POV+vraagt+regie+overheid+bij+mestverwerking
Nieuws
© Twan Wiermans

POV vraagt regie overheid bij mestverwerking

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vraagt de overheid om verantwoording te nemen in mestverwerking. Innovaties raken te vaak verstrikt in procedures.

Daardoor vertraagt dan wel stagneert de ontwikkeling ervan. Dat schrijft de POV in reactie op de Landbouwbegroting aan leden van de Kamercommissies voor Landbouw en voor Infrastructuur en Waterstaat.

Kringlooplandbouw, zoals LNV-minister Schouten voorstaat in haar op 15 september gepresenteerde Landbouwvisie, biedt volgens de POV kansen voor mestverwerking. Mestverwaarding is nu vooral ‘aanbod-gedreven’. De POV noemt omkering naar een vraaggestuurde bedrijfstak (ontwikkeling producten waar vraag naar is) noodzakelijk.

Verwerking optimaliseren

Voor het sluiten van agrarische kringlopen noemt de POV professionele, optimale verwerking en vermarkting van biomassa van dierlijke oorsprong cruciaal. 'Zonder meststoffen van dierlijke oorsprong zijn kringlopen niet te sluiten. Er zijn mogelijkheden en markten die professioneel en vanuit de behoefte van de afzetmarkt ontwikkeld moeten worden', aldus POV.

De POV houdt de Kamerleden voor dat dit vraagt om professionaliteit en schaalgrootte in de productiefaciliteiten om de kostprijs zo laag mogelijk te houden en organisaties. De POV pleit ook voor schaalgrootte van organisaties, die hun kerncompetentie hebben gemaakt van ontwikkelen, bewerken, verwerken en vermarkten van biomassa van dierlijke (en humane) oorsprong.

Transparant en controleerbaar

Een robuust en handhaafbaar mestbeleid vraagt, zo schrijft de POV, om transparantie, grootschaligheid en controleerbaarheid. De POV noemt het spijtig dat de landbouwvisie zich niet uitspreekt over de wijze waarop innovaties en verbeteringen op het gebied van mestverwaarding gestimuleerd en gefaciliteerd gaan worden.'

'En juist daar ligt een groot knelpunt voor de varkenshouderij: innovaties raken veel te vaak verstrikt in de procedures waardoor ontwikkelingen worden vertraagd of helemaal stagneren.' De POV wil er samen met alle relevante partijen zijn schouders onder zetten zaken vlot te trekken, zodat innovaties eindelijk écht van de grond kunnen gaan komen.

Invulling Klimaatakkoord

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij is ver gevorderd met het herijken van haar actieplan voor de vitalisering van de varkenshouderij. De activiteiten uit het actieplan vormen ook basis voor de invulling van de warme sanering van de varkenshouderij zoals geformuleerd in het regeerakkoord. Via deze route wil de POV invulling geven aan de ambities die zijn geformuleerd in het kader van het Klimaatakkoord.

POV: 'Het grootste effect gaat naar onze inschatting uit van het sluiten van de mestverwerkingsketen waarbij mest sneller uit de stal wordt verwijderd en in ‘gesloten’ mestopslag en mestverwerking wordt verwerkt tot waardevolle mineralenproducten. Wij doen vanuit de Coalitie een beroep op de financiële middelen die voor dergelijke innovaties beschikbaar komen voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
 • Zaterdag
  16° / 11°
  90 %
Meer weer