Samenwerking+leidend+bij+PiO+Weerterland
Achtergrond
© Gemeente Nederweert

Samenwerking leidend bij PiO Weerterland

Met de aanplant van een stekelstruweel op de Bientjesrandweg in Ospeldijk werd in november 2018 het officiële startsein gegeven voor het uitvoeringsprogramma 'Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland'. Zes partijen bekrachtigden de samenwerking. Hoe staat het na ruim anderhalf jaar met de plannen?

In het uitvoeringsprogramma 'PiO Weerterland' bespreken de gemeenten Weert en Nederweert, waterschap Limburg, Natuurmonumenten, provincie Limburg en de LLTB de ruimtelijke opgaven in het buitengebied van Weert en Nederweert.

De partijen werken samen om zaken als natuurontwikkeling, beekherstel, versterking van het landschap, perspectief voor agrariërs en maatregelen tegen wateroverlast en droogte te verwezenlijken. Op dit moment maken vijftien projecten deel uit van het uitvoeringsprogramma.


'Het idee achter 'PiO Weerterland' om met verschillende partijen plannen af te stemmen en eventueel samen te werken, is een prima initiatief mits dit op basis van gelijkwaardigheid gebeurt', stelt bestuurder Theo Coumans, die namens de LLTB in de stuurgroep zit.

We moeten er wel voor zorgen dat omliggende landbouwbedrijven van deze investeringen zo min mogelijk schade ondervinden en dat deze wordt gecompenseerd

Theo Coumans, LLTB-bestuurder en lid van de stuurgroep PiO Weerterland

'Het agrarisch gebruik is een van de belangrijkste functies in het buitengebied. Het is logisch dat de LLTB wordt gevraagd om mee te doen', vindt Coumans.


Landbouwgrond

'Dat verschillende partijen van alles willen, bijvoorbeeld meer natuur of meer ruimte voor water, gaat vaak ten koste van landbouwgrond. Natuurlijk willen we dan aan tafel zitten om te weten wat er speelt en zodat we tijdig kunnen reageren naar aanleiding van de beoogde ontwikkelingen.'

Coumans vindt dat wanneer andere partijen in het buitengebied willen investeren, de LLTB dit niet kan tegenhouden.


Voldoende perspectief

'We moeten er wel voor zorgen dat omliggende landbouwbedrijven van deze investeringen zo min mogelijk schade ondervinden en dat deze wordt gecompenseerd. De landbouw is een economische activiteit en dit betekent dat er voldoende perspectief moet blijven voor de agrariërs', stelt de LLTB-bestuurder.

'Soms is het bijvoorbeeld mogelijk dat een agrarische ondernemer een rol krijgt in het beheer van gronden die niet meer puur voor de landbouwproductie zijn bestemd. In zulke gevallen kan afstemming met 'PiO Weerterland' net het verschil maken.'


Concrete projecten

De uitvoeringsprogramma's binnen 'PiO Weerterland' gaan over concrete projecten. Bij projecten denken mensen vaak aan zichtbare werkzaamheden. Maar binnen 'PiO Weerterland' kan het ook anders.

Coumans komt met een voorbeeld: 'De LLTB heeft in het eerste uitvoeringsprogramma een project staan voor vrijwillige kavelruil. Op dit moment wordt het draagvlak verkend bij de grondeigenaren', vertelt hij.


Kavelruil

'Door onderling te ruilen – bijvoorbeeld agrariërs, particulieren, terreinbeherende organisaties en overheden – wordt de landbouwstructuur verbeterd. Dit wil zeggen dat door uitruil van percelen de percelen van een agrarisch ondernemer dichter bij huis komen te liggen of dat een aantal kleinere perceeltjes met elkaar worden samengevoegd tot een groter perceel', licht de LLTB-bestuurder toe.

'Deze grootschalige uitruil helpt ook de andere stakeholders om hun doelen te realiseren. Dit project slaagt alleen als we het samen doen, zodat iedereen erbij kan winnen.'


Twee fasen

Het uitvoeringsprogramma van 'PiO Weerterland' kent twee fasen. De eerste bestaat uit eerdergenoemde concrete projecten, de tweede uit projecten waarover wordt nagedacht en waar nog geen begroting en bestuurlijke vaststelling van is. Zodra dit is geregeld, wordt het een fase één-project en komen ze op het uitvoeringsprogramma.

Hoe staat het nu met de plannen? Frank Voss, voorzitter van de stuurgroep 'PiO Weerterland' en wethouder in gemeente Nederweert: 'In het buitengebied van het Weerterland staat nog een aantal overheidsopgaven op de to-dolijst. Onder meer op het gebied van landbouw, water, duurzaamheid, natuur en verbinding tussen stad en platteland.'


Doelen en geld afstemmen

Samenwerking is volgens de voorzitter van de stuurgroep sowieso leidend binnen 'PiO Weerterland. 'Vanuit samenwerking kunnen we doelen en geld op elkaar afstemmen en waar mogelijk verbinden', benadrukt de stuurgroepvoorzitter.

'De agrarische sector is behoorlijk in beweging. Ondernemers onderzoeken nieuwe verdienmodellen. Weer anderen besluiten te stoppen door gebruik te maken van verschillende regelingen, waardoor stallen leeg komen te staan. Zulke factoren zijn van invloed op de positie van en de mogelijkheden voor de landbouw', vervolgt Voss.


Frank Voss: 'De LLTB is een belangrijke speler binnen 'PiO Weerterland'.'
Frank Voss: 'De LLTB is een belangrijke speler binnen 'PiO Weerterland'.' © Gemeente Nederweert


Klimaatverandering

'Daarnaast is klimaatverandering een veelbesproken thema. Vooral de waterbeschikbaarheid is in deze droge periode actueel. Ook hierin moeten we een weg zoeken hoe we hier met het oog op de toekomst het beste mee om kunnen gaan.'

De stuurgroepvoorzitter vindt dat de LLTB binnen 'PiO Weerterland' de handschoen krachtig heeft opgepakt door als belangenorganisatie proactief in te spelen op de veranderingen in het buitengebied en samenleving.


LLTB belangrijke speler

'De LLTB is binnen 'PiO Weerterland' een belangrijke speler als vertegenwoordiger van de agrarische sector. De agrarische sector heeft een grote rol als gebiedspartij, ook omdat agrariërs een groot gedeelte van het oppervlak beheren en onderhouden', zegt Voss.

'En ja, natuurlijk is de LLTB een kritische partner aan tafel. Zij vertegenwoordigen immers de belangen van veel bedrijven en gezinnen die met passie in het buitengebied hun kost verdienen.'


'Ook kennisinstellingen nauw betrekken bij projecten'

'Het eerste uitvoeringsprogramma van 'PiO Weerterland' dat in 2018 werd opgesteld en een onderdeel is van de samenwerkingsovereenkomst. bestond uit projecten met een totale investeringswaarde van 4,7 miljoen euro', zegt Frank Voss, voorzitter van de kerngroep 'PiO Weerterland'. 'Het tweede uitvoeringsprogramma uit 2019 heeft een totale investeringswaarde van 9,6 miljoen euro. De projecten in uitvoering hebben een totale waarde van 9,9 miljoen euro. Hiervoor is tot nu toe 2 miljoen euro aan subsidies opgehaald. Momenteel loopt de inventarisatieronde voor het derde uitvoeringsprogramma', vervolgt Voss. 'De meeste projecten binnen 'PiO Weerterland' hebben betrekking op 'de schop in de grond'. Maar er zijn ook enkele projecten waar kennisinstellingen zoals HAS Hogeschool en Wageningen University & Research nauw bij worden betrokken.'

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer