Flevoland

Regio Noord

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder Tennet dreigen de belangen van agrarische bedrijven in Flevoland te vergeten. Daar waarschuwt LTO Noord voor in een reactie op een projectbeschrijving die moet leiden tot een tracékeuze...

Flevolandse boeren beslissen zelf over steun bij wildbeheer

Regio Noord

Flevolandse boeren beslissen de komende dagen over de toekomst van de Flevolandse Stichting Faunabeheer en Schadebestrijding (FSFS). Voor eind mei moet uit een raadpleging blijken of er genoeg draagvlak is om de dienstverlening door de stichting...

Boeren en Groninger Landschap tekenen voor vrede over weidevogelbeheer bij Ezinge

Regio Noord

Boeren met grond in de Medenertilsterpolder bij het Groningse Ezinge gaan samenwerken met het natuurbeheerder Groninger Landschap in een proef voor verbetering van de weidevogelbescherming in het gebied.

Aanvragen beregening gaat bij WDO Delta voortaan digitaal

Regio Noord

Aanvragen voor beregenen met oppervlaktewater in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) zijn makkelijker geworden. Telers in West-Overijssel en Zuidwest-Drenthe kunnen deze voortaan doen via de website van het waterschap...

Zomerveldbonen bij IJpema in Ezinge iets later de grond in

Regio Noord

De veldbonen gingen zaterdag de grond in op het gemengde bedrijf van de familie IJpema in het Groningse Ezinge. Dat is iets later dan het jaar ervoor. Toen werd de inzaai half maart uitgevoerd.

Brede coalitie op komst in Provinciale Staten Drenthe

Regio Noord

De BBB moet in Drenthe een brede coalitie vormen met VVD, CDA en PvdA. Dat adviseert verkenner Astrid Nienhuis aan Provinciale Staten in die provincie.

Kop van Drenthe gaat flink op de schop

Regio Noord

Het stroomgebied van het Eelder- en Peizerdiep tussen het Noord-Willemskanaal en de dorpen Veenhuizen, Een, Roden, Norg en Eelde in Noord-Drenthe is efficiënt bij het afvoeren van bodem- en oppervlaktewater. Zo efficiënt dat bij extreme neerslag de...

Boeren Zeijen brengen zelf waterhuishouding in beeld

Regio Noord

Met het plaatsen van sensoren op boerenland en bij stuwen is Boermarke Zeijen veel te weten gekomen over de waterhuishouding in het gebied rond het Noord-Drentse dorp. Ze wil nu fosfaat gaan terugwinnen uit het oppervlaktewater.

Telers in Dronten worstelen met huisvesting seizoensarbeiders

Regio Noord

Telers in de Flevolandse gemeente Dronten worstelen met het huisvesten van hun seizoensarbeiders. De regeling van de gemeente die het brengen van onderdak aan tijdelijke medewerkers op hun eigen bedrijfsterrein mogelijk maakt, schiet in veel...

Uitvoerders verwachten meer armslag in afhandelen bevingschade

Regio Noord

Overheidsorganisaties IMG en NCG voor schade-uitkering en de hersteloperatie na de aardbevingen in Groningen verwachten een groter mandaat te krijgen na de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.

Groningse boeren gelaten onder ganzendruk

Regio Noord

Meer ganzen betekenen meer gewasschade. Boeren in Groningen weten ervan mee te praten. Alle inspanningen van de afgelopen jaren leverden ook daar niet minder ganzen op. 'Je kunt de natuur niet sturen', stellen ze gelaten vast.

BBB Groningen wil coalitieprogramma op hoofdlijnen

Regio Noord

De fractie van BoerBurgerBeweging (BBB) in Provinciale Staten van Groningen wil een coalitieprogramma op hoofdlijnen sluiten met de andere partijen in de Groningse Staten. Dat zei BBB-fractievoorzitter Gouke Moes bij het duidingsdebat, waarbij de...

BBB wint overal, coalitievorming wordt geen sinecure

Politiek

In alle provincies heeft BoerBurgerBeweging (BBB) gewonnen en de partij neemt het initiatief in de coalitieonderhandelingen. In provincies wachten lastige gesprekken omdat er geen eenvoudige meerderheid is te vinden of omdat de standpunten over...

Beheer Flevolandse slootkant wordt groenblauwe dienst

Regio Noord

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) heeft de pilot aangepast slootkantenbeheer, waaraan zo'n 25 boeren deelnamen, weten om te zetten in een groenblauwe dienst. Voortaan valt het onder het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer...

Gemeente De Wolden steunt innovatie op de boerderij

Regio Noord

De Drentse gemeente De Wolden start dit voorjaar met een speciale subsidieregeling voor agrarische bedrijven om ze te ondersteunen bij de transitie naar een toekomstgerichte landbouw. De gemeente stelt een bedrag van 300.000 euro voor 2023, 2024 en...

Stikstofdoelen oostelijk deel Noordoostpolder lijken haalbaar

Regio Noord

De reductiemaatregelen die boeren in het oostelijk deel van de Noordoostpolder zelf voorstellen, zijn voldoende om de provinciale Flevolandse stikstofdoelen te halen. Dat betekent een halvering van de uitstoot door een twintigtal veehouderijen en 20...

Meetproject brengt stikstof rond Liefstinghsbroek in beeld

Regio Noord

Zes onderzoekspartijen meten twee jaar lang op ruim twintig locaties de hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak in en rond Natura 2000-gebied het Liefstinghsbroek bij Vlagtwedde in het zuidoosten van Groningen. Vrijdag ging de meetproef officieel...

Bart-Jan Heine: 'Sociaal contract tussen burger en overheid loopt vast'

Regio Noord

De nieuwe politieke partij Alliantie positioneert zich voor de komende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart als 'het nieuwe midden', alternatief voor de gevestigde partijen CDA, PvdA, D66 en VVD. 'De kiezer vlucht naar de flanken, zodat er in...

Podium te klein bij Drents verkiezingsdebat over landbouw

Regio Noord

Ze pasten er maar net op, de zeventien lijsttrekkers voor Provinciale Staten die maandagavond in het Drentse Westerbork bij de aftrap samengepropt het podium betraden voor een landbouwverkiezingsdebat.

LTO Noord waarschuwt voor 'volbouwcrisis'

Politiek

LTO Noord trekt aan de bel over de grootschalige bouwplannen die worden gemaakt om het huidige woningtekort aan te pakken. Die botsen mogelijk met toekomstig Europees beleid. Het platteland volbouwen leidt dan alleen maar tot een volgende crisis,...

Meer hectares kruidenrijk grasland in Drenthe

Regio Noord

Drenthe krijgt er 283 hectare kruidenrijke weilanden bij dankzij een bijdrage van de provincie aan de campagne 1001 hectare kruidenrijk grasland van Urgenda en LTO Nederland. Drentse boeren ontvangen voor de eerste 3 hectare een bijdrage van 150...

Abel Kooistra (BBB): 'Politiek niet zo ervaren maar wel fris'

Regio Noord

Een debutant in politiek Friesland en dan meteen al lijsttrekker. Aanvoerder Abel Kooistra van BoerBurgerBeweging (BBB) Fryslân kun je enige bravoure niet ontzeggen. De beleidsadviseur stikstof van LTO Noord en tevens student geschiedenis denkt in...

LTO: schadevergoeding bufferstroken maakt weinig kans

Economie

Boeren die compensatie vragen van de overheid voor de bufferstroken die zij moeten inrichten, maken daar weinig kans op. Dat blijkt uit een onderzoek door juristen in opdracht van LTO Nederland.

Staatssecretaris gaat met boeren praten over kazerne in Zeewolde

Regio Noord

Staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) van Defensie gaat in gesprek met de bewoners en omwonenden van de locatie in het Flevolandse Zeewolde waar zijn ministerie een kazerne zou willen bouwen. Die toezegging deed de bewindsman donderdag in...

Harold Hofstra (ChristenUnie): 'Ik geloof in de kracht van Flevolanders'

Regio Noord

Gedeputeerde Harold Hofstra in Flevoland, lijsttrekker voor de ChristenUnie tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van half maart, proeft in zijn provincie de wil om mee te gaan in een brede transitie op het platteland.

GroenLinks wil gebiedsproces in Reestdal tussen Overijssel en Drenthe

Politiek

Ondanks dat het Reestdal op de grens van Overijssel en Drenthe geen stikstofgevoelig Natura 2000-gebied is, wil GroenLinks in deze twee provincies een gebiedsplan voor herinrichting van het gebied. Dat standpunt wordt gedeeld door de twee...

Drentse vergoedingsregeling wolvenpreventie uitgebreid

Regio Noord

Houders van hoefdieren in heel Drenthe kunnen subsidie aanvragen voor wolfwerende rasters. Provincie Drenthe stelt hiervoor 400.000 euro beschikbaar. Bij de eerdere subsidieregeling kwamen alleen geiten- en schapenhouders in aanmerking.

Noorderzijlvest: 190 miljoen euro aan ingrepen nodig rond Lauwersmeer

Regio Noord

Waterschap Noorderzijlvest investeert de komende jaren 190 miljoen euro in het klimaatproof maken van het watersysteem rond het Lauwersmeer. Twee grote projecten moeten de hoogwaterbescherming in het werkgebied verder verbeteren.

Drentse boeren slaan bemesting jaar over om Overijsselse collega te helpen

Algemeen

Enkele tientallen boeren in Zuidoost-Drenthe bemesten op verzoek van provincie Drenthe dit groeiseizoen een deel van hun land niet. Daarmee helpen ze voorkomen dat provincie Overijssel moet handhaven op de stikstootuitstoot van een boerderij aan die...

Vers van dichtbij en gezond lokaal is motto van Ekonoom

Regio Noord

Peter van Kampen en Liesbeth de Jong zijn pioniers in het directe biologische afzetkanaal. Vers van dichtbij en gezond lokaal is hun motto. In het Groningse Noordwolde telen zij als Ekonoom vijftig soorten groenten.

Commissie van wijzen onderzoekt drinkwaterwinning Drentsche Aa

Regio Noord

Provincie Drenthe heeft een adviescommissie gepresenteerd om de toekomst van de drinkwaterwinning uit de Drentsche Aa te onderzoeken. Doel is oplossingen te bedenken om de waterkwaliteit van de beek te verbeteren.

Drenthe verdubbelt premie voor duurzaam boeren

Regio Noord

Boeren in Drenthe worden de komende jaren extra beloond voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Niet alleen melkveehouders, maar ook akkerbouwers en gemengde bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een prestatiepremie tot 5.000 euro per...

Overheid start inspraakronde over aanleg Lelylijn

Regio Noord

Inwoners van Noord-Nederland kunnen vanaf nu hun mening over de Lelylijn doorgeven aan de overheid. Staatssecretaris Vivianne Heijnen stelde de procedure open tijdens een gastles aan leerlingen van ROC Friese Poort in het Flevolandse Emmeloord. De...

Boeren tellen steeds meer vlinders op en rond het erf

Regio Noord

De afgelopen vier jaar zijn in het werkgebied van LTO Noord ruim 40.000 nachtvlinders geteld op en rond boerenerven. Meer dan de helft van deze vlinders is waargenomen door de 115 aan het telproject deelnemende boeren.

Europees Parlement steunt oproep tot toelating kunstmestvervangers

Economie

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement staat achter een oproep om dierlijke mest zo snel mogelijk toe te laten als grondstof voor kunstmestvervangers. Dat voorstel werd onder andere door VVD-Europarlementariër Jan Huitema ingediend.

Drentse agrarische jongeren gaan de boer op met eigen visie

Regio Noord

Een database waarin per perceel staat opgenomen welke plannen daar de komende tien jaar effect op kunnen hebben. Zoals op het gebied van stikstof, natuurontwikkeling of waterwinning. Het is een van de vele onderdelen uit het beleidsplan 'Veuruut,...

Groninger boerenerf verder vergroend met 2.500 bomen en struiken

Regio Noord

De deelnemers aan de workshop Mooi Heem van agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk in Noord-Groningen kunnen aan de slag met vergroening van hun erven. In totaal krijgen 130 inheemse bomen en 2.370 struiken er een plek.

Drents-Fries Regionaal Landschap zorgt direct voor gemor

Regio Noord

Hoe moet het nieuwe Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek worden ingevuld? Inwoners en belanghebbenden kunnen de komende tijd hun inbreng leveren. Vorige week werd de aftrap gegeven.

De kloof tussen boeren, burgers en politiek is zeer groot

Politiek

Boeren en burgers voelen een grote afstand tot elkaar, maar vooral ook tot de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwe Oogst en het Algemeen Dagblad onder bijna tweeduizend mensen. Meer dan de helft van de burgers en meer dan 70 procent van de...

Veel belangstelling voor plaatsing kleine windmolens in Flevoland

Regio Noord

Plaatsing van kleinere boerenwindmolens in Flevoland wordt steeds aantrekkelijker. Alleen staat de gemeentelijke regelgeving dat nu nog in de weg. Circa honderdvijftig boeren bezochten vorige week een voorlichtingsbijeenkomst van LTO Noord Oostelijk...

Groningen trapt transitie in landelijk gebied af

Regio Noord

Provincie Groningen heeft een plan van aanpak gepresenteerd, zodat zeven deelgebieden zelf kunnen bepalen hoe het Groningse buitengebied de komende jaren wordt aangepast. Het gaat dan om doelstellingen op het gebied van stikstof, natuur, water en...

Groningen is nog lang niet af van ganzenoverlast

Regio Noord

Provincie Groningen sluit een dezer dagen een nieuw provinciaal ganzenakkoord met Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, LTO Noord en de collectieven voor agrarisch natuurbeheer. Ook de nieuwe afspraken moeten de...

Minister Van der Wal bijgepraat over noordelijke verduurzaming

Regio Noord

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof werd maandag door boeren en regionale beleidsmakers bijgepraat over verduurzaming van de agrarische sectoren in Noord-Nederland.

Farmers Defence Force vangt bot bij rechter inzake uitstoot Jumbo Beilen

Regio Noord

De rechtbank Noord-Nederland vindt dat provincie Drenthe niet op een handhavingsverzoek van Farmers Defence Force (FDF) hoeft in te gaan. Volgens de rechtbank zijn de leden van FDF geen direct belanghebbende als het gaat om de stikstofuitstoot van...

Zijn de Flevopolders toe aan boerenbos?

Regio Noord

Een aantal Flevolandse organisaties werkt achter de schermen aan het stimuleren van agroforestry in de provincie. Daarnaast is er een netwerkgroep van tien enthousiaste boeren actief die met en van elkaar willen leren.

LTO Noord wil compensatie Drentse boeren in waterwingebieden

Regio Noord

LTO Noord vraagt provincie Drenthe een gebiedsfonds op te richten waaruit boeren in waterwingebieden kunnen worden gecompenseerd voor de extra kosten die zij maken. Het fonds zou kunnen worden gevuld uit een provinciale opcentenregeling voor...

Brandbrief van boeren in plangebied kazerne Zeewolde

Politiek

De acht boeren in het gebied in de Flevolandse gemeente Zeewolde waar plannen liggen voor de bouw van een defenisiecomplex, hebben een brandbrief gestuurd naar de overheid en lokale media. Ze zijn het niet eens met de plannen.

LTO Noord: met kazerne erbij is buitengebied Zeewolde wel vol

Regio Noord

Als het kabinet komende zomer beslist om in de Flevolandse gemeente Zeewolde een nieuwe defensiekazerne te laten bouwen, is dat de laatste grote ruimtelijke ingreep die nog mogelijk is in die gemeente. Dat zegt LTO Noord-afdeling Zuidelijk Flevoland...

Komend jaar meer ruimte in drie innovatieregelingen

Economie

Ondernemers in de land- en tuinbouw krijgen komend jaar meer mogelijkheden voor investeringen in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel. Ook in energiebesparing is meer ondersteuning mogelijk.

Schaapsherder Marieke van Schuppen: 'Ik spring op de barricaden'

Veehouderij

Schaapsherder Marieke van Schuppen runt samen met haar partner Diederik Sleurink het begrazingsbedrijf Wylde Weide Landschapsbeheer met achthonderd dieren in het Friese Gersloot. Ze werken met hun schaapskuddes in de natuurbegrazing. De heideschapen...

Boer en tuinder staan aan de vooravond van nieuwe tijden

Economie

Het is onrustig in de land- en tuinbouw. Dat is niet uniek, roerige en moeilijke momenten zijn van alle tijden. Alleen gaat de periode die de agrarische sector nu doormaakt een stap verder: boeren en tuinders staan aan de vooravond van een...

BoerenNatuur wil tussenjaar voor agrarisch natuurbeheer

Politiek

De koepel van agrarische natuurverenigingen BoerenNatuur wil dat de collectieven voor agrarisch natuurbeheer een jaar de tijd krijgen om zich aan te passen aan de veranderingen in het agrarisch natuurbeheer.

Provincie Drenthe steekt nog eens 2 ton in wolfwerende maatregelen

Regio Noord

Schapen- en geitenhouders in heel Drenthe kunnen ook komend jaar subsidie aanvragen voor wolfwerende afrastering. Provincie Drenthe stelt hiervoor nog eens 200.000 euro beschikbaar.

Drentse Staten niet gerust op oplossing knelgevallen PAS

Regio Noord

Provinciale Staten van Drenthe willen dat de rijksoverheid met spoed via een noodwet een oplossing forceert voor de agrarische bedrijven die in het nauw zijn gedreven door de hiaten in de huidige stikstofregels. De Staten namen woensdagmiddag een...

Groningen wijst vier zoekgebieden aan voor waterwinning

Regio Noord

Provincie Groningen heeft vier gebieden aangewezen waar in de toekomst mogelijk drinkwater kan worden gewonnen: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Veendam en Bellingwolde.

Burgers uiten kritiek op bollenteelt rond Coevorden

Akker- & Tuinbouw

Burgers hebben bij gemeente Coevorden hun zorgen uitgesproken over de bollenteelt in die gemeente. Een oproep om het areaal te beperken, is door zo'n 180 mensen ondertekend.

Schaalvergroting in het Noorden zet door

Economie

De agrarische schaalvergroting in Noord-Nederland blijft doorzetten. Wageningen University and Research (WUR) meldt dat in een trendonderzoek over de noordelijke agrosector in 2022.

Wolf in Duitsland hoort erbij, maar is hoofdpijndossier

Veehouderij

Schapenhouder Wendelin Schmücker in het Duitse Winsen, gelegen tussen Hamburg en Lüneburg in de deelstaat Nedersaksen, houdt vleesschapen op eigen grond. Met zijn koppel van in totaal 650 Duitse Zwartkop-schapen is hij een van de grootste...

Kavelruilen in Flevoland komen op gang

Regio Noord

Met het voltooien van drie vrijwillige kavelruilprojecten is het Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) gelukt om in Flevoland in een groot deel van de behoefte aan agrarische kavelruilen te voldoen. In totaal is 400 hectare...

Peter Harry Mulder winnaar eerste Gouden Leeuwerik

Regio Noord

Akkerbouwer Peter Harry Mulder en zijn partner Eline Ringelberg uit het Groningse Muntendam zijn de winnaars van de Gouden Leeuwerik. Dat is een nieuwe prijs die in het leven is geroepen door Vogelbescherming Nederland.

Effecten afrasteren vee als bescherming tegen wolf onderzocht

Veehouderij

Provincie Drenthe en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit gaan samen onderzoeken wat het effect is van het grootschalig afrasteren van vee ter bescherming tegen de wolf. Daarnaast moet er zo snel mogelijk een beheerplan komen voor...

Boeren Zeewolde boos over stikstofaankoop gemeente

Regio Noord

LTO Noord Zuidelijk Flevoland heeft gemeente Zeewolde aangesproken op de aankoop van twee veehouderijbedrijven in die gemeente. Zeewolde wil de stikstofrechten gebruiken voor ontwikkeling van bedrijvenpark Trekkersveld IV en woningbouw.

Manifest luidt tweede fase in van Groninger eiwittransitie

Regio Noord

Bestuurders van Agrifirm, Cosun, FrieslandCampina, Royal Avebe, LTO Noord en Rabobank hebben afspraken gemaakt om hun krachten te bundelen in de eiwittransitie in Groningen. Die afspraken zijn opgeschreven in manifest 'Samen investeren in duurzaam...

Boeren Flevoland raken gefrustreerd over bodemdaling

Regio Noord

Voor het eerst sinds de coronapandemie troffen Flevolandse boeren elkaar rond het thema bodemdaling. Individueel hadden ze de afgelopen tijd wel hun mening kunnen geven tijdens keukentafelgesprekken, vorige week volgde een groepsbijeenkomst in...

LTO Nederland trekt aan de bel over PAS-melders

Politiek

In een brandbrief aan de ministers Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat roept LTO Nederland op om de beloofde legalisering van Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders zo snel mogelijk te...

Frank Pisters voorzitter Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Economie

De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) heeft tijdens de algemene ledenvergadering in het Utrechtse Baarn Frank Pisters gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt op 1 januari 2023 Arjan Strootman op, die na twee termijnen het vab-bestuur...

Vogelgriep vastgesteld in Oostrum

Veehouderij

In het Limburgse Oostrum (gemeente Venray) is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf met leghennen. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 223.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en...

Drenthe krijgt extra foerageergebied voor ganzen

Regio Noord

Provincie Drenthe wil het aantal rustgebieden voor overwinterende ganzen flink uitbreiden. Het betreft nieuwe reservaten nabij het Leekstermeer, maar ook in het Hunzedal, Bargerveen en Dwingelderveld en bij Coevorden en Nijeveen.

Flevoland: boerenplannen leveren helft stikstofdoelstelling op

Regio Noord

Als alle maatregelen die Flevolandse boeren in de oostrand van de Noordoostpolder hebben aangedragen worden uitgevoerd, dan is de helft van de benodigde stikstofreductie in dat gebied bereikbaar. Dat meldt provincie Flevoland op basis van 25...

Weidevogel bij Groningen moet wijken voor vleermuis

Regio Noord

Plannen van gemeente Groningen voor de compensatie van het verlies aan natuurwaarden elders aan de rand van de stad, vallen slecht bij provinciale natuurbeschermers. Ze zijn bang dat de vele weidevogels in polder De Oude Held worden verdreven door...

Hamster overleeft motie over aanpak Dubbele Dijk Groningen

Regio Noord

Alleen doordat de zes coalitiepartijen in Provinciale Staten het front gesloten hielden, overleefde de Groningse gedeputeerde Johan Hamster woensdag een motie van afkeuring over de aanpak van het project Dubbele Dijk bij Bierum.

Zuiderzeeland betaalt 2 miljoen euro compensatie wateroverlast

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland heeft met een groep boeren rondom de Leemtocht in het Flevolandse Kraggenburg een gezamenlijke schikking getroffen voor de wateroverlast die optrad in 2003. Het waterschap betaalt ruim 2 miljoen euro aan schadevergoeding.

Drentse Boermarken herstellen steeds meer oude grensstenen

Regio Noord

Met de plaatsing van een informatiebord naast een zogeheten markesteen aan de Hoofdlaan in Assen zette de Vereniging Drentse Boermarken (VDB) dinsdag een nieuwe stap in het ontsluiten van de historische boeren grensmarkeringen.

Gelderse Staten zetten rem op verbreding A27 in Utrecht

Regio Oost

Leden van Provinciale Staten in Gelderland lopen te hoop tegen de plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om met stikstofrechten van acht Gelderse boerderijen snelwegen in Utrecht te verbreden.

Klimaatzones schuiven op, boeren en tuinders passen zich aan

Economie

Het was de vierde keer in vijf jaar tijd dat de Nederlandse zomer meer weg had van die in Zuid-Frankrijk. Daarmee wordt klimaatschade in de agrarische sector een hot item, net als op de COP27-klimaattop in Egypte. Waar gaat het naartoe als de...

VVD Gelderland wil af van geitenstop

Regio Oost

De VVD in Gelderland vindt dat de geitenstop in die provincie wel lang genoeg heeft geduurd. Nieuwvestiging was vijf jaar lang niet mogelijk en mochten ook bestaande geitenbedrijven niet uitbreiden buiten hun huidige vergunning.

Meest bekeken

Meest gelezen

Kennispartners

Vacatures