Jasper Schel

Jasper Schel

Jasper Schel is redacteur Zuid. Hij volgt Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland en het verenigingsnieuws bij ZLTO.

Contact

Artikelen door Jasper Schel

'Onbekend terrein' dreigt voor waterschap

Regio Zuid

De waterschappen denken koortsachtig na over de maatregelen die ze nog kunnen nemen als de droogte nog langer aanhoudt. Urenverboden voor het onttrekken van grondwater komen voorbij. 'We houden alle opties open.'

Erik Ronnes: 'Als boeren blijven innoveren, leggen we de puzzel'

Regio Zuid

Erik Ronnes (CDA) is behalve gedeputeerde Omgevingswet ook de coördinerend portefeuillehouder Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof van provincie Noord-Brabant. Een dossier waarvan de lading door de recente ontwikkelingen nog explosiever is geworden.

Akkerbouwer verliest kort geding tegen Tennet

Regio Zuid

Akkerbouwer Alex van Hootegem in het Zeeuwse Kruiningen wilde netbeheerder Tennet met een dwangsom dwingen meer maatregelen te nemen om verontreiniging op zijn akkers te voorkomen. Maar volgens de Raad van State doen Tennet en de aannemer die het...

Beregeningsverbod in heel Zeeland

Regio Zuid

Waterschap Scheldestromen heeft voor het hele beheergebied een verbod voor het beregenen uit oppervlaktewater ingesteld, met uitzondering van de gebieden met wateraanvoer.

'Vroegboekkorting' voor stalaanpassing Brabantse veehouder

Veehouderij

Provincie Noord-Brabant krijgt dit jaar 45 miljoen euro van het Rijk om veehouders te helpen stalaanpassingen te realiseren. Daarnaast heeft de provincie drie ton gereserveerd voor de omgevingsdiensten om de verwachte hoos aan vergunningaanvragen te...

Land van Cuijk blijkt boergezind in stikstofkwestie

Regio Zuid

De gemeenteraad van Land van Cuijk stemde donderdagavond bijna raadsbreed voor een motie om samen te werken aan toekomstperspectief voor agrarisch ondernemers.

Inlassen van stop voor afname elektriciteit van Tennet is uniek

Regio Zuid

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk wordt overvraagd, met als gevolg een voorlopige stop op nieuwe netaansluitingen in Noord-Brabant en Zeeland. Dit heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven.

ZLTO-projectexpert: 'Nog veel rek in capaciteit elektriciteitsnet'

Regio Zuid

Nederland kent niet alleen een overschot aan stikstof waardoor bedrijven worden geremd in hun ontwikkeling, ook op de energiemarkt knelt het meer en meer. Met de afsluiting van grootverbruikers en nieuwe bedrijven in Brabant en Limburg als recentste...

Open Dag CZAV/Rusthoeve dag later

Akker- & Tuinbouw

CZAV verplaatst de jaarlijkse open dag bij proefboerderij Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat naar donderdag 23 juni. Dat gebeurt in verband met de geplande stikstofprotesten op woensdag 22 juni.

Brabantse boeren bieden uilen toekomst

Regio Zuid

Brabantse boeren en tuinders openen steeds vaker de jacht op muizen met torenvalken en kerkuilen. Uilenwerkgroep Steenbergen heeft zeventig nestkasten voor torenvalken, kerk- en steenuilen geplaatst bij veelal agrarische bedrijven. Daarmee geven...

Vrijstelling voor beregenen rondom Peelvenen vervalt

Regio Zuid

Voor agrariërs rondom de Peelvenen vervalt over twee jaar de vrijstelling van vergunningen voor het beregenen van open teelten. 'Heel zuur', reageert Rianne van Helmond van ZLTO De Peel.

Zeeland zet alles op alles voor behoud zoetwater

Regio Zuid

Mede door de klimaatverandering staat de beschikbaarheid van zoetwater, en daarmee ook de agrarische bedrijfsvoering, in steeds meer gebieden onder druk. In Zeeland koesteren ze de zoetwaterbellen.

Waterschap De Dommel bezorgd over addendum Nitraatrichtlijn

Regio Zuid

Op verzoek van de categorie ongebouwd van waterschap De Dommel uit het dagelijks bestuur van het waterschap zijn zorgen over de gevolgen van het addendum van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Eerste boerenpakketten overhandigd aan vluchtelingen

Algemeen

De eerste boerenpakketten in Brabant zijn vrijdagochtend uitgedeeld aan Oekraïense vluchtelingen die verblijven in het katholiek missiehuis Emmaus in Helvoirt.

Ruimere jas voor teeltondersteunende voorzieningen in Brabant

Regio Zuid

Onder voorwaarden komt er in Noord-Brabant meer ruimte voor teeltondersteunende voorzieningen (TOV), teeltondersteunende kassen en solitaire kassen. De omgevingsverordening waarin dit wordt geregeld, is vorige week vastgesteld.

ZLTO: impact aanvullende maatregelen nitraatrichtlijn gigantisch

Regio Zuid

Dat ZLTO zich zorgen maakt over het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn is al langer bekend. Met de aanvullingen (addenda) die 25 februari zijn gepubliceerd, zijn deze zorgen groter dan ooit, zegt ZLTO-bestuurder Janus Scheepers.

Boerenpakketten voor Oekraïense vluchtelingen

Algemeen

Met bloemen en een pakket vol voedsel bieden boeren en tuinders de Oekraïense vluchtelingen in Nederland een warm welkom. Donaties voor deze boerenpakketten zijn meer dan welkom.

Brabant zoekt ruimte voor water

Regio Zuid

Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en vijf gemeenten, waaronder 's-Hertogenbosch, zoeken samen naar ruimte voor extra waterberging. Dat is nodig om de stad Den Bosch droog te houden bij extreem hoge waterstanden.

Onrust op Gemerts platteland door Proeftuin Elsendorp

Regio Zuid

Beleidsruimte creëren voor stoppende boeren in gemeente Gemert-Bakel die hun stallen voor andere doeleinden in willen zetten om zo de leefbaarheid te verbeteren. Dat is een belangrijk doel van Proeftuin Elsendorp. Maar de Brabantse pilot die vier...

Deltacommissaris bezoekt Brabantse melkveehouder

Regio Zuid

De nationale Deltacommissaris Peter Glas bezocht op 22 februari het melkveebedrijf van Mark Goorden in het Brabantse Wouwse Plantage. De commissaris kreeg uitleg over het programma BodemUP en de manier waarop boeren met water en bodem omgaan.

Noord-Brabant klopt aan bij Rijk voor geld stalaanpassingen

Algemeen

Provincie Noord-Brabant wil eerder gebruikmaken van de 25 miljard euro van het Rijk voor de transitie naar een circulaire landbouwsector. Met dat geld moeten 2.200 Brabantse veehouders worden geholpen om hun stallen voor 1 januari 2024 aan te...

Beregening in bufferzone rond Peelvenen staat onder druk

Regio Zuid

De mogelijkheid tot beregening uit grondwater in de bufferzone rond de Peelvenen – Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel – staat onder druk. ZLTO en LLTB zijn volop in gesprek met partners in het gebied om te komen tot een duurzame oplossing.

Nieuwe subsidie voor aanpak lege Brabantse stallen

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant verlengt de Subsidieregeling vouchers agrarische bouwpercelen tot en met 2023. Die helpt eigenaren van lege stallen of boeren die aan stoppen denken bij het maken van toekomstplannen.

Wim van Gorsel: 'Zeeuwse dijken buitendijks versterken'

Regio Zuid

Verleg de grenzen van Natura 2000 en maak de Zeeuwse dijken sterker aan de kant van het water. Dat is goedkoper en gaat niet ten koste van landbouwgrond. Met deze opdracht, uit de motie van de fractie Ongebouwd, moet waterschap Scheldestromen...

Hendrik Hoeksema: 'Leefomgeving leden wordt onveiliger'

Regio Zuid

Ondermijning op het platteland is bepaald geen ver-van-mijn-bedshow voor ZLTO. Bestuurder Hendrik Hoeksema is op allerlei fronten betrokken bij projecten en samenwerkingsvormen om het buitengebied weerbaarder te maken tegen (drugs)criminaliteit.

Vertrouwenspersoon veilig buitengebied aan de slag bij ZLTO

Regio Zuid

Ron van den Berkmortel is sinds 1 januari vertrouwenspersoon veilig buitengebied bij ZLTO. Een ietwat vreemde eend in de boerenbijt, maar zeker geen overbodige. Criminelen zoeken steeds vaker hun heil op het afgelegen platteland, uit het zicht van...

Noord-Brabant zoekt ruimte voor één ster Beter Leven-keurmerk

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant zoekt naar oplossingen voor Brabantse pluimveehouders die hun stallen willen aanpassen voor Beter Leven-kip met één ster. ZLTO en de Dierenbescherming pleitten daar deze week voor in een gezamenlijk opiniestuk in het Brabants...

Uitbreiding Brabantse Biodiversiteitsmonitor melkvee

Regio Zuid

Er komt 1,3 miljoen euro beschikbaar voor een tweede fase van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). Dat biedt ruimte voor deelname van 140 melkveehouders

VitalFluid gebruikt plasmatechnologie in plaats van kunstmest

Regio Zuid

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en VDL Participatie, onderdeel van VDL Groep, investeren samen 2 miljoen euro in VitalFluid. Dit Eindhovense bedrijf gebruikt plasmatechnologie om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug te...

Boerschappen wordt coöperatie

Regio Zuid

Maaltijdboxenbedrijf Boerschappen in Breda wordt een coöperatie. Het bedrijf wil door het binnenhalen van aandeelhouders de snelle groei van de afgelopen jaren doorzetten.

Booster voor melkgeitenhouder uit Heusden

Veehouderij

Melkgeitenhouder Theo van Dillen uit het Noord-Brabantse Heusden wil dit jaar het volume dat hij zelf via Puur Geitenzuivel op de markt brengt verdubbelen.

Gelderse vuist tegen ondermijning

Regio Oost

Gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waaronder ook ZLTO-afdelingen Land van Maas en Waal, Maasdriel en Rijk van Nijmegen vallen, gaan samenwerken om ondermijning in het buitengebied tegen te gaan. ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema juicht...

Ook tegemoetkoming hoogwaterschade uiterwaarden Maas

Algemeen

Boeren en akkerbouwers die schade hebben aan gewassen door het hoogwater in de uiterwaarden van de Maas krijgen een eenmalige tegemoetkoming. Het gaat om ondernemers in het buitendijks gebied van de Maas, van Boxmeer tot Geertruidenberg.

Brabantbrede steun grondwaterdeal

Algemeen

'Het is een convenant waar we ons allemaal in kunnen vinden met doelen die haalbaar zijn.' ZLTO bestuurder Janus Scheepers is tevreden met het Grondwaterconvenant 2021-2027 van de provincie Noord-Brabant. Het gezamenlijke doel is meer water...

Veehouders dienen planschadeclaim in bij gemeente Oisterwijk

Regio Zuid

Twintig veehouders in de gemeente Oisterwijk hebben een planschadeclaim ingediend bij het gemeentebestuur. Het huidige bestemmingsplan laat geen enkele stalaanpassing of uitbreiding toe. Intussen tikt de provincieklok voor nieuwe stalsystemen door.

Hoge gasprijs noopt komkommerteler tot noppenfolie en paksoi

Regio Zuid

De hoge gasprijzen nopen glastuinders tot het nemen van maatregelen.Twee Zeeuwse glastuinders lieten deze week aan de ZLTO Raad Zeeland en gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA) zien welke alternatieven ze overwegen.

Wim Bens: 'Noodzaak boer en tuinder te verenigen groter dan 125 jaar geleden'

Algemeen

De noodzaak om boeren en tuinders 125 jaar geleden te verenigen, is er nu nog steeds. 'Of misschien is die momenteel zelfs nog wel groter dan toen', zegt ZLTO-voorzitter Wim Bens tijdens het 125-jarig bestaan van deze belangenbehartiger en haar...

Prinses Beatrix viert jubileum NCB in Gemert

Regio Zuid

Prinses Beatrix, beschermvrouwe van de NCB, is woensdag in Gemert te gast bij de viering van het 125-jarig jubileum van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB).

ZLTO Rijk van Nijmegen: 'Biodiversiteitsmaatregelen op grote schaal uitrollen'

Regio Oost

Renske Arnts is als ondersteunend bestuurslid van ZLTO Rijk van Nijmegen nauw betrokken bij het Living Lab Ooijpolder. Samen met afdelingsvoorzitter Herbert Verploegen probeert ze de vertaling van theorie naar praktijk zo soepel mogelijk te laten...

Zoeken naar betaalde biodiversiteit in Ooijpolder

Regio Oost

Landbouwgrond in gemeente Berg en Dal, met de Ooijpolder als hofleverancier, fungeert vijf jaar als Living Lab. Onderzoekers van onder meer de Radboud Universiteit gaan samen met boeren aan de slag om de biodiversiteit een boost te geven. Barton...

Handreiking voor natuurinclusieve melkveehouders Brabant

Veehouderij

Provincie Noord-Brabant heeft een Handreiking Natuurinclusieve melkveehouderij ontwikkeld. Daarmee kunnen natuurinclusieve of biologische melkveehouders aantonen dat ze vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing per 1...

Kinderen speuren door en leren over het platteland

Regio Zuid

Een interactieve en leerzame speurtocht voor kinderen langs maisvelden, aardappelpercelen, weilanden en varkens. Varkenshouder Arno van Son uit Valkenswaard hoopt dat er daardoor meer begrip komt voor boeren en tuinders.

ZLTO wil boerenbelangen borgen in RES-plannen

Regio Zuid

De blauwdrukken van de eerste Regionale Energie Strategieën (RES) liggen ter beoordeling in Den Haag en de meeste regio's zijn alweer bezig met hun 2.0-versie. Achter de schermen probeert ZLTO, vooral via de lokale afdelingen, bij alle plannen voor...

Groen onderwijs Zeeland is weer toekomstproof

Regio Zuid

Binnen het project 'Samenwerking in de Groene Delta' hebben opleidingsinstituten samen met het bedrijfsleven, provincie Zeeland en ZLTO het vmbo-, mbo- en hbo-onderwijs een opfrisbeurt gegeven. Dat was geen overbodige luxe volgens projectleider...

Fransen Gerrits: 'Het is eten of gegeten worden en wij proberen te eten'

Regio Zuid

Fransen Gerrits in Erp viert komend jaar, in navolging van de NCB, zijn 125-jarig bestaan. Wat begon met loonmalen voor boeren en bakkers in de molen in Erp, is uitgegroeid tot een mengvoerspecialist met drie fabrieken. Huub Fransen (50) over...

ZLTO zet puntjes op de i in omgevingsvisie Zeeland

Regio Zuid

Hogere bedrijfswindturbines, meer vestigingsmogelijkheden voor veehouderijen om lokale kringlopen te kunnen sluiten en meer focus op dubbelfuncties van grond binnen en tussen sectoren. ZLTO heeft haar zienswijze op de ontwerpomgevingsvisie van de...

Wts-regeling bekend: 65 procent van waterschade vergoed

Algemeen

De Regeling tegemoetkoming waterschade (Wts) in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant in juli 2021 is gisteren gepubliceerd. Dat houdt in dat alle details en voorwaarden nu bekend zijn en gedupeerden tot uiterlijk 15...

Burgemeester Boekel bezoekt boerenbedrijven

Regio Zuid

De burgemeester, wethouders en ambtenaren van de Brabantse gemeente Boekel hebben vorige week een rondje langs de velden gemaakt of beter gezegd: de boerenbedrijven. Een wederzijdse kennismaking die vooral niet politiek gekleurd was.

Luide wildredders gaan als warme broodjes over de toonbank

Algemeen

Een klein apparaat voorop de frontmaaier of trekker dat harde geluidssignalen het veld instuurt om dieren te verjagen. Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant) introduceerde de akoestische wildredder pas enkele weken...

Project digitalisering zoetwater krijgt impuls

Regio Zuid

Provincie Zeeland subsidieert het project 'Aquaconnect' met een bedrag van 25.000 euro per jaar. Doel van het project is om met digitale technieken vraag, aanbod en opslag van zoetwater voor landbouw en industrie zo goed mogelijk op elkaar af te...

Coöperatie Agrifirm en LTO Academie slaan handen ineen

Algemeen

'Het opleiden van mensen is investeren in de toekomst en dat is bikkelhard nodig.' Dat is volgens bestuursvoorzitter Arian Kamp van Coöperatie Koninklijke Agrifirm een belangrijk doel van de samenwerking van Agrifirm met LTO Academie. Dinsdag 31...

Boomkweker Van Genugten: 'Ik wilde graag voor mezelf beginnen'

Regio Zuid

Nadat Mark van Genugten tien jaar geleden zijn school had afgemaakt, startte hij zijn eigen boomkwekerij. Nu loopt hij tegen zijn grootste uitdaging tot nu toe aan: het vinden van voldoende werknemers.

'Teleurstellend' vonnis stikstofzaak Noord-Brabant

Regio Zuid

De rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat de veehouders in de rechtszaak tegen het Brabantse veehouderijbeleid geen disproportionele last ondervinden van de opgelegde stikstofregels. 'Enorm teleurstellend', reageert advocaat Marieke Toonders van...

Ongekende waterschade versus hartverwarmende hulp

Algemeen

De watersnood van 2021 zal in Limburg, Brabant en Gelderland nog lang nadreunen. Dag voor dag blikken we terug. Van de eerste voorspellingen van zeldzaam zware regenval tot de hulp uit alle windstreken. En van het opnemen van de schade tot de...

Boeren willen knelpunten waterschap De Dommel in kaart brengen

Regio Zuid

De zware buien van twee weken geleden zorgden ook in Midden-Brabant voor overlast. Boeren willen met waterschap De Dommel in overleg om alle knelpunten in kaart te brengen.

ZLTO: zet zoetwater hoger op agenda

Regio Zuid

Zoetwaterbeschikbaarheid moet een speerpunt zijn van Waterschap Scheldestromen, stelt ZTO. Maar dat blijkt niet uit het ontwerpwaterbeheerprogramma (WBP) dat ter inzage ligt.

ZLTO: 'Schade hoogwater exceptioneel'

Regio Zuid

Bij ZLTO zijn deze week een kleine tachtig meldingen van waterschade binnengekomen met een veelvoud aan schades per gewassoort. Een voorzichtige schatting leert dat er alleen al in de uiterwaarden voor enkele miljoenen euro's aan schade is.

Warmte uit snoeihout is kans voor boeren

Regio Zuid

Lokale duurzame energie-initiatieven van agrarisch ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale energiedoelstellingen zoals opgenomen in de Regionale Energiestrategie (RES). Dat stelt CDEB, de coöperatie van kalverhouders in de...

ZLTO: 'Veestop Sint Anthonis pure symboolpolitiek'

Regio Zuid

'Dit is pure symboolpolitiek om zo'n proces als gemeente Sint Anthonis nu nog op te starten', stelt afdelingsvoorzitter Hans Vermeulen van ZLTO Land van Cuijk. Hij reageert daarmee op het voornemen van de gemeente om geen enkele uitbreiding van de...

Boerschappen en ZLTO helpen kersenteler na hoogwater

Akker- & Tuinbouw

Boerschappen probeert in samenwerking met ZLTO om 40.000 kilo kersen van de Fruitboerderij in het Limburgse Baarlo als sap aan de man te brengen. Die kersen waren door de zware regenval tijdens het recente noodweer onverkoopbaar geworden.

Pootgoedteler Marcel Ebben: 'Alles is weg door hoogwater'

Algemeen

Minimaal 1 miljoen euro schade. Dat is de trieste balans die pootgoedtelers Ebben in het Noord-Brabantse Groeningen opmaken na het hoogwater van afgelopen weekend. 'Alles is weg.'

Akkerbouwer Ilse Kuypers: 'Komende dagen worden spannend'

Algemeen

Boeren en tuinders in de uiterwaarden van de Maas en de Waal moeten de komende dagen rekening houden met extreem hoge waterstanden. Vooral via deze rivieren komt veel meer water dan normaal ons land binnen. 'Dat wordt zonder meer spannend', weet...

Rapport verdienvermogen Brabantse boeren: 'Monden vallen open van inhoud'

Regio Zuid

Het rapport van De Verdientafel geeft een gedetailleerd beeld van het verdienvermogen van Brabantse boeren en tuinders. In een tweeluik laat Nieuwe Oogst deelnemers aan De Verdientafel aan het woord. In deel één ZLTO-directeur Kathleen Goense en...

Maatwerk nodig voor bescherming vee tegen wolf Groote Heide

Veehouderij

De wolf in de Groote Heide zorgt in zijn eentje voor ernstige twijfels over de huidige preventiemaatregelen die boeren tot hun beschikking hebben. HAS-student Stef Gielen deed in opdracht van ZLTO onderzoek naar deze luis in de pels van...

Provincie Noord-Brabant krijgt huiswerk mee van boeren

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant zoekt op verzoek van Farmers Defence Force (FDF) uit of de Brabantse Jumbo-vestigingen en het distributiecentrum van Picnic in Den Bosch voldoen aan de benodigde Natuurbeschermingswetvergunningen. Commissaris van de Koning...

Tijdslot en kleine groepen bij Open dag CZAV/Rusthoeve

Algemeen

Geen volle platte karren door de vele proefvelden tijdens de Open dag CZAV/Rusthoeve dit jaar. Vanwege corona is het jaarlijkse akkerbouwevenement verspreid over twee dagen.

Zeeuwse GGD boer op met vaccin

Regio Zuid

GGD Zeeland gaat letterlijk en figuurlijk de boer op met vaccins voor arbeidsmigranten. De gezondheidsorganisatie wil het voor deze groep zo makkelijk mogelijk maken om een coronavaccinatie te krijgen.

Van Lieshout Vleesvee ontvangt Agrofoodpluim

Regio Zuid

Van Lieshout Vleesvee in Westelbeers heeft de Agrifoodpluim ontvangen van provincie Noord-Brabant. Vooral de duurzame bedrijfsvoering en natuurinclusieve aanpak gooien hoge ogen.

'Ultieme oproep' ZLTO voor inzet op meer zoetwater Zeeland

Regio Zuid

De behoefte en beschikbaarheid van zoetwater in balans brengen. Daar draait het volgens ZLTO-bestuurder Adrie Bossers allemaal om in Masterplan Zoetwater voor Zeeland. Landbouwgedeputeerde Jo-Annes De Bat en waterschapsbestuurder Luc Mangnus namen...

Verdienmodel natuurlijke plaagbestrijding in akkerbouw

Akker- & Tuinbouw

Hoe kun je van het toepassen van functionele agrobiodiversiteit een verdienmodel maken? Over deze vraag buigen akkerbouwers en gastsprekers zich tijdens de eerstvolgende kennissessie van Fabulous Farmers.

Masterplan voor betere Zeeuwse zoetwatervoorziening

Regio Zuid

ZLTO heeft met vijf andere partijen uit de agrarische sector haar wensen en aanbevelingen voor een robuuste zoetwatervoorziening in Zeeland op papier gezet. Dit Masterplan Zoetwater voor Zeeland wordt woensdag aangeboden aan het provinciebestuur en...

Gewasbescherming en zoetwater op netvlies Kamerlid Derk Boswijk

Regio Zuid

CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk bracht vrijdag een bezoek aan de Zeeuwse agrarische sector. Hij liet zich in Nisse en Ovezande bijpraten over onder meer gewasbeschermingsmiddelen en zoetwater.

Heische Hoeve wil de Rituals van de streekproducten worden

Regio Zuid

Naast boetiekjes, bruine cafés en grote winkelketens, kun je voortaan ook in de Bossche binnenstad terecht voor boerderijdelicatessen van de Heische Hoeve. 'Niemand komt spontaan naar Loosbroek, dus dan komen wij maar naar de mensen toe.'

De Firma Streek-voorzitter: 'Boer huurt schapruimte in binnenstad'

Regio Zuid

Een winkel in het centrum van Oss waar food en non-food van het platteland in een straal van 25 kilometer om de Brabantse stad te koop ligt. De Firma Streek opende vrijdag haar deuren.

ZLTO verbaasd om plan woningbouw in Brabantse polder

Regio Zuid

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) stelt voor om het platteland rond Breda, Den Bosch en Eindhoven vol te bouwen met woningen, om de woningnood de kop in te drukken. Dit leidt tot verbazing bij ZLTO. 'Het domste voorstel ooit.'

