ZLTO: 'Handelingsperspectief boer nodig in waterbeheer Rivierenland'

Klimaatverandering is een van de pijlers in het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP) van waterschap Rivierenland. De focus ligt op het voorkomen van droogte en verdroging. ZLTO onderschrijft het WBP in hoofdlijnen, maar voorziet het waterschap van aanvullingen in de kantlijn.

ZLTO%3A+%27Handelingsperspectief+boer+nodig+in+waterbeheer+Rivierenland%27
© Waterschap Rivierenland

'Wij constateren dat het waterbeheerprogramma van waterschap Rivierenland een zekere globaliteit in zich heeft. Wij realiseren ons dat dit niet anders kan, want de concretisering van het beleid vindt plaats in de komende jaren. Niettemin wijzen we het waterschap erop dat agrariërs gebaat zijn bij beleid dat gericht is op het bieden van handelingsperspectief', aldus regiobestuurder Adrie Bossers in een zienswijze die is gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rivierenland.

'Een dergelijke aanpak versterkt het vakmanschap van de boer. Positieve prikkels zijn effectiever en duurzamer dan dwingende en/of beperkende regels. Dat geldt ook voor het bodem- en waterbeheer. Op bedrijfsniveau leidt dat tot vergroting van het watervasthoudend vermogen van gronden in tijden van droogte en het waterdoorlatend vermogen onder natte omstandigheden. Zo helpt de agrariër zichzelf en de waterschapsdoelen.'


Watersporen

Dat de focus in het Ontwerp Waterbeheerprogramma ligt op het voorkomen van droogte en verdroging, vindt ZLTO een juiste keuze, gelet op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de te verwachten klimaatverandering. Bossers: 'Wel staan we daarbij een integrale aanpak voor. De verschillende 'watersporen' komen namelijk op het boerenbedrijf samen. De waterbeschikbaarheid, efficiënt nutriëntenbeheer, goed bodembeheer, het bevorderen van waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast liggen in elkaars verlengde.'

Agrariërs komen volgens de bestuurder daarbij soms voor onmogelijke dilemma's te staan. Hij geeft als voorbeeld de wens tot waterconservering en verhoogde grondwaterstanden die sneller leiden tot wateroverlast. 'Wij zijn van mening dat het droogteprobleem allereerst een maatschappelijk probleem is. En daarmee een maatschappelijke opgave.'

Volgens ZLTO mag deze opgave niet afgewenteld worden op individuele agrarisch ondernemers. Ze roept het waterschap daarom op om samen te bezien op welke wijze een oplossing gevonden kan worden in het veranderende risicoprofiel van gronden en teelten.


Lastenstijging

ZLTO beseft als geen ander dat het waterschap voor grote uitdagingen staat. 'Terecht constateert het waterschap dat er nagenoeg geen draagvlak is voor lastenstijging als die niet gepaard gaat met een sterke verhoging van het serviceniveau', schrijft Bossers. 'Dat dwingt tot prioritering, pragmatisch handelen en zoeken naar samenwerking om te komen tot uitvoering van gewenst beleid. Deze lijn onderschrijven we.'

Ook ZLTO-afdeling Rijk van Nijmegen heeft met een zienswijze gereageerd op het Ontwerp Waterbeheerprogramma van waterschap Rivierenland. Daarmee haakt ze in op de oproep van Bossers tot samenwerking. 'Wij als agrariërs kunnen door goed bodembeheer een grote bijdrage leveren aan waterbeheer. Dat missen we in het waterbeheerprogramma. We vragen jullie om de mogelijkheden en kansen die hieruit voortvloeien samen met ons op te pakken en uit te bouwen, bijvoorbeeld via het programma BodemUP', aldus Chris Poelen, portefeuillehouder water van de afdeling.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  18° / 12°
  30 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  22° / 14°
  20 %
Meer weer