RMS+bouwt+nieuwe+generatie+mestvergisters
Interview
© Twan Wiermans

RMS bouwt nieuwe generatie mestvergisters

Het Duitse RMS heeft grootse plannen. Het bedrijf heeft in Groenlo, Moerdijk en Venlo grootschalige vergisters gepland, die van mest bruikbare eindproducten maken. Dat zal in velerlei opzichten nieuwe standaards zetten, zegt RMS-directeur Wolfgang Chantre in zijn domicilie vlak bij Frankfurt am Main.

Waarin onderscheiden de installaties van RMS zich van gebruikelijke biogasinstallaties?

'Anders dan gebruikelijke installaties breken onze installaties de ingevoerde mest geheel af tot eindproducten zoals biogas, vloeibare CO2, mestpellets en gezuiverd water. Deze eindproducten kunnen op een efficiënte manier worden vervoerd naar plekken waar ze nodig zijn.

Onze installaties zijn gebaseerd op bewezen technieken uit de praktijk

Wolfgang Chantre, directeur RMS

'Bestaande biogasinstallaties zetten alleen een deel van de organische stof om in biogas. Na het proces blijft er nog vloeistof over met alle mineralen er nog in. Die vloeistof moet je ergens kwijt. Als dit bijproduct niet in de regio kan worden afgezet, betekent dat hoge transportkosten. En dan levert biogaswinning geen toegevoegde waarde.'

Hoe hebt u het idee voor deze mestvergister ontwikkeld?

'Ik heb een opleiding tot elektro-installateur gevolgd. Bij Duitse biogasbedrijven zoals Schmack Cowater en Bioconstruct heb ik me daarna in elf jaar tijd tot biogasvakman ontwikkeld. Tevens ben ik veiligheidsspecialist voor biogasinstallaties en lid van het Fachverband Biogas.

'Terwijl biogasinstallaties steeds populairder werden, werd in de Duitse media rond 2012 de Teller/Tank-discussie gevoerd. Komt de mais op het bord – de Teller - of verdwijnt het in een biogasinstallatie - de Tank.

'De Duitse overheid ontmoedigde de bouw van installaties en het gebruik van voedergewassen voor de biogaswinning. Tegelijkertijd zag ik dat er ook in Duitsland veel problemen waren met nitraat in het grondwater. Dat inspireerde mij om een nieuw concept te ontwikkelen.'

Waarom bent u naar Nederland uitgeweken?

'Veel bedrijven in Nederland hebben een mestoverschot. In Nederland is dat probleem groter en geconcentreerder dan in Duitsland. Binnen een omtrek van 30 kilometer rond Groenlo is bijvoorbeeld jaarlijks een mestproductie van 5 miljoen ton, waarvan 1,5 miljoen overschot.

'Het overschot wordt naar Noord-Nederland en Duitsland getransporteerd. De boeren betalen zowel het transport als de akkerbouwer die zijn akkers beschikbaar stelt. Zodoende is dit een dure en inefficiënte operatie, zeker omdat mest voornamelijk uit water bestaat.

'Mijn installatie, die ongeveer 450.000 ton drijfmest per jaar verwerkt, kan ongeveer 30 procent van het mestoverschot rondom Groenlo op duurzame wijze verwerken. De rest moet nog steeds over lange afstand worden vervoerd.'

Hebben de boeren er profijt van?

'Zeker weten. We hebben met 351 boeren in de regio een overeenkomst dat ze hun mest bij ons zullen afleveren. De prijs die ze bij ons voor een ton mest zullen betalen is beduidend lager, ongeveer de helft van de prijs die ze nu betalen voor transport en akkergebruik.

'Daarnaast zijn de boeren sinds 2013 verplicht om mest te verwerken. Daar komt bij dat ze nu al veel mest moeten opslaan. Als wij de mest regelmatig ophalen, is dat niet nodig. Bijkomend voordeel is dat dit de geurproductie op de bedrijven beperkt. Dat is ook gunstig voor omwonenden.'

Kunt u uitleggen hoe de vergister werkt?

'Drijfmest en bermgras komen op verschillende plekken binnen en worden automatisch gemengd en in vergisters gebracht. Dan begint het gistproces waarbij biogas ontstaat. We zuiveren het biogas en waarderen het op tot aardgas dat in het gasnet wordt gepompt.

'De vloeibare CO2 die daarbij vrijkomt, is geschikt voor de glastuinbouw. De vloeibare substantie die overblijft, hygiëniseren we door deze te verhitten. Hierdoor zijn al onze producten exportwaardig.

'De dikke fractie dikken we in en persen er mestkorrels van. Uit de dunne fractie halen we mineralen en stikstof en er blijft schoon, loosbaar water over. De eindproducten kunnen vervolgens op rendabele wijze elders worden ingezet.'

Er is veel weerstand van de kant van de omwonenden in Groenlo. Zij vrezen stankoverlast en explosies. Wat vindt u daarvan?

'Ik ben jaren geleden door ondernemers van bedrijventerrein Laarberg in Groenlo benaderd om een presentatie te houden over mijn plannen. De burgemeester en enkele wethouders vonden het een goed idee. Vervolgens gaf de gemeenteraad toestemming. Provincie Gelderland bestudeerde de plannen en gaf groen licht.

'Onze installaties zijn gebaseerd op technieken die nu al in de praktijk functioneren. We nemen ook strenge maatregelen om geuroverlast uit te sluiten. De gesloten vrachtwagens worden leeggezogen in een gesloten hal waar onderdruk heerst. De lucht wordt via sterke biofilters afgevoerd. Zodoende valt er buiten het gebouw niets van de geur te merken.

'De financiers, die natuurlijk ook zulk soort zorgen hadden, hebben we uitgenodigd om een vergister in Duitsland te bezoeken. Daar was zelfs naast het gebouw niets te ruiken. Ze stonden er verbaasd van en waren vervolgens bereid om mee te werken aan onze projecten.'

U bouwt heel grote installaties. Is het niet beter om meerdere kleinere te bouwen?

'De grootschalige aanpak is om twee redenen noodzakelijk. We gebruiken kostbare apparatuur. Deze apparatuur is alleen rendabel bij grootschalig gebruik.
'De andere reden is veiligheid. Bij deze grootschalige aanpak is er 24 uur per dag gekwalificeerd personeel aanwezig dat de installatie van binnen en buiten kent. Zodoende kunnen ze problemen voorkomen.

'Kleinschalige mestvergisters hebben vaak geen vakkundig personeel. Een veehouder weet wat hij moet doen als een koe aandacht vraagt. Voor de vergister heeft hij dan geen tijd.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer