Positieve+Poldergroep+Westzaan+wil+doorboeren
Nieuws
© Mike Schellart

Positieve Poldergroep Westzaan wil doorboeren

Agrarische ondernemers in Westzaan zijn vastberaden om hun bedrijven in de veenweidepolder voort te zetten. In een brief aan de provincie hebben ze hun zorgen geuit over de strategie die Noord-Holland wil voeren om bodemdaling en CO2-uitstoot te reduceren.

De ondernemers hebben zich verenigd in de Positieve Poldergroep Westzaan. Ze hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in hun bedrijfsvoering en werken aan een plan van aanpak voor het beheer in het gebied. Eerder al lanceerde de provincie enkele ideeën voor een andere inrichting van de polder. Het stoort de ondernemers dat ze daar niet over eerst zijn geconsulteerd.

'Volgens ons wordt polder Westzaan onterecht en gebaseerd op onjuiste feiten als urgent gebied benoemd', schrijven ze. Aad Straathof, die namens LTO Noord het veenweidedossier trekt, deelt die mening. 'De indruk wordt gewekt dat de bodemdaling ter plekke een groter probleem is dan in andere regio's, terwijl dat pertinent onjuist is.'

Perspectief

Straathof is blij met de pro-actieve houding van de poldergroep. Vorige week vrijdag werd in Driebruggen een groot project voor onderwaterdrainage bezocht. 'Die aanpak biedt zeker ook voor Westzaan perspectief', stelt de bestuurder. 'Samen met een pakket van andere maatregelen laten de boeren het economisch perspectief van de polder zien.'

De poldergroep weet zich verder gesteund door Water, Land en Dijken, LTO Noord en Agro PPO Advies, die de brief aan de provincie mede ondertekenenden. 'Het idee is om de aanpak bij coalitievorming aan politici te overhandigen. Wat ons betreft gaat hier een voorbeeldfunctie van uit, voor het maatwerk dat we in de rest van de westelijke veenweiden willen leveren.'

'Juist zoet water is iets zeldzaams, daar moeten we zuinig op zijn'

Kees Stoop, waterbestuurder LTO Noord Noord-Holland

Verbrakken

Ten aanzien van Westzaan bestaan al langer plannen om de polder te verbrakken. Dit om nieuwe natuurwaarden te ontwikkelen, maar daarnaast zou het ook kunnen zorgen voor CO2-reductie. 'Dat staat haaks op de agrarische belangen en wetenschappelijk mist daar elke grondslag voor. Reden te meer om de komende jaren extra te investeren in onafhankelijk onderzoek', stelt Straathof.

In de brief wijst de poldergroep er op dat de polder Westzaan al sinds het ontstaan een agrarisch karakter kent. 'Dit heeft geresulteerd in een cultuurhistorisch gewaardeerd agrarisch landschap, onder andere met de status van weidevogelleefgebied en botanisch waardevol grasland. Het voornemen van de provincie brengt dat in gevaar.'

Oppervlaktewater

Provinciaal waterbestuurder Kees Stoop van LTO Noord is al jaren betrokken bij Westzaanse dossier. Het stoort hem dat de verbrakking steeds wordt getypeerd als iets speciaals. 'Juist zoet water is iets zeldzaams, namelijk hooguit 2,5 procent op aarde, waarvan slechts 0,014 procent beschikbaar is als zoet oppervlaktewater. Daar moeten we dus zuinig op zijn.'

Binnen Noord-Holland zetten de waterschappen alle zeilen bij om verzilting tegen te gaan, merkt Stoop op. 'Het vormt een groot risico voor de productie van voedsel. En hoewel er vooraf wordt beweerd dat de waterhuishoudkundige inrichting van een zilte Westzaner polder goed is te isoleren, is niet uit te sluiten dat er onder speciale omstandigheden toch zilt water naar de Schermer boezem stroomt.'

Consequenties

Dat laatste moet hoe dan ook worden voorkomen, stelt heemraad Siem-Jan Schenk. 'Polder Westzaan is voor een groot deel Natura 2000-gebied. In een ver verleden is in Europees verband de keuze gemaakt om te verbrakken. Als daarvoor wordt gekozen, dan is het onze rol om het watersysteem aan te passen aan de inrichting van het gebied, maar ook om te kijken naar de maatschappelijke consequenties voor het omliggende watersysteem.'

Schenk vindt dat er een zorgvuldig gebiedsproces moet zijn. 'De provincie is daar trekker van en heeft kortgeleden aan de boeren laten weten dat ze daar dit jaar bij worden betrokken.'

Donkere wolk

Mocht er uiteindelijk toch aan verbrakking worden vastgehouden, dan moet de provincie ook de knip trekken, stelt Stoop. 'Dat is de logische consequentie als zulke projecten over je worden uitgestort.. Deze donkere wolk hangt al meer dan dertig jaar boven het gebied, met vervelende consequenties voor de voortzetting van de bedrijven als gevolgen. De poldergroep is strijdvaardig, Daarom blijven we ons inzetten om dat onzalige plan van tafel te vegen.'

Weer

 • Dinsdag
  19° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  17° / 11°
  60 %
 • Donderdag
  16° / 13°
  70 %
Meer weer