Minister+stelt+eisen+aan+extern+salderen
Nieuws
© Dirk Hol

Minister stelt eisen aan extern salderen

Om ongewenste effecten van externe saldering in de landbouw te voorkomen, neemt landbouwminister Carola Schouten aanvullende maatregelen. Dier- en fosfaatrechten van opgekochte bedrijven komen te vervallen.

Dat schrijft de bewindsvrouw in de Kamerbrief over de aanpak van de stikstofproblematiek. Uitgangspunt bij extern salderen is dat de dier- en fosfaatrechten van een veehouderijbedrijf die vrijwillig worden opgekocht worden ingenomen, zoals ook het geval is bij de regeling voor warme sanering varkenshouderij.

Het innemen van dier- en fosfaatrechten bij externe saldering tussen private partijen vereist een wetswijziging. Schouten zal deze op korte termijn indienen.

Peildatum

Om te voorkomen dat ondernemers in de landbouwsector vooruitlopend op het extern salderen hun rechten verkopen, wordt hierbij uitgegaan van het aantal dier- en/of fosfaatrechten dat op peildatum 4 oktober 2019 op naam van het bedrijf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geregistreerd staan.


Voorafgaand aan het weer verlenen van toestemmingsbesluiten via extern salderen worden samen met de provincies en gemeenten de condities vastgelegd waarbinnen extern salderen plaatsvindt. Het Rijk bespreekt in overleg met de provincies hoe om te gaan met vrijkomende stallen.

Hierbij wordt uitgegaan van de vergunde en feitelijk gerealiseerde capaciteit, inclusief een generiek afromingspercentage van 30 procent. Hierbij is het doel dat met dit afromingspercentage een feitelijke reductie van de stikstofdepositie plaatsvindt.

Vraag en aanbod

Bestaande gebiedsprocessen vormen de basis voor de aanpak van extern salderen. Binnen deze gebiedsgerichte aanpak worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht en wordt ondersteuning geboden vanuit het Rijk.

Wanneer een (mede)overheid initiatiefnemer is bij extern salderen met een landbouwbedrijf of een landbouwbedrijf opkoopt als bronmaatregel, geldt als voorwaarde dat dier- en/of fosfaatrechten worden ingenomen en doorgehaald.

Vanwege de al langer lopende afspraken met betrekking tot de noodzaak van stikstofdaling kunnen deelnemers van de stoppersregeling, Actieplan Ammoniak en de warme sanering varkenshouderij geen gebruikmaken van externe saldering.

Vergunde capaciteit

De toestemmingsverlening via intern salderen kan weer starten per 11 oktober. Daarbij is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds het belang om geen stikstofstijging te veroorzaken en anderzijds de ruimte die de initiatiefnemer nodig heeft voor zijn bedrijfsvoering. Daarom wordt uitgegaan van de feitelijk gerealiseerde en vergunde capaciteit.

Het gaat om de feitelijk gerealiseerde capaciteit passend binnen de vergunde situatie. Voor een aantal activiteiten is het problematisch voor de bedrijfsvoering om uit te gaan van de gerealiseerde capaciteit en wordt om die reden uitgegaan van de vergunde (en niet per se gerealiseerde) capaciteit. Dit leidt tot de volgende uitzonderingsgronden waar de initiatiefnemer zich gemotiveerd op kan beroepen:

- Op 4 oktober was het project nog niet volledig gerealiseerd, maar heeft de initiatiefnemer wel aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie.
- Op het moment van aankondiging is weliswaar nog niet begonnen met de realisatie van een uitbreidingsproject, maar waren daarvoor wel al aantoonbaar onomkeerbare (investerings)verplichtingen aangegaan.
- Het project is noodzakelijk voor de realisatie van de doelen in een Natura 2000-gebied (bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsing in het kader van natuurherstelmaatregelen).

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  23° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 14°
  70 %
 • Woensdag
  18° / 14°
  50 %
Meer weer