2+miljoen+euro+voor+verbetering+waterkwaliteit+Flevoland
Nieuws
© VidiPhoto

2 miljoen euro voor verbetering waterkwaliteit Flevoland

Provincie Flevoland stelt bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Volgens gedeputeerde Harold Hofstra is er veel animo voor. 'Opnieuw openstellen van de regeling steunt agrariërs, stimuleert innovatie en draagt bij aan verbetering van de waterkwaliteit. '

De subsidieregeling richt zich voornamelijk op projecten die leiden tot een (her)inrichting of transformatie van het lokale of regionale watersysteem, met als resultaat minder emissies van milieubelastende stoffen naar bodem, grond- en oppervlaktewater.

Grotere projecten

Anders dan bij de vorige openstelling is de ondergrens voor de aangevraagde subsidie bij deze openstelling gesteld op 250.000 euro aan subsidiabele kosten, laat de provincie weten. De provincie wil daarmee grotere projecten of samenwerkingsverbanden van potentiële projectindieners stimuleren. Met een openstellingstermijn van twaalf in plaats van de gebruikelijke acht weken, biedt de provincie ruimte om samenwerkingen aan te gaan en gezamenlijk tot een plan voor verbetering van de waterkwaliteit te komen.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppervlaktewateren een goede chemische samenstelling moeten hebben en ecologisch op orde moeten zijn. Hoewel de kwaliteit van het Flevolandse oppervlaktewater de laatste jaren stijgt, moeten er nog wel stappen worden gezet om de internationale waterdoelen te behalen, stelt de provincie. Er zit op veel plaatsen in de provincie nog steeds te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het water.

Herinrichten erf

De provincie en waterschap Zuiderzeeland investeren daar samen in, in het kader van het Regionaal Programma POP3 Water. Daarnaast worden agrariërs en grondgebruikers gestimuleerd om ook te investeren in verbetering van de waterkwaliteit in hun directe omgeving. Subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de regeling ‘Niet-productieve investeringen water’.

Agrariërs, grondeigenaren en -gebruikers, maar ook landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, provincie, waterschappen én samenwerkingsverbanden van deze doelgroepen mogen daarvoor subsidieaanvragen indienen.

Een voorbeeld van een niet-productieve investering is het herinrichten van het erf. Door aanleg van zaken als een vloeistofdichte vloer, opvang van hemelwater dat van kisten afkomt, het verplaatsen van het vulpunt voor gewasbeschermingsmiddelen naar een wasplaats, eventueel gecombineerd met de opvang en zuivering van bedrijfswater, kan de waterkwaliteit flink worden verbeterd.

Voorwaarde hierbij is wel dat de vermindering van de erfafspoeling verder gaat dan wat wettelijk is voorgeschreven, geeft de provincie aan. Andere investeringen die passen binnen deze subsidieregeling zijn bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers of natte en droge bufferstroken of infiltratiegreppels om de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van bodem of percelen te minimaliseren.

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  90 %
 • Zaterdag
  4° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  30 %
Meer weer