Boeren kunnen subsidie krijgen voor GLB-pilots

Boeren die willen experimenteren met kringlooplandbouw of de grondwaterstand in veenweidegebieden, kunnen zich melden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor subsidie voor een proefproject. Ook voor collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is subsidie beschikbaar.

Boeren+kunnen+subsidie+krijgen+voor+GLB%2Dpilots
© Dirk Hol

Het ministerie van LNV stelt 17,3 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe pilots met als doel om de komende jaren informatie en inzichten te verzamelen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Duurzaam en toekomstbestendig boeren wordt extra beloond in het nieuwe GLB, dat op 1 januari 2023 ingaat.

De 'Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB' hebben als doel om te testen hoe straks doelgerichte betalingen kunnen worden ingezet die bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw. Naast de oorspronkelijke GLB-pilots voor collectieven wordt de subsidiemodule uitgebreid met pilots op het gebied van veenweiden en kringlooplandbouw. De pilots worden gefinancierd met EU-middelen en aangevuld met nationale middelen vanuit de LNV-begroting.


Nieuwe openstelling

De openstelling op woensdag 17 februari van de 'Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB' richt zich, net als de pilots van afgelopen jaren, op collectieven die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen (ANLb). Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Nieuw zijn de openstellingen vanaf 1 maart voor veenweiden (5,3 miljoen euro beschikbaar) en kringlooplandbouw (4 miljoen euro). Deze twee pilots zijn ook bedoeld voor agrariërs die geen deel uitmaken van een ANLb-collectief. Aanvragen kunnen ook hiervoor worden ingediend via de website van RVO.nl.


Veenweide en kringlooplandbouw

De veenweidepilots richten zich op verhoging van de grondwaterstand in het agrarisch gebied, waardoor de bodemdaling vermindert en er minder CO2-uitstoot is.

De pilots voor kringlooplandbouw richten zich onder meer op duurzamer beheer van landbouwbodems en koolstofvastlegging. Een voorbeeld hiervan is geen of minder intensieve vruchtwisseling per perceel. Andere mogelijkheden zijn het sluiten van kringlopen in samenwerkingsverbanden tussen veehouders en akkerbouwers op het niveau van percelen, bedrijven en regio's of het uitproberen van nieuwe beloningsvormen door samenwerking tussen overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties.


Pionieren

Sinds 2018 hebben ruim vijfhonderd agrariërs in zeven verschillende pilots nieuwe manieren voor meer duurzame landbouw getest in de praktijk. Dit gebeurde door het hele land, in samenwerking met BoerenNatuur en LTO. Het bekendste voorbeeld is het pionieren met ecoregelingen en een puntensysteem.


Een agrariër kan in het nieuwe GLB vergoedingen krijgen voor bijvoorbeeld het toepassen van kruidenrijk grasland, houtwallen, stikstofreductie of andere activiteiten die bijdragen aan doelstellingen op het gebied van lucht, water, bodem, landschap en klimaat. De afgelopen tijd hebben agrariërs al waardevolle input gegeven over hoe je dit op een goede manier in kunt richten, passend bij de boerenpraktijk.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  17° / 11°
  85 %
 • Maandag
  17° / 9°
  5 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  5 %
Meer weer