Melkveehouderijvoorzitter vraagt respect voor elkaar

Wil Meulenbroeks is na de zomer de nieuwe voorzitter van LTO-vakgroep Melkveehouderij. Hij wil zich vooral inzetten voor meer maatschappelijk draagvlak voor de sector en solidariteit onder melkveehouders. 'Ik verwacht dat melkveehouders rekening met elkaar houden. Respect voor elkaars bedrijfstypen, daar wil ik voor gaan.'

Meulenbroeks (56) houdt samen met zijn vrouw Mariëtte en zoon Rick 225 melkkoeien en 140 stuks jongvee op 47 hectare in Lage Mierde, een dorp in de Brabantse Kempen. Daarnaast werkt hij samen met zijn broer, die een deel van de jongveeopfok doet, en een neef met een akkerbouwtak.

Het systeem dat we altijd gekend hebben, is 'overleden'

Wil Meulenbroeks, nieuwe voorzitter LTO-vakgroep Melkveehouderij

Sinds enkele jaren ontwikkelt Meulenbroeks het bedrijf door op basis van duurzaamheidsdoelen. Zo werkt hij mee aan de pilot 'Ondernemend Natuurnetwerk Brabant' (ONNB), een vorm van agrarisch natuurbeheer. Hier heeft hij 10 hectare liggen.

'Ja, ik heb een vrij intensief bedrijf. Maar niemand hoeft bang te zijn dat ik er alleen voor de intensieve boeren ben. Mijn motivatie is er voor alle melkveehouders te zijn, in de breedste zin zoals we hen kennen in Nederland. Die verscheidenheid en diversiteit van bedrijven en dat we als beheerder van de groene ruimte zo belangrijk zijn, maken het prachtig om voor de sector aan de slag te gaan.'

Wat drijft u om nu voorzitter te worden?

'De afgelopen twee jaar heb ik de solidariteit onder melkveehouders zien afkalven. Groepen boeren splitsen zich af, richten eigen actiegroepen op. Begrijpelijk, de druk is hoog en er speelt veel. Maar door die versplintering worden we binnen de sector wel tegen elkaar uitgespeeld.

'Door samen op te trekken kun je meer bereiken dan met versplinteren. We moeten als LTO laten zien dat we er voor alle melkveehouders zijn. Dit betekent dat je als LTO oog en oor moet hebben voor de diversiteit in de sector.'

Wat voor bestuurder bent u?

'Ik ben een echte verbinder. Ik signaleer het vrij vlug als er spanningen ontstaan. Tot op heden zag ik knelpunten heel snel om ze tijdig bespreekbaar te maken.

'Als bestuurder was ik tien jaar actief als voorzitter van de fokkerijraad van coöperatie CRV en zeven jaar voorzitter van bedrijfsverzorger AB Brabant. Ook was ik jaren actief als voorzitter van de ZLTO-afdeling.'

Wat gaat u als vakgroepvoorzitter doen?

'Deze week zijn door het hele land 25 melkveehouders een 'reis' gestart om de nieuwe visie voor de melkveehouderij vorm te geven. Die moet een leidraad worden die we aan de leden gaan voorleggen. Half september is het concept klaar.

'Als voorzitter leid je de ondernemers de toekomst in. Maar de weg bepalen de melkveehouders zelf. Het staat voor mij buiten kijf dat dit het uitgangspunt is. Daarom wil ik binnen de kortste keren alle provincies bezoeken om met leden te spreken en te horen of dit de visie is waar we met elkaar doelen uit kunnen destilleren.'

Er zijn verschillen tussen melkveehouders in grondsoort, bedrijfstypes en regio. Hoe gaat u het draagvlak versterken?

'De belangrijkste overeenkomst is dat we allemaal melkveehouder zijn. We staan allemaal klaar voor onze dieren. Dat is de groep waarvoor ik me wil inzetten.

'Natuurlijk heb je een verdeling in grondsoort, regio, intensief, extensief, biologisch, grootschalig et cetera. Ik verwacht van leden dat ze rekening kunnen houden met elkaar en meer respect hebben voor andere bedrijfstypes. Daar wil ik aan werken.'

'Neem biologische melkveehouders. Daar wordt nogal eens denigrerend over gedaan. Onterecht, want ze hebben een mooi marktconcept. Dat verdient respect.'

U hamert ook op maatschappelijk draagvlak. Waarom?

'We richten ons nog te vaak op de politiek. Maar de politiek verwoordt wat de burger wil. We moeten dan ook meer oog hebben voor de burger. Dat betekent dat we in de communicatie echt een slag moeten maken.

'We moeten met ngo's aan tafel en als ondernemer met de burger in gesprek gaan. Bij eenzijdige of foutieve berichtgeving helpt het niet om met feiten en cijfers te slingeren. Daar is de consument dan niet vatbaar voor. Wel hebben ze gevoel voor de boer die vol passie zijn dieren verzorgt. Daar gaat het om. Dat moeten we met elkaar uitdragen.'

Betekent dit dat u de lobby wilt veranderen?

'Historisch gezien hebben we succes gehad met een defensieve houding. Dat is nu weg. Het systeem dat we altijd gekend hebben, is 'overleden'. Daarom moeten we nog proactiever opereren, coalities sluiten met ngo's en ons meer richten op de burger. Ook moeten in de vakgroep mensen zitten die communicatie belangrijk vinden.'

Kunt u een voorbeeld geven?

'We weten dat er iets aan zit te komen rond broeikasgassen. Wachten tot de overheid met regels komt, is funest. We kunnen beter zelf oplossingen zoeken. De broeikasgassen komen niet alleen van onze veehouderij. Als LTO moeten we in het onderzoek hiernaar het voortouw nemen, samen met de ketenpartijen.

'Op die manier kunnen we oplossingen aandragen die praktisch uitvoerbaar zijn en die ook in een verdienmodel zijn te stoppen. Zo kunnen we aansturen op een stimulerend in plaats van een sanctionerend beleid. Ondernemers die het goed doen, moeten worden beloond, niet gestraft.'

Hoe gaat de nieuwe vakgroep eruitzien?

'Er komen acht bestuursleden in de vakgroep. Het is belangrijk dat er een groep kritische bestuurders zit. Mensen die scherp vergaderen, de discussie aangaan, maar aan het eind van de dag wel met een gezamenlijk standpunt komen.

'Verder is bij de vorming van de vakgroep de variatie in melkveebedrijf en grondsoort belangrijk. Zo komen ook specifieke problemen, zoals fosfaatfixerende gronden, landelijk aan bod. Daarnaast letten we bij de samenstelling van de vakgroep op de geografische spreiding. Onze leden zien graag een regionaal vakgroeplid als aanspreekpunt.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer