Samen peil beheren werkt op grote schaal in polder Lange Weide

In polder Lange Weide wordt sinds 2019 het waterpeil van 550 hectare dynamisch beheerd in samenwerking met grondeigenaren, waarvan 310 hectare met waterinfiltratie. Welke lessen heeft dit project opgeleverd? Een terugblik.

Samen+peil+beheren+werkt+op+grote+schaal+in+polder+Lange+Weide
© Koen van Wijk

Samen met 28 grondeigenaren, waaronder twaalf melkveehouders, het waterpeil in een flinke polder 'dynamisch' beheren. Dat klinkt als een Poolse landdag. Maar in Lange Weide bij het Zuid-Hollandse Driebruggen blijkt al jaren dat dit prima, snel en harmonieus kan verlopen met een appgroepje voor de dagelijkse afstemming.

'We hebben een WhatsAppgroep voor het dagelijks peilbeheer met daarin een afvaardiging van vier boeren, een peilbeheerder en ikzelf als projectondersteuner', vertelt hydrologisch adviseur Harm de Jong van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Een besluit voor een verhoging of verlaging van het waterpeil blijkt vaak met een paar appjes geregeld. Dat gaat bijvoorbeeld zo: 'Het blijft voorlopig droog, is het een idee om het peil te verhogen met 3 centimeter?', appt boer 1. Boer 2 reageert: 'Ja, maar niet meer vanwege kantvertrapping', boer 3 geeft een duimpje en de peilbeheerder typt: 'Lijkt me goed, zal ik doen.'

Conclusies trekken is lastig omdat ideale meetmoment varieert

Annette van Schie, projectleider HDSR

Zo werkt dynamisch peilbeheer in de praktijk, met als uitgangspunt dat het waterpeil in drogere en nattere perioden mag afwijken met maximaal 9 (verhoging) en 15 centimeter (verlaging) ten opzichte van het gemiddeld polderpeil.

Toen het project 'Toekomstbestendige polder Lange Weide' in 2017 van start ging, was dit het grootste project met waterinfiltratie in Nederland. 'Dit is een heel mooi voorbeeld dat laat zien dat waterinfiltratie in een grote polder goed kan werken', stelt projectleider Annette van Schie van HDSR.Gewenste grondwaterstand is bereikt

In de Zuid-Hollandse polder Lange Weide bij Driebruggen is het de inzet om een grondwaterstand van 40 tot 50 centimeter onder het maaiveld aan te houden. Zonder het toepassen van waterinfiltratie zou deze zakken naar 100 centimeter. De eerste evaluatie toont aan dat dit over het algemeen goed is gelukt. Zelfs tijdens de drogere jaren 2019, 2020 en 2022 kon dit peil worden bereikt. Het verschil ten opzichte van de normale grondwaterstand was 20 tot 40 centimeter tijdens de zomermaanden. Dit lukt bijna altijd en overal in de polder, die uit maar liefst 150 percelen bestaat. Dat komt mede doordat het een relatief vlak gebied is, denkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ook in de winter biedt het systeem voordelen. Dan lukt het om de percelen 10 tot 20 centimeter droger te houden dan normaal. Om deze peilen te bereiken, wordt in Lange Weide gewerkt met gewone drainagebuizen. Het slotenstelsel van de polder wordt gebruikt als buffer waarin de waterdruk wordt opgebouwd. Het effect van dynamisch peilbeheer blijkt moeilijk als apart effect vast te stellen. De grondwaterstanden worden vooral beïnvloed door neerslag en de reguliere verdamping.

'Dankzij de vrij lange duur van dit project hebben we inmiddels een lange reeks meetgegevens opgebouwd en veel ervaring opgedaan. We hebben nu een beeld van hoe het proces van dynamisch peilbeheer werkt, hoe de grondwaterstand valt te sturen, wat het effect is op bodemdaling en de waterkwaliteit', aldus Van Schie.

Samen leren was een van de uitgangspunten voor het project 'Toekomstbestendige polder Lange Weide'. Naast het hoofddoel om de bodemdaling te remmen en de uitstoot van broeikasgassen in de veenweiden te verminderen, in combinatie met een werkbare landbouwpraktijk. Om de effectiviteit van de waterinfiltratie te vergroten, is het dynamisch peilbeheer toegevoegd.

In dit project wordt samengewerkt met ANV Lange Ruige Weide, Stichting Rijn, Gouwe Wiericke, gemeente Bodegraven-Reeuwijk en provincie Zuid-Holland.


Geen drukdrains

Uit een tussenevaluatie bleek dat het waterinfiltratiesysteem de afgelopen jaren goed heeft gewerkt. Ook werd duidelijk dat een zomerpeil van circa 40 tot 50 centimeter onder maaiveld haalbaar is. In Lange Weide wordt gewerkt zonder drukdrains maar met waterinfiltratiebuizen die rechtstreeks in contact staan met het slootwater. Hiervoor is gekozen omdat werken met waterinfiltratiebuizen op deze schaalgrootte betaalbaar en het minst kwetsbaar is.

Wat betekent dit voor de agrarische bedrijfsvoering? Uit de tussenevaluatie blijkt dat het waterinfiltratiesysteem vooralsnog geen langer maai- en weideseizoen oplevert. Wel merken de agrarisch ondernemers dat de grasgroei in droge perioden iets verbetert ten opzichte van het referentieperceel.


Zorgen over wateroverlast

Op de diepst gelegen percelen ervaren de grondgebruikers snel wateroverlast. Dan zien ze dat bij veel neerslag plassen op het land blijven staan en greppels worden vertrapt. De boeren maken zich daarom zorgen over de geschiktheid van vooral lagere percelen voor waterinfiltratie op de langere termijn.

Om het effect op de bodemdaling te monitoren, wordt elk voorjaar de bodemhoogte gemeten. 'Dat moet gebeuren op het moment dat de veenspons maximaal is opgezwollen. Het is nog lastig om goede conclusies te trekken, omdat het ideale meetmoment kan variëren, de grondwaterstand erg fluctueert en het verschil tussen natte en droge jaren groot is. Daarom moeten we nog minimaal twee jaar blijven meten', geeft Van Schie aan.

De uitstoot van broeikasgassen wordt ook gemeten in Lange Weide. Daarvoor is in 2021 een emissiemast geplaatst vanuit het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden.


Pluim voor samenwerking

Van Schie: 'We hebben afgesproken dat we alle effecten blijven doormeten. Ook het dynamisch peilbeheer blijft doorgaan, dat heeft de voorkeur van de boeren.' De HDSR-projectleider vindt dat de samenwerking in dit gebied een pluim verdient. 'Het project is destijds van onderop gesteund en op enkele percelen na hebben alle grondeigenaren zich hierbij aangesloten.'

Inmiddels vormt deze samenwerking ook de basis voor nieuwe projecten. 'Zoals de aanleg van natuurvriendelijke vooroevers tegen afkalving en ter verhoging van de biodiversiteit. Dat is pure winst voor het hele gebied', besluit Van Schie.


Geen achteruitgang in waterkwaliteit vastgesteld

Nergens anders in Nederland kun je het effect van waterinfiltratie op de waterkwaliteit zo goed meten als in Lange Weide, volgens de projectbegeleiders van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Dat is te danken aan het grote oppervlak waarbij een gehele polder meedoet. HDSR-adviseur Harm de Jong: 'Over het aspect waterkwaliteit was vooraf weinig kennis beschikbaar, daarom doen wij er uitgebreid onderzoek naar. Bij waterinfiltratie breng je gebiedsvreemd water in, dus er valt wel een effect te verwachten. Bovendien kan in de zomer meer nutriëntenrijk water uitspoelen via de buizenstelsels, door nalevering uit de bodem of bijvoorbeeld door bemesting.' In de Zuid-Hollandse polder Lange Weide worden wel lokale verschillen in waterkwaliteit gezien, zoals opvallende pieken in fosforconcentraties in het zuidelijk deel van de polder. Dit is waarschijnlijk ontstaan door uit- en afspoeling door hevige neerslag na een droge periode. Maar in het algemeen is geen verontrustende achteruitgang gemeten, juist mogelijk zelfs vooruitgang. Om goede conclusies over het effect op de waterkwaliteit te kunnen trekken, zijn echter langere meetreeksen nodig.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  2° / -3°
  60 %
 • Maandag
  3° / -1°
  40 %
 • Dinsdag
  4° / 0°
  85 %
Meer weer