Fries+stikstofplan%3A+veedruk+per+hectare+verminderen
Nieuws
© Jacob van Essen

Fries stikstofplan: veedruk per hectare verminderen

Provincie Fryslân wil in de aanpak van stikstof gebiedsgericht inzetten op systeemverandering van de landbouw door de veedruk per hectare te verminderen en natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw te stimuleren. Het provinciebestuur stuurde de Friese aanpak stikstof deze week naar Provinciale Staten.

De provincie wil de generieke en gebiedsgerichte stikstofbronnen in de periode 2022 tot 2030 aanpakken en werken aan 'duurzaam natuurherstel en duurzame economische ontwikkeling'. Dit jaar en volgend jaar worden de eerste maatregelen genomen gericht op stikstofruimte en economische ontwikkeling.

Friesland telt elf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Per gebied wordt een gebiedsanalyse opgesteld. In een zone van 3 kilometer rond de Natura 2000-gebieden verzamelt de provincie gegevens over bijvoorbeeld het aantal bedrijven dat er zit en het effect van maatregelen tegen de stikstofdepositie. Daarnaast streeft de provincie ernaar om dossiers als veenweide, landbouw, energie, klimaatadaptatie en natuur en biodiversiteit te koppelen aan de stikstofaanpak. 'We zien de aanpak als vliegwiel om deze doelen te versnellen', schrijft het provinciebestuur.

In de 'startnotitie van de toekomst' wil de provincie ook inzetten op generieke maatregelen, zoals reductie van het kunstmestgebruik, een andere samenstelling van krachtvoer, aanpassen van stalsystemen, vloeren en luchtbewassing en het verdunnen van mest voor het uitrijden. Hierover is de provincie in gesprek met het rijk, want besluitvorming vindt niet op provinciaal niveau plaats.

De provincie komt met een voorstel voor toezicht en handhaving op de vergunningverlening. De planning is mede afhankelijk van de afspraken die in IPO-verband worden genomen, zodat landelijk sprake is van een 'level playing field' voor de bedrijven.

Loket voor stoppers

Provincie Fryslân stelt bovendien een loket in voor boeren die overwegen te stoppen of te verplaatsen vanwege stikstof, CO2 of Natuur Netwerk Nederland-doelen.

Meerdere boeren die vrijwillig willen worden uitgekocht hebben bij de provincie een aanvraag ingediend. De provincie gaat met hen in gesprek om te onderzoeken of een dergelijke aankoop zinvol en kosteneffectief kan zijn. De provincie stelt een vertrouwenspersoon aan bij wie geïnteresseerde boeren zich kunnen melden.

De provincie gaat ook onderzoeken of een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op provinciale wegen effectief is voor het verlagen van de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden. Ook de invloed van de scheepvaart op de Natura 2000-gebieden op de eilanden wordt onderzocht.

Extra maatregelen natuurherstel

Voor het herstel van Natura 2000-gebieden heeft het rijk 250 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor Friesland is per Natura 2000-gebied geïnventariseerd welke maatregelen op korte termijn extra uitgevoerd kunnen worden. Denk aan het verbeteren van de waterhuishouding door het dempen van sloten en verhogen van peilen en uitbreiding van de begrazing binnen de begrenzing van de Natura 2000-gebieden. Dit zijn vooral de maatregelen die in de huidige Natura 2000-beheerplannen waren opgenomen of lopende maatregelen die verder uitgebreid worden.

Ook is landelijk 350 miljoen euro beschikbaar voor de opkoopregeling van veehouderijen en 172 miljoen euro voor een stimuleringsfonds voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen. Het is nog onduidelijk hoeveel geld van het rijk voor Friesland beschikbaar komt. Voor een gebiedsgerichte aanpak zijn 'substantiële middelen' nodig, stelt de provincie.

Weer

 • Zaterdag
  5° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / -1°
  20 %
 • Maandag
  4° / 0°
  40 %
Meer weer