Schouten+maakt+geld+vrij+voor+weidevogelbeheer
Nieuws
© VidiPhoto

Schouten maakt geld vrij voor weidevogelbeheer

Landbouwminister Carola Schouten stelt dit jaar al 9 miljoen euro beschikbaar voor het behoud van boerenlandvogels. De bewindsvrouw noemt de vogels indicatoren voor 'een levendige en gezonde bodemstructuur'.

Eerder werd al bekend dat het Rijk in 2019 en 2020 in totaal 40 miljoen euro overhevelt van de 1e pijler voor de directe betalingen in het GLB naar de 2e pijler voor plattelandsontwikkeling. Van die 40 miljoen euro komt dit jaar al 9 miljoen euro beschikbaar voor niet-productieve investeringen in weidevogelbeheer, meldt Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

• Lees ook: Utrecht wil tij keren met actieplan weidevogels

De provincies hebben voor de besteding van de miljoenen meerjarige actieplannen opgesteld. Bij alle provincies is vermindering van de verstoring, onder meer door het uitstellen van maaien, een relatief vaak toegepaste laagdrempelige aanpak. Een deel van de extra middelen zal onder gaan naar het verminderen van predatie en het vergroten van de betrokkenheid van en kennisdeling tussen natuurorganisaties, vrijwilligers en burgers.

Stabilisering van de populatie vraagt geduld en doorzettingsvermogen.

Minister Carola Schouten

Slechter jaar

Volgens Schouten was 2017 een relatief goed jaar voor weidevogels. Dit jaar valt mogelijk slechter uit, door een koud begin van het voorjaar en de uitzonderlijk warme zomer die volgde. 'De weg naar een stabilisering van de weide- en akkervogelpopulatie vraagt geduld en doorzettingsvermogen', aldus de minister.

Bij het predatiebeheer gaat er onder meer geld naar het bestrijden van steenmarters in Friesland. Daar werd ontheffing verleend om de strijd aan te gaan met deze bedreigde diersoort nadat bleek dat dit de grootste rover is van eieren van weidevogels.

Kerngebieden

Ook in andere provincies zijn er projecten om weidevogels te beschermen tegen marters, vossen en zwarte kraaien. Daarnaast zijn er in diverse provincies proeven met plasdras en kruidenrijk grasland. Zuid-Holland wil weidevogelkerngebieden aanwijzen. Gelderland behaalde een succes met de terugkeer van de kemphaan.

Naast de 9 miljoen euro voor niet-productieve investeringen stelt het ministerie van LNV ook 9 miljoen euro beschikbaar voor specifieke pilots voor toekomstbestendige landbouw in het kader van het nieuwe GLB.

Testen nieuw model

Om een nieuw GLB model te ontwerpen, te testen en te verbeteren worden er in Nederland nog dit jaar zeven pilots beschikt die gaan experimenteren met regionale doelgerichte betalingen. Met de pilots wordt beoogd te toetsen hoe de landbouw in evenwicht te laten komen met klimaatverandering en duurzame energie, met de inzet van natuurlijke hulpbronnen, en hoe dit samen kan gaan met het behoud van het boerenlandschap en versterking van de biodiversiteit, aldus de Kamerbrief.

Diverse pilotvoorstellen zijn ook gericht op de versterking van weide- en akkervogels. Zo is er een pilotvoorstel dat met de kieviet als boegbeeld de verbinding wil leggen tussen akkerland en grasland. In de veenweidegebieden wordt er een pilot ontwikkeld die weidevogels verbindt aan koolstofvastlegging en keteninitiatieven. En in de Achterhoek wordt ingezet op het versterken van het coulisselandschap, en daarmee op de voor dit landschap kenmerkende soorten als de patrijs.

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer