%27Nederlandse+wateren+zijn+in+decennia+niet+zo+schoon%27
Nieuws
© Archief

'Nederlandse wateren zijn in decennia niet zo schoon'

'In Nederland is al veel bereikt in het verbeteren van de waterkwaliteit', aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). 'De Nederlandse wateren zijn in decennia niet zo schoon geweest.'

Dat komt vooral door de Delta-aanpak Waterkwaliteit waarin waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, zorg- en landbouworganisaties, natuurorganisaties, industrie en de kennisinstituten samenwerken aan chemisch schoon en ecologisch gezond water, schrijft de bewindsvrouw de Tweede Kamer.

De Delta-aanpak omhelst een pakket van inmiddels 130 acties om een impuls te geven aan de verbetering van de Nederlandse waterkwaliteit. De prioritaire onderwerpen zijn nutriënten/mest, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten.

Beter te vinden

'Een jaar na ondertekening zijn er al belangrijke resultaten te benoemen. Er is bestuurlijk en politiek meer aandacht voor waterkwaliteit, ook in het regeerakkoord. Partijen weten elkaar beter te vinden doordat dossiers beter met elkaar verbonden zijn', aldus Van Nieuwenhuizen.

Partijen weten elkaar beter te vinden doordat dossiers beter met elkaar verbonden zijn

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

'Hieronder zijn de onderwerpen nader toegelicht. Begin 2018 zullen alle betrokken partijen in een bestuurlijke conferentie stilstaan bij de successen van een jaar Delta-Aanpak Waterkwaliteit en in verdiepingssessies eventuele knelpunten in de voortgang bespreken.'

Tijdig op orde

In haar aan de Tweede Kamer gaat Schouten onder meer in de Europese Kaderrichtlijn Water waarvan de doelen i n 2027 gerealiseerd moeten zijn.

Van Nieuwenhuizen: ''Met de reeds genomen en de geplande maatregelen komt de inrichting van watersystemen op de meeste plaatsen tijdig op orde. Zo verwacht ik dat tegen 2027 de knelpunten voor vismigratie zijn opgelost, waar mogelijk natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd, beken weer meanderen en nevengeulen meestromen.'

Landbouw

De belasting vanuit landbouwgronden door meststoffen in oppervlakte- en grondwater, is nog wel aandachtspunt, aldus Van Nieuwenhuizen.

'In aanvulling hierop werkt de agrarische sector samen met waterbeheerders aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Er zijn inmiddels ruim 200 concrete gezamenlijke initiatieven en dit aantal groeit', schrijft de minister. 'De knelpunten variëren van locatie tot locatie en dat bepaalt ook de doelmatigheid van de beschikbare maatregelen.'

Glastuinbouw

Voor glastuinbouw gaat per 1 januari 2018 de verplichting in om afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat te zuiveren met een rendement van minimaal 95 procent.

'De sector is volop bezig om aan deze nieuwe verplichting te voldoen. Een groot aantal telers heeft inmiddels een zuiveringsinstallatie aangeschaft of besteld', aldus Van Nieuwenhuizen. 'Waterschappen zullen monitoren of de waterkwaliteit hiermee voldoende verbetert om aan de doelen te voldoen.'

Volgende week maandag debatteert de Tweede Kamer over de waterkwaliteit en -projecten in Nederland.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  23° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  15° / 10°
  70 %
Meer weer