Fries water- en bodembeheer moet anders

Het water- en bodemsysteem loopt in Friesland tegen zijn grenzen aan. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân willen daarom water en bodem sturend maken in de ruimtelijke inrichting. De ruimtelijke ordening moet weer de logica van het landschap volgen in plaats van technische maatregelen te gebruiken om alles mogelijk te maken. Dit vraagt om maatwerk per gebied. Dat blijkt uit de ontwerpvisie 'Fryslân klimaatbestendig 2050+'.

Fries+water%2D+en+bodembeheer+moet+anders
© Niels de Vries

Stijging van de zeespiegel bedreigt de Friese kust en de eilanden. Daardoor is dijkversterking noodzakelijk en neemt de verzilting toe. Extreme neerslag en periodes van langdurige droogte zetten het watersysteem onder druk.

In veengebieden moeten bijvoorbeeld de bodemdaling en CO2-uitstoot bijna zijn gestopt in 2050. Dit lukt met verhoging van de grondwaterstand en opslaan van zoetwater. Bijkomend voordeel hiervan is dat dit de afhankelijkheid van zoetwater uit het IJsselmeer vermindert.


Waterberging

In de kleigebieden moeten boeren rekening houden met verdere toename van zout grondwater in de bodem en minder aanvoer van zoetwater vanuit het IJsselmeer. Met bijvoorbeeld het vergroten van de zoetwaterbellen onder weilanden en het vergroten van waterberging in het oppervlaktewater kunnen zij zich hierop voorbereiden.

In de zandgronden is het plan om water langer vast te houden richting 2050 door het minder snel af te voeren. Grootschalig herstel van beekdalen, minder grondwater oppompen en het bevorderen van het organische stof- en bodemleven zijn hierbij belangrijk.


Betere balans

Op de Waddeneilanden willen de overheden een betere balans vinden tussen waterverbruik en aanvulling van zoetwater om de zoetwatervoorraad op peil te houden. Ook in dorpen en steden willen Wetterskip Fryslân en de provincie de risico's van hitte, droogte en wateroverlast beperken door minder verharding, meer vergroening en ruimte voor waterberging. Hiervoor komen voorwaarden in nieuwe bouwplannen.

Voor specifieke gebieden zijn toekomstbeelden opgesteld. In de Greidhoeke is het plan om geen peilverlagingen meer toe te staan. Daar waar een verziltingsrisico is, worden de waterpeilen niet meer afgestemd op de laagste delen van het gebied, waardoor peilen kunnen worden verhoogd.


Piekbuien opvangen

Door het verbreden van watergangen of acceptatie van water op het land is er meer ruimte om piekbuien op te vangen en kan het onderhoud van de watergangen meer worden afgestemd op de ecologie.

Tot eind april ligt de ontwerpvisie 'Fryslân klimaatbestendig 2050+' ter inzage.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  2° / -3°
  60 %
 • Maandag
  3° / -1°
  40 %
 • Dinsdag
  1° / 0°
  85 %
Meer weer