Pilot Akkerbelt brengt vergroening naar next level

Akkerbelt is een van de pilotprojecten waarin ideeën voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden geïnventariseerd. 'We dragen bouwstenen aan voor het nieuwe GLB. Tegelijk willen we op het gebied van vergroening een kwaliteitsslag maken', zegt Mark Geling namens het dagelijkse bestuur van Akkerbelt.

Pilot+Akkerbelt+brengt+vergroening+naar+next+level
© Haijo Dodde

'Binnen Akkerbelt komen we op regionaal niveau met voorstellen voor vergroeningsmaatregelen op en rond de boerenbedrijven. Vervolgens gaan we ze in een gebiedspilot testen waarin een cluster van enkele boeren samenwerkt met andere gebiedspartijen. In 2021, kort voordat het nieuwe GLB start, willen we definitief vaststellen welke methoden voor vergroenen het meest geschikt zijn', verklaart Geling.

Geling is akkerbouwer in Zeewolde en als afgevaardigde van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) lid van het dagelijkse bestuur van Akkerbelt. FAC vormt met acht andere collectieven een denkbeeldige band door het Nederlandse akkerbouwlandschap. Dit zijn vooral regionale agrarische natuurorganisaties die samen input leveren voor de GLB-pilot en uiteindelijk voor het nieuwe GLB.

Het gaat om Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen, Poldernatuur Zeeland, Collectief Waadrâne, Collectief Midden-Groningen, Agrarisch Natuur Drenthe, Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden, Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid en Coöperatie Collectief Hoeksche Waard.

Vergroenen moet meer zijn dan inzaai van vanggewassen

Mark Geling, dagelijks bestuurslid Akkerbelt

Vijf thema's

De Europese Unie hanteert biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat en inpasbaarheid in de bedrijfsvoering als vijf thema's waarop de groene diensten moeten aansluiten.

Vanwege het regionale maatwerk dat Akkerbelt nastreeft, is het daarnaast de bedoeling dat de vergroening recht doet aan de specifieke gebieds- en bedrijfskenmerken. Om deze kenmerken te benoemen, overleggen de akkerbouwcollectieven met gebiedspartners en via LTO en NAJK ook met andere agrarische ondernemers in de regio.

Positieve bijdrage

'In Flevoland hebben we voor het opstellen van een gebiedsplan met de provincie en het waterschap rond de tafel gezeten', meldt Geling. 'Samen komen we tot de conclusie dat de bodem de basis moet zijn voor verdere vergroening op onze bedrijven. Het betekent dat we vooral maatregelen willen invoeren die een positieve bijdrage leveren aan de bodemkwaliteit en beperking van het verlies aan mineralen.'

Wico Dieleman is via ZLTO en ook vanuit Poldernatuur Zeeland actief in het landelijk kernteam van Akkerbelt. Dit team is de uitvoeringsorganisatie en levert ondersteuning aan het bestuur van de GLB-pilot.

Groenblauwe dooradering

Dieleman legt uit dat de maatregelen die akkerbouwers zelf ontwikkelen en testen voor vergroening, enerzijds betrekking hebben op het bouwplan en anderzijds op het creëren van een groenblauwe dooradering binnen de verschillende akkerbouwregio's.

'In het bouwplan gaat het bijvoorbeeld om het opnemen van extensieve gewassen of graanstoppels die in de winter blijven staan om akkervogels bescherming te bieden of vogelakkers die daarvoor speciaal worden aangelegd. Verder kun je denken aan niet-kerende grondbewerking', vertelt Dieleman.

'De dooradering betreft lijnvormige elementen, zoals akkerranden, opgaande beplantingen (struwelen) of waterlopen die zorgen voor een effectieve ecologische infrastructuur op gebiedsniveau. Daarvan kunnen onder meer vogels, bestuivers en andere nuttige insecten profiteren.'

Puntensysteem

Belangrijk onderdeel van Akkerbelt is het ontwikkelen van een puntensysteem om de inzet voor vergroening te waarderen. 'Het is de bedoeling dat er een soort groslijst komt', stelt Dieleman. 'Een akkerbouwer heeft dan keuze in de wijze waarop de vergroening ofwel de ecoregeling in pijler 1 van het GLB wordt ingevuld. Het puntensysteem moet passen bij de vergroeningsthema's van Brussel.'

De vergroeningsregels voor het nieuwe GLB moeten praktisch haalbaar zijn voor de agrarische ondernemers, stelt Geling tot slot. 'Dat is een absolute voorwaarde. Het gaat niet alleen om de voorlopers die hieraan kunnen voldoen, maar uiteindelijk moet het hele peloton mee', zegt hij.

Kwaliteitsimpuls

'Verder is het onze doelstelling om de vergroening een kwaliteitsimpuls te geven. Het gaat verder dan alleen de inzaai van vanggewassen. De maatregelen die we voorstellen, moeten echt iets toevoegen aan de biodiversiteit en aan de bodem en de andere thema's die belangrijk zijn. Bovendien moet het een aanzet zijn tot innovaties en ook uiteindelijk een economische betekenis hebben.'

Zeven pilots leveren input voor nieuw GLB
Akkerbelt is onderdeel van zeven pilots waarin ideeën voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden geïnventariseerd en getest. LTO Nederland en BoerenNatuur coördineren deze pilots. Gezamenlijk leveren zij input aan het Nationaal Strategisch Plan (NSP) waarin Nederland de lijnen uitzet voor het GLB na 2021. Binnen het pilotproject Akkerbelt maken regionale akkerbouwcollectieven gebiedsplannen voor delen van hun werkgebied. Daarin schetsen ze een nieuwe aanpak van de vergroening en de vergroeningsmaatregelen die in het veld worden getest. De uitvoering van veldmaatregelen start dit najaar en vindt hoofdzakelijk in 2020 plaats. Vanaf 2021 is het de bedoeling dat praktijkbedrijven aan de slag gaan met de nieuwe vergroeningsregels. De pilots voor het nieuwe GLB worden gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  30° / 17°
  40 %
 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  22° / 14°
  20 %
Meer weer