Reguliere+pacht+kalft+verder+af
Ingezonden
© Han Reindsen

Reguliere pacht kalft verder af

Voldoet de pachtwet nog wel in de praktijk? LTO vindt het verbeteren van de landbouwstructuur essentieel voor de continuïteit van de landbouw en het vernieuwen van de pachtwet is noodzakelijk om dit te ondersteunen. Maar ook het aanpassen van de Gecombineerde opgave om grond delen te bevorderen is gewenst.

Een goede landbouwstructuur moet het doel zijn van een nieuwe pachtwet. Landbouwbedrijven moeten voldoende grond bij huis hebben en de zekerheid hebben dat ze 90 procent van de grond voor langere tijd kunnen gebruiken tegen een prijs gerelateerd aan het opbrengend vermogen van de grond.

Grond bij huis betekent efficiënt werken, ruimte voor weidegang en minder landbouwverkeer op de openbare weg. De zekerheid dat grond voor langere tijd in gebruik blijft, zorgt voor investeringen in grondverbetering die bijvoorbeeld nodig zijn voor een goede afwatering. Ook kan er worden geïnvesteerd in de bemestingstoestand en de gezondheid van de grond.

Kavelruil

Middelen om tot een goede landbouwstructuur te komen, zijn bijvoorbeeld kavelruil en pacht. Voor kavelruil ondersteunt LTO diverse initiatieven in het land en het mag duidelijk zijn dat kavelruil een bewezen instrument is dat om de zoveel jaar herhaald moet worden.

Een goede landbouwstructuur moet het doel zijn van een nieuwe pachtwet

Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Pacht en Veiligheid

De vertegenwoordigers van pachters en verpachters zijn het erover eens dat de pachtwet gemoderniseerd moet worden. Daarom zijn zij, inclusief LTO, het akkoord van Spelderholt overeengekomen. In dit akkoord worden concrete voorstellen gedaan om de huidige pachtwet te verbeteren.

Utopie

Het is bijzonder dat partijen tot dit akkoord zijn gekomen, omdat het een utopie is om alle pachters en verpachters tevreden te stellen. We moeten realistisch zijn en constateren dat het bij pacht geven en nemen is.

Het akkoord van Spelderholt is aangeboden aan het ministerie van LNV en LTO is constructief in gesprek met het ministerie van LNV om de pachtwet te moderniseren. De cijfers geven aan dat de tijd dringt, want als we niets doen is over tien jaar het areaal reguliere pacht teruggelopen tot minder dan 10 procent van het totale areaal.

Grond uitwisselen

Vorige week gepubliceerde cijfers geven aan dat het areaal reguliere pacht blijft dalen, terwijl de liberale pacht verder toeneemt. Opvallend is dat teeltpacht afneemt, terwijl juist het uitwisselen van grond tussen akkerbouwer en veehouder sterk toeneemt.

Gezien de discussie over grondgebondenheid en bodemvruchtbaarheid wordt het uitwisselen van gronden tussen akkerbouwers, bloembollenkwekers, boomkwekers en melkveehouders steeds belangrijker. Het is juist daarom opvallend dat teeltpacht terugloopt.

Gecombineerde opgave

LTO vindt dat de uitwisseling van gronden tussen landbouwers makkelijker moet worden, vooral door de Gecombineerde opgave aan te passen, zodat het gebruik goed opgegeven kan worden. De melkveehouder heeft immers te maken met mineralen en de melkveewet, de akkerbouwer heeft weer te maken met vruchtwisseling en het gewas. De Gecombineerde opgave moet beter aansluiten bij de praktijk.

De uitdaging is om de landbouwstructuur en de uitwisseling van gronden tussen landbouwers sterk te verbeteren. De modernisering van de pachtwet en de Gecombineerde opgave zijn hiervoor essentieel en laten we dan niet vergeten dat de jonge agrariërs voldoende kansen moeten krijgen om pacht in te zetten als financieringsinstrument en onderpacht te voorkomen.

Alfred Jansen
LTO-portefeuillehouder Pacht en Veiligheid

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer