Land%2D+en+tuinbouw+doet+meer+voor+milieu+dan+Klimaatakkoord+vraagt
Nieuws
© Dirk Hol

Land- en tuinbouw doet meer voor milieu dan Klimaatakkoord vraagt

Het Klimaatakkoord is vrijdag gepresenteerd. Daarmee ligt er een pakket waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met tenminste 49 procent kan terugdringen ten opzichte van 1990. De land- en tuinbouwsector geeft in het akkoord aan meer te kunnen doen dan in dit akkoord is vastgelegd, mits de randvoorwaarden aanwezig zijn.

De land- en tuinbouw spreekt in het Klimaatakkoord af de CO2-uitstoot van de sector met 3,5 Mton te reduceren. Op dat getal wordt de sector afgerekend. maar de ambitie van de sector gaat verder, want zij geeft aan de CO2-uitstoot met 6 Mton te kunnen reduceren. Een belangrijke voorwaarde is dat er voldoende financiële- en beleidsruimte komt om de ambities waar te maken. Dat staat in het ontwerp van het Klimaatakkoord.

De extra CO-reductie kan vooral worden behaald door plannen in de varkenshouderij en de glastuinbouw. De varkenshouderij denkt met nieuwe stallen en milieuvriendelijker veevoer een extra slag te kunnen slaan. De glastuinbouw rekent op reductie door een lager energieverbruik door Het Nieuwe Telen, toepassing van extern aangevoerde CO2 in de kas en geothermie.

Daarnaast liggen er kansen voor verlaging van de CO2-emissie op onderdelen die niet aan de land- en tuinbouw worden toegerekend, bijvoorbeeld door minder soja te importeren of schonere landbouwvoertuigen te gebruiken. Als dat wordt meegeteld kan de ambitie naar 7 Mton reductie.

Klimaatverandering

De land- en tuinbouw heeft alle reden om een hogere ambitie na te streven. Landbouw en klimaat onlosmakelijk met elkaar verbonden, stelt LTO Nederland. Boeren en tuinders ondervinden immers als eerste de gevolgen van klimaatverandering: extreem weer zoals droogte of clusterbuien zorgen nu al voor problemen.

Voorzitter Pieter van Geel van de Klimaattafel Landbouw en Grondgebruik, verantwoordelijk voor het landbouwdeel in het Klimaatakkoord, snapt dat de hoge ambitie boeren en tuinders een dubbel gevoel geeft. 'Boeren en tuinders zijn dagelijks met het klimaat bezig, maar ze hebben ook het gevoel dat ze elke keer iets moeten: met fosfaat, biodiversiteit of gewasbescherming. Daarom is het belangrijk dat we voor de lange termijn duidelijkheid geven op alle dossiers.'

Verantwoordelijkheid

De agrarische sector neemt met de hoge ambitie zijn verantwoordelijkheid, vindt LTO Nederland. Want voedselproductie heeft ook een onvermijdelijke impact op het klimaat. Aan de ene kant door emissies van broeikasgassen, aan de andere kant door bijvoorbeeld CO2 uit de lucht te absorberen en als koolstof vast te leggen in de bodem.

'Op de dossiers klimaat en biodiversiteit zijn wij als land- en tuinbouw een deel van de oplossing', zegt Kees van Zelderen, portefeuillehouder Klimaat en Energie bij LTO Nederland.. 'Dat laten we zien met deze hoge ambitie.'

Randvoorwaarden nodig

De sector stelt een pakket van maatregelen voor dat moet leiden tot de beoogde reductie. Agrarisch ondernemers zijn van plan de ambitie waar te maken door onder meer precisielandbouw, klimaatvriendelijke bouwplannen, de productie van duurzame energie en het met behulp van natuurlijke processen vastleggen van koolstof in de bodem. De oplossingen en randvoorwaarden komen terug in het ontwerpakkoord dat is gepresenteerd..

LTO Nederland benadrukt dat boeren en tuinders de reductie niet alleen kunnen realiseren. Er moet gezamenlijk naar duurzame oplossingen worden gezocht. Voor een brede transitie naar een klimaatneutrale land- en tuinbouwsector zijn bepaalde randvoorwaarden cruciaal. Zo is financiering complex en wordt inzet van alle partijen gevraagd – privaat en publiek. Het kan niet zo zijn dat alle kosten op agrarisch ondernemers worden afgewenteld.

Om boeren en tuinders een handelingsperspectief te bieden is bovendien experimenteerruimte op gebied van wet- en regelgeving essentieel.

Mening van leden

Het ontwerpakkoord is het resultaat van intensieve gesprekken tussen LTO Nederland en de verschillende (keten)partners. Het resultaat van de onderhandelingen wordt de komende maanden voorgelegd aan bestuurders en leden van LTO. Tevens zal het PBL de maatregelen doorrekenen. Pas na de achterbanraadpleging en doorrekening van het PBL kan sprake zijn van een te ondertekenen definitief akkoord.

LTO Nederland betreurt het dat Greenpeace, de Natuur en Milieufederaties en FNV zijn weggelopen van de onderhandelingen. Aan de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik was met deze partijen overeenstemming.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  60 %
Meer weer