Van+den+Hout%3A+%27geen+verdeeldheid+binnen+PS%27
Nieuws
© Wim Roefs

Van den Hout: 'geen verdeeldheid binnen PS'

Volgens gedeputeerde Johan van den Hout (Ecologie en Handhaving) is er geen sprake van verdeeldheid binnen Provinciale Staten van Noord-Brabant over het achterhouden van het rapport BPO-pilot 'Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming.'

Van den Hout wijst op het feit dat PS niet aan de bel hebben getrokken toen het rapport in november openbaar werd. Hij negeert daarmee de scherpe kritiek van onder meer ChristenUnie-SGP, CDA en GroenLinks dat het rapport niet direct gedeeld is, bijvoorbeeld al in december 2016 toen de resultaten van de pilot bekend waren. Provinciale Staten stemden op 7 juli 2017 in met de maatregelen om de stikstofemissie van de Brabantse veehouderij versneld terug te dringen.

Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP vindt de reactie van Van den Hout dan ook opmerkelijk. 'Een heel bijzondere reactie van de gedeputeerde. Aanleiding van het onderzoek naar de industrie was juist een gelijk speelveld creëren tussen veehouderij en industrie. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dit speelde al voordat het aanscherpen van het stikstofconvenant voor de veehouderij aan de orde was. Nu worden kleine boerenbedrijven over de kling gejaagd, terwijl tegelijkertijd de industrie ongemoeid gelaten wordt. Dat kan echt niet.'

'Niet relevant'

Van den Hout stelt dat het bewuste rapport geen informatie bevat die relevant zou zijn geweest voor het debat over de versnelde transitie van de landbouw. 'De besluitvorming in PS van 7 juli ging over het stikstofconvenant met de landbouw; het BPO rapport ging over naleving van de Natuurbeschermingswet in relatie tot de PAS door de industrie.'

Iedereen weet hoe gevoelig en ingewikkeld het stikstofdossier is

Van dertig procent van de onderzochte industriële bedrijven bleek dat zij ten onrechte niet beschikten over een Nb-vergunning. Van den Hout: 'Om die situatie recht te trekken, heeft het BPO eerst een plan van aanpak opgesteld om de industrie te wijzen op deze tekortkoming. Dat is in november 2017 gepresenteerd.'

'Not amused'

Maar die redevoering voor het in de la leggen van de uitkomsten wil er bij diverse Statenleden niet in. Eerder al reageerden Hermen Vreugdenhil (CU-SGP) en Ton Braspenning (CDA) uiterst kritisch over de handelwijze van het BPO. Ook Hagar Roijackers van GroenLinks reageert fel: 'Dit is niet goed. Als Provinciale Staten moeten we weet hebben van dit soort pilots en rapporten. Over de uitkomsten van de pilot zijn zeker vragen te stellen. Iedereen weet hoe gevoelig en ingewikkeld het stikstofdossier is. Wij zijn dan ook not amused.'

Voor GroenLinks maakt het geen verschil waar de emissie van stikstof vandaan komt. 'Voor ons gaat het om het risico op verdere belasting van de natuur door stikstofdepositie, uit welke hoek dan ook. Het rapport bewijst eens te meer dat het PAS instrument in de praktijk niet werkt. Het brengt niet goed in kaart wat de bronnen zijn, wat de effecten zijn. Los daarvan steekt het ons dat informatie achterblijft waaruit blijkt dat de industrie zoveel schade aan het milieu toebrengt omdat de vergunning systematiek daar geen duidelijk over geeft. Er is gewoon minder ruimte dan vergund. Dit geeft een heel vieze smaak in de mond.'

Weer

 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  25° / 15°
  60 %
Meer weer