Overijssel%3A+beleidsregels+cre%C3%ABren+ruimte+voor+vitaal+platteland
Nieuws
© Ruud Ploeg

Overijssel: beleidsregels creëren ruimte voor vitaal platteland

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de nieuwe beleidsregels vastgesteld in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). De beleidsregels gaan in op 13 december.

De beleidsregels maken de Wnb-vergunningverlening mogelijk voor alle sectoren. Nieuwe activiteiten zijn mogelijk door stikstofruimte vrij te maken op de eigen locatie (intern salderen) of door stikstofruimte over te nemen van een ander bedrijf dat (gedeeltelijk) stopt (extern salderen). Hierbij geldt de feitelijk gerealiseerde capaciteit als uitgangspunt.

Met het vaststellen van de beleidsregels draagt de provincie naar eigen zeggen bij aan het natuurherstel en worden nieuwe activiteiten mogelijk, nu en in de toekomst. ‘Als we de kwaliteit van onze natuurgebieden ook in de toekomst willen behouden, is het belangrijk om de stikstofdepositie terug te dringen’, licht gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher toe.

Maatschappelijke opgave

Een verdere daling van de stikstofdepositie is volgens de landbouwgedeputeerde een maatschappelijke opgave. ‘Die opgave geldt niet alleen voor bedrijven die nieuwe vergunningplichtige initiatieven ontplooien, maar voor ons allemaal en voor alle sectoren. Uit gevoerde gesprekken blijkt dat iedere sector bereid is om verantwoordelijkheid te nemen om deze verdere daling te behalen.’

De landbouw vervult een cruciale rol vanwege de leefbaarheid in het landelijk gebied, meent Ten Bolscher. ‘Voor de familiebedrijven nabij Natura 2000-gebieden, creëren we graag ruimte die nodig is om een vitaal platteland te behouden. Zij spelen een belangrijke rol in het beheer van landschap en natuur.’

Input sectoren

Volgens Ten Bolscher is er sinds medio oktober veel gesproken met vertegenwoordigers uit diverse sectoren, waaronder ook intensief met de agrarische sector. ‘Hun inbreng en de verschillende perspectieven hebben ons veel nuttige informatie opgeleverd. Het helpt ons bij het vormgeven van de gebiedsgerichte aanpak, maar we hebben bijvoorbeeld ook de input omgezet in specifieke casussen. Deze zijn ingebracht in het landelijke proces om ongewenste neveneffecten van de beleidsregels te voorkomen. Dit vindt zijn weerslag in de beleidsregels. Bovendien krijgen we van de sectoren veel waardering voor het proces en het meenemen van hun inbreng in diverse overleggen over de beleidsregels. Echt een win-winsituatie die we graag voortzetten in de komende periode.’

Verschillen met oktober

De belangrijkste verschillen van de nieuwe beleidsregels ten opzichte van die in oktober 2019 zijn vastgesteld, zijn de eenduidigheid, de uitzonderingssituaties binnen intern salderen en meer duidelijkheid bij extern salderen. Ook zijn de onbedoelde neveneffecten uit de beleidsregels verwijderd. Gedeputeerde Staten hebben de beleidsregels vastgesteld in lijn met de landelijke afspraken:
- Als er geen wijzigingen zijn, is het mogelijk om de Wnb-vergunning volledig te benutten.
- Bij nieuwe of gewijzigde activiteiten moeten bedrijven mogelijk een natuurvergunning aanvragen. Een toename van stikstofdepositie kunnen zij teniet doen door intern of extern salderen.
- De feitelijk gerealiseerde capaciteit is het uitgangspunt bij intern en extern salderen.
- Bij intern salderen is het mogelijk om in sommige uitzonderingssituaties de volledig vergunde capaciteit te benutten.
- Bij extern salderen geldt dat de saldo-ontvanger 70 procent mag benutten van de stikstofruimte die wordt overgenomen. De resterende 30 procent draagt bij aan de reductie van stikstofdepositie.
- Bij extern salderen met een veehouderij met dier- en/of fosfaatrechten is het mogelijk om een vergunningaanvraag in te dienen. Het definitief toekennen van de vergunning is nog niet mogelijk. Dat kan pas als de mestwetgeving is gewijzigd. Dit vindt begin 2020 plaats (naar verwachting februari).
- De vergunde capaciteit moet worden gerealiseerd binnen 3 jaar.

Vijf schakels

Het vaststellen van een nieuwe set beleidsregels is volgens Overijssel cruciaal voor Wnb-vergunningverlening, toezicht en handhaving. In Overijssel is dat één van de vijf schakels voor een succesvolle aanpak stikstof, die stapsgewijs voor zoveel mogelijk situaties een oplossing biedt:
- Bronmaatregelen: maatregelen voor verlaging stikstofdepositie. Op korte termijn leveren generieke bronmaatregelen van het Rijk ruimte op voor ontwikkeling in de (woning)bouw en infrastructuur. Het Rijk komt nog met een nader pakket generieke bronmaatregelen.
- Natuurversterking: In Overijssel zetten we vol in op het verder versterken van de natuur. In en nabij Natura 2000-gebieden werken we samen aan de instandhouding van de natuur. Deze gebiedsprocessen zetten we voort.
- Vergunningverlening, toezicht en handhaving: Duidelijke beleidsregels zorgen dat projecten weer op gang komen.
- Gebiedsgerichte aanpak: Ieder natuurgebied is anders en vereist maatwerk. Binnen de gebiedsprocessen in het kader van Natura 2000 hebben we ervaring opgedaan om samen tot oplossingen op maat te komen met oog voor verschillende perspectieven. Die ervaring zetten we nu in om de gebiedsgerichte aanpak verder vorm te geven.
- Verdeling stikstofruimte: Goede regie is nodig om de beschikbare ruimte goed te verdelen, waarbij de lokale belangen worden gewaarborgd.

De komende weken worden door Overijssel gebruikt om een goede uitleg te geven over de inhoud van de beleidsregels. gebruiken we om een goede uitleg te geven over de inhoud van de beleidsregels. Als er knelgevallen ontstaan, dan kunnen ondernemers uit Overijssel zich melden bij de provincie en wordt gekeken naar mogelijkheden om dit op te lossen. Daarnaast wordt de afstemming met diverse overheden en de sectoren voortgezet.

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  11° / 1°
  10 %
 • Maandag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer