Utrecht+wil+band+stad%2C+land%2C+boer+en+consument+versterken
Nieuws
© Koen van Wijk

Utrecht wil band stad, land, boer en consument versterken

Provincie Utrecht wil naar een maatschappelijk gewaardeerde, vitale en duurzame landbouw. De provincie wil daarvoor onder meer de verbinding tussen stad en land, boer en consument, versterken.

Dat valt te lezen in de landbouwvisie 2018 die provincie Utrecht vrijdag naar Provinciale Staten heeft gestuurd. Hierin wordt het gewenste toekomstbeeld voor de Utrechtse landbouw in 2050 beschreven en stappen die nodig zijn om daar te komen.

'De Landbouwvisie is geen blauwdruk, wel een richtingwijzer in een transitie naar een vitale, duurzame landbouw', laten Gedeputeerde Staten weten.

Gezamenlijk

Volgens de Staten maken de huidige maatschappelijke opgaven een transitie in de landbouw noodzakelijk. 'Dit vraagt om een collectieve aanpak waarbij provincie, agrarische sector en andere betrokkenen samen stappen zetten in de richting van de gewenste toekomst. Want alleen in gezamenlijkheid is de benodigde hervorming naar een maatschappelijk gewaardeerde én vitale en duurzame landbouw mogelijk.'

De ambities uit de landbouwvisie:

• Met de initiatiefnemers van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur werkt de provincie aan natuurinclusieve landbouw in Utrecht.

• De provincie streeft naar het laagst mogelijke schaalniveau waarop circulariteit in de (grondgebonden) melkveehouderij en de intensieve veehouderij haalbaar is, met behoud van een economisch rendabele bedrijfsvoering.

• De risico's op negatieve gezondheidseffecten door de landbouw worden zoveel mogelijk geminimaliseerd. Om de aanpak van de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing vlot te trekken, worden twee VAB-loketten ingericht.

• De provincie zet in op een landbouwsysteem met een maatschappelijk aanvaardbare bodemdaling in de veenweidegebieden, met behoud van een (alternatief) verdienmodel.

• De provincie stimuleert kansrijke alternatieve methoden voor energieproductie en technieken voor energiebesparing voor een klimaat- en energieneutrale landbouwsector.

Naar verwachting vindt behandeling en vaststelling in Provinciale Staten plaats in september.

Weer

 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zondag
  26° / 12°
  20 %
Meer weer