Tweede snede 'zo dicht als een gazonmat'

Veehouderij

Op veel plekken in het zuiden van het land ging deze week de tweede snede de kuil in. Over het algemeen een zware snede, met drogestofopbrengsten die de opbrengsten van de eerste benaderen.

Veel animo onder scholieren voor doedag bij boer

Regio Zuid

Honderd vmbo-scholieren in het Brabantse Land van Cuijk liepen deze week een dagje stage bij een agrarisch bedrijf. Met deze doedag van het Beroepenfeest Land van Cuijk en Maasduinen On Stage oriënteren de jongeren zich op hun toekomst.

Afdelingsvoorzitter Van Asten: 'Blij dat LTO nek uitsteekt met stikstofplan'

Regio Zuid

ZLTO-voorzitter Wim Bens en afdelingsvoorzitters uit Zeeland, Gelderland en Noord-Brabant blikken terug op het stof dat opwaaide nadat LTO het stikstofplan bekendmaakte.

Outdoor escape tussen de kuil en de koeien

Regio Zuid

Het Melk Mysterie. Melkveehouders Corné Rommens en Corinne Voesenek uit Hoeven slaan met deze outdoor escape een nieuwe weg in de verbredingsroute in. 'Je moet een keer een stap durven zetten.'

Extra ontwikkelruimte voor solitaire glastuinbouwbedrijven Brabant

Akker- & Tuinbouw

ZLTO is positief over de plannen van provincie Noord-Brabant voor extra ontwikkelruimte voor solitaire glastuinbouwbedrijven en teeltondersteunende kassen bij grondgebonden teeltbedrijven. Deze verruimingen onder voorwaarden zijn opgenomen in de...

Regels sta in weg voor uitloop kip

Veehouderij

De strenge Brabantse regelgeving voor de veehouderijsectoren zet een rem op de realisatie van stallen met vrije uitloop voor pluimvee. Daarmee belemmert de provincie zelf een mogelijkheid om het aantal vleeskuikens te verminderen.

Brabantse burger wil lowtech en kleinschalig

Algemeen

Lowtech en kleinschalig met een afzetmarkt in Noordwest-Europa. Dat is het ideaalbeeld van de Brabantse land- en tuinbouwsector in 2050, volgens de gemiddelde Brabantse burger. Dat blijkt uit de app Panorama Brabant 2050.

Spuitzones Maasdriel lijken wassen neus

Regio Oost

Bij toepassing van driftarme spuitdoppen of wanneer er een windsingel om de fruitboomgaard staat, hoeven fruittelers in het Gelderse Maasdriel geen spuitvrije zone van 50 meter aan te houden. Het bezwaar van ZLTO tegen de breedte en uniformiteit van...

Rode loper uitgelegd voor bijen in West-Brabantse berm

Algemeen

De West-Brabantse bermen zijn vanaf dit voorjaar kleurrijker, hoger en diverser. Dertien gemeenten passen dan bijvriendelijk maaibeheer toe langs wegen. Boeren kunnen via een speciaal meldpunt aangeven waar te veel distels groeien.

ANB Oost-Brabant: 'Boeren betalen voor landschapsbeheer'

Regio Zuid

Boeren moeten worden betaald voor landschapsbeheer. Alleen op die manier zijn de wensen vanuit de maatschappij voor een meer divers en natuurrijk boerenlandschap te verwezenlijken, stelt voorzitter Jan van der Biezen van collectief ANB Oost-Brabant....

Emissie glastuinbouw in Made en Steenbergen verminderd

Regio Zuid

De afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is verminderd en de bewustwording bij glastuinders is vergroot. Dus is het project 'Gebiedsgerichte aanpak' in de glastuinbouwgebieden van Made en Steenbergen...

Blik op Brabants landschap in 2050 vanuit luie stoel

Regio Zuid

Hoe ziet het Brabants landschap eruit in 2050? Op initiatief van ZLTO en Brabants Landschap kunnen burgers met de app Panorama Brabant 2050 via hun mobiele telefoon in de toekomst kijken en zelf hun voorkeuren aangeven.

Geen beregeningsverbod grasland Brabant

Regio Zuid

Er komt dit jaar in de provincie Noord-Brabant geen beregeningsverbod van grasland met grondwater in het voorjaar. Dat hebben de waterschappen donderdag besloten.

Zeeland aan de slag met 'hoofdpijndossier' faunaschade

Algemeen

De ergernis bij Zeeuwse boeren en tuinders over het melden van faunaschade en de afhandeling daarvan door BIJ12 nam de afgelopen jaren steeds meer toe. Reden voor ZLTO om een enquête te houden onder de leden. Provincie Zeeland gaat met de...

PAS-problematiek geen maatschappelijk probleem volgens provincie

Algemeen

De bekendmaking dat de provincie Noord-Brabant stikstof van een opgekochte melkveehouderij in Lage Mierde in de vrije verkoop zet, leidt tot gefronste wenkbrauwen. Onder meer bij Statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP) en ZLTO. Volgens...

Kandidaat Kamerleden CDA op bezoek in Valkenswaard

Algemeen

'De mestwetgeving is nog altijd sanctioneel geweest, nooit oplossingsgericht. Daar ligt voor jullie een belangrijke taak.' ZLTO bestuurder Janus Scheepers gaf vanochtend kandidaat Kamerleden voor het CDA Eline Vedder en Inge van Dijk net voor de...

Rapportcijfers aanvoer zoetwater Schouwen-Duiveland klaar

Algemeen

Wat zijn de voor- en nadelen van drie verschillende aanvoerroutes van zoetwater naar Schouwen-Duiveland en hoe verdeel je dat water vervolgens over het eiland? Een vergelijkend warenonderzoek ligt nu ter beoordeling bij provincie Zeeland.

ZLTO en BMF: zon op boerendak ondergeschoven kindje

Regio Zuid

Regionale Energiestrategieën (RES) en gemeenten moeten meer aandacht hebben voor zonnepanelen op daken van boerderijen. Dat stellen ZLTO en de Brabantse Milieufederatie (BMF) naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van het project 'Brabants...

Brabantse primeur met zonnepark op waterbassin

Regio Zuid

Een primeur in Brabant. Bij plantenkwekerij Joost Sterke in Haaren ligt het eerste zonnepark op een waterbassin. 330 panelen wekken al drijvende jaarlijks zo'n 140.000 kilowatt op.

Subsidieregeling waterbesparing Rivierenland mogelijk verlengd

Regio Oost

De subsidieregeling Waterbesparende maatregelen agrariërs verlengen tot eind 2023 of niet. Daarover vergaderde het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland vrijdag. Bij het drukken van deze krant was de uitkomst nog niet bekend.

Cadeautje van boeren en tuinders voor gemeente Hulst

Regio Zuid

ZLTO-afdeling Hulst heeft haar visie op de landbouw op een ludieke en coronaproof manier aangeboden aan gemeente Hulst. Wethouder Gino Depauw nam de landbouwvisie woensdagochtend in ontvangst.

Elies Lemkes-Straver: 'Mestbewerking moet onderdeel van kringloop worden'

Regio Zuid

De Brabantse Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (CDA) zoekt samen met gemeenten en waterschappen naar geschikte gebieden voor mestbewerking via het plan-MER Mest. Voor- en tegenstanders wachten in spanning af.

ZLTO: 'Afdelingsvisies afstemmen voor mestbewerkinglocaties'

Regio Zuid

Met enige vertraging is na jaren voorbereiding toch eindelijk zicht op het PlanMER Mest voor provincie Noord-Brabant. Rembert van Noort, belangenbehartiger Mest bij ZLTO, houdt de achterban op de hoogte. 'Het is heel belangrijk dat de afdelingen hun...

Eerste resultaten emissiearme kalverstallen 'bieden hoop'

Veehouderij

Bemoedigend, maar nog geen ei van Columbus. De testen met brongerichte maatregelen in de kalverhouderijsector hebben in de eerste fase van het onderzoek nog niet geleid tot systemen die meer dan 50 procent ammoniak reduceren. Maar 'de eerste...

BAJK serveert hapklare brokken met project 'Boerenvisie'

Regio Zuid

Ook BAJK moet roeien met de beschikbare riemen vanwege de coronabeperkingen. Met het project 'Boerenvisie' wil de jongerenorganisatie haar leden met webinars over afgebakende onderwerpen toch bereiken.

Boeren helpen burgers uit de sneeuw

Regio Zuid

De sneeuwval en koudegolf zorgen voor veel ijspret. Maar er zijn ook mensen voor wie het winterse weer vooral lastig is. Boeren zijn niet te beroerd om hen een handje te helpen. Zoals in Nuland, waar Jan van der Biezen woensdag de toegangspaden voor...

Zoektocht naar innovaties duurzame energie in Zeeland

Regio Zuid

Provincie Zeeland zit al redelijk vol met windmolenparken en op die enkele locatie waar misschien nog wel wat wind valt te vangen, is veel verzet. Reden voor coöperatie Zeeuwind om een zoektocht te starten naar alternatieven voor duurzame...

Boer helpt burger uit de brand

Algemeen

De sneeuwval en koudegolf zorgen voor veel sneeuw- en ijspret. Maar er zijn ook mensen waarvoor het winterse weer vooral lastig is. Boeren zijn niet te beroerd om deze bevolkingsgroep een handje te helpen. Zoals in Nuland, waar Jan van der Biezen...

ZLTO: 'Fabulous Farmers vult gereedschapskist'

Regio Zuid

Het eerste uitvoeringsjaar van Fabulous Farmers (FAB) zit erop. Met de nodige beperkingen vanwege corona gingen zes bedrijven in Zeeland en West-Brabant aan de slag met de implementatie van functionele agrobiodiversiteit. 'Het is een zoektocht naar...

Huibert Janse: 'Kale grond is geen grond, zeggen specialisten'

Regio Zuid

Landbouwbedrijf Westerland van Huibert Janse en Jan de Jager in Wolphaartsdijk is een van de pilotbedrijven in het project 'Fabulous Farmers'.

NIOZ-plan 'te kort door de bocht'

Regio Zuid

Waterschap Scheldestromen ziet niets in het plan van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) om Zeeuwse polders onder water te zetten om de kuststreken te beschermen. 'Dit is veel te eenzijdig en gepusht', reageert Philipp...

Nieuwe ronde Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij Brabant

Regio Zuid

145 melkveehouders kunnen zich aanmelden voor de Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij Brabant. De regeling wordt in juni van dit jaar opengezet.

ZLTO en LLTB vinden weinige opvolgers 'zorgelijk'

Regio Zuid

Limburg en Brabant tellen met 65,7 en 63,9 procent het minste aantal opvolgers. 'Zorgwekkend', vinden ZLTO-bestuurder Arno van Son en LLTB-voorzitter Léon Faassen.

Geen nieuwe gevallen van vogelgriep in Moergestel

Veehouderij

In het 3 kilometergebied rond het met vogelgriep besmette bedrijf in Moergestel zijn de pluimveebedrijven bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. De uitslagen uit deze screening zijn negatief.

Brabantse Boerschappen zoekt heil in hoofdstad

Algemeen

Maaltijdboxenbedrijf Boerschappen uit Breda neemt per direct alle activiteiten over van Support Your Locals Amsterdam. De twee bedrijven willen samen de lokale en korte voedselketens in en rondom de hoofdstad versterken.

'De lagere fosfaatnorm is een soort sluipmoordenaar'

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Tonco Padmos in het Zeeuwse Scharendijke heeft uitgerekend wat de nieuwe fosfaatnormering betekent voor zijn eigen bedrijf. De uitkomst zorgt voor de nodige hoofdbrekens, want hij kan in 2021 ruim 22 procent minder fosfaat toedienen.

Zeeuwse zorgen om gebruiksnorm fosfaat

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers in Zuidwest-Nederland houden hun hart vast voor wat het komend jaar brengen gaat. Reden is de aanpassing van de gebruiksnorm voor fosfaat die vooral in Zeeland voor veel kopzorgen zorgt, weet ook Hendrik Jan ten Cate van LTO-vakgroep...

Walnotenboom als icoon van Zeeuwse koolstofboer

Algemeen

Bij vijftien boeren en tuinders die extra inspanningen leveren om koolstof vast te leggen in de bodem rondom het Windpark Krammer in Zeeland zijn vandaag walnotenbomen geplant.

ZLTO pleit voor gebiedsaanwijzing voor wolf

Regio Zuid

ZLTO vindt dat provincies gebieden moeten aanwijzen die al dan niet geschikt zijn als leefgebied voor de wolf. Aanleiding is de golf van doodgebeten en verwonde schapen in de polder tussen Oss en Den Bosch.

Nieuw spuitsysteem voor schoner water in Noord-Brabant

Regio Zuid

Via het project 'Schoon Water voor Brabant' kunnen boeren en tuinders gebruikmaken van een innovatiebijdrage voor schoner grond- en oppervlaktewater. Vollegrondsgroenteteler Martijn Hendrickx en akkerbouwer Jan Straver maakten gebruik van deze...

Waarschijnlijk wolf op jacht rond Oss

Algemeen

Er is mogelijk een wolf actief rondom Oss. De laatste dagen zijn veel meldingen binnengekomen van gewonde en doodgebeten schapen in Berghem en Macharen. De teller staat inmiddels op veertien dode schapen.

Zaak ZLTO-bezetting Animal Rebellion aangehouden

Regio Zuid

De rechtszaak tegen de twaalf leden van Animal Rebellion, die op 21 september 2020 het ZLTO-kantoor in Den Bosch bezetten, is aangehouden. Volgens de rechter was er onvoldoende tijd voor een inhoudelijke behandeling, mede door aanvullende...

Politie wil lijntjes kort houden in strijd tegen drugscriminaliteit

Regio Zuid

Dianne van Gammeren, sectorhoofd district 's-Hertogenbosch en portefeuillehouder ondermijning bij de politie Oost-Brabant, wil in de strijd tegen drugscriminaliteit op het platteland zo kort mogelijke lijntjes met belangenbehartigers in de...

Mace mag mest verwerken in Oss

Algemeen

Mineralenafzetcoöperatie Elsendorp, kortweg Mace, mag op industrieterrein Elzenburg in Oss mest gaan verwerken. De Raad van State heeft in een eindoordeel definitief het licht op groen gezet. Hiermee komt een einde aan jarenlang juridisch getouwtrek...

Druk van drugscriminelen op boeren neemt toe

Algemeen

ZLTO en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) lieten onderzoek doen naar de weerbaarheid van boeren inzake drugscriminaliteit. Leegstand is een doorn in het oog van de opsporingsdiensten. 'Als we dit niet tackelen, is dit probleem over tien jaar...

Sloop belangrijkste wapen tegen drugscrimineel

Regio Zuid

Er moet veel meer ingezet worden op sloopregelingen voor leegstaande agrarische gebouwen om drugscriminaliteit op het platteland de kop in te drukken. Dat is een van de aanbevelingen in onderzoeksrapport Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied.

Mogelijk ruimte voor solitair glas in Brabant

Akker- & Tuinbouw

Mogelijk komt er meer ruimte voor solitair glas en teeltondersteunende kassen in Noord-Brabant. Zoveel is op te maken uit de conceptomgevingsverordening van provincie Noord-Brabant.

Dierenactivisten afgevoerd bij bezetting ZLTO-kantoor

Regio Zuid

De politie heeft de actievoerders van Animal Rebellion zojuist een voor een gearresteerd en de bezetting van het ZLTO-kantoor in Den Bosch beëindigd. Sommige actievoerders waren aan elkaar vastgeketend.

Animal Rebellion bezet kantoor ZLTO

Algemeen

Dieractivisten van Animal Rebellion bezetten momenteel Agrifood Plaza, het kantoor in Den Bosch waar ook ZLTO zijn thuisbasis heeft. Ze eisen een gesprek met ZLTO-voorzitter Wim Bens en 'gaan niet weg voor het gesprek een bevredigende uitkomst...

Schouten alsnog in Zeeland voor droogte-update

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten sprak maandag met Zeeuwse ondernemers en bestuurders van ZLTO over de droogteproblematiek in de provincie. De focus lag op de akkerbouw- en fruitteeltsector.

ZLTO schiet op interim-omgevingsverordening Brabant

Regio Zuid

Veehouders die op tijd hun vergunningaanvraag indienen, voor 1 januari 2023, moeten worden vrijgesteld voor het betalen van leges voor de NB-wetvergunning. En de provincie moet geen leges heffen voor bedrijven die hun vergunning in laten trekken.

Brandschade varkensstal beperkt door snel ingrijpen brandweer

Veehouderij

Zes varkens zijn omgekomen bij een stalbrand op een vleesvarkensbedrijf in het Zeeuwse Poortvliet. Door snel ingrijpen van medewerkers en de brandweer bleef de schade beperkt. Tot grote opluchting van de varkenshouder. 'De brandweer heeft echt...

Van de Ven: 'Zwijnen schieten in mais vraagt goede voorbereiding'

Regio Zuid

Het hakselen van mais is voor jagers een goed moment om wilde zwijnen te schieten, maar dat vraagt wel de nodige afstemming tussen boer, loonwerker en jager. Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Faunabeheer bij ZLTO, roept de betrokken partijen...

Waterschap Aa en Maas: '35 huishoudens ondervinden gevolgen van vernatting'

Regio Zuid

Het landbouwgebied Leegveld moet via vernatting flinke offers brengen voor het hoogveenherstel bij buurman Deurnsche Peel. Omgevingsmanager Sjors Hoek van waterschap Aa en Maas houdt het overzicht over het uitvoeringsproject en onderhoudt het...

Boerenhart onder riem van vakbondsbestuurder politie

Regio Zuid

Hans Schoones uit Schijndel, vicevoorzitter van politievakbond ANPV, ontving vrijdagmiddag uit handen van ZLTO-bestuurder Jeannette van de Ven een pakket vol met boerenstreekproducten. Het is bedoeld als hart onder de riem vanwege vele intimiderende...

Waterschap vergroot tijdelijk zoetwaterbereik bij Rilland

Regio Zuid

Waterschap Scheldestromen stelt tijdelijk een overschot van zoetwater uit de Reigerbergsche Polder en Eerste Bathpolder bij Rilland kosteloos beschikbaar aan agrariërs die aangrenzende percelen hebben buiten dit gebied. Mede op verzoek van ZLTO...

BodemUP leidt tot minder nitraat in grondwater

Regio Zuid

De bodemmaatregelen die Brabantse boeren volgens de BodemUP-aanpak nemen om de uitspoeling van nutriënten naar grondwater te verminderen, hebben effect. Dat blijkt uit een landelijke voortgangsrapportage over de aanpak grondwaterbeschermingsgebieden.

Toch gladiolen aan de man in Nijmegen

Regio Oost

ZLTO Rijk van Nijmegen zorgde 21 juli toch nog voor een Vierdaagsesfeer in de binnenstad van Nijmegen. Tweeduizend gladiolen werden daar verkocht. De opbrengst gaat naar het Marikenhuis in Nijmegen.

Alle ogen gericht op De Groote Peel bij stikstofaanpak

Algemeen

De Peelvenen, met Natura 2000-gebieden De Groote Peel en Deurnsche Peel & Mariapeel op de grens van Noord-Brabant en Limburg, is een belangrijk natuurgebied vanwege het hoogveen. Daarnaast zijn alle ogen gericht op De Groote Peel dat is aangewezen...

Faunaschade Zeeland blijft heet hangijzer

Regio Zuid

De beperkingen bij het bejagen en de complexiteit van het aanvragen van een tegemoetkoming in faunaschade zijn al jaren een doorn in het oog van veel Zeeuwse ondernemers en ZLTO. Maandag lieten de Zeeuwse gedeputeerden Jo-Annes De Bat (Landbouw) en...

Bestuur Brabantse Delta botst

Regio Zuid

Het rommelt in het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Aanleiding is een motie van Water Natuurlijk, Natuurterreinen en de Partij voor de Dieren om meer te doen aan droogtebestrijding. 'Dit is opgevat als een uiting van wantrouwen in...

Rechter: streng Brabants veehouderijbeleid was legitiem

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant mocht de eisen voor stalsystemen aanscherpen om de stikstofemissie versneld terug te dringen. Wel moet er beter worden gekeken naar de gevolgen voor bedrijven op grotere afstand van Natura 2000-gebieden. Dat is het oordeel...

Oude knelpunten faunaschade opnieuw in Zeeuws vizier

Regio Zuid

De complexiteit van het aanvragen van een tegemoetkoming in faunaschade is al jaren een doorn in het oog van veel Zeeuwse ondernemers. Maandag lieten de Zeeuwse gedeputeerden Jo-Annes De Bat (Landbouw) en Anita Pijpelink (Natuur) zich hierover...

Van Nieuwenhuizen peilt droogtestress in Groesbeek

Regio Oost

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft maandag poolshoogte genomen op het bedrijf van pompoenkwekers Chris en Laura Poelen in het Gelderse Groesbeek. Aanleiding is de toenemende droogteproblematiek in het oosten van...

Brabantse gedeputeerde denkt na over steun Boert Bewust

Algemeen

De Brabantse landbouwgedeputeerde Elies Lemkes wil de mogelijkheden bekijken voor provinciale steun aan Boert Bewust Land van Cuijk. Dat zei ze bij de onthulling van het Boert Bewust-bord bij De Zaanpeel, het bedrijf van akkerbouwer en varkenshouder...

Zienswijze boeren op plan Waterpark Veerse Meer

Regio Zuid

Zorg van tevoren voor een goede en veilige verkeersinfrastructuur bij de planontwikkeling van Waterpark Veerse Meer 2020. Die oproep doen de ZLTO-afdelingen Borsele, Goes en Walcheren aan het gemeentebestuur van Middelburg.

Nieuwe deadline en meer keus voor Brabantse veehouders

Regio Zuid

Brabantse veehouders moeten uiterlijk op 1 januari 2024 hun stallen aanpassen aan de nieuwste emissie-eisen voor stikstof. Ze krijgen van de provincie meer mogelijkheden om aan die eisen te voldoen. ZLTO is 'gematigd tevreden' over de aanpassingen...

Brabant wil tijdelijk verbod zonnepark op landbouwgrond

Algemeen

Een tijdelijk verbod op het realiseren van zonneparken op goede landbouwgrond totdat de zonneladder in werking treedt. Een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft woensdag dat verzoek ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Zeeland buigt zich over coronaproof wonen tijdens fruitpluk

Algemeen

Hoe kunnen fruittelers er tijdens de fruitpluk voor zorgen dat hun personeel is gehuisvest volgens de coronaprotocollen? Over die vraag buigen bestuurders van ZLTO, NFO, provincie Zeeland en gemeenten zich.

Brabant krijgt platform wolvenschade

Algemeen

Provincie Noord-Brabant richt samen met betrokken partners een platform wolvenschade in om zich beter voor te bereiden op de komst van zwervende wolven. Het platform wordt geleid door Pieter van Geel, voorzitter van de wolvencommissie in Gelderland.

Statenlid: 'Brabant lapt stikstofregels aan haar laars'

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant goochelde met stikstofcijfers om Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. Dat stelt het Brabantse Statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie/SGP) in een opinie op het onlineplatform Foodlog.

Provincie moet aan de bak om wolf te verjagen

Regio Zuid

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant moeten samen met het rijk en het IPO in overleg hoe moet worden omgegaan met de aanwezigheid van wolven. Statenleden van de coalitiepartijen VVD, CDA en Forum voor Democratie roepen hun...

Zeeuwse boeren smeken om snelle oplossing watertekort

Regio Zuid

Een leiding waarin zoetwater uit het Volkerak-Zoommeer naar Schouwen-Duiveland wordt gepompt, zodat boeren daarmee hun gewassen kunnen beregenen. Volgend voorjaar kan het al een feit zijn, stelt Kees Hanse, akkerbouwer uit Zierikzee en namens de...

Waterschap De Dommel bestrijdt droogte samen met boeren

Regio Zuid

Waterschap De Dommel inventariseert samen met grondgebruikers welke maatregelen per direct zijn te treffen om meer water vast te houden. Het is het eerste wapenfeit van de nieuwe tactiek van het waterschap om droogte te bestrijden.

Waterschap De Dommel wil meer water vasthouden

Regio Zuid

Waterschap De Dommel presenteerde begin mei zijn Watertransitie; een koerswijziging om meer water vast te kunnen houden om de toenemende droogte het hoofd te bieden. Martijn Tholen, akkerbouwer en schapenhouder in Oerle en lid van het dagelijks...

Minicampings Veere mogen deze winter open

Regio Zuid

Ondernemers met een minicamping in de Zeeuwse gemeente Veere mogen komende winter open blijven om hun misgelopen omzet van dit voorjaar door de coronacrisis deels te compenseren. Dat heeft de gemeenteraad van Veere donderdagavond besloten.

Brabant wil zwervende wolf buiten de deur houden

Veehouderij

Provincie Brabant onderzoekt samen met ZLTO, de Zoogdiervereniging en gemeente Heusden de mogelijkheden om te voorkomen dat de zwervende wolf zich blijvend vestigt in het gebied. Preventie blijft daarvoor de basis, meldt de provincie.

Aftredend voorzitter BAJK kiest voor bedrijfsovername

Regio Zuid

Melkveehouder Henri van den Boomen uit Westerhoven was drie jaar voorzitter van BAJK. Twee weken geleden gaf hij het stokje door aan zijn opvolger Robert Maas.

Nieuwe voorzitter BAJK zegt wat hij denkt

Regio Zuid

Melkveehouder Robert Maas (27) uit Moerstraten is de nieuwe voorzitter van BAJK. Hij volgt Henri van den Boomen op. 'Ik ben een uitgesproken type die zegt wat hij denkt. Dat kan een valkuil zijn, dus die druk voel ik wel.'

Veere wil praten over winteropenstelling minicampings

Regio Zuid

Het gemeentebestuur van Veere wil nadenken over een eenmalige winteropenstelling voor minicampings. Maar het moet niet worden gezien als opmaat naar een permanente status. Dat zegt CDA-raadslid Johan Sanderse.

Boerenoverschotten voortaan op anti-verspillingsapp

Algemeen

Anti-verspillingsapp Too good to go is nu ook opengesteld voor boeren en tuinders. Op het platform worden overschotten van etenswaren te koop aangeboden.

De Oude Boerderij ook gesloten bij 1,5 metersamenleving

Regio Zuid

Ook ondernemers met kampeerboerderijen ontkomen niet aan de coronacrisis. De boekingen verdwenen als sneeuw voor de volop schijnende voorjaarszon. Wim en Diana van Dijk van De Oude Boerderij in Moergestel berusten in hun lot. 'Het hoogseizoen is dit...

Elies Lemkes wordt landbouwgedeputeerde Brabant

Algemeen

Oud-directeur Elies Lemkes van ZLTO wordt de nieuwe gedeputeerde voor Landbouw, Voedsel en Natuur in Noord-Brabant. De provincie heeft woensdagochtend de namen van het nieuwe provinciebestuur bekendgemaakt.

Koolstof binden in de bodem rond Windpark Krammer

Algemeen

Vijftien boeren in Zuidwest-Nederland gaan koolstof binden in hun landbouwgrond en krijgen daarvoor een vergoeding vanuit de opbrengsten van het Windpark Krammer. Dat is een notendop de samenwerking tussen Zeeuwind, Deltawind en ZLTO die woensdag...

Romeo en Julia

Algemeen

Voor de derde keer in een uur telefoon van een eenzame oudere, mijn vader luistert naar het verhaal. Vader (89) zet altijd de telefoon op de speaker. Niet dat hij doof is, maar dan krijgt hij geen last van zijn arm.

Geen paniek boeren na brand Deurnsche Peel

Algemeen

De grote brand in natuurgebied Deurnsche Peel zorgt voorlopig niet voor ongerustheid onder boeren en tuinders. Dat zegt Mario Berkers, voorzitter van ZLTO Deurne.

Ook streep door Open dag CZAV/Rusthoeve

Algemeen

De Open dag CZAV/Rusthoeve gaat dit jaar definitief niet door. Dat heeft de organisatie van het jaarlijkse akkerbouwevenement in Colijnsplaat woensdagmiddag bekend gemaakt.

Teller duurzame stalconcepten staat op 51

Veehouderij

Er zijn momenteel 51 nieuwe duurzame stalconcepten in ontwikkeling voor varkens, melkvee, kalveren en pluimvee. Alle concepten reduceren de uitstoot van stikstofverbindingen, geur en CO2 bij de bron. Dat melden Gedeputeerde Staten van provincie...

Boerenpartijen Brabant weigeren overleg met Grashoff

Algemeen

De zes Brabantse boerenpartijen hebben een uitnodiging van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor een stikstofoverleg geweigerd. De belangrijkste reden voor de afzegging is de aankoop van stikstof van de provincie om het Logistiek Park Moerdijk...

Grasland beregenen Brabant mag

Regio Zuid

Er komt definitief geen voorjaarsverbod voor het beregenen van grasland met grondwater in Noord-Brabant. De drie Brabantse waterschappen hebben dat donderdag bekendgemaakt.

Brabant diep door stof voor hamsteren stikstof

Algemeen

Provincie Noord-Brabant gaat diep door het stof voor het aankopen van stikstofruimte van veehouderijen buiten de eigen provinciegrens. Dat gebeurde voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM).

KoopOnzeOogst: boeren en consumenten helpen elkaar

Algemeen

ZLTO, LTO Noord en LLTB willen via de gezamenlijke campagne KoopOnzeOogst overschotten van verse producten via onder meer voedingsboxen toch aan de man brengen. Oftewel een helpende hand voor boeren en tuinders die getroffen worden door de...

Raad van State: stalderen geen optie voor nertsenhouders

Regio Zuid

De provincie Noord-Brabant mag stalopstanden van nerstenhouders uitsluiten bij het stalderen, zo luidt het oordeel van de Raad van State.

Plantenkweker: 'Of we financieel overleven zien we straks wel weer'

Regio Zuid

ZLTO-directeur Kathleen Goense bezocht woensdag bloemen- en plantenkwekers Gert-Jan en Aariejo Hooijman uit Vught om te horen hoe zij om gaan met de coronacrisis. 'Voor ons is de financiële onzekerheid eigenlijk bijzaak.'

Bloemengroet boeren in door coronavirus getroffen Erp

Algemeen

ZLTO-afdeling De Meierij heeft 'namens het hele dorp' meer dan duizend rode rozen voor de Sint Servatiuskerk in Erp gelegd. Dat gebeurt als steunbetuiging aan de door het coronavirus getroffen gemeenschap.

Boer over het hoofd gezien bij Regionale Energie Strategie

Regio Zuid

In de plannen voor de opwekking van duurzame energie in de Regionale Energie Strategie (RES)-regio's wordt te weinig rekening gehouden met de landbouw en het sociale karakter. Dat zegt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema.

ZLTO: doneer mondkapjes en witte wegwerpoveralls

Algemeen

Ziekenhuizen, huisartsen, brandweer en andere zorgverleners hebben vanwege de coronacrisis een nijpend tekort aan beschermingsmaterialen. ZLTO roept haar leden daarom op om gesloten verpakkingen van bijvoorbeeld mondkapjes, spatbrillen of...

Nieuwe injectie voor water bufferen in Noord-Brabant

Regio Zuid

ZLTO dient een aanvraag in bij provincie Noord-Brabant voor het project 'Wel goed water BLIJVEN geven' dat boeren ondersteunt bij waterbesparende maatregelen. Voor de komende twee jaar vraagt ZLTO ruim 600.000 euro voor zo'n honderd boeren. Zij...

Concept Regionale Energiestrategie Brabant bekend

Regio Zuid

26 windturbines of vierduizend voetbalvelden aan zonnepanelen. Dat is de opgave waar de zestien gemeenten in Noordoost-Brabant voor 2030 aan moeten voldoen, zo is te lezen in het concept Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio...

Ook bufferzones in stikstofaanpak Zeeland

Regio Zuid

Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Zeeland hebben deze week de strategische aanpak stikstof vastgesteld. De ZLTO Raad Zeeland is blij dat er geen gedwongen onteigening van veehouderijen zal plaatsvinden, maar kijkt met argusogen naar het plan...

