Van der Wal legt gebiedsplannen ter inzage

Stikstofminister Christianne van der Wal heeft dinsdag het ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en bijbehorende milieueffectrapport ter inzage gelegd. De publiekconsultatie is geopend tot maandag 26 februari.

Van+der+Wal+legt+gebiedsplannen+ter+inzage
© Dirk Hol

Het NPLG is een gezamenlijk plan van aanpak van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In het NPLG staan zowel de nationale als de regionale doelen voor natuur, water en klimaat. Om deze op een evenwichtige manier te halen, zijn in het NPLG structurerende keuzes geformuleerd.

Die keuzes geven aan hoe in de verschillende typen gebieden kan worden gewerkt aan de natuur-, water-, en klimaatdoelen. Voorbeelden van deze structurerende keuzes zijn overgangsgebieden rond Natura 2000 en de inrichting van brede beekdalen. Uitgangspunt van de aanpak is dat de doelen in samenhang worden opgepakt, om zo toekomstbestendige keuzes te maken.


Met de publicatie van dit ontwerp-NPLG kan verder worden gewerkt aan de gebiedsgerichte aanpak voor de opgaven in het landelijk gebied, schrijft Van der Wal aan de Tweede Kamer. De provincies werken hiervoor momenteel hun Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) verder uit. Ook hebben zij de eerste maatregelpakketten aangedragen om door te gaan met de uitvoering.


Voortgang behouden

Het Rijk en de andere overheden trekken samen op in het NPLG. 'Gegeven de urgentie van de opgaven is het essentieel dat we voortgang behouden in de samenhangende aanpak van het NPLG en de PPLG's. Het publiceren van het ontwerp-NPLG draagt hieraan bij. Dit biedt namelijk verdere helderheid over de doelen, de ruimtelijke uitwerking en hoe er de komende jaren verder wordt gewerkt aan de transitie van het landelijk gebied', aldus de minister.

De terinzagelegging is een belangrijke stap richting het vaststellen van het uiteindelijke definitieve programma. Het is volgens Van der Wal aan een nieuw kabinet om het NPLG vast te stellen. 'Ik hoop dat veel mensen en alle betrokken maatschappelijke partijen een zienswijze indienen om zo het NPLG nog verder te verbeteren.'

De provincies vroegen het Rijk vorige week om een steviger generiek beleid om emissies van stikstof en broeikasgas te verminderen. Dat moet ook snel een oplossing bieden voor Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders. Daarnaast moeten langjarig financiële en juridische middelen beschikbaar komen en een beleid worden ontwikkeld gericht op doelsturing en nieuwe verdienmodellen.


Kans bij kabinetsformatie

PVV, VVD, NSC en BBB, die momenteel praten over een nieuw te vormen kabinet, riepen daarbij de demissionaire regering op een andere koers te varen. 'De nieuwe kabinetsformatie biedt een kans de samenwerking tussen Rijk en provincies met betrekking tot de opgaven voor het landelijk gebied te vernieuwen en verbeteren', lichtte de Friese gedeputeerde Femke Wiersma (BBB) toen toe. Wiersma is binnen het Interprovinciaal Overleg voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie landelijk gebied.

In de dinsdag verstuurde Kamerbrief zegt Van der Wal 'van meerdere partijen veel steun te ervaren om door te gaan met de gebiedsgerichte aanpak'. Betrokken partijen willen niet stilvallen, schrijft ze, en nu snel verdere stappen zetten naar de uitvoering. 'Zo beschouw ik ook de oproep die de gezamenlijke provincies op 15 december 2023 deden in hun propositie aan een nieuw kabinet. Ik deel met de provincies het streven om snel aan de slag te gaan en daarmee te werken aan de realisatie van de urgente opgaven in het landelijk gebied.'

Als onderdeel van de informatievoorziening rond het NPLG organiseren de betrokken ministeries een webinar. Meer informatie daarover vindt u op platformparticipatie.nl.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 12°
  50 %
 • Zondag
  18° / 12°
  80 %
 • Maandag
  20° / 13°
  70 %
Meer weer