LTO+wil+melkveehouder+laten+kiezen+uit+drie+%27mestpakketten%27
Nieuws
© VidiPhoto

LTO wil melkveehouder laten kiezen uit drie 'mestpakketten'

Nu kan een melkveehouder nog kiezen tussen wel of niet meedoen aan derogatie. Maar volgens de vakgroep melkveehouderij van LTO moet een boer in de toekomst tussen drie pakketten met verschillende gebruiksnormen kunnen kiezen.

Dat staat in de nieuwe visie van de vakgroep, die de naam 'Een gezonde bodem voor Kringlooplandbouw' heeft meegekregen. De drie keuzes die worden voorgesteld, bieden meer kansen om de bodem te voeden in plaats van uit te putten. Daarnaast doet een grotere keuzevrijheid volgens de vakgroep meer recht aan de diversiteit in de melkveehouderij.

De vakgroep melkveehouderij gaat de komende tijd op 34 regionale bijeenkomsten met de achterban praten over deze nieuwe visie. De eerste mogelijkheid is een eenvoudig en generiekpakket met een stikstofgebruiksnorm van dierlijke mest van 170 kilo per hectare zonder veel aanvullende boekhouding. Dat is ook geschikt voor ondernemers die zwaar inzetten op andere maatschappelijke doelen, zoals bijvoorbeeld extra aandacht voor lokale biodiversiteit.

Gewasderogatie

De tweede mogelijkheid biedt de ondernemers de gelegenheid 300 kilo stikstof uit dierlijke mest van eigen bedrijf aan te wenden op grasland, waarmee een deel van het kunstmeststikstofgebruik vervalt. Dit wordt ook wel gewasderogatie genoemd. Het blijft mogelijk andere maatschappelijke doelen te halen, zoals het bevorderen van lokale biodiversiteit.

De derde en laatste keuzemogelijkheid is voor ondernemers die een hoge efficiëntie willen halen in hun mineralenkringloop. Er wordt op fosfaat een bedrijfsspecifieke norm vastgesteld voor eigen dierlijke mest zodat die past bij de mineralenbehoefte van de bodem en gewassen (evenwichtsbemesting).

Stikstofbemesting

Via de KringloopWijzer wordt inzichtelijk gemaakt welke stikstofbemesting uit eigen mest hierbij hoort (BES-systematiek). De ondernemer laat hiermee zien dat het bedrijf binnen de milieurandvoorwaarden past. Ook dit pakket bevordert de lokale kringloop en resulteert in een lager gebruik van kunstmest.

Met de nieuwe visie gaat LTO Melkveehouderij actief aan de slag met de door LNV aangekondigde herbezinning van het mestbeleid. De vakgroep wil bij de achterban ophalen welke uitdagingen en dilemma's er liggen.

Bodem centraal

LTO wil vooral de bodem centraal stellen in de nieuwe visie. Dat kan door de opbouw van organische stof en grasland te stimuleren. Gestreefd wordt naar het sluiten van lokale kringlopen voor voer en mest, zoals verwoord in het advies van de commissie Grondgebondenheid. Door een integrale aanpak te kiezen, draagt deze ook bij aan de klimaatopgave en andere milieudoelen.

Een gewasderogatie van 300 kilo stikstof per hectare grasland maakt dat eigen dierlijke mest in de bedrijfskringloop beter benut kan worden en minder kunstmest nodig is. Dit helpt om kringlooplandbouw verder vorm te geven en draagt bij aan milieudoelen, ook in de nu nog kwetsbare gebieden.

Pilots

Om daar een begin mee te maken, moeten hiervoor pilots worden opgestart. Daarnaast wordt tegemoet gekomen aan de diversiteit van melkveebedrijven door drie beleidspakketten in te richten. Daarbinnen krijgen melkveehouders meer controle over bemesting en mogen zij aan de bodem onttrokken mineralen aanvullen met dierlijke mest, mits aantoonbaar binnen gestelde milieu randvoorwaarden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  21° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer