LTO+Nederland%3A+%27Stevig+crisispakket+corona%27
Nieuws
© Dirk Hol

LTO Nederland: 'Stevig crisispakket corona'

De economische maatregelen van het kabinet om ondernemers te helpen die hard worden getroffen door de coronacrisis, sluiten aan op de wensen die LTO Nederland en andere werkgevers- en werknemersorganisaties afgelopen dagen deelden. LTO Nederland spreekt van een 'stevig pakket aan maatregelen'.

De maatregelen houden onder meer in dat de Borgstellingsregeling Landbouw wordt verruimd. Ook op het gebied van arbeid worden belangrijke stappen gezet. Verder is er aandacht voor de inkomenspositie van boeren en tuinders in de keten.


Het is goed dat het kabinet oog heeft voor de positie van de boer en tuinder, stelt LTO. De genomen maatregelen zijn het begin en vergen telkens aanscherping op basis van de situatie. Het doel moet zijn om (agrarische) bedrijven die met gigantische omzetverliezen te maken hebben in de benen te houden. Een passende compensatieregeling is daarbij onontbeerlijk.

Crisismaatregelen ruimhartig en snel

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: 'Onze inzet is dat boeren en tuinders ruimhartig en snel gebruik kunnen maken van deze crisismaatregelen. In verschillende deelsectoren vallen al zware klappen. Met dit miljardenpakket onderschrijft het kabinet de urgentie. Het is nu zaak dat de steun ook zo snel mogelijk op de goede plek komt – de concrete uitwerking is ontzettend belangrijk.

'Met dit pakket komt het kabinet tegemoet aan een aantal belangrijke wensen die we vanuit de Stichting van de Arbeid hebben gedeeld. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel. Deze crisis zal voor niemand gemakkelijk worden', vindt Calon.

Borgstellingsregeling Landbouw

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet geeft aan dat de verruiming snel wordt opengesteld. LTO Nederland heeft hiervoor gepleit omdat het een belangrijk vangnet is om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Agrarische ondernemers kunnen bij de bank een Borgstellingskrediet aanvragen. De overheid staat dan borg voor de lening. Die verruiming kan essentieel zijn voor agrarische ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

Redelijkheid in de keten

LTO voelt zich gesteund door de oproep van het kabinet aan alle ketenpartijen om redelijkheid te betrachten in de prijsonderhandelingen, zodat de primaire producent – die vaak prijsnemer is – niet onevenredig hard wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus.

Expliciet noemt het kabinet het voorbeeld van Aldi Duitsland om juist in deze onzekere tijden een hogere prijs voor melk aan leveranciers te betalen, hetgeen in Nederland navolging verdient. Breder geldt dat het bedrijfsleven coulance kan betrachten bij het innen van rekeningen van getroffen partijen en sectoren. Dit sluit volledig aan bij de inzet van LTO Nederland in gesprekken met de ketenpartners van de primaire sector.

Behoud voldoende arbeidskracht

De steun- en liquiditeitsmaatregelen kunnen een deel van de oplossing zijn voor agrarische ondernemers die in de knel komen. Tegelijkertijd waarschuwt LTO Nederland dat het beschikbaar houden van voldoende handen voor de oogst en teelt in de land- en tuinbouw prioriteit moet zijn.

Er wordt op dit moment door LTO een inventarisatie uitgevoerd onder agrarische werkgevers om beter zicht te krijgen op de situatie. De signalen zijn zorgwekkend, zeker nu verschillende Europese landen reisbeperkingen opleggen. LTO Nederland roept het kabinet op om zich, ook in Europees verband, hard te maken voor vrij verkeer van personen die cruciaal zijn voor de voedselvoorziening.

Compensatieregeling

Met de vandaag aangekondigde maatregelen worden urgente problemen op het gebied bijvoorbeeld liquiditeit geadresseerd. Tegelijkertijd zijn er nog veel zorgen over de langetermijngevolgen, waaronder gigantisch omzetverlies, van de zich nog steeds uitbreidende crisis. LTO Nederland roept op om de compensatieregeling ook voor land- en tuinbouwondernemingen ruimhartig voor toe te passen.

LTO Nederland blijft betrokken bij de uitwerking van het vandaag aangekondigde pakket en de nog te nemen stappen. Met het kabinet wordt gekeken wat extra nodig is en waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Met het kabinet is ook afgesproken dit waar nodig later aan het pakket toe te voegen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer