Provincie Drenthe blijft somber over staat natuur

De kwaliteit van de Drentse natuurgebieden lijdt onder stikstofneerslag en verdroging en in mindere mate klimaatverandering. Voor elf van de veertien Drentse Natura 2000-gebieden zijn daarom aanvullende maatregelen nodig, binnen en buiten de huidige grenzen. Dat wordt bevestigd in de natuurdoelanalyses die de provincie heeft uitgevoerd voor de belangrijkste natuurgebieden in Drenthe.

Provincie+Drenthe+blijft+somber+over+staat+natuur
© Joost de la Court

De analyses zijn gemaakt ter voorbereiding op het Drents Programma Landelijk Gebied, een omvangrijk reconstructieproject dat op stapel staat voor het Drentse platteland. Volgens Gedeputeerde Staten wordt in de analyses nog eens bevestigd dat stikstofneerslag een van de grootste knelpunten is in de meeste Natura 2000-gebieden om ze weer gezond te maken. Daarnaast is hydrologisch herstel nodig om de nadelige effecten van de verdroging op de natuur te kunnen bestrijden.

Tevens staat in de analyses per natuurgebied beschreven wat de aandachtspunten zijn en waar de kennisleemtes zitten. Zo moeten in bepaalde gebieden meer metingen worden verricht. 'Maar meer meten verandert niet zonder meer de uitkomsten van eerdere analyses', schrijft de provincie.

Gedeputeerde Staten benadrukken dat het herstelplan een gevolg is van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. 'Daarbij staan wij wel voor een realistisch natuurbeleid, waarbij wij de balans zoeken tussen maatregelen, medegebruik en mogelijk conflicterende natuurdoelen.' Zulke tegenstellingen zitten bijvoorbeeld in de bescherming van bevers en de rivierprik in de Drentse beken.


Meewegen

Het meewegen van sociaal-economische belangen, zoals die van de landbouw, blijft onvermeld in de toelichting aan Provinciale Staten. Evenals hoe de effecten van de te nemen maatregelen worden meegewogen. Veel aanpassingen zullen bijvoorbeeld pas op lange termijn effect hebben of misschien in de loop van de tijd achterhaald of onhaalbaar blijken.

Provincie Drenthe erkent dat vergunningverlening voor (agrarische) bedrijfsontwikkeling ook bij het treffen van maatregelen moeilijk blijft. Vooralsnog zijn die alleen mogelijk op basis van een passende beoordeling en via intern salderen. 'Al leidt dat veelal niet tot verruiming van de mogelijkheden.' De hydrologische knelpunten kunnen bovendien ook leiden tot een vergunningplicht voor aanpassingen buiten de Natura 2000-gebieden, waarschuwt provincie Drenthe.

De provincie laat tussen de regels door blijken kritisch te staan tegenover de analysemethode die volgt uit de toepassing van de landelijke richtlijnen. Daarbij is het laagste oordeel van een habitat in een natuurgebied leidend. Oftewel, de zwakste schakel bepaalt het eindcijfer van een gebiedsanalyse, ook al betreft het een kleine soort of oppervlak op het totale natuurgebied. 'In Drenthe betekent dit dat alle analyses uitkomen op een nee, tenzij-oordeel.' De analyses worden voorgelegd aan de nationale Ecologische Autoriteit ter beoordeling.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  21° / 7°
  0 %
 • Dinsdag
  22° / 8°
  0 %
 • Woensdag
  21° / 8°
  0 %
Meer weer