Kabinet steunt duurzame glastuinbouw volop

Op weg naar een circulaire sector voelt Glastuinbouw Nederland zich gesteund door de kabinetsplannen voor 2020, waarin ruim 55 miljoen euro is vrijgemaakt voor de teelt onder glas.

Kabinet+steunt+duurzame+glastuinbouw+volop
© ISO groep

‘Dit politieke draagvlak bevestigt dat onze koers Verantwoorde Glastuinbouw de juiste is. Uiteraard zijn er nog wel volop uitdagingen om die ambities te realiseren’, zo stelt voorzitter Sjaak van der Tak.

Op Prinsjesdag werd bekend dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het recordbedrag van 55,4 miljoen euro heeft gereserveerd voor verduurzaming van de glastuinbouw.

Doelstellingen

Het stemt de brancheorganisatie tot tevredenheid dat het kabinet bereid is om te investeren in de kernthema’s van Glastuinbouw Nederland: plantgezondheid, energie & klimaat en arbeid.

In de miljoenennota voor 2020 wordt uitvoering gegeven aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Onderdeel daarvan is een stevig stimuleringsbudget gekoppeld aan Kas als Energiebron.

Moerdijk

Voor komend jaar wordt 16,2 miljoen euro gereserveerd voor dit programma. Voor de subsidieregelingen EG en MEI is 36,7 miljoen euro in de begroting opgenomen en LNV draagt 2,5 miljoen euro bij aan de warmte- en CO2-leiding Moerdijk.

‘Met dit recordbedrag wordt een enorme impuls gegeven aan klimaatvriendelijke investeringen op de bedrijven. Het team Energie en de ondernemersgroep van Glastuinbouw Nederland hebben hiervoor met elkaar een geweldige prestatie geleverd.’

Plantgezondheid

‘Nu is het aan de ondernemers om met vliegende vaart aan de slag te gaan om de bedrijven verder te verduurzamen’, stelt Van der Tak. Ook op gebied van Plantgezondheid ziet de voorzitter van Glastuinbouw NL positieve elementen.

‘LNV zet in op Kringlooplandbouw, wij vertalen dat voor onze telers in de circulaire kas.’ Het uitvoeringsprogramma dat volgt op de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 moet resulteren in een substantiële verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meer de nadruk leggen op weerbare planten en teeltsystemen.

Ecosysteem

Dit voornemen sluit aan bij de visie van Glastuinbouw NL. ‘Als glastuinbouwsector hebben wij reeds grote stappen gezet, en wij willen door ontwikkelen naar Kas als Ecosysteem in de circulaire kas in 2030.’

Belangrijk speerpunt is ook het voorkomen van de in- en uitsleep van plantenziekten in Nederland. In dit verband is de implementatie van het nieuwe Europese fytosanitaire stelsel in 2020 van belang.

NVWA

‘Positief is dat er aandacht is voor de implementatie, zorgen blijven er over voldoende personele capaciteit bij de NVWA en behoud van kennis van het fytosanitaire en het plantgezondheidsdomein bij zowel NVWA als de beleidsdirectie van LNV.’

Op gebied van Arbeid liggen er voor de glastuinbouw belangrijke uitdagingen. De aanpak van misstanden met arbeidsmigranten wordt door Glastuinbouw NL uiteraard ondersteund.

Sociaal

Positief is volgens Van der Tak de insteek van het kabinet te willen komen tot een activerender sociaal zekerheidsstelsel en de invoering per 1 april van de regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte.

‘En de regeling voor kleine ondernemers die hun bedrijf moeten stoppen vanwege pensionering, ziekte of overlijden van de werknemer.’ Minder te spreken is Van der Tak over de voorgenomen halvering van de LIV-bonus en JeugdLIV per 1-1-2020.

Dit heeft als doel de temporisering van de AOW-leeftijd te financieren. ‘Daarover, maar ook over maatregelen voor demping van de lasten voor seizoenarbeid, zullen we zeker nog in gesprek gaan.’

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  60 %
 • Maandag
  7° / 3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 0°
  5 %
Meer weer