Wilms: 'Eerder meer dan minder innovatie Brabants platteland'

Regio Zuid

Dat er relatief weinig Brabantse boeren en tuinders met innovaties bezig zijn volgens de barometer Duurzame Landbouw in Noord-Brabant, uitgevoerd door Wageningen Economic Research, is volgens Geert Wilms van de Stuurgroep Landbouw Innovatie...

De stand van het Brabantse platteland

Regio Zuid

Minder biologische boeren, minder natuurbeheer, minder verbredingsactiviteiten, minder inkomen en minder innovatieve bedrijven. De Brabantse land- en tuinbouw loopt op een aantal gebieden achter bij het Nederlandse gemiddelde. Dat blijkt uit de...

Over maand nieuw coalitieakkoord Brabant

Regio Zuid

VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant hebben met acht zogenoemde 'principes van samenwerking' een klein schot voor de boeg gegeven voor het coalitieakkoord. De vier partijen presenteren binnen een maand hun plannen.

Lokaal Brabant sluit aan bij coalitiepartijen

Regio Zuid

Lokaal Brabant gaat met VVD, Forum voor Democratie en CDA in gesprek over een coalitievorming voor de provincie Noord-Brabant. De partijen hebben voldoende gezamenlijke basis gevonden om verder te spreken over een akkoord op hoofdlijnen, zo staat in...

Grondwaterstanden weer op peil in Noord-Brabant

Algemeen

De grondwaterstanden in Noord-Brabant zijn op de meeste plekken hoger dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. De combinatie van veel neerslag en de inzet van waterschappen en boeren om zoveel mogelijk water vast te houden, lijkt de jaarlijkse...

Trekkers ook dit jaar over Zeelandbrug

Regio Zuid

Landbouwverkeer mag onder begeleiding ook dit jaar weer in colonne over de Zeelandbrug. Deze toezegging deed de provincie Zeeland deze week in een overleg met een ZLTO delegatie. In de nabije toekomst neemt waarschijnlijk de Oosterscheldekering de...

Haarense boeren sluiten pachtdeal

Regio Zuid

Kruidenrijk grasland en bloemrijke akkerranden inzaaien op pachtgronden in natuurgebied De Margriet. In ruil daarvoor een flinke korting op het pachtcontract. Dat is de deal die zestien boeren woensdag sloten met de gemeenten Haaren en Vught.

Ruis op lijn tussen boeren en waterschap Aa en Maas

Regio Zuid

De liefde tussen waterschap Aa en Maas en ZLTO Asten is behoorlijk bekoeld. Reden voor de vertrouwensbreuk is de onduidelijkheid over het maaibeleid in en om ecologische verbindingszone Astense Aa en het uitblijven van een nadeelcompensatie na de...

Negen maanden uitstel stikstofdeadlines Brabant

Algemeen

Een meerderheid van de Brabantse Statenfracties heeft vrijdag ingestemd met negen maanden uitstel van de stikstofdeadlines voor vergunningaanvraag en realisatie van emissiearme stalsystemen.

Hartenkreet Brabantse boeren voor Statenleden

Algemeen

Ruim negenhonderd kaarten met hartenkreten van Brabantse boeren liggen vrijdag in de postvakjes van Statenleden. Het is naast Valentijnsdag namelijk ook de dag dat Provinciale Staten een besluit nemen over de deadlines voor stikstofemissie.

Brabantse boeren zijn 'toe aan duidelijkheid en rust'

Algemeen

'Kies voor een evenwichtige stikstofaanpak, negen maanden uitstel van de deadlines en een toekomst met perspectief voor jonge boeren.' Die oproep deed Annemarie de Ceuster van het BAJK vrijdagochtend aan Provinciale Staten. 'Als landbouwsector zijn...

Brabantse boerencoalitie komt met stikstofplan

Regio Zuid

Sluit aan bij het landelijke stikstofbeleid en draai de Brabantse deadlines terug naar 1 januari 2028. Dat is de rode draad van een notitie die zeven boerenpartijen, waaronder ZLTO en BAJK, vandaag overhandigden aan het provinciebestuur.

ZLTO en provincie Zeeland 'puzzelen om veehouderij toekomst te bieden'

Regio Zuid

ZLTO hoefde in de hete stikstofherfst in Zeeland geen protestacties te organiseren. Door snel in overleg te treden, werden de stikstofplooien gladgestreken. Toch moeten er nog moeilijke puzzels gelegd worden. Gedeputeerden Jo-Annes de Bat (Landbouw,...

ZLTO ziet heil in Brabants plan natuurinclusief boeren

Algemeen

ZLTO vindt de stimuleringsmaatregel van provincie Noord-Brabant voor natuurinclusief boeren 'een stap voorwaarts'. Volgens ZLTO bestuurder Hendrik Hoeksema biedt dit kansen voor boeren die volledig willen omschakelen naar natuurinclusief.

VVD wil met FvD en CDA over rechts in Brabant

Algemeen

De Brabantse VVD-fractie wil een tweede gesprek met Forum voor Democratie (FvD) en het CDA over de te vormen coalitie.

VVD Brabant: 'Bestuursakkoord niet meer heilig'

Regio Zuid

De Brabantse VVD-fractie wil op zeer korte termijn gesprekken voeren met mogelijke huwelijkspartners voor de resterende bestuursperiode. Een ding is duidelijk: of de SP komt erbij, of de liberalen halen Forum voor Democratie (FvD) en CDA aan boord.

Rechtszaak ZLTO en POV tegen Brabants milieubeleid

Regio Zuid

De civiele rechter van de rechtbank in Den Haag boog zich vandaag over de bodemprocedure van ZLTO en POV tegen de provincie Noord-Brabant. De vraag is of ook de rechter het provinciale milieubeleid voor stikstofreductie in de veehouderij te ver...

Minderheidscoalitie Brabant wil door

Regio Zuid

Peter van der Velden en Alfred Arbouw gaan aan de slag als rapporteur om te onderzoeken hoe de minderheidscoalitie van provincie Noord-Brabant de komende drie jaar verder kan.

Stal schoner met dagontmesting

Veehouderij

Hoewel de officiële metingen nog niet zijn afgerond, zorgt dagontmesting in de stal voor een substantieel beter stalklimaat. Dat concludeert Mark van den Eijnden van De Hoeve Innovatie uit een proef binnen het project Testfaciliteit Gezonde...

Milieu-investeringen renderen niet

Veehouderij

78 procent van de 322 ondervraagde Brabantse veehouders heeft de afgelopen tien jaar geïnvesteerd in vermindering van de milieueffecten van het bedrijf. Bij 60 procent ging het om een investering van meer dan 50.000 euro. Dat blijkt uit een enquête...

CDA trekt stekker uit Brabantse coalitie

Algemeen

Het CDA heeft vrijdagavond de stekker uit de coalitie van provincie Noord-Brabant getrokken. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen van deze coalitiebreuk zijn.

Stikstofstrop voor Brabantse veehouders

Veehouderij

62 procent van de geënquêteerde Brabantse veehouders die verwacht te moeten stoppen met het bedrijf vanwege de provinciale stikstofregels, geeft aan met een restschuld te blijven zitten. Voor de helft van die groep is dat 3 ton of meer. Dat blijkt...

Vrijdag erop of eronder voor Brabantse veehouders

Veehouderij

Het is erop of eronder voor Brabantse veehouders, vrijdagmiddag. Provinciale Staten buigen zich dan in Den Bosch over de voorstellen voor de Brabantse Aanpak Stikstof. ZLTO en Farmers Defence Force (FDF) houden daarom bij het provinciehuis een...

ZLTO blij met beweging in Brabants stikstofplan

Algemeen

Uitstel van de deadlines voor vergunningaanvraag, realisatie van nieuwe emissiearme stalsystemen en focus op gebiedsgerichte aanpak van de stikstofemissie. ZLTO-voorzitter Wim Bens is blij met de beweging van, maar gematigd tevreden over deze...

CDA: eisen rond stikstofaanpak staan nog overeind

Regio Zuid

Geen onomkeerbare investeringen eisen, 1 april van tafel en een gebiedsgerichte aanpak. De Brabantse CDA-fractie staat een week voor het laatste en allesbepalende Statendebat over de Brabantse stikstofaanpak nog achter haar 'harde' eisen.

Meest bekeken

Meest gelezen

Kennispartners

Vacatures