Nieuwe+sloop%2D+en+ombouwregeling+nertsenhouderij
Nieuws
© Wim van Vossen

Nieuwe sloop- en ombouwregeling nertsenhouderij

Landbouwminister Carola Schouten heeft een nieuwe sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij naar de Tweede Kamer gestuurd. De oude regeling moest worden aangepast vanwege de vervroeging van het verbod op de pelsdierhouderij sinds 8 januari 2021.

De minister wil dat de regeling zo snel mogelijk in werking treedt. Tweede Kamerleden hebben nu vier weken de tijd om op de vernieuwde regeling te reageren voordat deze aan de Raad van State wordt voorgelegd. Op grond van de oude regeling kan een sloopsubsidie alleen worden toegekend als er sprake is van vrijwillige beëindiging door de pelsdierhouder. Daar is sinds de inwerkingtreding van het vervroegde verbod geen sprake meer van.

De regeling is onder meer bedoeld om verrommeling van het landschap tegen te gaan en is op een aantal punten aangepast ten opzichte van de oude regeling. Voor sloopkosten is besloten dat 100 procent van de subsidiabele kosten voortaan gesubsidieerd mogen worden. Dat was eerder 50 procent. 'Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) in 2019 kwam naar voren dat de economische stand van zaken in de pelsdierhouderij, gegeven de wereldwijde ontwikkelingen van de marktprijzen, zodanig was dat een deel van de bedrijven de productie tijdelijk heeft gestaakt omdat hun variabele kosten hoger waren dan de opbrengsten', schrijft de minister in een toelichting.


Zelf bijdragen

In 2020 trad een verdere verslechtering op van de prijssituatie in de markt. Schouten: 'Het is daarmee aannemelijk dat het voor een deel van de bedrijven niet mogelijk is, of financieel onvoldoende stimulerend is, om zelf 50 procent van de sloopkosten bij te dragen. Aangezien met de subsidieregeling wordt beoogd dat locaties worden gesloopt of omgebouwd naar een ander bedrijf, ter voorkoming van ongewenste verrommeling, verpaupering en criminaliteit, is besloten om het subsidiepercentage te verhogen van 50 procent naar 100 procent van de subsidiabele kosten.


Het subsidiepercentage voor ombouw van 40 procent is ongewijzigd gebleven. Anders dan het subsidiepercentage voor sloop, gaat het bij ombouw om investeringskosten. Die kosten kunnen later weer terugverdiend worden.


Omheiningen, inventaris en werktuigen

Tot nu toe kwamen de kosten van sloop en afvoer van omheiningen en van het verwijderen en afvoeren van de tot het gebouw of bouwwerk behorende inventaris en werktuigen niet voor subsidie in aanmerking. Dat is in de nieuwe regeling wel het geval. Het ministerie van LNV acht het niet aannemelijk dat omheiningen en inventaris gemakkelijk kunnen worden doorverkocht, aangezien de markt daarvoor is weggevallen.


Vanwege het vervroegd stoppen hebben alle nertsenhouders recht op nadeelcompensatie van de overheid. De nadeelcompensatie is vanaf maart aan te vragen. De nadeelcompensatie betreft de gederfde inkomsten van de nertsenhouders voor de komende drie jaar, een tegemoetkoming bij het vinden van ander werk, een bijdrage aan de ontslagvergoeding voor het personeel en een vergoeding voor het waardeverlies van hun fokdieren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer