LTO+Akkerbouw+en+LTO+Vollegrondsgroenten+gaan+samen
Interview
© Martijn van Rossum

LTO Akkerbouw en LTO Vollegrondsgroenten gaan samen

Het is de bedoeling dat vanaf volgende jaar de LTO-vakgroepen Akkerbouw en Vollegrondsgroenten volledig geïntegreerd zijn. 'De tijden veranderen. We geven hiermee een aanzet tot bestuurlijke vernieuwing met meer slagvaardigheid', verklaren LTO-bestuurders Jaap van Wenum en Niels Zuurbier.

'We gaan zwaluwstaarten', meldt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw. 'Onze vleugels haken in elkaar en samen vliegen we verder.' Hij laat zijn wat hij bedoelt met twee handen en gespreide vingers. Op zijn akkerbouwbedrijf in Kootwijkerbroek gebruikt Van Wenum de beeldspraak bij de aankondiging dat de LTO-vakgroepen Akkerbouw en Vollegrondsgroenten vanaf volgend jaar samen verder gaan. Met Niels Zuurbier, voorzitter van LTO-vakgroep Vollegrondsgroenten, geeft hij een toelichting over het hoe en waarom van deze samenvoeging.

Goede ideeën komen van onderaf. We moeten geen sausjes over mensen gooien

Niels Zuurbier, voorzitter LTO-vakgroep Vollegrondsgroenten

Waarom kiest u voor deze stap?

Zuurbier: 'Het is wat ons betreft een aanzet om LTO bestuurbaar te houden. De organisatie moet ranker en slanker worden en daardoor slagvaardiger. Jaap en ik komen elkaar in diverse overleggen steeds weer tegen. In zeker negen van de tien gevallen vertegenwoordigen we exact dezelfde belangen en hebben we dezelfde standpunten. Het is niet echt nodig dat we daar altijd allebei aanwezig zijn en elkaar het gras voor de voeten wegmaaien.'

Van Wenum: 'Het is zeker een efficiëntieslag. De werkdruk is hoog in de belangenbehartiging. Dat geldt voor bestuurders en voor beleidsmedewerkers. Dat we samengaan, heeft niets met bezuinigen te maken. We willen bestaande budgetten handhaven en vasthouden aan de personele ondersteuning vanuit LTO. Wel zal de samenwerking ervoor zorgen dat we onze begrotingen beter in toom kunnen houden.'

Per wanneer moet het samengaan van beide vakgroepen voltooid zijn?

Van Wenum: 'Komend jaar gebruiken we om te bekijken hoe we de samenwerking vorm gaan geven. Vanaf 2021 is het de bedoeling dat beide vakgroepen volledig geïntegreerd zijn.'

Hoe gaat de nieuwe vakgroep er ongeveer uitzien?

Van Wenum: 'Dat moeten we nog overleggen met het bestuur van LTO Nederland. Het ligt voor de hand dat de vakgroep Akkerbouw wordt uitgebreid met bestuurders uit de vakgroep Vollegrondsgroenten. Waarschijnlijk sluiten ze als gewasgroep aan of bij onze structuur vanuit de regionale secties. Het belangrijkste is dat er een goede vertegenwoordiging is voor alle gewassen en voor alle belangen van de leden in onze sectoren.'

Hoe is de belangenbehartiging in vollegrondsgroenten nu georganiseerd?

Zuurbier: 'In de groenteteelt zien we dat gewasgroepen na het wegvallen van het Productschap Tuinbouw samen initiatieven nemen voor kennisontwikkeling. Veel van deze groepen zijn goed georganiseerd. Als LTO-vakgroep Vollegrondsgroenten haken we hierop in door mee te denken over de belangenbehartiging. Twee keer per jaar roepen we de voorzitters van de gewasgroepen bij elkaar om gezamenlijke knelpunten te bespreken. Daar kunnen wij vanuit LTO vervolgens mee aan de slag gaan.'

Bent u niet bang dat de belangen van vollegrondsgroentetelers ondersneeuwen bij die van een veel grotere sector als de akkerbouw?

Zuurbier: 'Nee hoor, dat valt wel mee. Natuurlijk zijn we een kleinere sector en krimpt het aantal ondernemers snel. Maar door deze samenwerking worden we samen alleen maar krachtiger.'

Van Wenum: 'Er is geen sprake van ondersneeuwen of overvleugelen. Het gaat vooral om de synergievoordelen en de kruisbestuiving tussen de sectoren. Samen kunnen we de kwaliteiten van onze beleidsmedewerkers beter benutten en onze bestuurders efficiënter inzetten.'

Waar liggen de raakvlakken in de belangenbehartiging voor akkerbouw en vollegrondsgroenten?

Zuurbier: 'Die zijn er genoeg. Kijk maar naar de gewasbescherming en ons middelenpakket dat steeds kleiner wordt. Hetzelfde geldt voor de mineralendiscussie. Verder is voor vollegrondsgroentetelers vooral het beleid rond arbeid en de beschikbaarheid van goed personeel belangrijk. In de akkerbouw speelt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Brussel daarentegen een grotere rol.'

Van Wenum: 'Gezonde gewassen en een duurzaam bodembeheer zijn universele belangen. Beide sectoren strijden voor een systeem rond de aanvoer van dierlijke mest waarbij gewastelers niet het sluitstuk zijn, maar juist het uitgangspunt. Wij kunnen alleen die producten afnemen uit de veesectoren die aansluiten op onze behoefte. Verder geldt voor alle grondgebonden sectoren de zorg over de beschikbaarheid van goede landbouwgronden. Het creëren bijvoorbeeld van zonneweides op de beste productiegronden is echt een doorn het oog.'

In hoeverre geeft u met het samengaan van deze vakgroepen een signaal af naar de LTO-organisatie?

Zuurbier: 'We nemen hiermee het initiatief voor bestuurlijke vernieuwing. We moeten ons in de belangenbehartiging aanpassen aan de eisen van de nieuwe tijd en binnen LTO gaat dat soms te langzaam. Het is verder belangrijk dat we bij onze leden goed peilen wat zij van ons verwachten. We moeten geen sausjes over mensen gooien. Ideeën voor veranderingen moeten van onderaf komen.'

Van Wenum: 'Het is vooral een signaal om te kijken hoe we dingen slimmer kunnen doen. Hoe we lijntjes kunnen verbinden, hoe we nog beter gezamenlijke problemen kunnen aanpakken en de belangenbehartiging verder beter faciliteren.'

'Als bestuurder proberen onzinnig beleid te voorkomen'
Voorzitter Niels Zuurbier van LTO-vakgroep Vollegrondsgroenten zegt dat hij zich inzet voor de hele sector. 'Het maakt me niet uit of ik dit doe voor een groenteteler die lid is van LTO of niet. Wij moeten als LTO laten zien dat we meerwaarde hebben. Daardoor moet bij telers het gevoel van solidariteit ontstaan dat gezamenlijk meebetalen aan belangenbehartiging per individu uiteindelijk goedkoper is.' Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw vindt dat LTO samen met leden moet werken aan uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat, markt en consument. 'Uitgangspunt is dat onze bedrijven renderen en inspanningen worden beloond. Door creatieve oplossingen aan te dragen, probeer ik als bestuurder onzinnig beleid te voorkomen en onze positie als sector te versterken. Dat doen we samen met andere partijen via BO Akkerbouw en met de veehouderijsectoren als er een gezamenlijk belang is. Als belangen verschillen, ben ik niet te beroerd om stevig de discussie aan te gaan.'

Weer

 • Woensdag
  6° / 4°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer