Pachters+manen+politiek+tot+actie+over+pachtprijs+landbouw
Nieuws
© Wageningen University en Research

Pachters manen politiek tot actie over pachtprijs landbouw

De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) roept staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken op om voor de pachters van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) tot maatwerk voor de betaling van de pachtprijs te komen. Door de coronacrisis staat het water hun soms aan lippen.

Veel pachters op zowel akkerbouw- als melkveebedrijven worden getroffen door de gevolgen van de coronamaatregelen en de markteffecten daarvan. 'Dit alles gaat voor veel landbouwers nare gevolgen hebben voor de kaspositie', zegt waarnemend voorzitter Hans Meijer van de BLHB. 'Dit is uiterst zorgelijk.'

De BLHB pleitte eerder voor maatwerk per pachter en riep in mei verpachters op om met hun pachters in overleg te treden om tot een regeling voor de pachtprijs te komen als dat nodig is. Het RVB verleende vervolgens drie maanden betalingsuitstel. 'Maar dit sorteert bar weinig effect, met name voor de akkerbouw.' Pachters manen de politiek nu tot actie via een brandbrief.


Grote verschillen

De verschillen op bedrijven zijn namelijk te groot om één maatregel voor te stellen, betoogt Meijer. 'Mogelijke oplossingen zijn uitstel of een regeling voor de pachtprijsbetaling, geen pachtprijsverhogingen doorvoeren of gedeeltelijk kwijtschelden van de pachtprijs. Uiteraard in samenhang met de ondersteunende maatregelen van de overheid.'

Omdat de pachtgevolgen per landbouwbedrijf zo sterk verschillen, is maatwerk echt noodzakelijk

Hans Meijer, waarnemend voorzitter Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB)

De BLHB heeft het RVB, een van de grote verpachters van landbouwgrond in Nederland, hiervoor eerder direct benaderd. 'Het RVB startte positief', zegt Meijer, en liet weten dat de (erf)pachters die gebruik willen maken van maatwerkoplossingen zich bij de rijksoverheid kunnen melden.


Veel vragen door coronacrisis

'De BLHB had liever gehad dat de pachter zich tot een persoon, rentmeester, kon richten, maar deze vorm van relatiebeheer kent het RVB helaas niet.' De pachters die deze weg volgden, krijgen per omgaande digitaal de melding dat vanwege de coronacrisis het RVB van veel kanten vragen heeft ontvangen en druk is.

'Vervolgens wordt erop gewezen dat het kabinet maatregelen heeft genomen ter bescherming van de economie waar de ondernemer en pachter mogelijk gebruik van kunnen maken. Daarnaast wordt meegedeeld dat het RVB bereid is uitstel van betaling van drie maanden te verlenen, tot 1 augustus 2020, voor de verschuldigde pachtsom.'


Teleurstelling groot

De BLHB is erg teleurgesteld over de onpersoonlijke wijze waarop het RVB dit aanpakt. 'Het beloofde maatwerk blijkt een eenheidsaanpak op afstand te zijn. Voor zover ons bekend is er in geen enkel geval contact met de pachter opgenomen. Dit is onder de maat wat ons betreft.'

Dat het RVB drie maanden uitstel geeft, lijkt op een mooie tegemoetkoming. 'Maar het RVB kent de agrarische sector onvoldoende', stelt de voorzitter. 'Dit zou je van deze grote verpachter in Nederland wel mogen verwachten.' Het uitstel van drie maanden biedt voor veel bedrijven en zeker voor de akkerbouw geen oplossing, vindt hij.


Inkomsten na de oogst

'De inkomsten van de akkerbouwer zijn pas na de oogst te verwachten. De eerste inkomsten van de graan- en graszaadoogst van dit jaar worden pas in september verwacht en de opbrengsten uitgedrukt in geld zijn relatief laag.'

De akkerbouwers die als gevolg van de coronacrisis in problemen zijn gekomen, zullen dan ook nog niet in staat zijn hun pachtsom te betalen, duidt de pachterskoepel. 'De rekening-courant is op een akkerbouwbedrijf in een gemiddeld jaar in de maand augustus het slechtst.'

Bedrijven die door instorten van de aardappeloogst zwaar zijn getroffen, hebben daarom veel te weinig aan drie maanden uitstel. 'De belofte van maatwerk wordt door het RVB niet waargemaakt. Omdat de pachtgevolgen per landbedrijf zo sterk verschillen, is maatwerk echt noodzakelijk. Anders voorzie ik veel problemen die we nog kunnen voorkomen.'


Brandbrief

In de nu verstuurde brandbrief roept de BLHB staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken op om maatwerk te leveren volgens de eerder gedane belofte van de politiek om met oplossingen te komen, die voor de pachters van het RVB maatwerk voor de betaling van de pachtprijs opleveren.

In de brief constateert de pachtersbond ook fijntjes dat de bedrijfseconomische kennis van het agrarische bedrijf bij het RVB nogal tekortschiet. 'Het aanbod voor het uitstel van drie maanden onderschrijft dat.' De BLHB dringt er bij de staatssecretaris op aan deze gaten in de agrarische kennis bij het RVB te dichten.


Verplicht

'Wij denken dat een van de grootste verpachters van landbouwgrond in Nederland dat aan haar stand verplicht is', besluit Meijer. Over andere verpachters dan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft hij tot vandaag weinig of geen kritiek ontvangen. 'Dat stemt ons tevreden en laat zien dat het ook anders en beter kan.'

Weer

 • Zondag
  6° / 2°
  70 %
 • Maandag
  9° / -1°
  10 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
Meer weer