Meer biodiversiteit op Flevolandse akker

Vanuit het gezamenlijk belang bij een mooier en biodiverser landschap, willen LTO Noord Flevoland en het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) samen met gebiedspartners investeren in een duurzamer en vitaler Flevoland. Daarom presenteerden zij woensdag het Green Paper Flevoland.

Meer+biodiversiteit+op+Flevolandse+akker
© Joost de la Court

Het Green Paper is een plan van aanpak om de biodiversiteit en de waterkwaliteit in Flevoland verder te verbeteren. De opstellers, LTO en FAC, erkennen daarbij dat er al tal van initiatieven zijn om de land- en tuinbouw in Flevoland te verduurzamen en het agronatuurnetwerk te versterken.

Denk aan het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer waarmee via het FAC inmiddels honderden hectaren zijn omgevormd, het Actieplan Bodem & Water, de Opgave Landbouw Meerdere Smaken dat initiatieven bundelt rond natuurinclusieve landbouw en het Programma Nieuwe Natuur.

Waardevolle resultaten

Die initiatieven hebben tot dusverre waardevolle resultaten opgeleverd, stellen LTO en FAC. 'Maar rond de landbouw liggen nog veel meer kansen voor natuur, landschap en waterkwaliteit', zeggen ze in het Green Paper. 'Het animo voor agrarisch natuurbeheer groeit gestaag. We verwachten heel goed te kunnen opschalen tot circa anderhalf miljoen euro', aldus FAC-voorzitter Coby Dekker.

Met het nieuwe GLB ontstaan weer nieuwe kansen

Harold Hofstra, gedeputeerde provincie Flevland

Het FAC en LTO Noord willen het akker- en weidevogelbeheer in Flevoland versterken en tegelijk verbreden met andere typen biodiversiteit. Daarnaast stellen zij voor om bodem- en watermaatregelen die extra betaling vereisen te voorzien van een duurzaam verdienmodel.

Sterkere verbindingen

Ook kunnen er in hun ogen sterkere verbindingen zijn tussen biodiversiteit in landbouwgebied, natuurgebied en openbare ruimte. Zo liggen er nog mogelijkheden voor 'zachtere' overgangen tussen landbouw en natuur, zo zeggen Dekker en Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland.

Ze worden hierin gesteund door Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Flevoland en de Natuur en Milieufederatie Flevoland. Zo passen de plannen goed in het recente Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat de nadruk legt op heldere, meetbare doelen, een aantrekkelijk verdienmodel en vruchtbare samenwerking in de regio, stellen Dekker en Michielsen.

Ambitieus aanbod

LTO Noord en FAC noemen hun voorstel 'een ambitieus aanbod voor de komende jaren aan provincie, waterschap en gemeenten, om boeren te verleiden tot vrijwillige extra natuur- en watermaatregelen'. Michielsen: 'Het kan leiden tot nieuw elan in het Flevolandse buitengebied.'

Het Green Paper is een plan op hoofdlijnen. De twee partijen willen de vijf speerpunten (zie kader onderaan deze pagina) de komende maanden uitwerken met andere gebiedspartijen. Dat kan leiden tot een provinciale versie van het landelijke Deltaplan Biodiversiteit.

Kosten

Wat de kosten betreft zijn ze vrij concreet. Naast een financiële bijdrage van 50.000 euro om de ideeën verder uit te werken, vergt de uitvoering van de vijf speerpunten een budget van circa 3 miljoen euro per jaar. Daarbij is 1,5 miljoen bedoeld voor de verdubbeling van het huidige budget voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De resterende 1,5 miljoen euro is bedoeld voor de vier andere speerpunten.

Gedeputeerde Harold Hofstra is woensdag de eerste die het Green Paper overhandigd kreeg. Hij zegt niet te kunnen spreken voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten dat binnenkort zal aantreden. 'Wel is er geld beschikbaar in de begroting voor nieuw beleid. In totaal is dat zo'n 13 miljoen euro. Maar de landbouw is natuurlijk niet de enige sector die een wensenlijstje indient aan de vooravond van de collegevorming.'

Nieuwe kansen

Toch ziet Hofstra mogelijkheden voor de plannen van LTO Noord Flevoland en het FAC. 'Zeker met het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ontstaan er weer nieuwe kansen. Er gaat dan meer Europees geld van pijler 1 naar pijler 2 en daarmee komt er meer budget voor vergroeningsmaatregelen.'

Dekker en Michielsen benadrukken dat een deel van het benodigde geld uit de markt kan komen. 'Maar met name in de akkerbouw kost deze ontwikkeling tijd en is de overheid vooralsnog de belangrijkste financier.'

Ze vragen provincie en waterschap om het gedachtegoed van het Green Paper uit te dragen naar andere partijen, zoals gemeenten, en om gunstige beleidsvoorwaarden te creëren. 'Als onze speerpunten werkelijkheid worden, kunnen we over vier jaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan een duurzaam en vitaal Flevoland.'

Green Paper in vijf speerpunten
Voor meer biodiversiteit en waterkwaliteit hebben LTO Noord Flevoland en het Flevolands Agrarisch Collectief vijf speerpunten geformuleerd: • verdubbeling van de huidige oppervlakte akker- en weidevogelbeheer, • sterke uitbreiding van het areaal natuurgerichte vanggewassen, groenbemesters en ondiepe grondbewerking, • nieuwe impuls voor insecten en (andere) bestuivers
• 'zachtere overgangen' tussen openbare ruimte, landbouwgebied en natuurgebied, • grotere rol voor agrarisch ondernemers in het beheer van natuurgebieden, al dan niet via zogeheten groene grondbanken.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  21° / 17°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer