Friese landbouw komt met voorstel voor weidevogelbescherming

Tien landbouworganisaties hebben dinsdag het Friese provinciebestuur een breed gedragen voorstel aangeboden om te komen tot meer draagvlak voor bescherming van weide- en akkervogels. Ze ontwikkelden dit plan van aanpak op voorwaarde dat Gedeputeerde Staten de verscherpte regels over de zorgplicht voor weidevogel- en akkervogels schrapt uit de provinciale conceptomgevingsverordening.

Over deze regels ontstond in het voorjaar veel ophef toen de provincie de actualisatie van de omgevingsverordening ter inzage legde. Het provinciebestuur wilde met deze zorgplicht de weidevogelpopulatie versterken.

Het stuitte boeren tegen de borst dat het land eerst door een 'ter zake kundig persoon' moest worden gecontroleerd, voordat ze werkzaamheden konden uitvoeren. Ook zouden de ondernemers 's avonds en 's nachts niet meer op het land mogen, tenzij ze konden aantonen dat er geen vogels op het perceel zaten. Ruim vijftig boeren protesteerden hier begin maart tegen bij het provinciehuis. Overleg met onder andere natuurgedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) volgde.

Agractie, Friesch Grondbezit, Agrarische Jongeren Fryslân, Farmers Defence Force, Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, Kollektievenberied Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Netwerk Grondig, Nederlandse Vakbond Melkveehouderij en Nederlandse Akkerbouw Vakbond hebben overeenstemming bereikt om binnen de context van de agrarische bedrijfsvoering, optimaal aan de maatschappelijke opgave voor het instandhouden van akker en weidevogels te voldoen.


Positieve insteek

Volgens de landbouwpartijen moet niet worden uitgegaan van ver- en geboden, maar is een positieve insteek van belang om meer draagvlak te krijgen voor weidevogelbeheer. Ze pleiten onder andere voor een verbrede doorstart van 'Grutsk op ús greidefûgels' (Trots op onze weidevogels).

In de aanpak bevorderen de partijen de nakoming van de zorgplicht naar akker- en weidevogels, zoals verwoord in de Wet Natuurbescherming. Bovendien gaan ze agrarisch ondernemers en bijvoorbeeld loonwerkers die op het land werken waar weide- en akkervogels zitten, stimuleren dat ze er alles aan doen om te voorkomen dat vogels en hun kuikens worden gedood, nesten worden vernield, beschadigd of weggenomen, rustplaatsen worden verstoord en eieren van vogels kapotgaan.


De partijen benadrukken dit in 'redelijkheid, naar beste vermogen in de agrarische praktijk' te doen. 'Wat kun je in redelijkheid van iemand vragen?', geeft LTO Noord-beleidsmedewerker Roel Visser aan. 'Stel er zitten drie nesten op een perceel en het gras moet eraf. Moet je dan nog veertien dagen wachten om het perceel te maaien of ga je aan de slag en laat je rond de nesten wat gras staan? Belangrijk om te benadrukken is dat boeren er geen vergoeding voor krijgen.'


Onderzoek subsidie

De landbouworganisaties vragen de provincie de mogelijkheid te onderzoeken voor een subsidieregel voor boeren die, buiten het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, rekening houdt met weide- en akkervogels.

Bovendien vinden de partijen dat bij weidevogelbeheer ook naar andere partijen moet worden gekeken dan alleen de boeren. 'Het welbevinden van weide- en akkervogels en de stand ervan hangt ten dele af van de mate waarin boeren in hun reguliere werk rekening houden met weidevogels. Predatie en de habitat waarin de vogels hun jongen groot moeten brengen zijn waarschijnlijk ook in grote mate van invloed hierop', stelt LTO Noord-bestuurder Jan Teade Kooistra.

Volgens Cees de Boer van Farmers Defence Force is de samenwerking tussen de verschillende boerenpartijen in Friesland een voorbeeld voor andere delen in het land. 'We moeten als landbouw met elkaar optrekken, ook al is er diversiteit. Het is goed om meer met elkaar om tafel te gaan en te vertellen waarmee we zitten.'


Communiceren

Gedeputeerde Hoogland zei dat het een lang proces is geweest om tot overeenstemming te komen over hoe het weidevogelbeheer naar een hoger peil kan worden getrokken. 'Het is heel belangrijk dat de partijen ook in hun achterban hierover communiceren. Dat moeten we beethouden.'

Het college komt volgende week met een reactie op het voorstel van de boerenpartijen. In diezelfde week vergaderen Provinciale Staten over de weidevogelnota. Pas in maart volgend jaar besluit het provinciebestuur over de actualisatie van de conceptomgevingsverordening.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 2°
  45 %
Meer weer