LTO%3A+%27Legalisering+PAS%2Dmelders+duurt+te+lang%27
Nieuws
© DIRK HOL

LTO: 'Legalisering PAS-melders duurt te lang'

LTO Nederland vindt dat PAS-melders te lang in onzekerheid moeten verkeren, voordat legalisering van de gerealiseerde activiteiten plaatsvindt. Daarnaast is LTO van mening dat bedrijven die onder de PAS-regeling waren vrijgesteld, zowel van een melding als aanvraag voor een natuurvergunning, ook moeten worden gelegaliseerd.

Die stelling van LTO volgt op een bericht van RVO.nl. Deze overheidsinstantie heeft woensdag PAS-melders en andere bedrijven die ten onrechte nog geen natuurvergunning hebben, geïnformeerd over de te volgen procedure om in aanmerking te komen voor toestemming van de gemelde activiteiten.

Zij moeten voor 14 augustus bij RVO.nl melden of zij nog toestemming dan wel een natuurvergunning nodig hebben. Het verlenen van toestemming zal op zijn vroegst pas in 2021 mogelijk zijn.


Het gaat in de aangekondigde procedure om legalisering van gerealiseerde activiteiten van boeren, waarvan de depositie tussen de 0,05 en de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/hectare per jaar bleef.


Officiële melding van activiteiten

Ondernemers konden destijds onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunningaanvraag doen, voorheen volstond een officiële melding van de activiteiten. In totaal zijn er zo'n 3.300 zogeheten PAS-melders.

Na de Raad van State uitspraak van 29 mei vorig jaar was deze werkwijze niet langer mogelijk. De Raad van State vernietigde talloze natuurvergunningen en veegde de PAS van tafel. Hierdoor moet voor alle activiteiten die stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken een natuurvergunning zijn verleend. De al verleende natuurvergunningen bleven in stand.


Natuurvergunning

Duizenden bedrijven beschikken niet over een natuurvergunning, terwijl zij onder de regels van de PAS wel legaal hun bedrijf voerden. Sindsdien verkeren de ruim 3.300 boeren in grote onzekerheid of hun bedrijfsactiviteiten wel zijn toegestaan. Eind vorig jaar heeft het kabinet na diverse gesprekken met LTO en het toenmalige Landbouw Collectief toegezegd dat er legalisatie zou plaatsvinden.

Met de woensdag gecommuniceerde procedure komt aan de onzekerheid van deze bedrijven nog geen eind. De ondernemers die een melding bij RVO.nl gaan doen, krijgen nog geen duidelijkheid over hoe ze hun bedrijfssituatie legaal kunnen houden. Wanneer precies en hoe de legalisatie zijn beslag gaat krijgen, is nog niet bekend.

Het kan ook nog langer duren dan 2021, omdat stikstofruimte gemaakt moet worden voor toestemming. Met de meldingen wordt vastgesteld om hoeveel stikstofruimte het gaat. Dit is een goede eerste stap. Maar LTO Nederland vindt deze periode te lang duren en heeft er daarom steeds voor gepleit dat het omzetten van een melding naar een vergunning op een andere manier wordt geregeld. Daar zijn volgens LTO ook juridische mogelijkheden voor.


Bedrijven zonder melding

Naast de PAS-melders zijn er ook bedrijven met een zeer lage depositie van minder dan 0,05 mol/ha/jaar. Zij waren onder de PAS-regels vrijgesteld van zowel het doen van een melding als het aanvragen van een Natuurvergunning. Ook deze groep bedrijven moet worden gelegaliseerd, vindt LTO Nederland. Dat geldt tenslotte ook voor de bedrijven aan wie ten tijde van de PAS een natuurvergunning kon worden verleend, maar om allerlei redenen in de procedures zijn gestrand.

RVO.nl stelt dat de gerealiseerde bedrijfssituatie het vertrekpunt is. Daarop zijn er twee uitzonderingen als aangetoond kan worden dat verplichtingen zijn aangegaan voor eventueel nog niet gerealiseerde ruimte. Dat betekent dat eventuele latente ruimte in de melding zou vervallen.


Voorbereiding

LTO Nederland adviseert ondernemers dan ook om de onderbouwing van meldingen van bedrijfssituaties goed voor te bereiden, daar de tijd en nodige aandacht aan te geven en daar zo nodig een bedrijfsadviseur bij in te schakelen. Het gaat immers om het vastleggen van de melding in een vergunning waar men waarschijnlijk nog lang aan vastzit. LTO Nederland raadt de ondernemers die bericht van RVO.nl hebben ontvangen ook aan om het formulier op de website van RVO.nl op tijd in te vullen en te versturen.

Tot 14 augustus is het via de website van RVO.nl mogelijk om de verzochte informatie door te geven over de activiteit en of formaliseren daarvan nog nodig is. Zolang er nog geen duidelijkheid is of toestemming kan worden verleend, vindt er geen actieve handhaving plaats op activiteiten die conform een gedane PAS-melding worden uitgevoerd.

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 3°
  80 %
Meer weer