Subsidieregeling+voor+water+en+bodem
Nieuws
© Archief

Subsidieregeling voor water en bodem

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt in 2018 350.000 euro beschikbaar aan agrariërs die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit of die helpen de bodemdaling tegen te gaan. De subsidieregeling waarmee dit geld beschikbaar wordt gesteld is sinds vrijdag 8 juni van kracht.


De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Door klimaatverandering krijgen zij te maken met extreme neerslag, maar ook droogte, verzilting en bodemdaling. Dat vraagt inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil Waterschap Amstel, Gooi en Vecht handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Dafarom heeft het waterschap in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO en de buurwaterschappen subsidieregelingen voor Noord-Holland en voor Utrecht/Zuid-Holland opgesteld voor de periode 2018-2021.

Verbeteren waterkwaliteit

Agrariërs kunnen subsidie krijgen voor activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Agrariërs in Noord-Holland kunnen via het landbouwportaal subsidie aanvragen, maar ook een bodem- of erfcoach op hun bedrijf vragen om advies. Agrariërs in Utrecht/ Zuid-Holland kunnen met hulp van een adviseur van het agrarisch collectief via een agrarisch waterplan subsidie aanvragen. Voorwaarde hierbij is dat tenminste twee agrariërs samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Gebiedsgericht wil zeggen in een waterhuishoudkundige eenheid, zoals een polder of een watergang (sloot).

Regelingen in een notendop

In aanmerking komen éénmalige en bovenwettelijke maatregelen geselecteerd uit de BOOT-lijst (Besluit Overleg Open Teelten). Bovenwettelijk betekent dat de maatregelen verder gaan dan volgens de bestaande regelgeving verplicht is. Agrariërs kunnen per gebied kleinschalige investeringsmaatregelen nemen. Zij kunnen zelf bepalen welke maatregelen uit de stimuleringsregeling zij uitvoeren. Voorwaarde is dat er geen andere waarden geschaad worden. Denk aan weidevogelkerngebieden, verbeteren biodiversiteit en cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Praktische info

Voor agrariërs in Noord-Holland is 150.000 euro beschikbaar en kunnen via het landbouwportaal tot en met 31 december 2018 aanvragen worden ingediend. Voor agrariërs in Utrecht/Zuid-Holland is 200.000 euro beschikbaar en kunnen via een aanvraagformulier tot en met 14 september 2018 aanvragen worden ingediend.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  17° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  15° / 12°
  70 %
Meer weer