LTO+fel+tegen+zandwinning+Bosscherwaarden
Nieuws
© DIRK HOL

LTO fel tegen zandwinning Bosscherwaarden

LTO Noord West-Nederland heeft bij provincie Utrecht bezwaren geuit tegen de beoogde ontwikkelingen in de Bosscherwaarden bij Wijk bij Duurstede. Volgens de landbouworganisatie komen de agrarische belang te veel in het geding.

De zienswijze van LTO Noord volgt op een ontwerpversie van een Milieueffectrapport dat is opgesteld om een gebied van 130 hectare te mogen afgraven voor grondwinning. De klei en het zand worden vervangen door vervuild slib.

Regionaal manager Andries Middag zegt zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat de gemeente zich in allerlei bochten wringt om medewerking te verlenen aan een particulier initiatief. 'Een afgeraffeld MER-rapport, een kluwen van verschillende procedures en het ontbreken van een heldere verbinding tussen de afgraving en de compenserende maatregelen, tonen dat ook aan.'

Haalbaarheid

Gemeente Wijk bij Duurstede zegt de initiatiefnemer slechts te faciliteren in het onderzoek naar de haalbaarheid van het project. 'Het college en de gemeenteraad hebben nog geen besluit genomen over de haalbaarheid en wenselijkheid van het project. Dat gaat pas gebeuren als het project en de effecten goed en volledig zijn uitgewerkt.'

'Hiermee wordt een landschappelijk en historisch waardevol gebied straks meer dan tien jaar op z'n kop gezet'

Andries Middag, manager LTO Noord regio West

De gemeente heeft ook oog voor de agrarische belangen en die spelen bij de uiteindelijke besluitvorming ook een rol. 'De MER ligt ter inzage, zodat belanghebbenden voorafgaand aan deze besluitvorming een zienswijze kunnen indienen en de milieueffecten in de besluitvorming kunnen worden meegenomen in plaats van achteraf in de ruimtelijke ordeningsprocedure.'

Langslepend

Het stoort Middag vooral dat de gemeente 'een langslepende procedure ineens in sneltreinvaart wil afwerken.' Al ruim tien jaar wordt over de plannen gesproken door de diverse overheden. Provincie Utrecht leek in 2009 definitief de stekker uit het initiatief te hebben getrokken.

'Via diverse omwegen en met verschillende compenserende maatregelen voor natuur en recreatie blijven de initiatiefnemers het plan steeds nieuw leven inblazen. Met alle nadelige gevolgen van dien', stelt Middag.

Verondieping

De gemeente merkt op dat het initiatief sinds 2002 niet van tafel is geweest. 'Wel zijn er sindsdien wijzigingen in de plannen. Het plan is nu om het gebied na zandwinning aan te vullen met grond en baggerspecie conform de geldende bodemkwaliteitseisen. Het gaat trouwens niet om een stortlocatie, maar om een zogeheten verondieping.'

LTO Noord plaats daar vraagtekens bij en dringt bij de provincie aan op een beoordeling van de gang van zaken. 'Ook omdat de beoogde compensatie in de vorm van natuurontwikkeling ook nadelige gevolgen heeft voor land- en tuinbouw ter plekke.'

Groene contour

De gemeente stelt dat het gebied sinds de aanwijzing voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van status is gewijzigd en sindsdien valt het binnen de groene contour. 'Daar wordt de natuur gerealiseerd met geldstromen van derden, waarbij we opmerken dat de initiatiefnemer de lead heeft en de gemeente slechts een faciliterende rol.'

LTO Noord heeft grote zorg over de gevolgen voor de grondwaterstand en de kwaliteit daarvan. Middag: 'Eén van de uitkomsten van het MER is dat extra drainage en onderbemalingen in de fruitteeltpercelen in de omgeving van het plangebied nodig zijn om schade als gevolg van de voorgestane ontwikkelingen te voorkomen. Daarover bestaan nu verder helemaal geen zekerheden'.

Ongewenste effecten

De gemeente is zich wel bewust van hetgeen hierover is gesteld in de MER rapportage. 'Ook worden er afspraken tussen gemeente en initiatiefnemer gemaakt om zeker te stellen dat de initiatiefnemer maatregelen neemt om ongewenste effecten tegen te gaan.'

Middag dringt er op aan om een zorgvuldig onderzoek te starten naar de effecten voor natuur en milieu. 'In de MER wordt nota bene melding gemaakt dat verouderde onderzoeksgegevens worden gebruikt. Zorgvuldig onderzoek zou ook recht doen aan de belangen van de agrarische ondernemers en burgers in het gebied die niet om de nieuwe ontwikkeling hebben gevraagd.'

Voldoende actueel

De gemeente heeft voorafgaand aan de procedure de MER inhoudelijk laten beoordelen door de Omgevingsdienst Utrecht (ODRU). 'Op basis daarvan durven we te stellen dat de gebruikte gegevens voldoende actueel zijn. Als op basis van eventueel op dit punt ingebrachte zienswijzen een andere conclusie wordt getrokken, kan dat een reden zijn voor nieuw of aanvullend onderzoek.'

Verder plaatst Middag grote vraagtekens bij de maatschappelijke meerwaarde van het plan. 'Hiermee wordt een landschappelijk en historisch waardevol gebied straks meer dan tien jaar op z'n kop gezet om een bedrijf van ver vervuild slib te laten aanvoeren en opslaan. Waar is de overheid dan mee bezig?'

Bouwsteen

De gemeente hecht er aan op te merken dat de MER een belangrijke bouwsteen is van het totale plan voor zandwinning, baggerspecieberging en natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden. 'Op basis daarvan zal uiteindelijk een besluit worden genomen.'

Weer

 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  24° / 14°
  70 %
 • Maandag
  20° / 15°
  60 %
Meer weer