Nieuw+belastingstelsel+waterschappen+voorkomt+extreme+stijging
Nieuws
© It’s A Léonie Photography Vaarhorst

Nieuw belastingstelsel waterschappen voorkomt extreme stijging

Het systeem voor de heffing van de waterschapslasten gaat op de schop. Voor de landbouw van groot belang omdat hiermee een weeffout in het systeem is is opgelost. Die fout zorgde ervoor dat er soms extreme stijgingen ontstonden in de categorie 'onbebouwd' waartoe de landbouw behoort.

De Unie van Waterschappen heeft deze week besloten een voorstel voor een nieuw belastingsysteem overgenomen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet dit voorstel nu in wetgeving omzetten. Op zijn vroegst doet het nieuwe belastingsysteem in 2024 zijn intrede.

LTO heeft er steeds voor gepleit dat het belastingsysteem niet moet leiden tot een onevenredige stijging van de waterschapslasten voor ongebouwd. Daarom heeft LTO, samen met andere partijen, ook suggesties gedaan voor aanpassingen. Na doorrekening blijkt het model waar nu voor gekozen is, beter aan te sluiten om tariefschommelingen, met name in stedelijke waterschappen, op te vangen. LTO heeft de waterschapsbestuurders in de categorie ongebouwd geadviseerd met dit voorstel in te stemmen.


Kosten infrastructuur

Voor het vaststellen van de bijdrage aan de watersysteemkosten wordt in het nieuw gekozen belastingsysteem niet langer de waarde van onroerend goed als basis gebruikt, maar de dichtheid van de bebouwing ten opzichte van het areaal natuur en landbouw (aantal hectares per 1000 inwoners).

Daardoor is de weeffout, dat in het bestaande belastingstelsel de extreme tariefstijgingen voor de categorie ‘ongebouwd’ veroorzaakte, van de baan. Immers de hoge waarde van infrastructuur speelt geen rol meer bij het vaststellen van het kostenaandeel van landbouw en natuur. De huidige, in de wet vastgelegde tariefdifferentiatie voor infrastructuur, wordt teruggebracht tot maximaal 100 procent.


Brede spreiding

Intern heeft de voorgestelde bandbreedte behorende bij dit nieuwe belastingsysteem nog wel tot de nodige discussie geleid. Immers plus of min 30 procent ten opzichte van het berekende punt op de curve, geeft een brede spreiding. Dit punt is meermaals door LTO aan de orde gesteld.

Mede op aandringen van LTO alsook vanuit de waterschappen zelf, is nu door de Unie toegezegd dat bij de uitwerking van dit model een handreiking zal worden opgesteld, waar LTO tijdig om haar mening zal worden gevraagd. De Unie heeft het ministerie van I & W gevraagd om in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel in te gaan op de bedoeling van de bandbreedtes.


Extra voorzieningen

Naast de fundamentele wijziging met betrekking tot de vaststelling van de kostentoedeling voor de watersysteem lasten, is ook besloten om een aantal breed gesteunde aanpassingen nu gelijk mee te nemen. Dat betreft onder meer het kunnen uitvoeren van ‘plus voorzieningen’ die op verzoek van een individu of vanuit een gebied gevraagd worden van het waterschap. Denk bijvoorbeeld aan speciale wateraanvoervoorzieningen, nachtvorst en verziltingsbestrijding, extra veiligheid in verband met wateroverlast..

Nieuw is dat dergelijke voorzieningen via een tariefdifferentiatie aan de betrokkenen wordt doorbelast. LTO is blij met deze mogelijkheid omdat hiermee het waterschap ook meer in staat is om maatwerk te leveren.

Weer

 • Dinsdag
  19° / 5°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 10°
  45 %
Meer weer