Frysl%C3%A2n+en+Wetterskip+steken+ruim+tien+miljoen+in+DAW
Nieuws
© Archief

Fryslân en Wetterskip steken ruim tien miljoen in DAW

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân stellen gezamenlijk 10,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten vanuit de landbouw die bijdragen aan het
verbeteren van de waterkwaliteit.

Naast het verminderen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen komt de inrichting van natuurvriendelijke oevers en de aanleg van groene zuiveringen in
bepaalde watergangen voor vergoeding in aanmerking. Hierbij is ook ruimte voor een combinatie met klimaatmaatregelen, zoals het creëren van extra
waterberging.

Provincie, Wetterskip en LTO Noord streven naar een optimale mix van maatregelen voor zowel boerenerf, bodemgebruik als inrichting van vaarten en sloten. Het geld gaat bij voorkeur naar gebiedsgerichte projecten waarbij meerdere agrariërs samenwerken. Lokaal maatwerk is een belangrijk uitgangspunt.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De middelen dragen bij aan het uitvoeren van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), opgesteld door LTO Nederland en de Unie van
Waterschappen. Hierbij neemt de land- en tuinbouwsector zelf het initiatief voor projecten die bijdragen aan een duurzaam watersysteem gekoppeld aan een
duurzame bedrijfsontwikkeling. Bijvoorbeeld het project 'Schoon erf, schoon
water'.

Hiermee willen Wetterskip Fryslân, LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Agrarische Jongeren Friesland in de periode tot 2021 de afspoeling van stoffen zoals fosfaat en stikstof van erven van melkveebedrijven in Fryslân met 80 procent verminderen.

De 10,3 miljoen maakt onderdeel uit van een groter pakket aan maatregelen waarover vandaag afspraken zijn gemaakt. In totaal komt daarmee voor de
komende vijf jaar, 34 miljoen euro beschikbaar voor waterdoelen in Friesland.

Daarvan is 17 miljoen euro aan co-financiering afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  34° / 16°
  10 %
 • Zaterdag
  34° / 18°
  10 %
 • Zondag
  33° / 20°
  10 %
Meer weer