Rijk+en+regio+investeren+340+miljoen+euro+in+Regio+Deals
Nieuws
© Koen van Wijk

Rijk en regio investeren 340 miljoen euro in Regio Deals

Het kabinet en de regio investeren in totaal 340 miljoen euro in de uitvoering van acht Regio Deals. Het gaat hierbij onder meer om projecten voor kringloop- en natuurinclusieve landbouw.

Het Rijk draagt ruim 145 miljoen euro bij aan de realisatie van de deals, de regio verdubbelt dat bedrag ruim. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Bovenop de rijksbijdrage en de investering van de overheden wordt deze in sommige regio's nog aangevuld met bijdragen van onder meer het bedrijfsleven en kennisinstellingen. In het afgelopen halfjaar zijn er, samen met de regio's, plannen ontwikkeld om de volgende gebieden te versterken: Midden- en West Brabant, Den Haag Zuidwest, het Groene Hart, Noord Nederland, de Achterhoek, Zuid- en Oost-Drenthe, Parkstad Limburg en Twente.

In de Achterhoek gaan overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan de slag voor een beter leef- en woonklimaat. De omslag naar kringlooplandbouw is hier een van de speerpunten, net als het aantrekken van arbeidskrachten van buiten de regio en het verduurzamen van woningen. Daarbij investeert de regio ook in een groene en veilige omgeving, bijvoorbeeld door leegstaand agrarisch vastgoed aan te pakken. In totaal is er voor deze regiodeal 40 miljoen euro beschikbaar.

Bodemdaling

In het Groene Hart investeren het Rijk en de regio 20 miljoen euro in manieren om beter om te gaan met de gevolgen van bodemdaling. De bodemdaling heeft gevolgen voor veel verschillende gebieden. Het raakt onder andere woningbouw, infrastructuur en landbouw. De projecten binnen deze Regio Deal zijn gericht op het bieden van handelingsperspectief voor bewoners, bedrijven en overheden op hoe om te gaan met de effecten van bodemdaling.

Het gaat hierbij om kennisontwikkeling en verspreiding van oplossingen die betrekking hebben op onder andere woningbouw, agrarisch ondernemerschap en CO2-reductie. Ook voorlichting en advies krijgen een belangrijke rol.

In Noord-Nederland wordt er met 20 miljoen euro een impuls gegeven aan de natuurinclusieve landbouw. De provincies Friesland, Groningen en Drenthe werken hierin samen met boeren, bewoners, natuur- en landschapsorganisaties en kennisinstellingen. Het aantrekkelijk en rendabel maken van natuurinclusief boeren draagt bij aan het realiseren van een sterke en duurzame landbouwsector, schrijft Schouten aan de Kamer.

Biodiversiteit

Er zijn acht noordelijke gebieden gekozen waar initiatieven ontwikkeld worden ter bevordering van onder meer de biodiversiteit, het landschap en het verdienvermogen van de boeren. Met de omslag naar een sterke en duurzame landbouw kan Noord-Nederland ook in de toekomst een voorloper blijven, krijgt kringlooplandbouw stap voor stap vorm en houden inwoners perspectief op werk en een prettige leefomgeving.

De Regio Deals worden binnenkort ondertekend, waarna ze van start kunnen. De komende jaren gaan de regio's aan de slag met allerlei opgaven en trekken hier op met verschillende departementen en partners uit de regio.

Om de brede welvaart in Nederland te versterken, zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio's. Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om opgaven in de regio aan te pakken. Tot 2022 trekt het kabinet hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit. De regio's zorgen voor eenzelfde bedrag. De Regio Deals richten zich onder andere op verbetering van het woon-, leef- en vestigingsklimaat, duurzame verandering in voedselproductie en het bestrijden van criminaliteit.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer