Natuurorganisaties+komen+met+eigen+actieplan+stikstof
Nieuws
© Bert Hartman

Natuurorganisaties komen met eigen actieplan stikstof

Natuur- en milieuorganisaties in Noord-Holland hebben een eigen actieplan opgesteld om de stikstofproblematiek aan te pakken. Titel van het plan: Geef natuur en mensen weer schone lucht.

De zeven organisaties leggen in het plan de nadruk op de afnemende kwaliteit van de natuur en een gezonde leefomgeving, naast de vergunningverlening voor woningbouw en andere nieuwe maatschappelijk relevante activiteiten.

De te hoge concentratie stikstofoxiden heeft te veel schade aan de natuur gebracht. Ook in Noord-Holland, stellen de organisaties. 'De soortenrijkdom is fors afgenomen en ook onze eigen gezondheid is in het geding.'

Stikstofcrisis

De maatschappelijke organisaties stellen voor dat landbouw, industrie en verkeer evenredig bijdragen aan de vermindering van de stikstofuitstoot. Ze roepen provincie Noord-Holland op de stikstofcrisis integraal aan te pakken met een samenhangend pakket aan maatregelen.

De natuur- en milieuorganisaties stellen in het actieplan voor om de kwaliteit van de natuurgebieden te verbeteren door extra herstelmaatregelen en ze robuuster te maken om de veerkracht te versterken. Een groot deel, namelijk zeven, van de in totaal zeventien maatregelen is gericht op de landbouw.

Te eenzijdig

LTO Noord is ook voor de voorgestelde integrale benadering, maar vindt de maatregelen te eenzijdig gericht op aanpak van de landbouw. 'Veel van de acties, zoals het extern salderen in gebieden, staan haaks op de voorstellen die de agrarische sector landelijk heeft voorgesteld in een eigen actieplan', stelt provinciaal LTO-bestuurder Albert Hooijer.


Zoals het voorstel voor een gebiedsgerichte aanpak met stikstofplafonds per regio en het versnellen van de omvorming tot natuur-inclusieve en grondgebonden landbouw. Hooijer: 'Daarmee lijkt elke vorm van vrijwilligheid en individueel ondernemerschap aan de kant te worden geschoven.'

Negatieve aannames

Ook de oproep van de natuurorganisaties om meer de balans terug te brengen tussen de hoeveelheid vee en de draagkracht van bodem en water, is gestoeld op negatieve aannames. 'Het aanbod om boeren te helpen bij het voldoen aan de regels rond stikstof en fosfaat, lijkt daarmee andere motieven te hebben', stelt Hooijer.

Dat laatste blijkt volgens LTO ook uit de voorgestelde maatregel van de natuurorganisaties om de aankoop van intensieve agrarische bedrijven en dan vooral melkveehouderijen, als waarschijnlijk een van de meest effectieve methoden voor de landbouw te typeren. 'Stel hierbij de vrijkomende gronden ter beschikking aan natuurinclusieve landbouwbedrijven in de omgeving. Hierdoor is extensivering mogelijk. 'Ik vind dat een hele kwalijke redeneringen, die indruist tegen de eerdere afspraken die we met natuurorganisaties hebben gemaakt om tot verdere verduurzaming te komen.'

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer