Bemestingsregels aangepast

De regels voor gebruiksnormen en graslandvernieuwing veranderen in 2019. Die voor het gebruik, wegen en bemonsteren van meststoffen ook. Op deze pagina een overzicht van de belangrijkste nieuwe regels.

Bemestingsregels+aangepast
© Twan Wiermans

Een belangrijk aspect van de voorschriften rond mest en bemesting zijn de stikstofgebruiksnormen. Daarin veranderen dit jaar enkele dingen. Zo gaat de gebruiksnorm voor graszaadteelt van veldbeemdgras op klei omhoog van 110 naar 130 kilo stikstof per hectare in het eerste teeltjaar.


Andere veranderingen betreffen met name de voorschriften die gepaard gaan met het toepassen van de stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters na 31 juli. Zo geldt nu de bepaling dat de groenbemester uiterlijk op 16 september moet worden ingezaaid.

Augustus en september

Wanneer de groenbemester wordt geteeld van 1 augustus tot en met 15 september na een uitspoelingsgevoelig gewas, dan is voor de groenbemester op zand- en lössgrond maar 50 procent van de stikstofgebruiksnorm toegestaan. Voor een teelt in dezelfde periode na een niet-uitspoelingsgevoelig gewas geldt de stikstofgebruiksnorm van 100 procent.

Groenbemester moet voor 16 september worden ingezaaid

Bij toepassing van de stikstofgebruiksnorm voor een graszaadstoppel die in juli of augustus wordt geoogst, moet die stoppel uiterlijk in het vroege voorjaar van het volgende jaar worden vernietigd. De graszaadstoppel geldt dan als groenbemester met de daarbij behorende stikstofgebruiksnorm.

Uitzonderingen

Equivalente maatregelen zijn uitzonderingen op de gebruiksnormen. Om met andere normen te mogen rekenen, dienen boeren zich vanaf 1 februari aan te melden voor deze maatregelen.

De equivalente maatregel rijenbemesting in mais blijft bestaan tot en met 31 december 2020. Vanaf dat moment is rijenbemesting op zand- en lössgronden verplicht voor alle toegediende mest bij mais die in rijen is geplant. Dat geldt dus voor zowel kunstmest als dierlijke mest. Met de verplichte rijenbemesting vervalt de equivalente maatregel.

Kleigrond

De equivalente maatregel die hogere stikstofgebruiksnormen mogelijk maakt voor kleigrond met hogere opbrengsten, blijft tot en met 2019. De extra norm die hiervoor geldt, is wel lager dan in 2017.

Ook voor fosfaat zijn hogere gebruiksnormen mogelijk bij heel hoge opbrengsten. Dat is het geval bij suikerbieten, consumptieaardappelen, wintertarwe, zomergerst, pootaardappelen, zaaiuien en mais op percelen met de fosfaattoestand neutraal.

5 kilo

Voor suikerbieten, consumptieaardappelrassen, pootaardappelen, zaaiuien en mais is ook een ruimere gebruiksnorm mogelijk bij de fosfaattoestand laag. De norm is dan 5 kilo per hectare hoger.

Telers van mais op zand en löss moeten dit jaar uiterlijk op 1 oktober een vorstbestendig vanggewas hebben ingezaaid. Dit kan door grasonderzaai in de hoofdteelt of door inzaai van een vorstbestendig vanggewas.

Vernietigen grasland

Het vernietigen van grasland op zand- en lössgrond mag nu alleen tussen 10 mei en 1 september. Voorwaarde is dat meteen daarna weer opnieuw gras wordt ingezaaid met 10 september als absolute einddatum.

Een andere mogelijkheid is het vernietigen van grasland voor de teelt van lelies of gladiolen in het volgende groeiseizoen. Dat moet dan gebeuren in de periode van 1 juni tot en met 15 juli en meteen worden gevolgd door de inzaai van een aaltjesbeheersend gewas (Tagetes of Japanse haver).

Korting

Bij vernietigen van de graszode op zand en löss na 31 mei geldt een korting op de gebruiksnorm van 50 kilo stikstof per gescheurde hectare. De verplichte bemonstering na het scheuren vervalt.
Anders dan in vorige jaren is geen vrijstelling meer mogelijk voor het scheuren van grasland bij schade door dieren die in de zode leven of door extreme weersomstandigheden.

Sleepvoet gaat in de ban
Sinds 1 januari geldt een verbod op het gebruik van de sleepvoet op klei- en veengrond, behalve als de mest is verdund met water (een deel water op twee delen drijfmest, aanmelden is verplicht). Een alternatief is gebruik van het pulse-tracksysteem in kuiltjes van maximaal 5 centimeter breed. Bij het uitrijden in de grond is een bemester verplicht die volledig tot de grond gesloten is. De sleufjes zijn niet breder dan 5 centimeter en de mest mag niet over de rand van de sleufjes komen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 7°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 7°
  20 %
Meer weer