LTO+Nederland%3A+stabiliteit+voedselvoorziening+is+prioriteit
Nieuws
© VidiPhoto

LTO Nederland: stabiliteit voedselvoorziening is prioriteit

Het coronavirus begint ook gevolgen voor de land- en tuinbouw te hebben, ziet belangenbehartiger LTO Nederland. De impact verschilt op dit moment sterk per sector, maar de koepel benadrukt dat de stabiliteit van de voedselvoorziening hoge prioriteit heeft.

Boeren en tuinders spelen daarbij een cruciale rol. Verergering van de epidemie zou namelijk grote gevolgen voor de gehele sector kunnen hebben, stelt LTO in een update over het coronavirus.

Kern van de overheidsinzet moet zijn dat het virus onder controle wordt gebracht. LTO Nederland benadrukt dat de stabiliteit van de voedselvoorziening een belangrijke prioriteit heeft, als het virus zich verder verspreidt.

Inzet arbeidskrachten onzeker

De beschikbaarheid van voldoende arbeidskracht is een groot punt van zorg, ziet LTO, zeker gezien de drukke periode die zoals gebruikelijk in het voorjaar aanbreekt. In de tuinbouw zijn ondernemers in grote mate afhankelijk van seizoensarbeid, veelal door werknemers uit Oost-Europese landen.

'Ketenpartijen werken zo veel mogelijk samen om te voorkomen dat er knelpunten ontstaan'

Het aantrekken en vasthouden van personeel kan moeilijk worden op het moment dat de epidemie zich uitbreidt en de onrust toeneemt, zeker als landen beperkingen opleggen aan het vrije verkeer van personen.


Logistieke kosten stijgen

De transportkosten van voedsel en non-food kunnen door de vastlopende logistiek van sommige getroffen landen ook voor de Nederlandse sector snel oplopen.

Omdat koelcontainers op de kade blijven staan en afvaarten geannuleerd worden stijgen de kosten van koel- en vriestransport op dit moment al, constateren bedrijven in de logistieke sector.

De afzet van producten in zowel in binnen- als buitenland, wordt bij sommige sectoren, zoals bloemen en sierteelt, op dit moment al fors geraakt. De wegvallende vraag in Azië en Italië heeft een impact op de handelsprijzen, die ook door de telers gevoeld wordt.

Multifunctionele landbouw

Ook de multifunctionele landbouw, de bedrijfstak van agrarisch ondernemers met een nevenactiviteit zoals zorg of recreatie met een jaarlijkse omzet van 900 miljoen euro, merkt effecten.

Het gaat dan vooral om annuleringen van de verhuur van vergaderzalen, groepsuitjes en overnachtingen, zoals ook de rest van de horeca die ondervindt.

Voor bijvoorbeeld de zorglandbouw geldt dat cliënten en mantelzorgers op de diensten van de sector kunnen blijven rekenen, net als in de kinderopvang. De ondernemers volgen de aanwijzingen van het RIVM, naast de gebruikelijke hygiëneprotocollen.

Aandachtspunten

Het in de benen houden van logistiek en transport heeft prioriteit, stelt LTO. Ketenpartijen werken zo veel mogelijk samen om te voorkomen dat er knelpunten ontstaan. Momenteel worden vooral preventieve maatregelen genomen en is nog geen directe actie vereist. LTO staat met relevante ketenpartijen in nauw contact.

In het verlengde daarvan is het openhouden van de Europese grenzen cruciaal. Dat geldt voor zowel personen als voor goederen. Naast de Nederlandse markt zijn de belangrijkste afnemers van Nederlandse landbouwproducten onze vier directe buurlanden.

Van de totale Nederlandse landbouwexport gaat 25 procent naar Duitsland en 11 procent naar België. Meer dan driekwart van de Nederlandse export in landbouwproducten vindt plaats binnen de Europese grenzen.

Maatregelen overheid

De Nederlandse overheid kan verschillende maatregelen nemen om de economische impact van het virus te beperken. Zo bereidt de staatssecretaris van EZK een verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten voor, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Bedrijven die door het coronavirus minder werk hebben voor hun medewerkers kunnen onder voorwaarden werktijdverkorting aanvragen. Mochten er op termijn additionele maatregelen nodig zijn voor de land- en tuinbouw in het bijzonder, dan is het zaak dat die voortvarend worden ingezet.

Inzet LTO Nederland

Vanwege de grote zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van voldoende arbeid heeft LTO Nederland een Taskforce Arbeid ingesteld. Deze bestaat uit onder andere specialisten van het Sociaaleconomisch Beleidsteam van LTO en medewerkers van LTO Arbeidskracht.

Laatstgenoemde is de dienstverlener voor agrarische werkgevers op het gebied van het vinden, uitbetalen, opleiden en verzekeren van seizoenarbeiders en vaste medewerkers. LTO Nederland staat daarnaast in nauw contact met de overheid.

Onder andere met het ministerie van LNV en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar ook werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland, Greenports Holland en de ketenpartijen van de 19 verschillende sectoren wiens belangen de vereniging behartigt zijn aangehaakt.

Ledencontact is geborgd

Vakgroepen, portefeuilles en de regionale LTO’s staan via hun netwerken en de informatie- en contactcentra in nauw contact met leden om veel mogelijk bijstand te bieden bij zorgen en onzekerheid over hun bedrijfsvoering in relatie tot de coronacrisis.

Tevens wordt door LTO Nederland ook in Brussel de vinger aan de pols gehouden over internationale ontwikkelingen en eventuele Europese crisismaatregelen, laat de koepelorganisatie voor de land- en tuinbouw weten.

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer