Europese melkprijs in augustus 52,66 euro per 100 kilo

De berekende voorschotmelkprijzen van een aantal grote Europese melkverwerkers komen in augustus 2022 uit op gemiddeld 52,66 euro per 100 kilo standaardmelk. Dit is een stijging van 1,12 euro ten opzichte van juli 2022. Dat blijkt uit de Internationale Melkprijsvergelijking van ZuivelNL en de European Dairy Farmers (EDF).

Europese+melkprijs+in+augustus+52%2C66+euro+per+100+kilo
© Pixabay

De internationale melkprijsvergelijking van ZuivelNL en LTO werd tot en met februari 2021 maandelijks gepubliceerd onder de naam LTO Internationale Melkprijsvergelijking. Dit gezamenlijke project werd stopgezet vanwege bezuinigingen bij ZuivelNL. EDF probeerde het project gaande te houden en publiceerde de prijsinformatie binnen het eigen netwerk. Hierdoor wordt het bij de huidige vergelijking ook mogelijk om gegevens van de tussenliggende maanden mee te nemen in de vergelijking.

Nu wordt de vergelijking weer gepubliceerd. Deze week die van augustus, volgende week wordt de EDF-ZuivelNL Internationale Melkprijsvergelijking voor september berekend. De gemiddelde melkprijs in augustus 2022 ligt 16,72 euro, ofwel 46,5 procent, hoger dan in augustus 2021.Vanwege het ontbreken van gegevens, worden vanaf maart 2021 de melkprijzen van Müller (Leppersdorf) en Granarolo niet meer berekend. Met terugwerkende kracht is de gemiddelde melkprijs vanaf januari 2021 zonder de melkprijs van deze beide ondernemingen.

Daarnaast zijn nog van enkele andere ondernemingen de melkprijzen met terugwerkende kracht gecorrigeerd, waardoor de gemiddelde melkprijzen van januari en februari 2021 zijn geüpdatet naar respectievelijk 33,59 euro en 33,81 euro per 100 kilo. Dit was 33,77 euro voor januari 2021 en 33,98 euro voor februari. Die individuele correcties zijn per onderneming aangegeven.

De standaarden en uitgangspunten van de melkprijsvergelijking zijn niet gewijzigd. Bij deelname aan duurzaamheidsprogramma's, waarbij de hoogte van de toeslag afhankelijk is van de prestaties van de melkveehouder, wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de door de zuivelonderneming gemiddeld uitgekeerde toeslag. Bij bijzondere melkstromen wordt de toeslag volledig meegenomen als van de melkleveranciers een substantieel aandeel deze premie ontvangt. En a;s het streven is dat alle melk in de toekomst hieronder gaat vallen.


Milcobel

Voor Milcobel steeg de melkprijs van augustus 2022 met 78 eurocent ten opzichte van juli 2022 en met 22,89 euro per 100 kilo ten opzichte van augustus 2021. Vanaf mei 2021 heeft Milcobel de ingehouden kosten per maand verhoogd van 75 euro naar 150 euro per maand.

Tegelijkertijd is een duurzaamheidspremie en een premie voor weidemelk ingevoerd. Afhankelijk van de score kon de melkveehouder aanvankelijk maximaal een duurzaamheidspremie van 50 cent per 100 kilo beuren, vanaf mei 2022 werd dit 1 euro. Bij de berekende melkprijzen wordt uitgegaan van een gemiddelde duurzaamheidspremie van respectievelijk 31 cent en 69 cent per 100 kilo vanaf mei 2022.


Weidemelkpremie met 50 cent omhoog

De premie voor weidemelk is 50 cent per 100 kilo. Omdat onbekend is hoeveel melkveehouders de premie ontvangen, zit deze vooralsnog niet in de berekende melkprijs. Na een halvering vanaf mei 2021 is de premie met ingang van augustus 2022 met 50 procent verhoogd.

Over 2021 is een nabetaling berekend van 0,90 euro per 100 kilo melk. Dit komt uit op 0,118 euro per kilo vet en 0,90 euro per kilo eiwit. Overigens is deze nabetaling (coöperatieve teruggave) niet uitgekeerd, maar ingehouden voor individuele kapitaalopbouw.


DMK

In augustus lag de DMK-melkprijs 3,07 euro per 100 kilo hoger dan in juli 2022 en 23,05 euro hoger dan in augustus 2021. Omdat vanaf juli 2021 DMK een omrekeningsfactor van 1 liter = 1,03 kilo hanteert, worden de berekende melkprijzen van DMK hiervoor niet langer gecorrigeerd. De melkprijs is inclusief een gemiddelde bonus van 50 cent voor deelname aan het duurzaamheidsprogramma Milkmaster. In 2021 was dit 40 cent.

Dit programma is vanaf 2022 uitgebreid met een klimaatcheck. Bij de controle wordt de CO2-voetafdruk van melkproducerende bedrijven berekend aan de hand van zeventien criteria, volgens de berekeningsnorm voor individuele koolstofvoetafdrukken van landbouwbedrijven.

In de berekende melkprijs zit een toeslag voor het gebruik van gmo-vrij veevoer. Vanaf januari 2022 is deze 1 euro per 100 kilo melk. Dit is gelijk aan de maximale toeslag. In 2021 was de gemiddelde toeslag 80 cent per 100 kilo. Over de in 2021 geleverde melk heeft DMK een nabetaling uitgekeerd van 1 euro voor de maanden januari tot en met november en 60 cent per 100 kilo voor december. Deze nabetalingen zijn met terugwerkende kracht verwerkt in de maandelijks melkprijzen.


Hochwald

Voor Hochwald lag de melkprijs in augustus 2022 precies 2 euro per 100 kilo hoger dan in juli 2022 en 22,63 euro hoger dan in augustus 2021. De berekende melkprijs is inclusief een duurzaamheidstoeslag van 60 cent per 100 kilo. Dit is een toeslag voor het toepassen van de Cool Farm Tool, een onlinetool om de broeikasgasemissies per kilo melk te berekenen. De toeslag voor het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Milchplus is vanaf 2022 vervallen.

Omdat het bedrijf enkel gmo-vrij produceert, is de berekende melkprijs inclusief de toeslag van 1 euro per 100 kilo die hiervoor staat. De nabetaling over 2021 is gebaseerd op een voorschotbetaling van 50 cent per 100 kilo, die wordt uitgekeerd met het melkgeld van maart 2022.


Arla

De Arla-melkprijs van augustus 2022 lag 1,02 euro per 100 kilo hoger dan die van juli 2022. Ten opzichte van augustus 2021 is dit 19,55 euro hoger. Omdat Arla vanaf juli 2021 een omrekeningsfactor van 1 liter = 1,03 kilo hanteert, worden de berekende melkprijzen hier niet langer voor gecorrigeerd. De berekende melkprijs is inclusief een toeslag van 1 euro voor de klimaatcheck en een toeslag voor gmo-vrije melk van 1,50 euro vanaf maart 2022. Tot die tijd was dit 1 euro. De toeslag voor het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Arla garden plus is vervallen vanaf april 2021.

Over 2020 is een nabetaling berekend van 2,01 euro per 100 kilo. Een deel van deze nabetaling is bijgeschreven op de individuele ledenrekening. Voor 2021 wordt voorlopig uitgegaan van een gemiddelde nabetaling van 1,95 euro, gebaseerd op het Arla-jaarverslag 2021.


Capsa Food

Het Spaanse Capsa Food verhoogde in augustus 2022 de melkprijs met 3,59 euro per 100 kilo ten opzichte van juli 2022 en met 13,81 euro ten opzichte van augustus 2021. De berekende melkprijs van Capsa is gebaseerd op een gemiddelde van de A- (70 procent) en B-prijs (30 procent). De A-prijs is in april 2022 verhoogd naar 315 euro per 1.000 liter.

De stijging van de melkprijs in het afgelopen jaar komt door de fors gestegen B-prijs. Deze is vanaf augustus 2021 maandelijks gestegen tot 607,74 euro per 1.000 liter in juni 2022. Daarna is de B-prijs weer iets gedaald, maar in juli en augustus 2022 zijn wel extra toeslagen uitgekeerd. Zo werd in augustus in totaal 4,53 euro per 100 kilo extra uitgekeerd. Dit is ter compensatie van onder meer de gestegen kosten voor kunstmest. Deze toeslagen staan niet apart vermeld in de tabel, maar zijn wel opgenomen in de berekende melkprijzen.


Valio

De melkprijs van Valio bleef in augustus 2022 gelijk aan die van juli 2022. Ten opzichte van augustus 2021 werd een stijging genoteerd van 13,54 euro per 100 kilo melk. De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van een van de leden-coöperaties.

De basismelkprijs is vanaf 2021 een gewogen gemiddelde van een A-, B- en C-prijs. De A-prijs geldt voor 98 procent van de geleverde melk binnen het quotum en de B- prijs voor 2 procent. Bij overschrijding wordt een zeer lage C-prijs uitbetaald. De melkprijs van Valio is inclusief een bonus van 1,94 euro voor deelname aan het duurzaamheids- en diergezondheidsprogramma Naseva. De nabetaling over de in 2021 geleverde melk is 1,84 euro per 100 kilo.


Savencia

Ten opzichte van veel andere melkverwerkers houdt Savencia de melkprijs redelijk stabiel. Zo was de prijs van augustus 2022 gelijk aan de maand ervoor.

Ten opzichte van augustus 2021 werd 8,16 euro meer betaald. Na februari 2021 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de uitbetalingssystematiek van Savencia.

Danone

De melkprijzen zijn gebaseerd op een contract, waarbij 50 procent van de A-melkprijsontwikkeling wordt bepaald door marktindicatoren en 50 procent door de kostprijsontwikkeling.

De melkprijs van augustus 2022 steeg met 1,69 euro per 100 kilo ten opzichte van juli 2022 en met 4,32 euro ten opzichte van augustus 2021.


Lactalis

De melkprijs van augustus 2022 lag op hetzelfde niveau als van juli 2022. Ten opzichte van augustus 2021 was er een stijging van 8,35 euro per 100 kilo melk. De melkprijs is inclusief een premie van 0,07 euro per 100 kilo voor deelname aan het nationale programma Carte des Bonnes Practiques d’Elevage en een hoeveelheidspremie.

Vanaf oktober 2021 ontvangt de melkveehouder een extra toeslag vanwege een door Lactalis met supermarktketen Leclercq afgesloten contract over de levering van consumptiemelk onder een privaat label.


Sodiaal

Bij Sodiaal steeg de prijs voor augustus 2022 met 1,46 euro per 100 kilo ten opzichte van juli 2022. Ten opzichte van augustus 2021 stijgt de melkprijs met 5,73 euro.

La Route Du Lait is het duurzaamheidsprogramma van Sodiaal. Deelnemers hieraan ontvangen een premie van 19 cent per 100 kilo. Deze is verwerkt is in de berekende melkprijs.


Saputo Dairy UK

De melkprijs van Saputo Dairy UK lag in augustus 2022 1,71 euro per 100 kilo hoger dan in juli 2022 en 19,66 euro hoger dan in augustus 2021. De melkprijs is gebaseerd op melkveehouders die leveren aan de Davidstow-kaasfabriek.

Vanaf april 2021 geldt een kwaliteitskorting bij een celgetal van 249.999 per milliliter of hoger van 1 pence per liter, oftewel 1,15 euro per 100 kilo. Dit was een halve pence.


Dairygold

De Dairygold-melkprijs was in augustus 2022 gelijk aan de maand ervoor. Ten opzichte van augustus 2021 steeg die met 21,25 euro per 100 kilo. De berekende melkprijs is inclusief een bonus van 10 cent voor het nationale duurzaamheidsprogramma SDAS, maar exclusief toeslagen voor deelname aan de melkcontrole (0,1 euro) en een diergezondheidsprogramma (0,05 euro).

Over melk geleverd in 2020 en 2021 zijn geen nabetalingen uitgekeerd.


Glanbia Ingredients Ireland

Ook Glanbia hield de melkprijs voor augustus 2022 gelijk aan die van juli 2022. Ten opzichte van augustus 2021 was er een stijging van 21,88 euro per 100 kilo melk. Met ingang van januari 2022 is de toeslag van 40 cent als aandeel in de winst van Glanbia vervallen. Sinds januari 2022 ontvangen de melkveehouders een premie van 50 cent voor de verplichte deelname aan een duurzaamheidsprogramma.

Vanaf april 2022 is de melkprijs ook inclusief een toeslag voor de gestegen inputkosten, oplopend van 2,98 euro in april tot 5,95 euro per 100 kilo in augustus. Eventuele nabetalingen over melk geleverd in de jaren 2020 en 2021 zijn nog niet berekend en dus heeft vooralsnog de meest recente nabetaling betrekking op de in 2019 geleverde melk.


Kerry

Kerry verhoogde de melkprijs voor augustus 2022 met 1,42 euro per 100 kilo ten opzichte van juli 2022 en met 24,72 euro ten opzichte van augustus 2021. De melkprijzen van juli 2021, januari tot en met juni 2022 en augustus 2022 zijn inclusief aanvullende betalingen gebaseerd op het melkprijscontract.

De berekende melkprijs is inclusief een bonus van 10 cent voor het duurzaamheidsprogramma SDAS.

Royal FrieslandCampina

FrieslandCampina hield de melkprijs voor augustus 2022 gelijk aan die van juli 2022. Ten opzichte van augustus 2021 was er een stijging van 21,25 euro per 100 kilo. Vanaf 2021 is de berekende melkprijs inclusief een gemiddelde toeslag van 25 cent per 100 kilo voor het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus Planet.

De gemiddelde toeslag voor weidegang is in 2020 en 2021 66 cent per 100 kilo. Deze bedragen zijn gebaseerd op het jaarverslag 2021 van FrieslandCampina. In 2022 wordt vooralsnog ook uitgegaan van 66 cent per 100 kilo melk. De meest recente nabetaling betreft de nabetaling over de in 2021 geleverde melk volgens het jaarverslag. Over 2020 is geen nabetaling uitgekeerd.


Emmi

De Emmi-melkprijs in augustus 2022 steeg met 1,09 euro per 100 kilo ten opzichte van juli 2022 en 14,97 euro ten opzichte van augustus 2021. Een belangrijk deel van de prijsstijging van Emmi komt door de forse stijging van de waarde van de Zwitserse franc ten opzichte van de euro in het afgelopen jaar. Zonder deze koersstijging zou de berekende melkprijs voor augustus 2022 aanzienlijk lager uitkomen, namelijk op 69,65 euro per 100 kilo.

Vanaf 2021 is de melkprijs inclusief de toeslag voor het duurzaamheidsprogramma gruner Teppich, wat groen tapijt betekent. Deze toeslag van 3 francs per 100 kilo geldt alleen voor A-melk. Dit is tweederde van alle geleverde melk. Dit komt omgerekend neer op 2,10 euro per 100 kilo voor alle melk. Omdat vanaf 2024 alle melk moet voldoen aan de duurzaamheidseisen, wordt deze premie meegenomen in de berekende melkprijs. De melkgeldafrekeningen zijn afkomstig van een melkveehouder die lid is van een producentenorganisatie, die alle melk levert aan Emmi.


Fonterra

Fonterra hield de melkprijs voor augustus 2022 gelijk aan juli 2022. Omgerekend naar de euro was er door een koerseffect toch een plus van 74 cent per 100 kilo melk. In euro's was er in augustus 2022 een plus van 1,61 euro ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Op 22 september 2022 heeft Fonterra de melkprijsprognose voor het lopende melkprijsjaar van juni 2022 tot en met mei 2023 niet gewijzigd. Deze ligt zoals eerder gepubliceerd nog steeds grofweg tussen de 8,50 tot 10 Nieuw-Zeelandse dollar per kilo milk solids, oftewel per kilo vet en eiwit. De berekende melkprijs van augustus is gebaseerd op 9,25 Nieuw-Zeelandse dollar per kilo milk solids, het gemiddelde van deze prognose.

Over het afgelopen melkprijsjaar 2021-2022 heeft Fonterra de prijs definitief vastgesteld op 9,30 Nieuw-Zeelandse dollar per kilo milk solids. De berekende melkprijzen van juni 2021 tot en met mei 2022 zijn met terugwerkende kracht gebaseerd op die melkprijs.

Daarnaast heeft Fonterra een dividend uitgekeerd van 20 dollarcent per aandeel. Uitgaande van één aandeel per kilo milk solids is deze dividenduitkering als meest recente nabetaling in de Internationale Melkprijsvergelijking opgenomen. Over het melkprijsjaar 2020-2021 was de definitieve melkprijs 7,54 Nieuw-Zeelandse dollar per kilo milk solids en de dividenduitkering eveneens 20 dollarcent.


Verenigde Staten klasse III

In de Verenigde Staten lag in augustus 2022 de omgerekende melkprijs 28 cent per 100 kilo hoger dan in juli 2022 en 22,33 euro hoger dan in augustus 2021. De Amerikaanse klasse III-melkprijs is gestegen van 15,96 dollar in augustus 2021 naar 22,52 dollar per hundredweight in augustus 2022. Dit is een plus van 41 procent. Uitgedrukt in euro’s is de prijsstijging in deze periode met 66 procent veel hoger, door de forse stijging van de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Een hundredweight weegt overigens 45,36 kilo.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer