Extra+gelden+naar+innovatie+in+land%2D+en+tuinbouw
Nieuws
© Dirk Hol

Extra gelden naar innovatie in land- en tuinbouw

Boeren en tuinders worden voor het eerst sinds 2014 nadrukkelijk genoemd in de Troonrede die op Prinsjesdag werd uitgesproken. De koning prees boeren en tuinders 'die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel'. Die waardering spreekt ook uit de Miljoenennota.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft komend jaar 882,3 miljoen euro te verdelen. In de begroting zijn plannen opgenomen om de positie van de boer in de keten te versterken en staan maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan en plannen om de bodem gezond te houden en biodiversiteit te verbeteren.

Minister Carola Schouten van LNV constateert dat er op het gebied van landbouw, natuur en voedselkwaliteit maatschappelijke uitdagingen liggen. Ze denkt daarbij bijvoorbeeld aan klimaat, biodiversiteit, een eerlijke prijs voor de boer en voedselzekerheid. Met de oprichting van een nieuw ministerie - met een eerste eigen begroting - gaat ze aan de slag. In de begroting 2019 staan de eerste plannen om de recent gepresenteerde landbouwvisie te realiseren.

Positie versterken

Het versterken van de positie van de boer in de keten is een belangrijk thema in de begroting van LNV. Oneerlijke handelspraktijken worden aangepakt en er komen initiatieven om de verbinding tussen boer en burger te verbeteren. Zo komt er wet- en regelgeving om het kleinschalig produceren van streekproducten te vergemakkelijken.

Kabinet laat landbouw zweven tussen visie en praktijk

Roelof Bisschop, SGP-Kamerlid

Als het gaat om onze waardering voor voedsel, liggen de prioriteiten voor 2019 op het stimuleren van een gezonde en duurzame voedselkeuze, voedselveiligheid en de aanpak van voedselverspilling. Het is de ambitie om de huidige voedselverspilling te halveren in 2030.

Landbouwminister Carola Schouten kreeg haar kapsel aangemeten door leerlingkappers van het mbo.
Landbouwminister Carola Schouten kreeg haar kapsel aangemeten door leerlingkappers van het mbo. © Dirk Hol

Gereserveerde bedragen

In de begroting is 343 miljoen euro gereserveerd voor onder meer extra toezichtscapaciteit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en ondersteuning van ondernemers via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Verder is in het regeerakkoord 75 miljoen euro gereserveerd om jonge boeren te ondersteunen met bedrijfsovernames en investeringen in innovatie te financieren. 'Een goed signaal', vind LTO Nederland.

Innovatie heeft een voorname plek in de begroting. De bijdrage aan Wageningen Research is volgend jaar 92,7 miljoen euro. Naar kennisontwikkeling en agrarische innovatie gaat 90,8 miljoen euro. In het najaar van 2018 verschijnt een brede Strategische Kennis- en Innovatieagenda, onder meer gericht op duurzaam ondernemerschap en impulsen voor groen onderwijs.

Bodemgezondheid

Het ministerie komt met een speciaal bodemprogramma om de bodem blijvend gezond te houden. Ook gaat ze telers helpen om hun gewassen te beschermen met zo min mogelijk (chemische) middelen. Dit wil ze bereiken door samen met het bedrijfsleven via onderzoek maatregelen te ontwikkelen voor het bestrijden van ziekten en plagen.

Het kabinet wil de leefomgeving in de veedichte gebieden verbeteren. Er wordt 120 miljoen euro uitgetrokken om op korte termijn varkenshouders die willen stoppen te ondersteunen. Daarnaast is er 60 miljoen euro gereserveerd om innovaties in stal- en veehouderijsystemen door te voeren. In totaal is 275 miljoen euro gereserveerd voor natuur en waterkwaliteit.

• Lees ook: Hoekstra zit komend jaar ruimer bij kas

Verbinding landbouw en natuur

Een belangrijk onderdeel van de begroting is de opgave om landbouw en natuur - ook in lijn met de nieuwe landbouwvisie - met elkaar te verbinden. Een gezonde bodem is cruciaal voor onze voedselproductie. Alles wat mensen onttrekken aan de bodem moet zoveel mogelijk worden teruggegeven, vindt de minister.

LTO Nederland is blij met de waardering voor boeren en tuinders die uit de Troonrede en Miljoenennota spreekt. De bijdrage van de land- en tuinbouw aan economie, welvaart en welzijn wordt door het kabinet erkend. LTO-voorzitter Marc Calon noemt dat 'een waardering die hen toekomt'.

Waardering voor plannen

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) vindt dat er goede plannen voor boeren, tuinders en vissers in het regeerakkoord staan. Geurts: 'Maar het mag niet blijven bij ambities op papier. Het wordt tijd dat onze boeren, tuinders en vissers voelen dat het kabinet voor hen opkomt. Zo verdienen familiebedrijven duidelijkheid rondom de fosfaatrechten en moet verspreiding van dierziektes daadkrachtig worden bestreden. Dat is de uitdaging waar de minister voor staat, van papier naar boerenpraktijk.'

Ook SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft waardering voor de plannen van de minister. 'Ik vind wel dat het kabinet de landbouw nog te veel tussen visie en praktijk laat zweven. De regering wil kringlooplandbouw, maar de inzet voor het mestbeleid, zodat boeren meer dierlijke mest in plaats van kunstmest gaan gebruiken, laat nog op zich wachten.'

Bisschop heeft meer voorbeelden. 'De regering wil een beter verdienmodel. Ondertussen dreigen boetes voor kleine registratiefouten en lopen de retributiekosten die worden doorberekend op. We willen meer innovatie, maar we zijn niet in staat de proefboerderij voor de varkenshouderij in Sterksel overeind te houden.'

150 miljoen euro voor zoetwatermaatregelen
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) reserveert 150 miljoen euro voor zoetwatermaatregelen vanaf 2022. Die maatregelen moeten onder meer zorgen voor een betere beschikbaarheid van zoetwater. De maatregelen op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie staan in het Deltaprogramma 2019. Eerder dit jaar tekende I&W-minister Cora van Nieuwenhuizen een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeergebied, waarmee er meer zoet water beschikbaar is in tijden van droogte. Daarnaast zorgde de uitbreiding van de Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden-Nederland vanaf 24 juli voor extra zoetwateraanvoer naar Centraal Holland, waarmee verzilting werd bestreden. Het Deltaprogramma wil ook bodemdaling aanpakken. De deltacommissaris heeft het kabinet geadviseerd om te komen tot een nationaal programma bodemdaling waarin overheden kunnen samenwerken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  15° / 7°
  20 %
 • Maandag
  16° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  60 %
Meer weer