Schouten+trekt+100+miljoen+euro+uit+voor+veenweiden
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten trekt 100 miljoen euro uit voor veenweiden

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 100 miljoen euro beschikbaar om de 'problematiek in veenweidegebieden' aan te pakken. Rijk en provincies gaan samen met landbouw- en natuurorganisaties, de waterschappen en gemeenten oplossingen onderzoeken en uitvoeren.

De lage waterstand in veenweidegebeden zorgt voor oxidatie van het veen en dat leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen en tot bodemdaling. Het waterpeil verhogen in veenweidegebied heeft grote gevolgen voor boeren, want hogere waterpeilen vragen om een andere bedrijfsvoering. Op te natte gronden zakken koeien en machines weg en is de grasopbrengst minder. Daarom zijn er volgens het ministerie van LNV nieuwe oplossingen nodig.

De overheid zoekt niet naar een oplossing voor alle veenweidegebieden. 'Verschillende regio's in veenweideprovincies Friesland, Groningen, Noord- en Zuid Holland, Overijssel en Utrecht vragen elk om hun eigen oplossingsrichting.' Met het beschikbare geld kan onder meer onderzoek worden gedaan naar welke oplossing in welk gebied het beste is.

Natte teelten

Oplossingsrichtingen liggen wat de landelijke overheid betreft in de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe waterinfiltratietechnieken, natuurinclusieve kringlooplandbouw met extensivering en mogelijk de ontwikkeling van natte teelten. Het Rijk wil wel dat boerenbedrijven toekomst hebben in de veenweidegebieden.

Er ligt een flinke opgave voor deze gebieden. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de landbouw en landgebruik zich inzetten voor een CO2-reductie van 3,5 megaton in 2030, met een verdere ambitie van 6 megaton. Met de gebiedsgerichte aanpak van de veenweidegebieden wordt een CO2-reductie van 1 megaton beoogd in 2030, onder regie van de provincies. De provincies dragen zelf ook financieel bij aan diverse veenweideprogramma's. In totaal investeren de provincies hierin 105 miljoen euro.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer