Adri Bom-Lemstra: 'Glastuinbouw Nederland blij met erkenning voor sector'

Glastuinbouw Nederland ziet meerdere positieve elementen en erkenning voor de sector in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord. 'Anderzijds zijn er punten van aandacht die om intensief overleg vragen', meldt voorzitter Adri Bom-Lemstra.

De glastuinbouw wordt specifiek genoemd als een sector met veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige producten. 'De sector kan zelfs CO2-positief worden, maar leunt nu nog vooral op aardgas. We gaan deze overstap stimuleren in plaats van ontmoedigen. We creëren de randvoorwaarden om de glastuinbouw verder te verduurzamen en koploper te laten zijn in energiezuinige, circulaire producten', zo staat in het akkoord.

Glastuinbouw Nederland vindt het positief dat de glastuinbouw op deze manier specifiek wordt genoemd en dat de potentie van de sector wordt benadrukt. 'Ook is het positief dat er concrete inzet komt op het stimuleren in plaats van het ontmoedigen van de energietransitie. Die transitie kende de nodige tegenvallers de afgelopen jaren', reageert voorzitter Bom-Lemstra. 'Wij hopen de intenties van de overheid te kunnen concretiseren in het convenant Energietransitie Glastuinbouw 2021-2030, waaraan momenteel wordt gewerkt.'


Energiebelasting

Glastuinbouw Nederland is ook positief over het plan op het gebied van energie, waarbij de ODE op elektriciteit wordt verlaagd. Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) is een belasting op elektriciteit en gas. Schijf 2 en 3 voor elektriciteit worden vanaf 2023 verlaagd. In 2023 met 288 miljoen euro en daarna met 500 miljoen euro per jaar, zo wil de coalitie elektrificatie stimuleren. Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor warmtenetten en aardwarmte.

'Hoe dit precies gaat gebeuren en wat dat in de praktijk betekent voor de glastuinbouw, moet nog worden onderzocht. Maar het is bijzonder goed nieuws en eindelijk een concreet resultaat van de jarenlange lobby van verschillende sectororganisaties', benadrukt de voorzitter van Glastuinbouw Nederland.


Kritischer is zij over het voornemen om vanaf 2025 de inputvrijstelling van gas in de WKK af te bouwen en het verlaagd tarief op energiebelasting voor ketelgas af te bouwen. 'Hoe dit precies uitpakt voor de glastuinbouw is op dit moment nog onbekend en wordt de komende tijd onderzocht.'


Plantgezondheid

De ingezette omslag naar geïntegreerde gewasbescherming wordt geïntensiveerd. Het nieuwe kabinet wil dat doen door het stellen van tussendoelen, het bevorderen van innovatie, precisielandbouw en het stimuleren van groene alternatieven. Dat past volgens Glastuinbouw Nederland goed binnen de aangescherpte strategie, gericht op genetica (weerbare planten), technologie, biologie en middelen.

Door verder te werken aan meer gesloten kasconcepten, zowel boven- als ondergronds, neemt de impact van middelen verder af. Behoud en verdere verbetering van de waterkwaliteit blijft van groot belang, omdat de normen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen afgestemd worden op de Kaderrichtlijn Water.

'Er wordt fors geïnvesteerd in een duurzame landbouw en een robuust natuurareaal. Dat gebeurt om weer tot een balans te komen. Die aanpak richt zich niet alleen op stikstof, maar ook op de Europese normen en de opgaven voor waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit. Wij verwachten dat dit samen met de sectoren wordt opgepakt, zoals het duurzaam inrichten van glastuinbouwgebieden', geeft Bom-Lemstra aan.


Seizoensarbeid en wachtgeld

De nieuwe regering wil een aantal grote hervormingen in de arbeidsmarkt doorvoeren. Zo moeten de verschillen tussen flex en vast worden verkleind. Te veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van tijdelijke contracten, vindt de coalitie.

De glastuinbouwsector is hier kritisch op, vooral ten aanzien van seizoensmatig werk. 'We missen duidelijkheid over de wachtgeldpremie in relatie tot seizoensarbeid, plus dat er ook onvoldoende duidelijk is hoe zich dit verhoudt tot internationale werknemers die hier tijdelijk willen werken', benadrukt de voorzitter.Werken lonender maken, de armoedeval verkleinen, stapsgewijze verhoging van het minimumloon met 7,5 procent en koppeling houden met de uitkeringen, zijn andere aanpassingen. In het advies was opgenomen dat er flankerend fiscaal beleid richting werkgevers zou komen om dit te compenseren. 'We zien wel een verhoging van het wettelijk minimumloon, maar geen duidelijkheid over het geadviseerde flankerend fiscaal beleid.'

Glastuinbouw Nederland sluit zich aan bij de steun van de regering om fors te investeren in de uitvoering van de adviezen van commissie-Roemer. Die is nodig om misstanden bij arbeidsmigratie en uitbuiting van werknemers tegen te gaan, slechte huisvesting aan te pakken en oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen. 'Wij werken graag mee aan de uitvoering hiervan en zetten daar zelf ook al grote stappen in', aldus Adri Bom-Lemstra.


Goed gietwater

In het regeerakkoord is aangegeven dat het Deltafonds extra middelen krijgt voor waterveiligheid, hittestress en klimaatadaptatie, waaronder de zoetwatervoorziening. Extra aandacht voor de zoetwatervoorziening is positief voor de glastuinbouw, die kwalitatief goed gietwater nodig heeft om de milieudoelstellingen met betrekking tot emissiebeperking te realiseren.

Bom-Lemstra: 'We zien uit naar nauwere samenwerking met de overheden op dit punt. Helaas wordt er niet gesproken over extra geld voor waterkwaliteit en waterzuivering. Dat was de afgelopen jaren juist een speerpunt en daar liggen nog de nodige uitdagingen.' Verbetering van de werking van rioolwaterzuiveringen, vooruitlopend op de aanscherping van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater, was naar mening van Glastuinbouw Nederland een goed initiatief geweest.


Extra middelen toezichthouders

Toezichthouders krijgen extra middelen van de overheid en de onafhankelijkheid wordt beter geborgd. Dat is een van de punten waarmee de overheid milieucriminaliteit en –risico's steviger wil aanpakken. Op zich is dit een goede ontwikkeling volgens Glastuinbouw Nederland.

Glastuinbouw Nederland heeft al langer aangegeven dat er meer aandacht moet zijn voor toezicht en handhaving, verzekert de voorzitter. 'Aandachtspunt is wel dat hier de menselijke maat blijft bestaan en dat niet dezelfde fouten worden gemaakt als bij de toeslagenaffaire.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer