Van+Dam+wil+waterpeil+omhoog+voor+weidevogel
Nieuws
© Eigen foto

Van Dam wil waterpeil omhoog voor weidevogel

Om de populatie weidevogels op peil te houden, moeten boeren in gebieden met agrarisch natuurbeheer inzetten op een aangepast en hoger waterpeil, vernatting en intensivering van het beheer.

Dat schrijft de demissionaire staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer in een reactie op de motie van Rik Grashoff (GroenLinks) en Henk Leenders (PvdA) om een nationaal plan van aanpak voor weidevogels op te stellen.

Bovenop het huidige beheer wil Van Dam verder in reservaten het waterpeil verhogen, verschraling tegen gaan en verruiging voorkomen. Extra geld is daar vooralsnog niet voor, wel pleit hij voor een 'andere manier van werken'.

Vrijwilligers

'Een gebiedsproces is nodig om draagvlak voor de noodzakelijk geachte maatregelen te creëren, om de deelnamebereidheid aan het agrarisch natuurbeheer te vergroten, voor het inzetten van gemotiveerde en kundige vrijwilligers', aldus Van Dam.

Ik merk hierbij op dat partijen weliswaar gunstige omstandigheden kunnen creëren voor de weidevogel, maar dat de natuur zich niet altijd laat sturen

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken)

'Uitvoering van de te nemen maatregelen, met name verhoging van het waterpeil, hebben immers vergaande consequenties voor met name agrariërs, de collectieven, de terreinbeheerders en de waterschappen.'

De staatssecretaris stelt verder dat deze aanpak tijd vergt en 'naarmate de maatregelen ingrijpender zijn er meer tijd nodig'. Van Dam: 'Ik merk hierbij op dat partijen weliswaar gunstige omstandigheden kunnen creëren voor de weidevogel, maar dat de natuur zich niet altijd laat sturen.'

Drie scenario's

Van Dam heeft aan de provincies, Boerennatuur.nl en Vogelbescherming Nederland gevraagd te komen met een plan voor de weidevogels. Wageningen University & Research en Sovon (Vogelonderzoek Nederland) hebben daartoe drie scenario's opgesteld. Deze scenario's worden nog verder uitgewerkt.

De staatssecretaris concludeert dat er voor alle scenario's een 'gebiedsgerichte aanpak' nodig met en combinatie van maatregelen in reservaten en agrarische gebieden om de achteruitgang van de weidevogelstand te keren. Hij denkt daarbij aan 'het verhogen van waterpeil/vernatting van gebieden, het verbeteren van de vegetatiestructuur, het verbeteren van maai- en beweidingsregime, het creëren van voldoende openheid en het beperken van verstoring.'

Van Dam: 'Voor alle scenario's geldt dat op gebiedsniveau een uitwerking komt waar maatregelen om predatie tegen te gaan onderdeel van zijn. De mogelijkheden voor effectief predatiebeheer lijken qua regelgeving op dit moment toereikend. Dit moet zich regionaal vertalen naar de praktijk'.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  23° / 6°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 7°
  10 %
Meer weer