Waterkwaliteit+Delfland+blijft+uitdaging+tuinbouw
Nieuws
© Archief

Waterkwaliteit Delfland blijft uitdaging tuinbouw

De waterkwaliteitsverbetering van de afgelopen jaren in glastuinbouwgebieden in het Hoogheemraadschap van Delfland stagneert. Dat is de belangrijkste conclusie die Delfland heeft getrokken uit de Waterkwaliteitsrapportage over 2016.

Wel zegt Delfland blij te zijn met de brede samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en de sector in de Greenport Westland/Oostland. Vanwege de nodige verbeteringen zetten waterschappen, glastuinbouwgemeenten en LTO Glaskracht samen de schouders er onder voor schoon en gezond water in sloten en vaarten.

Uit de meetresultaten over 2016 blijkt dat de concentraties bestrijdingsmiddelen en meststoffen (stikstof en fosfaat) nog steeds te hoog zijn en niet verminderen. De hoogste en meeste normoverschrijdingen worden aangetroffen in de glastuinbouwgebieden.

Lozingen

Ondanks dat alle glastuinbouwbedrijven al jaren op de riolering zijn aangesloten voor afvoer van vervuild water, blijkt er nog steeds sprake te zijn van bewuste of onbewuste lozingen op sloten en kanalen, aldus Delfland.

Deze lozingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Waterbewust ondernemen is dus belangrijk in de tuinbouw. Tijdens een presentatie van de Waterkwaliteitsrapportage bij Beekenkamp Plants in Maasdijk op dinsdagavond werd die boodschap breed uitgedragen door zowel Delfland als LTO Glaskracht.

Schoon water is extreem belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier

Watersysteem

Kassen kunnen 'lekken' of een onvoldoende gedimensioneerd watersysteem hebben, bleek uit de presentatie van Hoogheemraadschap Delfland. Gebieden kunnen kampen met de rioleringscapaciteit door onjuist gebruik van rioolbuffers of verkeerde hemelwateraansluitingen.

'Schoon water is extreem belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier in Delfland, denk aan het voorkomen van blauwalgen en kroos', zei waterschapsbestuurder Ingrid ter Woorst naar aanleiding van de resultaten.

Imago

De waterkwaliteit is niet alleen van belang vanwege de Kaderrichtlijn Water, ook de glastuinbouwsector zelf is gebaat bij een betere waterkwaliteit, stelde Ter Woorst.

'Vanwege haar 'groene en duurzame imago', de dreigende verboden op gewasbeschermingsmiddelen en de eerlijke concurrentie: er is een kopgroep die wel tijd en geld investeert en dus last heeft van de achterblijvers.'

Waterbewust ondernemen

Het allerbelangrijkste om tot een betere waterkwaliteit te komen is een intensivering van waterbewustzijn en waterbewust ondernemen, stellen zowel Delfland als LTO Glaskracht. Voor de individuele tuinbouw-ondernemer moet controle op lekkages uit de kas bijvoorbeeld routine worden. Op dit waterbewustzijn zet Delfland intensief in.

Daarnaast blijft Delfland glastuinbouw-ondernemers ondersteunen en adviseren. Met gebiedsgericht meten, het scannen van kassen op ongewenste emissies, het adviseren in hun streven naar schoon water, en bijvoorbeeld hergebruik.

Afspraken

De oplossingen om tot een betere waterkwaliteit te komen, zijn niet eenvoudig, beseft het waterschap. Daar zijn álle partijen bij nodig: glastuinbouw, waterschappen en gemeenten. Duurzame verbetering betekent dus: samen aan de slag.

Daar is in de Greenport Westland/Oostland al begonnen binnen het Afsprakenkader Emissieloze Kas, waarin glastuinbouwgemeenten, LTO Glaskracht en de waterschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard zijn vertegenwoordigd.

Bekijk meer over: