Begroting LNV: 250 miljoen euro voor PAS-melders

Het kabinet stelt voor 2023 250 miljoen euro beschikbaar voor de legalisatie van Programma Aanpak Stikstof (PAS)-meldingen. Dat meldt het ministerie van LNV in de begroting over 2023.

Begroting+LNV%3A+250+miljoen+euro+voor+PAS%2Dmelders
© Twan Wiermans

Met dit geld kunnen provincies maatregelen nemen om stikstof te reduceren, zoals het opkopen van stoppers of het stimuleren van innovatie. Hiermee moet stikstofruimte ontstaan waardoor ondernemers met PAS-meldingen een natuurvergunning kunnen krijgen. De PAS-melders zijn hoger op de agenda gekomen sinds het overleg tussen het kabinet en de boerenorganisaties onder leiding van Johan Remkes.

LNV schrijft in de begroting verder ook dat de positie van de boer in de keten versterkt moet worden. In een verklaring stelt het ministerie dat iedereen daar een bijdrage in heeft, van boer en overheid tot alle partijen die producten leveren en afnemen, zoals voerleveranciers, verwerkers, banken en supermarkten. De komende periode geeft het ministerie hier nadere invulling aan.


Weinig verrassingen

De begroting van LNV toont verder weinig verrassingen. In 2023 wordt in de huidige begroting in totaal 340 miljoen euro gereserveerd voor ondersteuning gericht op de verdere verduurzaming van de veehouderij en het verminderen van stikstofdepositie door diverse vrijwillige beëindigingsregelingen.

Voor technische innovatie stelt LNV onderdelen van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) ook in 2023 open. Daar is 29 miljoen euro voor gereserveerd. Veehouders kunnen hiermee innovatieve technieken en managementmaatregelen ontwikkelen en deze vervolgens breder toepassen. Dit moet resulteren in een vermindering van de uitstoot van ammoniak, methaan, geur en fijnstof, wat ook de biodiversiteit ten goede komt. Daarbij is er ook aandacht voor verbetering van dierenwelzijn en brandveiligheid.

Voor de glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen is in 2023 77 miljoen euro beschikbaar. Een groot deel daarvan is bestemd voor subsidies op het terrein van energiebesparing en duurzame energie in de glastuinbouw.


Gebiedsgerichte aanpak

In 2023 stelt het ministerie ook de gebiedsgerichte aanpak in het landelijk gebied centraal. Het is de bedoeling om maatwerk te leveren. Daarom werkt het kabinet samen met provincies, gemeenten, waterschappen, ondernemers en terreinbeheerders in een gebiedsgerichte aanpak aan programma's om de doelen op het gebied van stikstof, waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit te halen. De aanpak is beschreven in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Provincies stellen in samenwerking met lokale partijen samenhangende gebiedsprogramma's op, die uiterlijk 1 juli 2023 klaar moeten zijn. Aan de opgaves die er liggen voor stikstofreductie leveren alle sectoren een evenredige bijdrage, dus naast de landbouw ook de industrie, bouw en mobiliteit. Ook hier worden doelen voor vastgesteld.


Transitiefonds landelijk gebied

In aanvulling op bestaande middelen is tot en met 2035 24,3 miljard euro beschikbaar in een transitiefonds voor de samenhangende aanpak van stikstof, water en klimaat en de transitie van de landbouw in het landelijk gebied. Om provincies al in 2022 en 2023 tegemoet te komen en de aanpak te versnellen, is 504 miljoen euro vrijgemaakt.

Om Rijk, provincies en lokale overheden te ondersteunen bij de transitie naar een toekomstbestendige landbouw en een vitaal landelijk gebied, is een regieorganisatie opgericht. Daarnaast is op 19 september 2022 de Ecologische Autoriteit van start gegaan die adviseert over brede ecologische vraagstukken.


Programma Natuur

Het ministerie van LNV werkt in 2023 samen met veel andere partijen verder aan het beschermen, herstellen en versterken van de natuur. Dit gebeurt door versnelling van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en het Programma Natuur voor natuurgebieden die gevoelig zijn voor stikstof.

Voor het Programma Natuur is in 2023 300 miljoen euro vrijgemaakt. Onderdeel daarvan is de Agenda Natuurinclusief, om natuur niet alleen een plek te geven in het landelijk gebied, maar ook in de stad en de gehele samenleving.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  19° / 11°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  80 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer