Vijf+vragen+over+landschapsvisie+Zuid%2DHolland
5 vragen
© Koen van Wijk

Vijf vragen over landschapsvisie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft met de visie 'Rijke Groenblauwe Leefomgeving' wensen op een rij gezet voor de ontwikkeling van het landschap in de provincie. LTO Noord mist daarin waardering voor de huidige landschappelijke kwaliteit van het agrarisch gebied.

Waarvoor dient de visie?

Provincie Zuid-Holland vindt dat ze kan uitgroeien tot rijkste groenblauwe leefomgeving van Europa dankzij aanwezigheid van de natuur van kust, delta en veenweiden.

Voor de visie 'Rijke Groenblauwe Leefomgeving' heeft de provincie driehonderd partijen geraadpleegd. Inwoners van de provincie kunnen reageren op het stuk, onder meer tijdens de Open Huis Zomertoer van 27 tot 31 augustus. De visie vervangt de Beleidsvisie Groen.

Wat zegt de visie over de landbouw?

De balans tussen landbouw, natuur en landschap wordt hersteld. Het agrarisch landschap wordt aantrekkelijker, biodiverser en schoner. Via nieuwe samenwerkingsverbanden wil de provincie aansturen op verduurzaming van de landbouw- en voedselketen met nieuwe verdienmodellen die het agrariërs mogelijk maken te investeren in biodiversiteit en bedrijfsopvolging. Ook moet de verbinding tussen veeteelt en akkerbouw worden hersteld met het leggen van circulaire relaties.

Wat is er volgens de provincie nodig?

Voor de grondgebonden landbouw is een trendbreuk noodzakelijk. Onder meer hoge grondprijzen en arbeidskosten, dalende bodems in het veeteeltgebied en een dalende bodemkwaliteit in akkerbouwgebied vragen om transitie. De provincie ondersteunt ontwikkeling naar een volledig grondgebonden melkveehouderij, initiatieven voor duurzaam bodembeheer en lokale ketens.

Wat vindt LTO Noord van de visie?

LTO Noord regio West mist waardering voor het huidige agrarisch landschap, zoals het Groene Hart met cope-verkaveling en koeien in de wei. Burgers waarderen het landschap met een 8, aldus LTO Noord. Dat komt voor een belangrijk deel op conto van de agrarische sector, maar in de visie ligt de nadruk op natuur als doel.

Verder vindt LTO Noord de inzet op korte ketens mooi, maar als nichemarkt geen alternatief voor de exporterende tak van agrariërs. De Nederlandse landbouw opereert als meest duurzame ter wereld, waarbij nog kansen voor verdere verbetering liggen, stelt LTO Noord. Daardoor hoeft een sterke land- en tuinbouw de aantrekkelijkheid van het landschap niet in de weg te staan.

Wat is de volgende stap?

Eind 2018 worden de inspraakreacties besproken in Provinciale Staten en wordt de definitieve visie vastgesteld. In een uitvoeringsagenda komen concrete voorstellen voor extra investeringen in water en groen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  23° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 12°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 12°
  10 %
Meer weer